Immagini della pagina
PDF
ePub

gore ultimi capituli di&ti laudi , & tan cos Darius, & Notarius Publicus Florentinus, niundim, quam de per fe, & onoi mclio. nec non Notarius di&i Domini Archiepisconi modo, via , iure, caula, & forma, qui- pi , & Commitaru suprascripti, praedictis bus magis, melius ; validius, & efficacius omnibus, & angulis, cum ficut praefertur Wotuit , & debuit, & pro collcodo omni adta fuerunc unà cum teftibus

suprafcriptis Icandalo libi licuit, declaravit didta' verbe interfui , & ca de mandato dici Dumini fecuodum fuam intentionem tempore lati Archiepiscopi rogatus scribere script, & in laydi debcrc intelligi hoc modo , videlicct. hanc formam redegi, ideoque me subscripsi,

Quod di&a cura animarum , & admi. fignumque meum consuetuni appolui. aistrationis Sacramentorum , io dicta Ecele- 1453. In Chrifti Nomine. Amen. An. ba pertincat ad Arcbiepiscopum Florenti no Dominicac Incarnationis 1453. Ind. pri: pum, ita quod ipfc folus poflit diétam cu m2, die vero Sabbati 2. meolis luni A. tam per sc, vel per alium exercere ; & per. cum Florentiae in Sacriltia Metropolitanae fiocas ad Capiculum , & Pracpofitum Flo. EccleGac Florencinac praesentibus discretis rentinum dieta cura , ita quod Capitulum, viris Presbytero Guasparre loanois de Roeum Praepohto, & Praepofitus cum Capi. mcna Cappellano in dicta Ecclelia Florca: tulo , poffit cxercitium di&ac curac comm t. tina, & Ser lacobo Ser Antonii lacobi No. tere persodao idoncae . Ita quod in pracditario, & Cive Florcatino , teftibus ad hace His Praepofitus interveniat tamquam unus pocatis, habitis, & rogatis, videlicet :: ex Canonicis di&i Capituli acc p.us poffit , Pareat omnibus evidenter huius publis per majoritatis plus habcat, quam unus cx ci Inttrumenti serien inspecturis, qualiter Canonicis di&i Capituli. Et haec dixit & Vencrabiles viri Dominus Micus dc Cap. declaravit fuifse tempore didi lati laudi , & ponibus , Dominus Antonius Joaonis de ad pracfeds elle, intentionem fuam circa di Empulo , & Dominus Nicolaus de Corbia Aam curam in di&a Ecclelia Florentina. zis, honorabiles Canonici Florentini, eres ex Ec : haec praefentibus Veocrabilibus viris quatuor Syodicis Capituli Florentini ad noaDominis Micho de Capponibus Anto- nulla faciendum , & maxime infrascripta, dio de Empulo , & Nicolao de Corbi & de quorum mandato ad haec, & alia, sis, pomioibus , quibus in dieto laudo interve. constare dixcrunt maou Ser lacobi Ser Phi. perunt , ratificantibus , & emologantibus, lippi de Lutiano Notarii Florentini conlti. & praedicta fieri pecentibus, & acceptanci- tuti coram Reverendis Patribus, &

