Immagini della pagina
PDF
ePub

eximiae formae ad avunculum Masinissam cum donis dimisit. Claudius Marcellus, T. Quinctius Crispinus confules, Speculandi caussa progressi e castris ,insidiis ab Han nibale circumventi sunt. Marcellus occisus fuit, Crispinus fugit. Res praeterea a P. Sulpicio praetore adversus Philippum & Achaeos gestas continet. Lustrum a censoribus conditum est: censa sunt civium capita centum triginta septem millia centum & octo: ex quo numero adparuit , quantum hominum tot proeliorum adversa fortuna populo Romano abstulisset. Hasdrubal , qui cum exercitu novo transcenderat Alpes, ut se Hannibali conjungeret, cum millibus hominum quinquagin'ta sex caesus est, M. Livii consulis ductu , sed non minore opera Claudii Neronis consulis

. qui, quum Hannibali obpositus eljet , relictis castris, ita ut hostem falleret, cum electa manu profectus, Hasdrubalem circumvenit.

LI

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

riodus usque ad verba cum donis dimisit in Leid. eft, capta X." CCCC Berg. caesus eft , capta V.CCCC & Vofl. demur exstat poft illa populo Romano ab- Voff. & Exc. Phithoci.caesus est, capra Vm. CCCC" . stulisset. Verum in Berg. & Boend. ordo pluri- Boend. mum mutatur. Nam tū recepit fubjicitur Clau- M. Livii consulis duetu , fed non minore opera Claudius Marcellus usque ad Crispinus fugit. Hinc fe- dii Neronis confulis] Perperam in Eutropio Claudio quitur Luftrum a censoribus uique ad Romano abstu- Neroni Appii praenomen praefigitur: cum T. Liliffet. Poftea haec in Hispania usque ad cum donis vio , Val. Maximo , Verrio Flacco , Calliodorodimisit. Tum Hasdrubal, qui cum exercitu usque ad que C. Claudius Nero dicatur. DELRIUS. Vox finem epitomes; quibus ultimo loco subjungitur consulis priori loco deest in Leid. To sed in Norv. Res praeterea usque ad gestas continet.

& omnibus fere edd. usque ad ultimam Gruteri.. Crispinus consules speculandi caussa egrelli e caftris] ductus, animo tamen minore , quam opera Boend. Secunda vox non comparet in Leid. & Voff. Tum Mox qui tunc oppofitus Hannibali erat Leid. progresi legunt Leid. Voff. Berg. Boend. & Exc. Ita ut inimicum falleret , electa manu profeElus]: Pith. quod recepi. Praeterea a cafiris Norv. & edd. Vet. lib. ita ut hoftem falleret , cum ele&ta manu proantt. invitis reliquis Mstis. Infra Liv. cap. XXVII. fectus. SIGONIUS. Praepofitio addatur, an abiit, si quos longius a castris progressos pollent excipere. paruin interest. Sed pro electa Livius frequentius Mox fuit exsulat a Leid. Voil. Berg. & Boend. dicit delecta. 11, xx. Quam deleétam manuin prae

Res praeterea a P. Sulpicio praetore] Res prae- fidii causa circa se habebat. Sic xxvi v. & L. terea feliciter a P. Sulpicio Boend. Res praeterea Cum delectis mille em quadringentis equitibus in-feliciter a P. Scipione in Hispania , e a P. Sulpi.

tra paucos dies ad Scipionem revertit. Corn. Necio Berg. Leid. Voff. Exc. Pithoei , Norv. & edd. pos Annib. iv. Cum delecta manu saltus occupan: antt. nili quod Norv. & pleraeque edd. omiferint tò

tem. DUKERUS. Norv. perpetuus vett. editionum feliciter. Idem vero Boend. cum Leid. & Vofl. adíecla, inimicum tuctur; sed omnes mei hoftem.. periodum hanc usque ad gejtas continet in finem Vide ad Epit.cx. Deinde praepofitionem cum etiam Epitomes rejecerunt. Sed additamentum hoc mic servant Leid. Voff. Berg. Boend. edd. Rom. anni nus neceflarium eft, quia rerum a Scipione profpe- 1472. Parm. & , tefte Hearnio, ed. Rom. Alerienre in Hispania geftarum jam antea hac epit. men- fis. Saepius Livium cam omittere folitum fuiflc , via tio facta fuit. Mox Aftreos continet, omissa media dimus ad 1, xiv, 7. & xxii, ix, 5. At simul voce, Leid. Afires continet Voff. Afirios continet etiam certum est, eumdem etiam facpissime addiBerg. a Sirios continet Boend. Ascraeos gestas conti- disle. 1, xiv. Cum parte majore atque omni equinet Exc. Pithoei.

