Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

Duos Cæs. de

[ocr errors]

Parthi habuerant, Antiochiam venit. Atque is quidem, Cic. ad

Att. vi.8. et quamdiu cis Euphratem fuit hostis, pedem porta non ex

VII. 2.
tulit. Neque tamen legatis et amicis ac quæstore suo Cic. ad

Fam,11,17.
Ciceronem ad subsidium vocantibus, ea de re literas scri-
bere voluit; omnia perpeti malle, quam videri auxilio
Ciceronis eguisse præ se ferens.

42. Atque hoc ut malevoli animi, sic quod sequitur,
constantissimi moderatissimique specimen fuit.

B. Civ, vii.
simul egregiæ indolis filios amiserat, occisos a quibus- Val. Max.
dam eorum equitum qui cum A. Gabinio Ptolemæum iv. 1.
in regnum reduxerant, deinde consederant Alexandriæ.
Id ille infortunium ingenti animo tulit. Quippe nuntiata Senec.

Consol. ad
morte filiorum, postridie processit ad solita munia : post- Marc.c, 14.
eaque remissos ad se interfectores a Cleopatra, quæ pa- Val. Max.
renti recens defuncto successerat, “intactos reduci' jussit Fam.vuu.4.
ad reginam;' addito potestatem hujus vindictæ non

Val. Max.
suam, sed senatus esse debere.' Is igitur Bibulus, cum Cic. ad

Att. v. 20.
Antiochiam venisset, accepto exercitu, in Amano monte,

Cic. ad
qui plenus erat hostium sempiternorum, materiem triumphi Fam. 11. 10.

Cic. ad Att.
cæpit quærere. Sed contra quam speraverat, res cecidit;
amissa cohorte prætoria, et Asinio Dentone, qui primi pili
centurio fuerat.
43. Felicior in eodem monte Ciceronis expeditio fuit : Cic. ad

Fam. 11. 10.
nam communem ille cum Bibulo Amanum habebat, aqua-
rum divortiis dividentibus provincias. Magna ille multi-
tudine hostium occisa, Fugeranam, quod erat Amani ca-
put, præterea Sepyram, et Ceminorim, cum aliis aliquot
castellis cepit. Hinc ad oppidum Eleutherocilicum Pin-
denissum admoto exercitu, locum munitissimum, aggeri-
bus, vineis, turribus oppugnavit, vallo et fossa cinxit,
magnoque labore post septimum atque quinquagesimum
diem in potestatem redegit. Inde Tibarenos petiit, qui
finitimi Pindenissensibus, similiter receperant fugitivos,
Parthorumque adventum expectabant. Sed hi obsides
dare, quam bellum pati maluerunt. His rebus gestis,
per loca dubia aut recens pacata M. Cicero exercitum

[ocr errors]
[ocr errors]

et xv, 4.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

1 M. Bibulus, quem aliquamdiu Metelli Scipionis res gestas in in obsidione Parthi habuerant] proconsulatu Syriæ exagitat. Hoc tradit Cæsar eo loco, ubi Crev.

[ocr errors]

5138

LIBRI CVIUI. SUPPLEMENTUM.

Cic. ad

distribuit, Quintumque fratrem præfecit hybernis : ipse Att. v. 21. ad conventus agendos in provinciam profectus est. Sigon, in

44. Jam erant ad Urbem imperatores duo, qui ex
Fast. Capit. eadem Cilicia triumphare cuperent : Appius Claudius,
et Pigh.
Ann. cui Cicero successerat, et P. Lentulus, qui provinciam

ante Claudium obtinuerat. A multis enim annis in-
quietæ ibi res fuerant, vicinitate Parthorum, et feroci-
bus Cilicum accolarumque ingeniis. Et Lentulus, rebus

bene gestis, cum ante biennium decessisset, his consu-
Cic. ad libus, triumphavit. Sed Appius, majestatis reus a P.
Att. v. 21. Dolabella factus, abjecta postulatione triumphi, Urbem
Fam.v1.1.6. ingressus est. Causam pro eo dixerunt M. Brutus Appii
Cic, Brut.