encbus; & pracfents dico Domino loanoc de rabilibus , viris Domioo Pracpolito , & Ca. Spinellinis Pracpofito Florentino, & contra gonicis infrascriptis didi apiculi Floren: diccate , & de gravamine protestante , & cini collegialiter , & capitulariter in di&o viva voce appellante, & reservante fibi ius loco mere solito ad fonun campanellac,& appellandiio scriptis ; & hoc, ut dixit , maxi. Nuntii di&i Capituli requisitionem, folem. me, quia in tra&atu ferendi di&i suprascri biter congregatis pro negotiis di&i Capitu. | pti laudi , & antequanı ipsum laudum da- li his & aliis tractandis , & exercendis, & fet , & pronunciarec ipfe Dominus Archiepi. quorum Praepofiti, & Canonicorum nomifcopus, dixit , & refpondit, verum fuiffe quod da, & pronomina baec sunt videlicet, jotendebat, & volebat, quod Pracpolitus Flo Dominus loannes de Spinelliois Praeporepripus aliquam praerogativam baberet cir. Grus. ca pracdi&a ab aliis Canonicis ; & Dominus Dominus Nicolaus Magiftri loannis BarArchiepiscopus dixit , & refpondit, verum, duccii, fuiffe , quod dum ipfe tra&abat , & pratica- Dominus Michus de Cappopibus. bat concordiam inter di&as partes volendo Reverendus Pater , & Dominus, Domi. ponere modum , & regulam super exercitio nus V golinys de Giugnis Protonotarius. diaze curae , ipse dixit, quod volebat, & Dominus Maoentes de Corbizis. Gbi videbatur , quod Pracpofitus haberet Dominus Antonius Ioannis de Empulo . aliquam praerogativam ; sed videns non pof- Dominus Antonius de Picchinis. se de concordia partium di&um modum, & Dominus Mafeccus de Albinis suo nowį, regulam ponere fuper exercitio dictac cu. ne, & vicc, & nomine, nc: ideo nihil de exercitio curae lau. Domini Salvini de Miljanis. davit, & ante prolationem di&i laudi sen. Dominys Bartholomacụs de Corbinellis, centiam mutavit fuper praerogativa . Et Dominus Boninsegna de Machiavellis. mandavit per de Philippum Notarium in. Dominus lacobus Nicolai de Bonvaonis frafcriptum de praedi&is omnibus publicum Dominus Leonardus de Cigrano , & confici documentum , Ego Philippus olim. Dominus Bartholomaeus de Niccolinis. Bernardi Mazzei de Caftro Franco Vallis Canonici dictae Ecclegiac Florentinae ,' & Arai ioferioris Difridus Florentiae, Lucanae habentes , & tenentes in manibus quasdam Dioecals, Imperiali au&oritatc Jadex ordi. litteras Apoftolicas Sandiflimi in Chrifto