tatu profectus. Praeitare itaque puto , ut addamus Centum triginta septem millia centum ego octo] praepofitionem , quam etiam Crevier. recepit. Prae

" CXXVII G CVIII Boend. & edd. antt. millia es terca delecta manu Boend. quod, quum delicta in centum octo Voff. & Norv. millia centum octo Leid. ed. Camp. inveniflet, magis placere atque usitatius & Berg. Mox ex numero Vofl.

effe , idem Crevier. professus est. Recte. Liv. infra. Ut se Hannibali conjungeret, cum millibus homi- cap. XLIII. De toto exercitu civium fociorumque , num quinquaginta sex caesus eft] Vet. lib. capta ve- quod roboris erat , delegit. Vide ad xxxiv, XXIX, ro quadringenta. Si captorum numerum noiter ad

io. Mox circumvenit ad Metaurum omnem Voff. didit, fcribo capta vero quinque millia ego quadrin.

circumvenerat ad Methaurum amnem Berg. genta. Eum namque numerum Plinius, Orofius & §. 1. Hic ftatus rerum Hispaniae erat] Non aliter Diaconus recensent, licet a Polybio minor refera- Pal. 1. & vet. ed. At Pal. 2. Hic status rerum in tur ; & Zonaras , Florus , Eutropius , auctor de Hispania erat. tert. Hic status in Hispania erat: Viris Illustribus nullun edant. DELRIUS. Hanni- GEBHARDUS. Hic status rerum Hispania erat Flor: bali jungeret Voff. Berg. Boend. & Exc. Pithoei.

ubi ultima litera toữ Hispaniae intercepta est a priTuni vox hominum deest in Leid. Praeterea caesus

ma rocis fequentis. Vide XXIII, VIII, 9. vel

etiana

[ocr errors]
[ocr errors]

9

LIBER VIGESIMUS SEPTIMUS.

2.

1.1.

tionem recepta, Maroncam & Meles de Samnitibus vi cepit. Ad tria millia militum ibi Hannibalis, quae praesidii cauffa relicta erant, obpreila. Praeda (& ali

quantum ejus fuit) militi concesa.tritici quoquc ducenta quadraginta millia mo3. dium, & centum decem millia hordei inventa. Ceterum nequaquam inde tantum gaudium fuit, quanta clades intra paucos dies accepta cst, haud procul ab Herdonea

urbe,

[ocr errors]

etiam in excidit ob praecedentis vocis literam fina- tum ejus fuit militum concesja, Arbitror legendum lem m. Vide ad x, Xul, 3. Certe rerum in Hispa- Praedae aliquantum. Usui militum conceffa. Ut sit nia Cant. Ber. a manu 1. Lov. 4. Hav. & Hearnii sensus, Praedae aliquantum , subaudi captum est. D. Sed plures Hispaniae legentes sequi malo. Saepe Usui militum conceffa , sc. fuit praeda. Nam sequiduos genitivos jungi, quorum alter ex altero pen- tur infra. Ibi ad quatuor millia hominum capta , dan det , vidimus ad xxv, XV, 11.

caeterae praedae aliquantum. RHENANUS. Placet In Italia autem consul] In veteri cod. non est au- conjectura Beati Rhenani, quam miror ab aliis elle tem, RHENANUS. Vet. lib. In Italia autem con- repudiatam. Praedae aliquantum. usui militum conful. quae le&tio nescio cur a Rhenano rejiciatur.SI- cesja. Nam lib. xxv, [x.] aït: Ad diripienda hospiGONIUS. Pal. 1. & Vet. ed. Sigonii quoque liber tia Romana pasim discursum eft, den fuit praedae 4 In Italia autem conful. GEBHARDUS. Ita & Voff. liquantum. SIGONIUS. Pall