gener, et Q. Hortensius, ille adolescens, hic quarto et Cic, ad sexagesimo ætatis anno, paucis ante mortem diebus. Nec Fam. In illo solum judicio, sed etiam ambitus postea absolutus, 10. 11. 12.

censuram petiit, censorque designatus est.

c. 94.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

IX. 1.

1. Cum inter hæc novi tribuni plebis inissent, C. Curio Dio, xı. statim in principio acceptæ potestatis ferventissime con- Vell.

11.48. cionari instituit, quasi reipublicæ cura et amore tangere- Cic. ad

Fam.yu11.4. tur. Sed ille C. Cæsarem non aliam ob causam oderat, Dio. quam quia contemtus erat ab homine, qui servulos etiam Sueton.

Cæs. c. 27. libertosque potentium paulo gratiosiores qualibet impensa Veli

. solebat adjungere. Id acrius urebat adolescentem ; Dio.

Val. Max. et quod voluptatibus atque libidinibus, et comparandis quorumlibet studiis effuso patrimonio, magnum æs alienum Lucan, 1.

270. contraxerat. Nam sestertium sexcenties aliquando de

Sueton. buisse legitur. Idcirco Cæsar, necessitate ac ingenio ho- Cæs. c. 29.

Dio. minis cognito, venalem linguam, ne sibi noceret, omnino

Plut. redimendam ratus, æs alienum ejus omne dissolvit; eo- Pomp. et

Cæs. que transduxit ingenium nequam, ut simulatione pro

Appian. republica contra Pompeium et Cæsarem, sed revera pro Civ. 11.

Vell.
Cæsare staret.

2. Hac re perfecta, consulibus L. Æmilio M. F. Paullo, Appian.
C. Claudio C. F. Marcello easdem machinas admovit.*
Sed Marcello quidem firma adversus pecuniam constitit
integritas: Paullus hactenus flexus, ut adversari desine-

Sestertium sexcenties] Marcas argenti nostrates 234375. Cree.
* A. U. C. 702. A. C. 50.

[ocr errors][ocr errors]

XXXVI. 15.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ret, acceptam mercedem, trecenties sexagies sestertium, Plin. basilicæ suæ impendit, quam post anni sequentis incenJul. Obseq.

dium juxta forum exstruxit, quo loco prius Fulvia stetePlut. et rat: quasi perituram timeret pessimi facinoris memoriam, Appian.

nisi admirandi operis dedicatione consecraretur.
Plin. 11. 56. 3. His consulibus, lana pluit circa castellum Cossa-
Jul, Obseq. num, ubi loci non multo post occisus est Milo. Mula

pariens, bonorum interitum, mutationem legum, turpes
matronarum partus significasse credita est: sed non erat
prodigiis opus, cum pericula et libertatis interitus jam
oculis hominum obversarentur. Quotidianæ enim de
successione Cæsaris contentiones erant: cum adversus
Pompeii potentissimam factionem ille haud minori ro-
bore resisteret : neque plus illi prodessent, qui amicitiam

profitebantur, quam qui simulabant odium.
Dio et 4. Cujus rei summus artifex Curio minabatur in spe-
Appian.

ciem Cæsari, consilia communicabat cum Pompeianis :
ut et illorum perdisceret intimos sensus, et, donec animum

nudare opportunum videretur, plus ex occulto noceret. Cic. ad

Maximum hominis vaframentum in eo erat, ut, multis,
Fam.van.8.
Dio et

sed inanibus, effusis in Cæsarem dictis, sensim ad ea quæ Appian. Pompeium et optimates offensura erant progrederetur :

tanquam neutrarum partium, et libertatis custodiam cui-
vis gratiæ anteponens. Nec eo animo ista proponebat,
ut decretum iri speraret, aut omnino cuperet decerni : sed
his negatis ansa dabatur ei, et quæ contra Cæsarem para-

bantur citra suspicionem impediendi. Igitur his contenDio. tionibus cum temporis permultum esset consumtum, inCic. ad

digne se id ferre simulans, ut intercalaretur postulare
Fam.v[11.6.
Dio. cæpit, tanquam spatio indigens ad perferenda quæ vellet.
Macrob.

