Immagini della pagina
PDF
ePub

um, quod contra edictum adversus Latinos, quamvis prospere, pugnasset, securi percuffit. Laborantibus in acie Romanis, P. Decius, tunc consul cum Manlio, devovit se pro exercitu : et, concitato equo quum in medios boftes se intulisset, interfectus morte sua Romanis victoriam restituit. Latini in deditionem venerunt. T. Manlio in urbem reverso nemo ex juventute obviam pro

Norv. Hearnii, et edd. principes, vit se. Vet. lib. P. Decius devo-
pro quo Ascens. filium suum, quod vit se. Malim P. Decius tunc cum
substituit: cam vero lectionem Manlio consul devovit se. SIG. P.
recentiores servarunt usque ad Decius devovit se, reliquis omis.
Gruter. qui in postrema ed. pro. sis, Voff. 1. Boend. et Norvic.
nomen cxpunxit. Id vero deficit apud Hearnium. P. Decius vovit
etiam in Leid. et Voll. 2. Prae. se Berg. P. Decius tunc consut cum
terea contra edictum ejus Leid. Manlio devovit se Leid. et Vos.
Vol. 2. Berg. Hearnii N. et Exc. 2. quomodo praeferunt Gruteri
Pithoei. Tum contra Latinos pu- ed. poftrema, ejusque exemplo
gnaverat, quamvis Vom. 1. adver. reliquae recentiores omnes. Pri.
sils Latinos pugnaverat, quamvis scis editionibus, P. Decius tunc
Leid. Vol. 3. et Berg. pugnaverat cum Manlio devovit se praeferen.
adversum Latinos, quamvis Hear. tibus, consentit Hearnii Norvic.
nii N. et Norvic. omnesque edi. Mox ut concitato equo, pro et con.
tiones usque ad ultimam Gruteri, citato, Vol. 1. Deinde in deditio.
in qua pugnaverat non male omit- nem venere, pro venerunt, Berg.
titur. pugnaverat in Latinos, quam.
vis Boend. Pugnare in aliquem a-

Minucia virgo Deftalis incesti pud Livium saepe obcurrit. Su

damnata eft) Martia virgo Berg.

et Boend. Deinde incestu damnata pra 3, 12, 3. Se saepe vidente pu Vol. 1. de qua constructione v. gnasse in hoftem. hoc lib. c.7, 15. Vol. 7. Gramm. 26. Alterum taubi eamdem hiftoriam narrat, Adversus edictum nostrum extra

men eft in reliquis scriptis. ordinem in hoftem pugnasi. 9, 3,

In oppidum Cales ] Vet. lih, in 2. Omnia aequa ac piana erunt Roc, oppidum ex iis captum Cales. SIG. mano,

in perfidum Samnitem eun. oppido existoles capto Cales Berg. ti. 27, 18, 19. In nuda hostium lac et Boend. in oppido existales tales tera pugnabat. 22, 43, 11. In ob- Vol. 1. in oppido exisculos capto caecatum pulvere effuso hoftem pue les capto Cales Leid. Paullo ante

Cales Vol. 2. in oppido ex hisca. gnaturi. et alibi pallim.

Auxonibus victis Voll. 2. Anxoni.
Laborantibus in acie Romanis) bus victis Hearnii Oxon. N.
Voces in acie, quae deerant in
prioribus, quas vidi, editioni.

Cales colonia deducta eft. Item bus, et Hearnii Norvic. primus Suspicor ab interprete verba il.

Fregellae colonia deductae sunt] addidit Sigonius. In notis tamen la elle colonia deducta eft: et renibil monuit. Sed exlant in om. nibus scriptis meis.

liquisse auctorem: Cales, item

Fregellae coloniae deductae sunt. J. P. Decius tunc cum Manlio devo. FR. GRON. Gronovii conjectu.

