Immagini della pagina
PDF

LIBRORUM

PROHIBITORUM

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

P 11 S E X T I

PONTIFIClS MAXIMI

jussu Editus;

ET SUB PIÓ SÉPTIMO AD ANNUM
USQUE MDCCCVI CONTINUATUS.

[graphic][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

.'. " a-..¡ , ййвр

FENEDICTUS PP. XIV.

Ad perpétuant rei memoriam

\)иЖ ad Catholics e Religionis puritatem in> tegerrime tuendam, et castos mores a conftgione caute servandos maxime pertinent, cuta semper ab Apostolica hac sancta Sede provide,, sapienterque constimta., et sanctissime custodita sint ; tum illud in primis laudabili Romanorum Pontificum praedecessomm nostrorum zelo,. ac vigilantia provisum, et cautum fuit, ne ulluni propter pravos, exitiososque Libros, quibus fides, et pietás labefactari plerumque soient* Christi fidelium animabus praejudicium, ac detrimentum irrogaretur. Quamobrem non solum hu-' jusmodi Libros improbare, £t proscribere consueverunt, sed ne vetitae quoque eorum lectionis oblivio ulla. unquam subreper;e.t, .aut ignorantia obtenderetur, publicas tabalis, atque catalogis eosdem perniciosos Libros describí., ít consignan voluerunti quo sane fieret, ut, pal&m denuncia», atque ocuüs subjecta eorum pra.vitate, ab omnium .manibus facilius removerentur. Crescente autem in dies exitiosa ipsorum segete, et copiaj renevarj ideutidem, atque sugerí

а г

oportuit Indices ipsos, quorum primum quidem publica Ecclesis e auctoritate a sapientissimis Tridèntina: Synodi Patribus dispositum fel. rec. Pius PP. IV predecessor noster optimis regulis communitum perfecit, atque Apostólica auétoritate vulgavit : deinde vero Clemens PP. VIH itidem predecessor noster Librorum numero auctum, atque nonnullis in antedictas Regulas observatlonibus illustratutn nova luce donavit. Alexander deniquï PP. VII pariter predecessor noster diversa a prioribus methodo ordinatum, atque in varias partes tributum hujusmodi lndicem suo nomine edi voluit, ac promulgan. E:si autem pro temporum conditione satis diligenter atque utiliter in iis conficiendis laboratum sit, diuturna tarnen observatione, atque experimentocompertum est, memoratos Indices neque satis correctos, neque satis -usui accommodates prodiisse : quapropter e publica utilitate fore visum est, si novus index methodo aptiore digestus, atque a mendis, erratisque pluribus, que in priores irrepserant, emendatus construeretur. Rem banc omni procul dubio laboris,et diligentia; plenamjam tum -animo preconceperamus,cum certas Regulas щ examine, et proscriptione Librorum servandas tradidimus in Constitutione nostra, que incipit: Sollicita, ac provida, vu Id, Jul, Auno lu»

:carnvDqm. мессии* Ponti£catu$. nestri'Ähv XIII data. Hujusmodi subinde negotium mature jam discussum Vea. Fratriby« nostris S- R. E. Cardinajjbus .Congregation Iodicjs Librorum prohibiiprum praepos'uis dirigendum, proraoveûdum^ueicommisimus, qui pro jnju«cti sibi mtinefis, ratiope, -¿elo, ap wJertia, adhibiiis etiam

. in penftUiltaWiotiem et opus doctii , ac diligentibus Vifie, oщш pro votis sediilb , acçuratequepei.Fecertmt, Absolutum itaque juxia mente m nostram laudatum Indicem, et ab iisdem Cardinalibus'f ¿visum, atque recognitum, Typis Camerac nostrae Apostolica; edi voluimus, ipsumque prsesentibus Litteris nostris tamquam expresse insertum habentes, auctoritate Apostolica tenure prsesentium approbamus, et confirmamus , atque ab omnibus, et singulis personis, ubicumque locorum existentibus, inviolabiliter, et inconcusse observan prrecipimus, et mandamus sub pœnis tarn in Regulis Indicis, quam in Litteris, et Constitutionibus Apostolicis alias statutis, et expressis, quas tenore earumdtm prsejentium confirmamus, et renovamus. Nun obstantibus Apostolicis generalibus, vet specialibus. Litteris, Constitutionibus, ac quibu..vis statutis, decretis, usibus, stylis, et cor.suetudinibus etiam

immemorabilibus, csterisque in contrarium fa

« IndietroContinua »