Immagini della pagina
PDF
ePub

BIBLIOTHECA DANICA.

SYSTEMATISK FORTEGNELSE

over

DEN DANSKE LITERATUR

fra 1482 til 1830,

efter Samlingerne i
DET STORE KONGELIGE BIBLIOTHEK I KJØBENHAVN.

Med Supplementer fra

Universitetsbibliotheket i Kjøbenhavn og Karen Brahes Bibliothek i Odense.

Udgivet

med Understøttelse af den kongelige danske Regjering, det kongelige danske Videnskabernes Selskab,

Samfundet til den danske Literaturs Fremme m. Fl.

fra det store kongelige Bibliothek

ved

CHR. V. BRUUN.

Bibliothekar.

Kjøbenhavn 1886.

Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn).

Hoffensberg & Traps Etabl.

BIBLIOTHECA DANICA,

SYSTEMATISK FORTEGNELSE

over

DEN DANSKE LITERATUR

fra 1482 til 1830,

efter Samlingerne i

DET STORE KONGELIGE BIBLIOTHEK I KJØBENHAVN.

Med Supplementer fra

Universitetsbibliotheket i Kjøbenhavn og Karen Brahes Bibliothek i Odense.

Udgivet

fra det store kongelige Bibliothek

ved

CHR. V. BRUUN.

Bibliothekar.

Andet Bind:
De exakte, økonomiske og techniske Videnskaber. Geographi og Rejser. Historie I: Almindelig
Historie. Historie II: De tre nordiske Riger. Danmarks Topographi, Statistik,

Stats- og Kulturforhold.

Kjøbenhavn 1886.

Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn).

Hoffensberg & Traps Etabl.

R.2

Grad
DUNNING
HILL
12-14-39
39883

FORTALE.

[ocr errors]

Andet Bind af Bibliotheca Danica er blevet udgivet i tre Hefter. Det første Hefte (af hele Værket det fjerde), Ark 1---24, udkom i December 1879, Manuskriptet hertil var helt skrevet af Cand. theol. S. Gjellerup, som ogsaa har læst Korrekturen. Det andet Hefte (af hele Værket det femte), Ark 25 – 44, udkom i September 1884. Af Manuskriptet hertil har jeg selv skrevet Afdelingen: Geographi og Rejser, Begyndelsen af Afdelingen: Historiske Hjælpevidenskaber er skreven af Cand. philol. C. Jørgensen, Fortsættelsen saavelsom Resten af Heftets Indhold og hele tredie Hefte (af hele Værket det sjette), der nu er færdigt, er skrevet af Cand. philol. S. L. Tuxen. Andet Heftes 'Korrektur er læst af Cand. Tuxen, tredie Heftes Korrektur er læst af Cand. theol. C. G. T. Ruschke. Som en historisk Oplysning tilføjes, at jeg selv baade har taget Del i den endelige Revision af Manuskriptet og i Korrektur-Læsningen af alle tre Hefter.

Den systematiske Orden, i hvilken Bogtitlerne ere opførte, følger den, som er lagt til Grund for det store kongelige Bibliotheks skrevne Katalog over dets danske Afdeling, dog med flere Ændringer, som den trykte Fortegnelses Afslutning ved et længere tilbage liggende Aar har gjort nødvendige, og som ikke behøve at nævnes her. Derimod maa Hovedafsnittet kaldet: Danmarks Stats- og Kulturforhold omtales med nogle Ord.

Da Titelsedlerne skulde ordnes til det Katalog, som skulde skrives over det store kgl. Bibliotheks danske Afdeling, bestod »Retsvidenskaben« af en Mængde Skrifter, som kun kunde henføres til denne Videnskab, fordi de stod i forhold til en Lov, en Anordning, et Reskript o. L. Efter gammel Skik fandt man her meget forskjelligartede Ting samlede, f. Ex. Fundatser for Stiftelser, Skrifter om Enkekasser, Laugs-Artikler, administrative Bestemmelser 0. s. v. Det var ikke muligt at bringe Orden heri, naar det Alt sammen skulde have Plads under »Retsvidenskaben«, det besluttedes derfor at skyde det ud herfra og samle det med andre Grupper til en stor Afdeling, hvis Hovedindhold blev den danske Stats Administration med Tilslutning af de private Institutioner og Foretagender, som paa en eller anden Maade knytte sig hertil. Forbilledet blev taget fra daværende Gehejmearchivar Wegeners systematiske Opstilling af hans Bogsamling.