. 1. & 3. Praedae aLov. quinque, Harl. Ber. Gaertn. Hav. & Hearnii liquantum ejus fuit militi (tert. militibus) concesja. L. 1. Sed recte particulam hanc, quam Flor. & sec. Praedae dos aliquantum ejus fuit militibus conCant. ignorant, Rhenanus ejecit. Saepius eam .

cessa. Rhenanus conjecit Praedae aliquantum. Usui contra mentem Livii additam effe , vidimusad xxi, militum concessa. Sed miserum Livium, cui verXL, 11.

borum inopi tam abrupte tanto tormento res RoSalapia per proditionem recepta] Vet. lib. per de- manae narrandae fuerant! Quam tamen correctioditionem. SIGONIUS. Omnes mei vulgatum tuen- nem hominis , intemperatiflime conjecturis abutur. Ita supra Epit. huj. libri eadem vocabula libra- tentis, sibi placere ait Sigonius, mirarique ab aliis rii com mutarunt. Similiter etiam prodere & tradere. efle repudiatam. Vulgatam lectionem emovere, eVide ad ill, LIV, 12.

tiam auctoritate priscae ed. fultam, religioni duxi. Maroneam do Meles de Samnitibus] Nomina ho- GEBHARDUS. Miror Sigonium potuiffe probare rum oppidorum rericet Plut. in Marcello, cum aït Rhenani conjecturam , qua nihil abruptius jejuniur[pag. 312.] Tàs ExfvITIKI TÓAIS Meyú Mas ¿De que : Praedae aliquantum. usui militum conceffa . sárls núv. Item quod ait Livius ad tria millia Quis ita Livium loquutum credat? immo quis ita militum Annibalis, Plutarch. inquit: 'Avvisou spolo loquentem hodie ferat? Nihil melius veterum liTIÚT25 TPIO Xidious Övrug. SIGONIUS. Marmoreas brorum scriptura , modo distinctionem addas : Praecg Meles Flor. Voff. Lov. 1. 2. 3. Hafn. Hav. Col- da (en aliquantum ejus fuit) militi concesa. Sic bert. & edd. Rom. anni 1472. ac Parm. Marmoras plane Rhenani liber , lic Put. omnesque Gallicani. e Meles Hearnii N. Marmoras ego Melles Hearnii Flor. Pall. Gud. nisi quod quibusdam non optimis L. 1. Maronea e Meles Lov. 4. & Harl. Maroneam copula deest. Eo genere compositionis infra (cap. d's Melos Gaertn. Doujatius, hujus nominis urbem x1.) lis omnibus com multi erant) Adempti equi.

.( in Thracia & Syria, nullam vero in Samnio & vi- J. FR. GRONOVIUS. Praedae, vel Praeda alicino Italiae tractu reperiens , videndum jubebat, quantum ejus fuit militi conceffa Cant. Voff. Lov. num Livius indicare voluerit Marrucinum Theate , 1. 2. 3. 4. Harl. Hafn. Gaertn. & Hav. Id, quod ante primarium oppidum Marrucinorum, qui Samniti- Rhenanum exstitit, apud me superest in Ber. apud bus contributi sunt; vel Marruvium Marsorum, qui Hearnium autem in L. 1. & N. Sed Praeda , ego ipfi quoque faepe, five fponte , live vi, Samnites le aliquantum ejus fuit, militi conceffa Flor. & Hearcuti leguntur. Deinde conjicit Melas: quia Melae nii D. quod optime Gron. probavit. Hac compoSamnitium oppidum memoratur xxiv, xx. ab hac sitione Livius saepe utitur. IX, XXVIII, s. Omnim ultima conjectura haud alienus videtur Cellar. 11. aedificia (en frequenter ibi habitabatur) circumjetta Orb. Ant. ix. pag. 555. qui Maroncam se ignorare muris incendit. ubi vide. XXVIII, 11. Hanc juftam fatetur.

legionem co id ferme roboris erat) in prima acie 9. 2. Praedae aliquantum ejus militi fuit concern locat. xxix, xxi. Ut accensum cupiditate (com fum] Exemplar Mítum habet Praeda, cgo aliquan- funt ante omnes Numidae barbaros effuji in Venerem)

A 2

fenfit.