1

ceslit. Minucia virgo Vestalis incesti damnata est. Ausonibus victis, in oppidum ex iis captum Cales colonia déducta est. Item Fregellae colonia deductae sunt. Veneficium complurium matronarum deprebensum eft: quarum plurimae ftatim epotis medicaminibus perierunt. Lex de veneficio tunc primum constituta' est. Privernatibus, quum rebellaffent, victis civitas data est. Palaepolitani,

et

rae favere videtur, quod coloniae tutam esse, et auctorem laudant deductae sunt legant Leid. Von. Livium 1. 8. Conjungunt verba duo, et Berg. coloniae ductae sunt Livii et Auctoris Epitomes, Boend. nisi potius dicendum sit, exiftimant ante id tempus Romae librarios coloniae pro colonia de legem de veneficiis non fuisse. disse ob praecedens Fregellae, ac potuissent hoc confirmare ex Vasequens deductae sunt, de quo er. ler. Max. 2, 6, 3. de hoc ipso scerore v. supra ad Liv. 6, 3, 8. Icre matronarum: Veneficii quae.

Nio, et moribus et legibus Roman Veneficium complurium matrona- nis ignota, complurium matrona. rum deprehensum] quamplurium rum patefacto scelere, , orta eft. matronarum deprehensum eft Berg. Quid ergo eft, quod doctisimi quamplurimum matronarum depre. Interpretes Juris Civilis tradunt, hensum eft Vol.1. et Boend.

:quam. hoc maleficium jam dudum lege plurium matronarum deprehensum in. Tabularum vindicatum fuisHearnii Norvic. et edd. vett. Sed se? Hoc partim e Festo v: Pri. supra v. ad 4, 31, 2. complurium vilegium, partim ex eo colligunt, matronarum deprehensum est Leid. quod Gajus in l. 236. D. de verb. Illud eft recepi, quoniam in ple. signif. quae ex illius 1. 4. ad leges risque scriptis superest.

Xin, Tabul. est, de veneno malo Quarum plurimae statim épotis

agit. Sed in loco Festi nihil prac. medicaminibus perierunt) ex quibus et ita a viris doctis expleatur, ut,

sidii eft, ut qui plane mutilus sit, plurimae Leid. Vofl. 2. Berg, Boend. Exc. Pithoei, et Hearnii quod ibi legibus mu. Tab. vetari Oxon. N. Praeterea captis medic alios pertineat. Nec fortallis av

dicitur, non ad veneficos, sed ad caminibus Voll. l. et Boend.

tippntov est argumentum ex in. Lex de veneficio tunc primum con. scriptione l. 236. D. de V. S. si fitutaj Auctor Epitomes dicit, quis obftinatus esle velit ad ne. quod non eft in Livio: nam hic gandum ex ea effici, quod corc. 18, 11. hujus libri nihil aliud cludunt Jurisconsulti : quia in. scribit, quam neque de veneficiis terdum etiam alia quaedam legi. ante eam diem Romae quaesitum bus xu. Tabul. tribuuntur, quae eft; legis tum de iis latae men- verbis illarum comprehensa non tionem non facit. Manutius in fuerant. Sed tamen eos recte libro de Legibus Rom. c. 27. et sentire puto. Leges xiz. Tab. ma. Torrentius ad Sueton. Ner. 33. gnam partem descriptae erant ex tradunt, hoc anno, qui erat A. legibus Atheniensium; apud has U. CCCXXI. primum de veneficiis autem poena statuta erat venefi. Romae quaesitum, legemque confti- ficiis, deque iis cognoscebat se.

bello et obsidione victi, in deditionem venerunt. Q. Publilio, qui eos obsederat, primo et imperium prolatum, et pro consule decretus triumphus. Plebs nexu liberata eft propter Z. Papirii creditoris libidinem, qui C. Pu

natus Areopagitious, tefte De. sent, iis uti voluiffe ? Manutius mofthene adversùs Aristocratem quidem recte dicit, hoc ad ve. p. 728. ed. Franc. e quo descri- neficia non pertinere; sed tamen psit Pollux 1, 8. J. 117. qui etiam eos putasse, segetem alienam non ibid. J. 40, ppagny Sapuanor solum carminibus, verum etiam memorat. Nec credibile eft, vi. herbis ac venenis, pellici poße, res herbarum noxiarum aliorum, conftat ex Virgilii Ecl.8, 95, seqq. que malorum medicamentorum Et aliis in rebus quoque, qui car. Romae tamdiu incognitas fuisse, mina ac devotiones adhibebant, aut neminem iis abuti ad scelus his fcre venenum addere soleperagendum voluisse. Si Vale. bant. Unde cantiones , carmina , rius Max, veneficium Romae an. devotiones, et venena ac veneficia te hoc tempus neque cognitum, saepe conjunguntur. ·Cicero de neque aocusatum fuisse putavit, Claris Orator. 60. Idque veneficiis non magis ei adsentior, quam et cantionibus Titiniae factum esse Manutio. Nam quod hic dicit ex dicebat. Virgilius 2. Georg. 129. loco liivii apparerc ,, quae tum Miscueruntque herbas, et non in. prabitas fuerit, quum in tanta ci.