naar

Denne Afdeling blev da senere gjort istand til den Fortegnelse, som skulde trykkes, men denne skulde suppleres fra Universitetsbibliotheket. Her fandtes en stor Mængde af tilsvarende Skrifter, grupperede netop som det store kgl. Bibliotheks juridiske Afdeling tidligere havde været ordnet, nemlig J. H. Schous rige Samling, som han havde skjænket til Universitetsbibliotheket og som efterhaanden havde optaget hvad der af Sager af lignende Indhold var kommet til dette Bibliothek. Samlingen indeholdt især en talrig Mængde af særlig trykte Love, Plakater o. L. Spørgsmaalet, om de alle skulde optages i Bibliotheca Danica, blev efter moden Overvejelse besvaret bekræftende, og Hr. Tuxen tog da fat paa at opskrive Titlerne paa alle disse Skrifter, som for største Delen maa henregnes til Begrebet Smaatryk. Det er et betydeligt Arbeide her er blevet udført, Titlernes Antal løb op til flere Tusinde. Men det har ogsaa været et besværligt Arbejde, at bringe disse mange Titler ind i passende Grupperinger og i en heldig Orden. Hvor megen Tid og Flid der end er anvendt paa denne Opgave, vil det vist let være muligt, nu da dette Bind foreligger afsluttet, baade at paavise Fejltagelser og at foreslaa bedre Maader at ordne Titlerne paa'. Der ønskes derfor en skaansom Dom over dette omfangsrige og vigtige Afsnit, saa meget mere som Korrekturen er læst efter Manuskriptet og ikke efter selve Skrifterne, Korrekturlæsning efter dem vilde let have forlænget Trykningen i flere Aar (Trykningen af sjette Hefte begyndte i December 1884). Der stødte det Uheld til, at Cand. Tuxen, der med Taalmodighed og Utrættelighed havde forfattet Manuskriptet, desværre saa sig nødsaget til før Trykningen begyndte at opgive sin Virksomhed ved Bibliotheca Danica, hans omfattende Kjendskab til dette Afsnit har jeg saaledes maattet undvære. Endnu Et maa fremhæves med Hensyn til dette Afsnit. Man maa endelig ikke stole paa, at enhver Lov, Plakat o. L. udstedt om et givet Æmne er medoptagen i denne Fortegnelse, her er kun optaget hvad der i øjeblikket fandtes indsat i Bibliothekerne som enkelte Tryk af saadanne Skrifter, det vil derfor altid være nødvendigt for Fuldstændighedens Skyld, at søge Oplysning i et nyere Lovlexikon.

Skjondt Fortegnelsen skulde optage Alt udkommet indtil 1830, er det dog anset for rigtigt i en Henseende at gjøre en Indskrænkning. Antallet af enkeltvis trykte Sange og Viser fra det 19. Aarhundrede er saa stort, at Behandlingen af denne Literatur let vilde kræve for megen Tid og for stor Bekostning, og Aaret 1800 er derfor som Regel sat som Grændse for hvad der er optaget af den Slags Skrifter.

Idet Halvdelen af Værket »Bibliotheca Danica< nu er bleven fuldendt, føler jeg mig opfordret til at bringe forskjellige Mænd min hjertelige Tak for den Bistand, de, hver paa sin Maade, have ydet til dets Udgivelse: først og fremmest de Herrer, som have været beskjæftigede med den vidtløftige Udarbejdelse af Manuskriptet og den

1 I Theologisk Tidsskrift, Aarg. 1873, S. 343 ff., har Sognepræst, Dr. phil. Skat Rørdam leveret en

Anmeldelse af første Hefte af Bibliotheca Danica, som indeholdt Afdelingen Theologi. Anmeldelsen er et smukt Vidnesbyrd om Anmelderens usædvanlige Kjendskab til den ældre danske theologiske Literatur, men den kan tillige tjene til Vidnesbyrd om, hvor vanskeligt det er at tilfredsstille Videnskabsmandens Ønsker med Hensyn til bibliographisk System og en rigtig Ordning af Bøgerne. Der er gjort forskjellige Udsættelser paa Afsnittet Dogmatik, men dette Afsnit var Dr. Rørdam i sin Tid saa venlig at ordne for mig til det store kgl. Bibliotheks skrevne Katalog, jeg havde kun at følge en saa kyndig Fører baade ved det skrevne og ved det trykte Katalog.

« IndietroContinua »