[ocr errors]
[ocr errors]

urbe. Caftra ibi Cn. Fulvius proconsul habebat, spe recipiendae Herdoneae , 4: quae poft Cannensem cladem ab Romanis defecerat, nec loco latis tuto polita, nec praesidiis firmata. Neglegentiam insitam ingenio ducis augebat spes c2, 5. quod labare iis adversus Poenum fidem fenferat, poftquam, Salapia amiilà, exceflitle his locis in Bruttios Hannibalem auditum eft. Ea omnia, ab Herdonca 6. per occultos nuncios delata Hannibali, fimul curam sociae retinendae urbis, & spem fecere incautum hostem adgrediendi. exercitu expedito, ita ut famam

prope

[ocr errors]
[ocr errors]

Sensit. xxxl, xlv. Cum multis viribus repulsi (g Harl. Gaertn. & Hav. Praeterea Ea omnia , ab Hererat validum ibi regium praefidium) irrito incepto dones Voff. Flor. Lov. 1. 2. 3. 4. Harl. Gaertn. regressi, Canastrum Pallenes trajecere. xxxÝ, xxxiv. Hav. Hearnii L. 1. & edd. pleracque ante CurioDiocles cum omni equitatu (es erat tunc praefectus nem. Utroque loco ordinem vocum, quem fcriequitum) &c. profectus. XLIV, ix. Tum terra ma- pti jubent, sequor. Ceterum distinctionem Grorique (en classe adpalfa ab litore ftabat) obpugnari novii probant edd. vett. Alteram iterum Curio fubcoepri. Adscita igitur parenthefi egregiam loco adfe- stituerat. &to medicinam adtulit Gronov. quae & alibi Li- Exceffle his tocis Annibalem in Bruttios &c.] vio ex usu fuit. Vide ad XXII, II, 3. & XXXI, Pall. tres exceflille his locis in Brutios Annibalem auxlvi, 10. Adde Rhenan. ad xxvii, 1, 4. Mox ditum eft : ea omnia ab Herdunea. GEBHARDUS. ducenta L millia , & deinde centum XX millia Hear- 9. 6. Ut famam prope praevenirer] Vet. lib. fanii D.

mam quoque. SIGONIUS. Pal. sec. famam propa . 3. Nequaquam inde tantum gaudii fuit] Ve- praevenerit. GEBHARDUS. famam prope praeve: tus tantum gaudium. RHENANUS. tantum gau- niret omnes mei, uno Rec. excepto. dii prisca ed. Sed Pall. trini tantum gaudium. Sta- §. 7. Pari audacia Romanus] Emendavimus Par tim Pall. 2. & 3. haud procul Herdonea urbe. GEB- audacia Romanus. nam fequitur, consilio en viribus HARDUS. Omnes, ut & Rhenani codex, inde impar. Et fic est in libro scripto. RHENANUS. tantum gaudium fuit, quanta clades. J.FR.GRO- Pall. 1. 3. & vet. ed. Pæri audacia. sec. Par audacia NOVIUS. Ita & Flor. omnesque mci, praeter u- Romanis. GEBHARDUS. Pari audacia Romanus num Ber. qui servat gaudii. Deinde haud procul ab Flor. Cant. Voff. Lov. 1. 2. 3. 5. Ber. a manu 2. urbe Herdonea Lov, 1, 2, 3. 5. Harl. Ber. Gaertn. Hafn. Gaertn. & Hav. Conseatio tamen Rhenano. Hay. & edd. ante Aldum. haud procul Herdlonea ur- Quinta legio don finiftra ala acriter pugnam iniebe fine praepofitione Flor. Vide ad xxiv, xxviii, runt) Repofuimus fexta alacriter pugnam inie1. Ceterum Herdonea constanter codd. hoc & feq. runt. Nam mox meminit sextae legionis & quincap. pro quo Cluv. iv. Ital. ant. viii. pag. 1203. tae. RHENANUS. Vet. lib. quinta legio e finiHerdonia subftituendum putat , quia Liv. ita hoc ftra ala acriter pugnam inierunt. recte. Nam paulo oppidum vocavit xxv, xxi. Verum Herdonea ea- post [cap. 11.) ait: Prima legio e dextera ala. Idem elt atque illa, quae Ardoneae vocatur xxiv, tem primae legionitertia, dexterae alae sinistra subxx, secundum Holsten. ad Cluv. pag. 281. Vide it. item multo post [cap. xl.1.] Pedituin primär etiam Cellarii Orb. ant. 11, ix. pag. 557.563. legio ego dextera ala proelium inibant. SIGONIUS.

