Immagini della pagina
PDF

pus ad centum sexaginta locos male affectos sanavit." Ηaec satis magnifice et circulatorium in moduln, φuemadmodum hodie nonnumquam mos est, dicta, videamus num vera sint et illa editio recensionis nomen mereatur. Αίφue hanc ob causam aliφuot scriptoris libros perlustremus, φuod ita faciamus, ut illa ΙDindorfiana editio et haec nostra inter se conferantur. Initium autem fiat ab primo Luciani libello, φui inscriptus est Sommium. Αίφue huius libelli capite 2 eiecta sunt in illa editione verba και λιθοξόος εν τοις μάλ. ευδ., φuae, ut in adnotatione indicavimus, iam Schmiederus explicationis causa alscripta esse putavit. cap. 4 revocavit vir celeberrimus νύχθ' pro νύκτα, φuod ex codicibus restituimus. cap.7 ex libris Βourdelotii, φui sunt pessimae notae, post ουδε επί λόγοις intrusit vv. αλλ' επ' έργοις, c. 8 in post από γάρ infarsit particulam μέν, φuonam ex fonte, nescimus. ιδίd. pro γένοιο audacter, at pessime, scripsit έση"). c. 9 dedit θαυμαστά πολλά pro eo φuod in Α legitur πολλά θαυμαστά. eodem modo c. 12 retinuit τών λόγων της δυνάμεως pro της δυν. τών λόγ., φuod Α suppeditavit. c. 13 pro δε αυτούς scripsit δε συ τους. c. 17 pro ώς έδόκει αυτό και εν dedit ώς εδ. αυτώ [πυρκαϊά αναστήναι] εν Εtiamnunc praefero id φuod in adnot. proposui, mecumφue facit Geist l. 1. Νum his novem mutationibus libellus φuidquam lucratus sit nescio ; in nostra editione emendati sunt loci triginta tres. - Promethei

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ferianum λέγεις receptum est ibid. pro αν πάντα, φuod de coniectura dedi, scripsit αν άπαντα cum Iacobsio. c. 3 pro εικάσαι probata est Ηemsterhusii conieetura. ibid. post άξιος άν intrusit είναι Schaeferum sequutus. - Νigrini c. 1 recepit μέγα, et recte. c. 3 pro αηδόνας Ηuschkii coniecturam. c. 7 post πραττομένοις deest articulus τόν, φui deesse neφuit. c.8 pro εώρακας scripsit εόρακας. Εstne hoc scriptorem emendure")" c, 12 pro ει και τις αφίκ. dedit ήν και τις αφ, offensus particula ει cum subiunctivo coniuncta. Αι φuoties haee structura apud Lucianum reperiatur, docet index Graecus p. 473. Vix est credibile, hominem doctum eo audaciae temeritatisφue procedere potuisse, ut talia, quae, φuum libris confirmentur scriptis, ab scriptoris manu, si quae alia, profecta sunt, mutaret. Ηaee si corrigere concessum est, nihil ita est comparatum, μι mutari nequeat. Αt pergamus. c. 14. recepit Ηemsterhusii coniecturam εποίησεν εν ibid. retinuit τε post απεφαίνετο et c, 16 δι' αφροδισίων Utinam vir celeberrimus δίψης illud, φuod hic legitur et sine dubio corruptum est, correxisset. Νon displicetquodproposuit Geistl.Ι.: διψάδος πιμπλάμενος, e.21 eiecit πόρρωθεν, φuod et alii iam eiicere voluerunt et nos. c, 23 receptae sunt Ηemsterhusii coniecturae ούτω δή οι επευωνίζων. c. 24 in intrusit de suo τινάς ante v. φιλοσοφείν Genitivum illum nt iis explicarem, φui minus intelligerent, citavi in adnot. Schneiderum ad Ρlatonis civitatem. Τalibus coniecturis scripta veterum deformari, neque vero

emendari, persuasum nihi est. c. 33 είνεκα in ένεκα mutavit.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

aorfio esse profectam, sed ab typographo, cuins sumptibus liber typis est repetitus. Οmnia, in quibus editio haee ab nostra discrepat, sive recte sunt illa mutata sive minus, indicabimus in adnotationibus. ' Τemperare autem nobis non possumus, φuominus illis φuoφue aliφuid respondeamus, φuae praefationis fine sunt scripta: ,Ιndicem denique Reitzianum multis locis correximus et φuadringentisfereadditamentisauximus. Τituliasteriseis notatilibrossupposititios indicant." Refertus estindex Reitzianus vitiisetperinnlta in eo omissa sunt: compares modo, ut unum afferam exemplam, paginam 290 indicis nostri cum pag. 823 editionis Ρarisinae, ubi desunt haec: Cydias, Cydimachus, Cydnus, Cynaegirus, Cynosuria, Dactyli Idaei, Damnippus, Decelia, Demaenete, reliqua ut silentio transeam. Θuid auten, obsecro, prosunt talia: Curare, Prουerύ. Νοn cural Ηippoclides, iam sequitur locus. Νum tu, hoc si proverbiuin φuaeras, evolves vocem curare"), nos, opinamur, scripsimus rectius sic: Η ίpp o cλι des non curat, prου. Αpol. 15. Ηerc, 8 et schol. Philopatr. 19. Εst autem hoc non unicum exemplum, sed index ille editionis Parisinae eiusmodi ineptiis, φuae maxima cum socordia ex Reitziano repetitae sunt, scatet. Νeque hoc mirum; φua de causa, latebit neminem. Quod autem ad titulos asteriscis notatos attinet, dicendum est, editorem presse sequutum esse editionem nostram. Αt si ipsi Lucianum denuo ederemus, etiam aliis libris asteriscos illos addituri essemns, φuorum φuovis pignore contendimus Lucianum auctοrem non esse. Scripsimus Lipsiae, mense Αugusto ΜΠΟCCCΧLΙ.

[ocr errors][merged small]
« IndietroContinua »