Pa,

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Patris, & Domini Noftri, Domini Nicolai Consecrationis, & diftributionis Sacramena Divina Providencia Papac V. cidem Capitorum , quac conficiuntur in die lovis Saam tulo Florcacioo concellas, fanas, joregras, di, fcilicct Chrismatis Catechenenorum,& & illaelas , don cancellatas , maculacas, vel Infirmorum Olcorum, duntaxat fpectet & siciacas, sed, ut prima facie adparebat , omni pertiocat ad Pracpolitum , qui etiam quo prorsus vitio, & suspicione carentes, Bulla ad vixerit quartam partem ex diftributioniplumbea ipsius Domini Noftri ad filum le- bus quotidianis plus quam reliqui Canonici rici rubei croceique coloris more Romanac prout consuevcrat reciperet ; & co defundo, Curiae pendenti muniras sub datum Romac vel cedente, ad Capitulum praedictum dicta apud Saodum Petrum. Anno Incarnatio. pars perveniat: quod fi aliquo tempore innis Domioicae 1453. fexto Kalendas Apri. ter di&as partes lis oriretur, quod dcclara.? lis Pontificatus lui anno septimo , & qua. tio diđac litis pertineret folum ad di&um. rum licccrarum Apoftolicaruni de verbo Archiepiscopum Florentinum , & ipso inad verbum cenor inferius eft , & apparet pedito, vel absente, ad eius Vicarium , qui fideliter transcriptus ipsorum Syndicorum dictam litem declarare deberet soluni verrogatu casdem litteras Syndicariis N.N.qui bo , & absque iudiciorum ftrepicu ; & des; bus supra , didis Praepolico, Canonicis, & inde declaravit , quod dida cura animarum, Capitulo, ut praedicitur, congregatis prac. & adminiftrationis Sacramentorum in dicta fentavcrunt, norificaverunt , patefecerunt, Ecclesia pertincat ad Archiepiscopum Flo: & intimaverunt, & mihi Norario dederunt; rentioum, ita quod ipse solus poffit diftanı ut coruin rogatu cis alta voce, & intelligi. curan per se, vel alium exercere ; & perti bili legerem , ut ipsarum intelligerent, & neat ad di&um Capitulum, & Praepoltum apprehcoderent effectum , & ne de ipsarum Florentinum dicta cura , ita quod Capicua icnore , & effectu ignorantiam, vel iníci. lum cum Pracpofito , & Praepofitus cum tiam ipsi, vel aliquis corum, ullo tempore Capiculo, pollit exercitium didae curae comallegare poffent , vel praetendere : rogan- mittere personac idoncac : ac in praedi&is tes didi Syndici dictis N. N. mc Philippum Praepofitus interveniat tamquam unus ex Notarium infrascriptum quatenus de praedi. Canonicis di&i Capiculi, nec plus pollic, vel dis publicum conficerem documencun. Te maioritatis habeat, quam unus ex Canoni. nor vero dictarum litterarum Apoftolicarum cis diAi Capiculi, prout in quodam Infru: sequitur de verbo ad verbum , & eft talis, via mento publico desuper confecto, cuius ceno. delicet : Nicolaus Episcopus servus fervo. rem ac îi de verbo ad verbum infereretur praerum Dei ad fucuram rei memoriam . His fencibus baberi volumus pro expresso, ple. quae pro Ecclefiarum praelertim Metropo- nius continetur. Quarc pro parte ipsorum litanarum , ac personarum Ecclefiafticarum Canonicorum, & Capituli nobis fuit humja in illis Altiffimo famulantium ftatu pacie licer fupplicatum, ut laudum ipsum , & no. fico, & tranquillo, per ipsarum Praelatos, mina, & fingula in dicto Inftrumento cona & Antiftites, proinde facta, & ordinaca sunt, tenta , & inde fecuta quaecumque, confirmaa ut firma perpetuo , & illibata , perliftant, li re, aliisque ia praemiilis opportunc provide bencer cum a nobis pecitur muniminis adii. re, de benignitate Apostolica dignaremur ? cimus firmitatem , ac ca ftatuimus, & ordi. Nos igicur huiusmodi fupplicationibus inclia nanus , per quae litigioruin femoris acfra nati laudum ipsum , & omnia , & fingula Aibus inter personas Ecciegafticas pax, & in di&to laftrumento contenta, & inde fcconcordia semper vigeant , & fecvcntur. cura quaecunque , autoritatc Apoftolica ex Exhibita fiquidem nobis nuper, pro parte scientia certa teoore pracscncium confirmu? dilectorum filiorum Capituli Ecclesiae Flo- mus, & approbamus, & pracleotis seripei Icocinae pecitio continebat, quod cum pri patrocinio communimus, supplentes omnes dem inter ipfos, & Praepositum dictae Ec- defectus, fi qui forfan intervenerunc in cisa cleGae, certac differentiae seu controverbac dem. Ec nibilominus , quia ut: accepimus forenc exortac , tandem partes ipsae super his inter Capitulum, & Praepolicum buiusmod jo Venerabilem Fratrem noftrum Antonium di, in dicendis Millis, & aliis divinis Officiis Archiepiscopum Florcocinum fecerunt com - celebrandis, & lites, & controverfiae, fos promitium , qui arbitrio in se sponcc fusce: per quibus non fuic factum compromitum, pro, &cciam virture quarumdam littera. quandoque oriuntur , ut illis obvictor, de rum noftrarum in forma Brevis , fuum culic unusquisque remaneat fua forte contentus, arbitrium, per quod inter cetera laudavit, bac perpetua & inrefragabili conßitucioa & fententiavit , quod cura animarum , & ad- De ftatuimus, & ordinamus, quod obfervaa miniftratio Sacramentorulo di&ae Ecclefiae ris antiquis conftitutionibus, & confuetudispectaret & pertincret ad dictos Arcbicpi. nibus praefacus , & pro tempore exiftens, die scopum , Capiculum , & Praepofitum, hoc dac EccleGac Praepoftus ordinem in cismodo ; vidclicet : Quod cura Baptismatis , & dem Misis, & divinis Officiis celebrandis,