. 4. Cn. Fulvius proconful] Cn. Fulvius Centu- Pall. tres pugnam ingerunt. Caeterum a corruptione malus. Nam Cn. Fulvium Flaccum praetorem bien- Rhenani rečte defendit hunc locum Sigonius. GEBnio ante in iisdem locis devicerat. SIGONIUS. HARDUS. Rhenanus eo sexta alacriter. Non sub

Spe recipiundae Herdoneae] Ita Froben. anno 1535. ferviunt nostri : fed, qui differunt a vulgato, haedidit. Priores dederant recipiendae, quod ex meis bent finiftra alacriter. J. FR. GRONOVIUS. servant Flor. Voff. Lov. quinque , Ber. Gaertn. quinta da sexta alacriter Hearnii L. 1. quinta legio Rec. & Hav. Mox praesidio firmata Ber. & edd. con sinistra alacriter Voff. Lov. 1. 2. 5. & Hari. antt. Sed voces nec loco fatis tuto posita , nec praesi- Reliqui mei cum Hearnii N. & D. vulgatum ferdiis desunt in Hearnii D.

vant. Hinc injecerunt Flor. a manu 1, Cant. & §. 5. Labare iis adversus Poenum fidem senserat. Gaertn. inierant Voff. Rhenani emendatio admitti Pojiquam, Salapia) Diftinguo: augebat spes ea , quod nequit: nam infra quidem fextae legionis mentio labare iis adversus Poenum fidem senserat, postquam fit, fed ea in fecunda acie pofita fuisse dicitur: nonSalapia amiffa excelifje his locis Annibalem in Brut

dum itaque pugnam inierat. Siniftrı ala sunt milites tios auditum eft. Ab Herdonea ea omnia. &c. Haec sociales in finiftro aciei cornu positi. Vide Lipf.11. enim occalio fuit Herdoneatibus vacillandi, quod de Mil. Rom. vii. acriter pugnam inire, ut acriter Annibal receliller. J. FR. GRONOVIUS. laban- dimicare fupra i}i, v. tem adversus Poenum Ber. a manu 2. labentem ad. 9. 8. Quum pedestres acies occupassent] Haud versus Poenum Hearnii L. 1. Paullo ante Neglegen- fecus Pal. tert. At pr. pedesiresque equesque occup. siam Flo ut fere semper alibi. Mo exeelife his

fec. pedestres acies equosque occup. Vet. ed. pedeftres docis in Brutrios Hannibalem Flor. Lov. 1. 2.4. 5, equitesque ocenp. GEBHARDUS. Recte id, quod

[ocr errors]

prope praeveniret, magnis itineribus ad Herdoneam contendit, &, quo plus 7. terroris hofti objiceret, acie instructa acceflit. Par audacia Romanus, conlilio

& viribus inpar, copiis raptim eductis, conflixit. quinta legio & sinistra ala acri8. ter pugnam inierunt. Ceterum Hannibal, figno equitibus dato, ut, quum

pedeitres acies occupaflent praesenti certamine oculos animosque, circumvecti, 9 pars caftra hoftium, pars terga trepidantium invaderent, ipse in Fulvii similitudinem nominis, quod Cn. Fulvium practorem biennio ante in iisdem device

rat

[ocr errors]

vulgo editur, Aldus restituit. Priores edd. legant haec verbi ejus fignificatio eft, quin pluribus ex pedestres equitesque occupa fent : quod etiam praete- Livio laudatis a Gronovio exemplis haud pauciora: runt Flor. a manu 2. Harl. Ber. a manu 1. & Hav. addi poflint. Ita 11, xlvi. Pilis inter primam treeum edd. antt. pedestres equesque Flor. a manu 1. pidationem abjectis, pugna jam in manus , jam ail Cant. Vol. Lov. 2. & Gaertn. perlestres equeftreso gladios venerat. cap. xlix. Inter primam trepidatioque Lov. 1. Ber. a manu 2. & Hearnii L. 1. pede- nem invećta subito ab latere Romana equitum alo. stres equeftresque acies Lov. 4. pedites equitesque U1, L. Ut ex trepidatione concurrentium turba conLov. 5. pedes equesque Hafn.

fitit, or line cuncta expofuit. xxii, vi.

