Immagini della pagina
PDF

ευχαριστήσομεν ώς καταξιωθέντες τοιούτου κράτους υπήκοοι γενέσθαι. τους δε λοιπούς ληρείν εάσωμεν, αρκεσθέντες υπέρ αυτών ειπείν το ου φροντίς Ιπποκλείδη, κατά την παροιμίαν.

[ocr errors]

χ/

Οναρ τι τούτο, λαμπρότατε Κυιντίλλε, κελευσθείς προσφέρω σοι δώρον τους μακροβίους, πάλαι μεν το όναρ ιδών και 5 ιστορήσας τοις φίλοις, ότε ετίδεσο τώ δευτέρω σου παιδί τoύνομα, συμβαλείν δε ουκ έχων τίνας ο θεός κελεύει μοι προσφέρειν σοι τους μακροβίους, τότε μεν ηυξάμην τους δεοίς επί μήκιστον υμάς βιώναι, σέ τε αυτόν και παίδας τους σούς, τούτο συμφέρειν νομίζων και σύμπαντι μεν τό των ανθρώπων γένει, προ δε των απάντων 10 αυτό τε εμοί και πάσι τοις εμoίς και γαρ καμoί τι αγαδόν έδόκει προσημαίνειν ο θεός, σκεπτόμενος δε κατ' εμαυτόν εις σύννοιαν 2 ήλθον εικος είναι τους θεούς, ανδρι περί παιδείαν έχοντι ταύτα πρoστάσσοντας, κελεύειν τι προσφέρειν σοι των από της τέχνης. ταύτην ούν αισιωτάτην νομίζων τήν γε τών σών γενεθλίων ημέραν, 15 δίδωμί σοι τους ιστορημένους εις μακρόν γήρας αφικέσδαι εν υγιαινούση τη ψυχή και ολοκλήρω τώ σώματι. και γάρ αν και όφελος γένοιτό τί σοι εκ του συγγράμματος διπλούν, το μεν ευθυμία τις και ελπίς αγαδή και αυτόν επί μήκιστον δύνασθαι βιώναι, το δε διδασκαλία τις εκ παραδειγμάτων, ει επιγνοίης ότι οι μάλιστα20 εαυτών επιμέλειαν ποιησάμενοι κατά τε σώμα και κατά ψυχήν, ουτοι δε εις μακρότατον γήρας ήλθον συν υγιεία παντελεί. Νέστορα 3 μεν ουν τον σοφώτατον των Αχαιών επί τρεις παρατείναι γενεάς "Ομηρος λέγει, δν συνίστησιν ημίν γεγυμνασμένον άριστα και ψυχή. και σώματι. και Τειρεσίαν δε τον μάντιν η τραγωδία μέχρις εξ25 γενεών παρατείναι λέγει πιθανόν δ' αν είη άνδρα δεοίς ανακείμενον και καθαρωτέρα διαίτη χρώμενον τον Τειρεσίαν επί μήκιστον βι"ναι. και γένη δε όλα μακρόβια ιστορείται διά την δίαιταν, 4 ώσπερ Αιγυπτίων οι καλούμενοι ιερογραμματείς, Ασσυρίων δε και Αράβων οι εξηγηται των μύδων, Ινδών δε οι καλούμενοι Βραχμάνες,30 άνδρες ακριβώς φιλοσοφία σχολάζοντες και οι καλούμενοι δε Μάγοι (γένος τούτο μαντικόν και δεοίς ανακείμενον παρά τε Πέρσαις και Πάρδοις και Βάκτροις και Χορασμίοις και 'Αρείοις και Σάκαις και Μήδοις και παρά πολλοις άλλοις βαρβάροις) ερρωμένοι τέ εισι

[graphic][graphic][graphic][graphic]