5. Erat autem intercalandi apud Romanos, ex magno Sat. 1. 13. veterum errore in anno constituendo, orta necessitas :

deinde ex ambitione aut ignorantia sacerdotum, quibus ea
commissa cura fuerat, mirabilis confusio. Cum enim ad
lunæ cursum institutus a Numa Pompilio annus esset,

[ocr errors]

Trecenties sexagies sestertium] quæ summa male hactenns apnd
Marcas argenti 140625. Plo: Freinshemium redigebatur ad
tarchus et Appianus mille et septuagies quinquies sestertium.
quingentis talentis emtum esse Crev.
a Cæsare Paullum memorant:

[ocr errors][merged small][merged small]

Dori 1

inst

cito apparuit legibus universi hunc ordinem non congru-
ere : futurumque ut quibus mensibus bruma fuisset, iis-
dem post annos haud plurimos messis esset futura. Igitur
dies qui ad solarem annum deerant, inseri constituto jam
anno oportuit.

6. Hæc insertio intercalatio appellabatur, ex eo quod
nova luna pontifex, calata, hoc est vocata in Capitolium Varro de
plebe, quot numero dies ad Nonas superessent, indicabat. Ling.Lat.v.
Unde etiam dies qui primus calabatur, Kalendarum no-
men retinuit : et quoniam aliorum mensium quintanæ sunt
Nonæ, aliorum septimanæ, calabatur cum hoc discrimi-
ne, ut pro ratione mensis, aut, dies te quinque calo Juno
novella,' aut, 'septem dies te calo Juno novella,' pronun-
tiaretur. Ceterum non singulis annis, sed per octennia Macrob.
moris erat intercalari :c eaque ipsa res quandoque prop-
ter superstitionem omissa erat: nonnunquam vero intem-
pestive usurpata, cum publicanorum cupiditati quidam
pontifices gratificati, productiorem aut breviorem annum
ex illorum commodo facerent. Non alio autem mense
quam Februario intercalari fas erat, Terminalibus jam
peractis.

7. Įd eo quoque anno fieri Curio cum postularet, non Dio. ignorans alienum esse, (nam et ipse erat eo sacerdotio præditus,) ceteri pontifices reclamabant. Igitur cum ob- Cic. ad

Fam.vi11.6. tineri non posset de intercalatione, (neque etiam hoc vo

Dio. lebat,) quasi per iram, ne ceterarum quidem rerum quicquam agi passus est. Mox apertius pro Cæsare loqui, et, quo agitaret optimates, multas jactare leges cæpit : non Appian. quod perferri posse speraret, sed obtentui habiturus ad Cic. intercessiones quas parabat : Alimentariam inprimis, et Viariam (qua numerus definiebatur vehiculorum et comitum iter facientibus, prætextu, opinor, Clodianæ necis, Appian.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

c Non singulis annis, sed per

d Et Viariam, qua numerus de-
octennia moris erat intercalari] finiebatur vehiculorum et comitum
Immo altero quoque anno, ita 'iter facientibus] Addidimus duas
ut alternis binos et vicenos, al. primas voces ex Caelii epistola.
tervis ternos et vicenos interca. Ceterum neque Cælius, neque
Jarent dies: nisi quod tertio Appianus de numero vehiculo-
quoqne octennio, pon nonaginta, rum et comitum ea lege definito
sed sex et sexaginta dies inter. quicquam babent. Crev.
calabant. Vide Macrob, Creo.

« IndietroContinua »