Otiofe ina Pars terga pugnantium invaderent] Reg. & Voff. ambulavit, trepi.lante tota civitate ad. excipiendum terga oppugnantium. Put. terga oppidantium. Scribe Poenum. cap. xvi. Dum in sua quisque ministeria pars terga trepidantium invaderent. Secretiore figni- discursu trepidat ad prima signa. XLIV, vi. Per alix ficatu trepidare eft fatagere , commovere le, nego- atque alia pavida confilia igo imperia trepidans. cap. tium capefiere. Noster infra hoc lib. [cap. xxvii.] XxxvIII. Hojles per fummum opium inflruxerant da Vigiles, velut ad vocem illorum excitari, tumultuaa ciem : nobis tunc repente trepidandum in acie inpi, trepidare, moliri portam. Lib. xxvii, [14.] Milo fruenda erat. cap. xl. Nec feffos, neque trepidantes le paffuum aberant, quum ab hofle con pecti funt, in acie inftruenda adgreffurus erat. Epit. Liv.cxii. trepidarique repente coeptum. Lib. xxxiv, (xiv.] Trepidatio victarum partium in diverjas orbis terra. Dum trepidant acie instruenda, consul jam paratis rum partes de fuga referuntur. Excipit Clariff. Cre. ordinatisque omnibus incompositos aggreditur. Lib. vier. trepidare femper aliquid incompofiti tumulX, [xx.] Intermisti hoftibus (quod facile erat in no- tus notare, cujus nullum hic est veftigium, & hinc cturna trepidatione) cognoscunt infrequentis armatis vulgatam lectionem pugnantium revocavit. Quamfigna egressa. xxii, (xví.] Dum in fua quisque dam tumultus fignificationem huic verbo inefle, minifteria difcurfu trepidas ad prima figna , fuccedit- haud diffiteor, unde trepidatio & tumultus junguntur que ad muros acies. Sallust

. Jug. lxvii. Romani mi- XXXVII, XX. At plerumque talis indicatur tumultusy, lites improviso metu, incerti ignarique quid potißi- qui in initio proelii effe iolet, antequam milites cono

facereni , trepidare ad arcem oppidi, ubi signa currere & ad manus venire coeperint : qualis etiam scuta erant. Haec vera lectio eft: nam quod hic indicatur. Non enim Hannibal equites invaoptimus Gruterus inducit, tripidare arcem oppidi, dere juflit in prima acie pugnantes , sed in fecunda ignofcat mihi , fi negem illud 'Latinum effe." Ipfe acie politos, qui nondum pugnam inceperant; unSalluft, fupra: Arma capere alii, alii fe abdere , pars de etiam pugnantium minus hic placet. territos confirmare, trepidare omnibus locis. Neque 9. 9. Ipje Cn. Fulvii similitudinem nominis &c. accipio aliter , quicquid comminiscantur viri docti, increpans ] Pal. pr. Ipse in Fulvii similitudinem noapud Maron. (iv. Aen. 121.] Dum trepidant alae. minis. fec. ipse in confiliis Fulvii similitudine nomiUbi opportune allegat Servius ex Catone , Sedere nisque Fulvium praetor. tert. ipse in Cn. Fulvii fimi. non poteft in equo trepidante. J. FR. GRONO- litudine nominis , quia G. Fulvium. GEBHARDUS. VIUS. pugnantium, quod unus aut alter meorum Put. & omnes Gallici, optimus Pal. Voff. ipse in servat, & Doujat