noxia verba. vitate per tot annos veneficii nomi. ne in judicium vocatus nemo sit, Tacitus 2. Ann. 69. Carmina et in eo parum ponderis est. Nequé devotiones. Adde 3. Ann, 13. 4. enim Livius scribit, numquam Ann. 22. et 5a. Ovid. !. Amor, ante eam diem quemquam Ro. El. 8, 7. et Sueton. Calig. 3. Ita. mae hoc nomine accusatum, scd que consentaneum eft exiftimare, de veneficiis non quaesitum fuis. decemviros quoque utrumque se ; quod de quaeftione extraor: maleficium, quod inter ea quaedinaria accipi poteft, quemad. dam quasi conjunctio erat, vin. modum deinde, poftquam quae- dicante: co magis, quod ignora ftiones perpetuae factae sunt, re non poterant facinus Tarqui. tamen saepe propter atrocitatem nii Superbi et Tulliae minoris, facinoris senatusconsultis, vel quorum ille uxorem, haec mariplebiscitis, extra ordinem quae. tum, ut auctor eft Dionysius Ha. Itiones vel magiftratibus, vel pri. lic. 4, 79. veneno sustulerat. E vatis, mandatas legimus. Et fru. quo quum certum sit, Romanos kra jactatur probitas' illorum totis ducentis annis ante hoc tem. temporum. Nam qui ferro, alia. pus scivisse, quo venenum vale. ve vi, aut fraude adversus vitam ret, quumque poft Tarquinii aealiorum grallari non dubitabant, tatem usque ad A. U. coccxxii. et ob id lege xı. Tab. coërceban- numerus civium plus altero tantur, eos veneno, cujus usus lon. to auctus fuerit, ita ut jam su. ge tutior erat, abstinuisle, nemo pra cc. millia capitum adscendefacile oredet. Et si jam aetate ret, nullam rationem habet vel. deoomvirorum fruges excantare, le putare, neminem in tanta mul. quao tum opinio erat, norant, titudine hominum tam improbum our nogabimus, eos vim vene. fuiße, ut imitari hoc exemplum norum noville, aut, quum nos. sustinuerit; vel hoc facinus sem.

blilia debitori suo ftuprum inferre voluerat. Quum L. Papirius dictator reversus in urbem ab exercitu ellet propter auspicia repetenda, Q. Fabius magifter equitum, occasione rei bene gerendae invitatus, contra edictum

per tam occulte perpetratum, ut insequentem annum prorogaredeprehendi et accusari numquam tur imperium, et qui non con. potuerit. Quod autem neminem sul, scd pro consule iriumpharet. ante hoc tempus veneficii nomi. SIG. P. Publitio recte a Sigonio ne accusatum legimus, id nemi. reftitutum effe, nullum eft dubi. nem movere debet; nam hoc for. um, licet omnes codd. diffene sitan neque de furtis, neque de tiant; qui sollemni et in Livii aliis quibusdam criminibus, qui. codd. paffim obvio errore Q. Pue bus lege xn. Tabul, poena sta- blio praeferunt. V. ad Liv. 8, 12, tuta erat, usquam adnotatum eft: 4. Deinde primo et imperium per. nec tamen ob id negari poteft , ftat etiam in Leid, et Voff, utro. nihil horum umquam admiffum, que, primo imperium in Berg. et aut quemquam eo nomine accu- Boend. V. ad Liv. 2, 44, 3. Poft. satum fuise. DUK. tunc primo ea prolatum eft, addito verbo suh. Voff. 2. tum primum Boend. De. Atantivo, Leid. Vof. uterque, inde constituta eft Leid. Voff, amBerg. et Boend. Denique ei per bo, Berg. Boend. Exo. Pithoei, consutes triumphus ei decretus Berg. Hearnii Oxon. N. et Norvic, Idem et Boend. et proconsuli decretus verbum agnoscunt etiam omnes triumphus Leid. et Voff. 3. et pro e:litiones

usque

ad ultimam Gru. consute decretus triumphus Voff. 1. teri, quae prima omisit, ejusque V. infra ad 23, 30, 19. auctoritate recentiores omnes. Quare codicum fide revocavi.