quem

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

CCC

[ocr errors][ocr errors]

quem alii Canonici observant, ipfe prose dia Proceflionum , atque Miffarum, colloca.
quatur. Decerncntes omnes & logulas ap ri iuffit 11. Kalendas Augusti 1454. quo
pellationes ab codem laudo seu huiusmodi temporc iplo Magistratu relidebant viri ma.
confirmatione per dictas partes scu aliquam goifici Domini Priores Artium.
caruin forfitan interpoltas , & interponcn- Antonius Blafii de Torrigianis.
das : nccaon quicquid secus attentare con. Marcus Chrißophori Laureaţii.
tigerit , irrita , & inania oullius exiftere fir. Franciscus Giannoczii Thomaţi de Al.
mitatis. Non obftantibus conftitutionibus,

bertis
& ordinationibus Apoftolicis , & aliis Sta. Feus Fei Iacobi de Belcaris.
tutis, & consuetudinibus praedictac Ecclc. Antonius Michaelis Benedicti Ser Mi.
lae iuramento, confirmatione Apoftolica , chaclis.
vel quavis alia firmitatc roboratis, ceteris. Daniel Honofrii Azzodis.
que cootrariis quibuscumque . Nulli ergo Silvester Michaelis de Lapis, &
omnino hominum liccat hanc paginam no- Ridolphus lacobi Ser Francisci Ciai , &
Atrae confirmationis, approbationis, commu. Thomatus Laureotii Domini Thomagi ds
nitionis, fuppletionis, itatuti , ordinationis, Soderinis Vexillifer luftitias, &
& conftitutionis , infringere, vel ei ausu te, Ser Maonus Antonii lozonis corum No.
merario cootraire. Si quis autem haec at. tarius.
tentare praesumpserit, indignationem Omoi. 1462. Iofrascripti Domini Officiales Pue
potentis Dei , & Beatorum Petri, & Pauli pillorum, uti Tucorcs heredum Ioannis Pay.
Apoftolorum eius fc noverit incursurum. li Britii de Carnesecchis, vendunt Nicolao
Datum Romac apud Sanctum Petrum , an. Ioannis Baldovini Civi Florencing nonam,
no Incarnationis Dominicac 1453 sexto partem pro indiviso unius domus in Popu-
Kalendas Aprilis, Pontificatus noftri anno 7. lo Sandae Mariae Maioris, in via, quae di-
Ioannes de Vulterris.

citur il Chiasso de' Preti, qui Nicolaus nq. Ego Philippus quondam Berdardi Maz- minavit io emptorem Ecclesiam Sanctac Ma. zei de Castro Franco Vallis Arni inferioris riae Maioris. Anno Incarnationis 1462. 10dittri&us Florentiae Imperiali auctoritate dict. 10. die 7. Iulii, teftibus Bla io Simonis Iudex, & Notarius publicus Florentinus, Perini Cive Florentino Populi S. Pancratii praesentationi didarum litterarum , & ipsa. & lacobo Ioannis Corsellini , five Torselli. rum lecturac, & intimationi, & omnibus, ni, Cive Florentino: Provisoribus didi Offi. & lingulis suprascriptis ioterfui, idcoque ro. cii Laurentio Parisii de Corbinellis , lacobo gatus scripli, & in hanc publicam forman Bernardi Iacobi de Ciacchis, Bernardo PicIedegi , idcoque me subscripů, lignumque ri Biodiouli de Oricellariis, & loanne Blamcum apposui .