. in Reg. exstare teftatur, primum Fulvii. Duo alii Pall. non minus habent praepofi- . inveni in Colon. ed. anni 1525. priores oppugnan

tionem, fed ftatim inde paullum sunt vitiati : alter tium, consenticatibus Voff. Lov. 2. 3.5. Harl. Ber. enim ipse in confiliis Fulvii: alter ipse in Cn. Fulvii. Hafn. Gaertn. Hav. & Hearnii L. 1. 20'D.oppidan- Quod ultimum probarem , nifi me iliorum & antitium Flor. qualem lectionem quum Gronov. in quitas & bonitas permoveret. Phralis eadem, quae optimo Put. invenisset , ex ejus vestigiis verisimi- apud Salluft. ad Caef. [1, v.] illa , quae paullo liter admodum trepidantium scribendum conjecit. ante hoc bellum in Cn. Pompejum viétoriamque suis Id Doujatio displicuit, partim quia nullus adduci- lanam increpabantur. Lib. 1. noster, [11.) Haec Atur codex , cujus auctoritate nitatur haec correctio, ricinus in regem Romanum increpans ex concilio abiit. partim quia verbum illud eo sensu rarius usurpatur. Tacit. v. Ann. [v11.] Cum in Blaesum multa falsaVerum, fi non ipfa haec lectio, certe manifesta ejus vestigia in duobus optimis Mstis supersunt; &

que incusavisset. J. FR. GRONOVIUS. ipse in

Fulvium fimilitudine nominis Lov. 2. ipse M. Fibpraeterea rarior verbi ulus loco corrumpendo caus

vium Lov. 4. ipse in Cn. Fulvii Ber. & edd. antt. lam indoctis librariis dedit. Neque tamen rara adeo ipfe n Fulvii Flor. Voff. Hav. plurcique mcorum,

mum

[ocr errors]

rat locis , increpans , fimilem eventum pugnae fore adfirmabat. Neque ea 1o. spes vana fuit. nam, quum cominus acie & peditum certamine multi cecidiflent Romanorum, ftarent tamen ordines fignaque, cqueftris a tergo tumultus, fi- 11. mul a caftris clamor hoftilis auditus, sextami ante legionem, quae, in secunda acie posita, prior ab Numidis turbata est; quintam deinde atque eos, qui ad prima figna erant, avertit. Pars in fugam effusi, pars in medio caesi': ubi & 12. ipse Cn. Fulvius cum undecim tribunis militum cecidit. Romanorum focio-13. rumque quot cacsa in co proclio millia sint, quis pro certo adfirmet? quum tredecim millia alibi, alibi haud plus, quam feptem, inveniam. Caftris pracda- 14. que victor potitur. Herdoneam, quia & defecturam fuifle ad Romanos comperit, nec mansuram in fide, fi'inde abscelliflet, multitudine omni Metapon

[ocr errors]

tuin

[ocr errors]

& omnes Hearnii Oxon. Vulgatum ipse Cn. Fulvii, fusi fremebant. ubi etiam varie librarii aberrarunt. quod etiam in aliis codd. fupereft, primum inveni Paris apud Livium aliofque fcriptores ubique obvia in ed. Ascensii anni 1513. Sed integriores libros sunt. Vide ad cap. ll, 1. fequor. Pseudo-Cic. declam. in Sall.cap. III. Quod Cum duodecim tribunis militum cecidit] Vet. lib. in aetatem increpuiffi. ubi vide Cort. Sed Doujat. habent cum undecim : quod placet. Nam Plut. in ipse in Fulvium fimilitudinem nominis &c. increpans Marc. fic ait [pag. 312.) "EREITE TOŨ 'Avvisov Þous

[. ] του 'Αννίβου Φούλex altero Colbert. probat; quo modo fere exprobra- βιον Γναίον ανθύπατον εν Απουλία κατακτείναντος μεν re construitur supra xxill, xlv. Quum HAEC αυτόν συν ένδεκα χιλιάρχους. SIGONIUS. Ρal. 1. EXPROBRANDO IN HOSTEM Marcellus cum undecim tribunis, quod firmat Sigonius testifuorum militum animos erigeret. Unum tamen cod. monio Plut. in Marc. Pal. fec. caesi ego ipfe consul neque eum optimum, audire, temerarium videtur. Fulvius cum XI tribunis. tert. ubi do ipse proconful FulMox quia Cn. Fulvium Flor. Voff. Lov. 3. 5. Harl. vius cum XI triburis cecidit. GEBHARDUS. O& Hav.quia Fulvium Lov.4. quod Fulvium Hcar- mnes nostri cum undecim tribunis militum cecidit. nii D.