C. Publio debitori smo] C. Publi. Mor quum bellassent, pro quum

lio. SIG. C. Publio Leid, Vol. 2. rebellassent, Vol. ambo. Parim Berg. et Boend. T. Populico Vol. ita variant codd, scripti. V. infra

1. Deinde creditori praeferunt ad 40, 38, 5.

multae ex vett, edd, et cum iis

Hearnii Norvic, Palaepolitani victi betto et obsia dione) Vet, lib, bello et obsidione L. Papirius dictator) L. Papirius victi, Non aliter etiam omnes,

Cursor 'dictator Leid, Vol. 1. quibus usus sum, codd. Praeter: Boend. et Hearnii Oxon. N. ea Neapolitani Leid. Voff. 1. Boen

Contra edictum ejus proetiatus derm. et apud Hearnium Oxon. N. Norvic. et Exc. Pithoei. etiam est, qui prospero adversus Samni. edd, antt. Mox ad deditionem ,

tes pugnavit] Vet. lib. contra edi.

ctum ejus prospere adversus Sampro in deditionem, Boend.

nites pugnavit. SIG, Editionum P. Publio , qui cos obsederat, Sigonio vetuftiorum lectionem primum imperium prolatum, et per servat Hearnii Oxon. N. Sed conconsules ei decretus triumphus] Ex tra edictum ejus proeliatus eft, et Capit. Triumphis et ipsius Livii prospere adversus Samnites pugnaverbis legendum eft Q. Publitio, vit Berg, contra edictum ejus proo. qui eos obsederat, primo et impe- liatus eft, et versus Samnites pasrium prolatum eft, et pro consule gnavit Boend. contra edictum eft, decretus iumphus. Sensus eft : et prospero adversus Samnites puQ. Publilius primus fuit, cui in gnavit Vol. 1. Lectioni autem,

[ocr errors][merged small]

ejus prospere adversus Samnites pugnavit. Ob eam caussam quum dictator de magistro equitum supplicium sumturus videretur , Fabius Romam profugit: et, quum caussa parum proficeret, populi precibus donatus est. Res praeterea contra Samnites prospere geftas continet.

prae.

quam Sigon. in vet. lib. reperit, bat. Donare autem et Damnare consentiunt Leid. et Voff. 2. Paul.. saepissime in Mitis commutari, lo ante alio ordine occasione bone docuit Cel. Burm. ad Phacdri 3, gerendae rei invitatus Boend. fab. 10, 47. Ita et infra variatur

hoc lib. c. 35, 5. In verbis Populi precibus donatus eft) po- cedentibus parum caussa proficepuli praesidio Voff. 1. et Boend. ret legunt, ordino mutato, Berg. populi pretio VoN. 2. Praeterea et Boenderm. damnatus eft Leid. Male. Infra Res praeterea contra Samnites Livius hoc lib. c. 35, 5. Noxae prospere geftas continet ) Et res damnatus donatur populo Romano, praeterea Berg. Boend. et Heardonatur tribuniciae poteftati, pre. nii Oxon. N. Šed vocula initialis carium non juftum auxilium feren. perperam repetita est ex praece. ti. Eodem sensu Livius supra denti eft. (* v. ad 25, 31,8.) Certe locutus eli 2, 35, 5. Unum sibi'ci. contrario errore illud eft sequens vem, unum senatorem, si innocen. et alibi intercepit. V. supra ad tem absolvere nollent, pro‘nocente Epit. 1. 6. Et res propterea Voll. donarent. Florus 3, 5, 10. Ingra- ambo. Sed et alibi hae voces com: tissimos hominum sacri

mutari solent. V. Corte ad Plinii maeque donavit. Ubi v. Cl. Duke. 5. Epift. 9, 1. Et praeterea contra rum. condonare dixit Livius 3, 12, Samnites res prospere geftas conti. 8. Sibi ut condonarent filium, ora.

suis fa

net Leid.

« IndietroContinua »