fii Angeli . Absente vero Piero Cormae de Mc1454. [Gdorus Cardinalis Episcopus Sa dicis extracto loco Philippi Neronis promobinenfis testatur de quibusdam Reliquiis, ti ad Officium Dominorum Priorum ;

& quae crant in Monafterio appellato Philo. precium depofitarum fuit apud Franciscum Aratos sub 1454. pridic Kalendas Maias Pon. Nicolai de Cambinis, & Socios Camprores tificatus Domini Nicolai Papac V. anno 8. Depogtarios dicti Officii. Ser Nicolaus olim cum Sigillo appenso.

Diedi Nicolai Civis Florentious rogatus ,

& Ser Bartholomaeus eius filius publicaQuaedam Memoria Reliquiarum. In libro magno Evangeliorum Graece 1464. Martious quondam Ioannis Bar. Scriptorum , qui affervatur in Cappella Pa. tholomaei Bidellus Studii Florencini vendit latii, ad quartam paginam prope finem libri domum in Populo Sancti Simonis in via di. adeit infrascripta memoria : Capta nuper a

&a di San Francesco, Dietaiuti quondame Theucro Conftantinopoli atque direpta li

Antonji de Montis Canonico Florentino, Pro. brym hunc sacrorum Evangeliorum fimul curatori Domini Antonii de Latiels de For. que de ligno Crucis, deque Arundine & livio Prioris EccleGae Sanctae Mariae Ma. Spongia , atque Veftc, & Paoc ultimae Coe- joris, pro dieta Ecclesia , pro Florenis 100. nac , Chrifti lesu, quae in Monafterio Sardi auri, & di&am domum prius hypotheca. Şilvestri Conftantinopolitani latebant, qui verat pro loanne olim Blafii Angeli Magi. dam vir joduftria illa cruens Florentiam. Aro murandi ; & pro didto venditore fidc. adduxit, quac cum placuiffent fummo huic jubent Dominus Franciscus cius filius Pre. Magiftratui uepote quibus cultus divinus, sbyter Rector Ecclefiae Sanctae Margarita & Ecclefia honcftaretur , circiter mille au. de Florcotia , & Bartholomaeus qucadame reis dono datis retinuit, librumque. Pande Zenobii del Giocondo Populi Sandi Lau. dis honorandis atrociavit. Reliquias

. vero in rentii de Florcotia , & Simon Miglioris Florentina Ecclesia Cathedrali maxima to. Thomagi Populi Sandi Nicolai de Floren. tias Cleri, & Populi, celebritate poft solem. tia, Aono Incarnationis 1404. Ind, 13. dic

vic &c.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

19. O&obris, teftibus Domino Ioanne de bizis , & Michaelem Galeotti de Baroncis, Rabarta Canonico Florentino ; Presbytero omnes Cives Florentinos, teftibus Fratre Joanne Leonardi Spigliati Cappellado in loannę Georgii de Alamania, Fratre Lane Ecclelia Sandi Fridiaoi de Florencia ; & Sec rentio loannis de Florentia , Fratre Vul. Simone quondam Grazzini lacobi Cive, & prando Vulpraodi de Alamania, Fracres Notario Florentino &c. Ser Dominicus Martino Martini de Alamania, Fracre Psa quondam Antonii de Fighino Notarius ro. tro Bellincionis de Alcis , & fratre Domi. gatus.

nico Gienicni de Roma , omnibus Fratribus 1187. OAavianus filius olim Nicolai, Sandae Mariae Novellae de Florentia, & & Clarentioa uxor eius, vendunt Domino Domino Nicolao Valencini de Vulterris. Presbytero Claro Priori Ecclelac , & Ca. Anno Incarnationis