quod firmat auctoritate Plut. Sigonius. J. FR. §. 10. Acie ego peditum certamine multi cecidissent GRONOVIUS. cum duodecim , vel cum XII Voff. Romanorum] Vet. lib. Romanorum cecidissent. SI- Lov. 1. 2. 3. 4. Ber. & Gaertn. Reliqui cum HearGONIUS. Similiter Lov. 4. Sed insuper acie mula nii L. 1. & D. recte cum undecim. si peditum Romanorum cecidissent Hearnii D.

S. 13. Quum tredecim millia alibi, alibi haud $. 11. Sextam ante legionem] Pal. 3. sexta aut plus, quam septem] quum decim millia, alibi haud legio. GEBHARDUS. sexta legione Lov. 1. fextam plus Flor. a manu 1. decem a manu 2. alterum alibi legionem ante Loy. 2. 3. 4. 5. Harl. Ber. Gaertn. neglegentia librarii etiam omittitur in Gaertn. Hav. & edd. ante Frobenianam anni 1535. Paullo $. 14. Nec manfuram in fide, fi inde abfceffiffet] ante equestres a tergo tumultus edd. Rom. anni Pal. tert. in fide, abfceffet. GEBHARDUS. ji in1472. Mediol. 1480. & Parm. Tum simulatusque de abeit etiam a Vosl. a manu 1. cum abscefiset inclamor hoftilis perperam Voff. & Lov. 1. fimulacris terpolatur a manu 2. quod fupereft quoque in Lov. , slamor Flor.

1. si tamen abscesli Jet Hav. Mox multitudinem o9. 12. Pars in fugam effufi, pars in medio cael] mnium (hominum a manu 2.) ego a ponto ac Thurios effufa & caesa Vofl. Lov. 1. 2. 3. 5. Ber. Hav. Flor. multitudinem omnium Metaponto acturos Hav. Hearuii L. 1. & edd. ante Aldum. Sed perperam. multitudine omnium a ponto ac Thurios Voff. & Lov. Figura haec loquendi usitatissima est apud Livium. 1. multitudine omnium ego apontho ac Thurios Lov. 11, Xiv. Pars perexigua Romam inermes delati sunt, 2. multitudine hominum Methapunto ac Turios Lov. IV, xxx111. Vejentium maxima pars Tiberim effufi 3. Tyrios, pro Thurios , Hearnii L. 1. petunt. V, XL. Pars per agros dilapse. vi,

Occiditque principes, qui cum Fulvio] Hoc verMagna pars in fuga caesi. vii, xxxix. Magna pars bum videtur aliquis adjeciffe. Mihi magis arridet ablegati. xxni, xliv. Utraque pars avidi certami- vetusti codicis lectio , cum participio perempti, nis erant. XXVII, XLVIII. Pars magna ab lignis abe- quod in margine quidam adscripserat, hoc modo: rart, nocte dilapse. XXXII, XI. Pars in fugam effu- principes, qui cum Fulvio colloquia occulta habuisse fi funt, pars circumventi sunt. cap. xx111.

comperti sunt, perempti. RHENANU S. Pal. 1. Hannibalis exercitu Philippum secuti. ibi tamen o- occidit ego principes. in sec. & copula que & funt mnes, quos adhibui, codd. & edd. vett. secuta. abest. At contra Pal. 3. principesque, qui cum FulXXXV, XXXI. Pars principum alienati a Romanis e- vio colloquia occulta habuiffe comperti funt, fecuri rant. XXXVI, xix. Magnam partem agminis disipa- percufit. GEBHARDUS. occidit principes omnes sos obpresserunt. XXXVII, xx. Pars in juveniles ludos mei, etiam illi, qui alioqui pailim editis adíentiri verfi. Et paffim alibi. Vide Cort. ad Sall. Jug. folent. Copulam que Crevier.

quoque, auctoribus XV1, 1. Similiter XXVI, Xxxy. Ingens turba circuin- codd. Put. & Victor. deleyit.

§. 15.

XXIV.

Pars ex

[ocr errors]
« IndietroContinua »