και πολυχρόνιοι, διά το μαγεύειν διαιτώμενοι και αυτοί ακριβέστεροι 5 ήδη δε και έθνη όλα μάκροβιώτατα, ώσπερ Σήρας μεν ιστορία μέχρι τριακοσίων ζήν ετών, οι μεν τώ αέρι οι δε τη γή την αιτία, του μακρού γήρως προστιθέντες, οι δε και τη διαίτη υδροποτά 5γάρ φασι το έθνος τούτο σύμπαν, και Αδώτας δε μέχρι τριά κοντα και εκατόν ετών βιούν ιστόρηται, και τους Χαλδαίους υπί, τα εκατόν έτη βιούν λόγος, τούτους μεν και κριδίνω άρτο χρυ. μένους, ώς οξυδορκίας τούτο φάρμακον οίς γέ φασιδιά την τοιαύτη δίαιταν και τας άλλας αισθήσεις υπέρ τους άλλους ανθρώπου, 10ερρωμένας είναι. --ΤΑ: 4 -- - . 6 αλλά ταύτα μεν περί τε των μακροβίων γενών και των εδώ, ά τινά φασιν ως επί πλείστον διαγίνεσθαι χρόνον οι μεν διά την γήν και τον αέρα, οι δε διά την δίαιταν, οι δε και δι' άμφι εγώ δ' άν σοι δικαίως την ελπίδα βαδίως παράσχοιμι, ιστορήσας 15ότι και κατά πάσαν την γην και κατά πάντα αέρα μακρόβια γεγόνασιν άνδρες οι γυμνασίοις τοις προσήκουσι και διαίτη τη 7 επιτηδειοτάτη προς υγίειαν χρώμενοι, διαίρεσιν δε του λόγου ποιή σομαι την πρώτην κατά γε τα επιτηδεύματα των ανδρών, και πρώτους γέ σοι τους βασιλικούς και στρατηγικούς άνδρας ιστορήσυ, 20ών ένα και ευσεβεστάτη μεγάλου δειοτάτου αυτοκράτορος τύχη και την τελεωτάτην αγαγούσα τάξιν ευηργέτηκε τα μέγιστα την οικο, μένην την έαυτού ούτω γάρ αν απιδών και συ των μακροβίο, ανδρών προς το όμοιον της έξεως και της τύχης, ετοιμότερο επί σειας γήρας υγιεινόν και μακρόν, και άμα ζηλώσας εργάσαιο σαυτή 25τή διαίτη μήκιστόντε άμα και υγιεινότατον βίον. 8 Πομπίλιος Νουμάς ο ευδαιμονέστατος των Ρωμαίων βασιλέν και μάλιστα περί την δεραπείαν των δεών ασχοληθείς υπέρ όγδοή κοντα έτη βεβιωκέναι ιστορείται, Σέρβιος δε Τούλλιος, Ρωμαίοι και ούτος βασιλεύς, υπέρ τα ογδοήκοντα έτη και αυτός βιώσαι 30ιστορείται Ταρκύνιος δε ο τελευταίος Ρωμαίων βασιλεύς, φυγή, δευδείς και επί Κύμης διατρίβων, υπέρ τα ενενήκοντα έτη λέγεται 9 στερρότατα βιώσαι, ούτοι μένουν Ρωμαίων βασιλείς, οις συνάψο και τους λοιπούς βασιλέας τους εις μακρόν γήρας αφικομένους, και τα επιτηδεύματα εκάστου, επί τέλει δέ σοι και τους λοιπούς Ρο 35μαίων τους εις μήκιστον γήρας αφικομένους προσαναγράψω, προοδει, άμα και τους κατά την λοιπήν Ιταλίαν επι πλείστον βιώσαντας αξιόλογος γάρ έλεγχος ή ιστορία των διαβάλλειν πειρωμένων το ενταύδα αέρα, ώστε και ημάς χρηστoτέρας έχειν τας ελπίδα,

25, μέγιστον *

[ocr errors]

τελείους ημίν τας ευχάς έσεσθαι προς το εις μήκιστόν τε και λιπαρόν τον πάσης γης και δαλάττης δεσπότην γήρας αφικέσθαι, τη εαυτού οικουμένη βασιλεύονται ήδη και γέροντα.

[ocr errors]
[ocr errors]

9, νοσών * 31. αδελφώ? * 32. πρώτος μεν *

[graphic][graphic]
[graphic]
[ocr errors]

6. όροι 32. αρχή ?

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
« IndietroContinua »