A qual secolo appartenga l'anno 1800. Risposta all'opuscolo: Quando compiasi il secolo 18. ed abbia principio il secolo 19. Con la ristampa in fine dell'opuscolo stesso

B́a trước
dalle stampe di Giovanni Zatta librajo in Frezzeria all'insegna della Provvidenza, 1800 - 24 trang
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục