Immagini della pagina
PDF
ePub

sēsē suās exercitusque fortūnās in dubium non dēvocătūrum, et postero diē primā lūce castra mõtūrum. Celeriter haec ad hostēs dēferuntur, ut ex māgno Gallorum equitum numero non nūllōs Gallicīs rēbus favēre natūra cogēbat. Labiēnus nocte, tribūnīs mīlitum pri- 5 mīsque ordinibus convocātīs, quid sui sit consilī proponit, et quo facilius hostibus timoris det suspicionem, māiore strepitū et tumultū quam populi Romāni fert consuētūdo, castra movēri iubet. His rēbus fugae similem profectionem efficit. Haec quoque per explorā- 10 törēs ante lūcém in tảntā propinquitāte castrorum ad hostes deferuntur.

He defeats them in a decisive þattle. Vix agmen novissimum extrā mūnītionės processe- 8 rat, cum Galli— cohortāti inter sē nē spērātam praedam ex manibus dimitterent; longum esse perterritīs Rō- 15 mānis Germānõrum auxilium exspectare; neque suam pati dignitātem ut tantis copiis tam exiguam manum, praesertim fugientem atque impedītam, adorīrī non audeant — Alūmen trānsīre et iniquo loco committere proelium non dubitant. Quae fore suspicātus Labiē- 20 nus, ut omnēs citrā flūmen ēliceret, eâdem ūsus simulātione itineris placidē progrediēbātur. Tum praemissīs paulum impedimentis atque in tumulo quodam conlocātīs, “ Habētis," inquit, "militēs, quam petistis facultātem; hostem impedito atque iniquo loco tenētis; 25 praestāte eandem nõbīs ducibus virtūtem quam saepenumero imperātori praestitistis, atque illum adesse et haec coram cernere existimāte." Simul sīgna ad hostem converti aciemque dêrigi iubet; et paucis turmis praesidio ad impedimenta dimissis reliquos equitēs ad 30 latera disponit.

Celeriter nostri clāmore sublāto pila in hostēs immittunt. Illi, ubi praeter spem quos fugere crēdēbant infestis signis ad sē ire viderunt, impetum nostrorum

ferre non potuērunt, āc primo concursū in fugam con5 iecti proximās silvās petiērunt. Quos Labiēnus equi

tātū consectātus, māgno numero interfecto, complūribus captīs, paucis post diēbus civitātem recēpit. Nam Germānī qui auxiliò veniēbant, perceptā Trēverõrum

fugā, sēsē domum contulērunt. Cum hīs propinqui In10 dūtiomārī, qui dēfectionis auctorēs fuerant, comitāti eos

ex cīvitāte excessērunt. Cingetorigi, quem ab initio permānsisse in officio dēmonstrāvimus, principātus atque imperium est trāditum.

Caesar crosses the Rhine a second time.

[ocr errors]

9 Caesar postquam ex Menapiīs in Trēveros vēnit, 15. duābus de causis Rhenum trānsire constituit; quarum

una erat quorl Germāni auxilia contrā sē Trēveris miSERANT, ALTER, nē ad eos Ambiorix receptum habēret. His Constitūtīs rēbus paulo suprā eum locum quo ante

exercitum trādūxerat facere pontem instituit. Nötā 20 atque institūtā ratione, māgnő militum studio, paucis

diēbus opus efficitur. Firmo in Trēveris ad pontem praesidio relicto, nē quis ab his subito mõtus orerētur, reliquās cõpiās equitātumque trādūcit. Ubiī, qui ante

obsidēs dederant atque in dēditionem vēnerant, pūr25 gandi sui causā ad eum lēgātos mittunt qui doceant

neque auxilia ex suā cīvitāte in Trēverõs missa neque ab sē fidem laesam; petunt atque õrant ut sibi parcat, nē commūnī odio Germānōrum innocentēs prā

nocentibus poenās pendant; si amplius obsidum velit 30 darī, pollicentur. Cògnitā Caesar causā reperit ab Suē

[graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]
[graphic]

bis auxilia missa esse; Ubióram satisfactiouem accipit, aditüs viasque in Suebas perguurit

He finds that the Sueba wale Petreated to a fores. Interim paucis post diebus fit ab Ubiis certior Sue- ro bös omnēs in unum locum cõpiās cogere, atque eis nātionibus, quae sub eorum sint imperio dēnūntiāre ut 5 auxilia peditātūs equitātūsque mittant. His cognitis rēbus rem frūmentāriam providet, castris idoneum locum dēligit; Ubiīs imperat ut pecora dēdūcant suaque omnia ex agrīs in oppida conferant, spērāns barbaros atque imperītos hominēs inopiā cibāriorum adductos ad 10 inīquam pūgnandi condicionem posse dēdūcī; mandat ut crēbros explorātörēs in Suēbos mittant quaeque apud eos gerantur cognoscant.

Illi imperāta faciunt et paucis diebus intermissis referunt: Suēbos omnēs, posteaquam certiorēs nūntii dē 15 exercitū Romānorum venerint, cum omnibus suis sociorumque copiis, quās coēgissent, penitus ad extrēmās finēs sē recēpisse; silvam esse ibi infīnītā māgnitudine, quae appellētur Bācēnis; hanc longē introrsus pertinēre, et prā nātīvā mūro obiectam Chēruscos ab Suēborum 20 Suēbosque ab Chēruscorum iniūriīs incursionibusque prohibēre; ad ēius silvae initium Suēbūs adventum Römānorum exspectare constituisse.

[ocr errors][ocr errors]

Customs of the Gauls. Political parties. Quoniam ad hunc locum perventum est, non aliē- II num esse vidētur dē Galliae Germāniaeque moribus et 25 quo differant hae nātiānēs inter sēsē proponere. Galliā non solum in omnibus civitātibus atque in omnibus pāgis partibusque, sed paene etiam in singulis domibus factiönēs sunt; eārumque factionum principēs

In

[ocr errors]
« IndietroContinua »