Addo Incarnationis 1430. Ind. 9. die 25. nonicae Sanctae Mariae Maioris unam ca. Februarii &c. Ser Petrus quondam Francia sam pofitam infra Cappellam San&ti Roffilli, sci Calcagai de Florentia rogatus. Ser Nico. cui a primo casa Beoincalae Paferini, a sçe: laus Valencini Ser Nicolai de Vulcerris Ci. cundo di&a , a tertio dictae Ecclefiae &c. vis & Notarius, Florçocinus publicavit, pro precio librar. 17. bonorum denariorum. 1430. Nobilis vir logones quondam Anno Incarnationis 1187. 11. Kalendas O. Nicolai de Carneseachis. Populi Sandae Ma. &obris Ind. s. &c. teftibus Davizo filio riac. Maioris teftatur, & inituit þeredem Melliorelli , 'Ruftichello filio Marzoppi, Lucam cius filium legitimum , & natura. Turoa filio Ruggerii , Petro de Balciano lem. Ango Incarnationis. 143? lod. cong filio Giannelli, Giunta filio Guillelmi, Pe. dic 16. lanyarii Ser Verdianus. quondam tro, & Pilavacche fratribus, & filiis Belte, & Ser Donati olim Ser lacobi de Sancto Ml. Mainetto filio Gerardoli &c. Ser Ioannes niate Civis, & Notarius Florentinus Iudex , & Notarius . Hoc loftrumentum : 1255. loanoce sola gratia, & misorainlicum crac cum aliis fuprafcripti tempo. tionc divina Florentinus Episcopus, confirris , & idco pervercicur ordo,

mat privilegia, & conceflioncs fadas

per 143°. Egregius vir Antonius quondam Rambaldum & Ardeng4o1, Episcopos itoLaurentii Thomalii de Baroncis de Floren. scntinos Capiculo, & Canonicis Florçoci. tia Populi Sanctac dlariae Maioris teftatur, nis, & praesertim in plebe , & Plebaru Si& infticuit heredes Angelum, Iulianum, & gnae ; & ftatuit didos Canonicos debere Alexandrum eius filios, & deputavit Tui confirmare Plebanum, & de Canonicis& torcs diai Alexandri, & Executores egre. Clericis iphus Plebaniae, & de ipsorum Çagios viros Nicolaum Barcholomaei Valoris, Danicis, & Redoribus &c. absqac tcmpo. Andream Verii de Rondinellis', 'Benedi&uo re , fed fa&um e credo circa-1250. vc! Petri de Stroczix , loannem Philippi de Coro circa.

9:00

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

hoai

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small]

P R AE FATI O

T

IN SEQVENTIA MONVMENTA.

A

[ocr errors]

Bsoluta Chartarum antiquarum , quae in Archio Ecclefiae Flo. rentinae adferuantur , recenfione , ad alia vetufta instrumena ta promenda gradum facio Superioribus quidem Volumini. bus 'Regelbume ut vocant , Episcopatus Florentini pene in

tegrum in medium adduxi , Sparsim quidem difiunctimque , led tempestive e opportune , ut materies copiosa Historiam Ecclefiafticam Flopentinam fcribenti abunde fubpeditaretur . Particulam tamen , ea quidema operis poftremam, mibi refervaveram, ut aliis eam exposcentibus tractationibus infererem ; sed quum baec longioris temporis res fit ; @ an aliquando perfecturus fim , ignorem : praevenire tractationes illas animum in. duxi , ea perutilia monumenta tandiu latere passus non lum. Profero igi

, quae

in apograpbo Vbaldeniano occurrunt, non aequalis profe&to antiquitatis universa , nam diversa & sequiora tempora scriptio varia e diversa arguit : non enim una eademque manu exarata funt. Quacumque tamen eetate fcripta fuerint , non ideo parvae auctoritatis evadunt, quum vel ex vetustioribus exemplaribus defcripta fint ; &* res Episcoporum Florentinorum quorumdam geltas , facrofque corum Ecclefiae ritus , accurate & diligenter exponant ; vel monumenta rebus narratis synchrona eller deprebendantur

tur eo omnia

RE

« IndietroContinua »