Immagini della pagina
PDF
ePub

MATRICULATION EXAMINATION

IN THE

OCTOBER TERM, 1887.

PASS EXAMINATION.

GREEK.

The Board of Examiners.

[Candidates cannot pass upon answers to one section

only of this paper.]

A.-1. Translate into English

'Αρχίδαμος νύκτωρ τους στρατιώτας ήγεν επί Κάρας. οδός ήν άνυδρος, τραχεία, πολλή. Και ηγανάκτουν οι στρατιώται τα πάνω. έπει δε άφνω προσπεσόντες, και πολλούς των πολεμίων κτείναντες, εξείλον το χωρίον, οι μεν έδειπνοποιούντο, επί τη νίκη γεγηθότες. Αρχίδαμος δε ήρετο πηνίκα δοκούσιν αλώνει την πόλιν; Λεγόντων δε των μεν, Ηνίκα προσεβάλομεν, των δε, Ηνικα έτοξεύομεν, ουδαμώς, έφη αυτός, αλλ' ότε την πολλήν και άνυδρον όδον επορευόμεθα. Το γάρ βούλεσθαι πονείν, πάντων κρατείν πέφυκε.

2. Translate into Greek (a) The rest, being few in number, escaped with

difficulty to a small island, rocky and uninhabited,

on which they remained four months. (6) Once every year, on a certain day, it is the

custom throughout the country for every one to give as much money as he can towards the relief

of the sick poor.

(c) I often wonder at the number and size of the

houses that are being built now in the town. (d) If it had not been for the queen, all the prisoners

would have been put to death. (e) They hear the soldiers shouting "The sea, the

sea !

3. Parse συνθέμενοι-αφίκοντο-πλευσούμεθα-βέλτιστον

–ποδαπός-λάθοιεν-σπονδαίς-ήτει.

4. Decline φονεύς, δάμαρ, υιός, δεσπότης, έκβασις, άπορος,

ευρύς, βεβηκώς.

Compare ωκύς, άξιος, μέγας, and give the Greek for 8, 80, 800, 80 times.

5. Give the Greek for-We were plundering (ápraw).

Ye two shall attempt (énXelpéw). I have taken care (ppovtiğw). Ye have sworn falsely (én lopków). They had learned (uavāávw). He feared (deidw, aor. 1). They made an incursion (eioßállw, aor. 2). We were being pressed (new). Yé have been cast out (anoopittw). We shall hurt ourselves (βλάπτω). I have suffered (πάσχω). He ceased (navw, aor. 1).

B.-1. Translate into English(1) 'Επει δε ήσαν επί χαράδρα οι οπισθοφύλακες ήν

έδει διαβάντας προς το όρθιον εκβαίνειν, τηνικαύτα έκυλίνδουν οι βάρβαροι όλoιτρόχους αμαξιαίους και μείζoυς και ελάττους λίθους, οι φερόμενοι προς τας πέτρας πταίοντες διεσφενδονώντος και παντάπασιν ουδέ πελάσαι οίόν τ' ήν τη εισόδω. "Ένιοι δε των λοχαγών, ει μη ταύτη δύναιντο, άλλη επειρώντο και ταύτα εποίουν μέχρι σκότος εγένετο. Επει δε φοντο αφανείς είναι απιόντες, τότε απήλθον επί το δείπνον: ετύγχανον δε και ανάριστοι όντες αυτών οι οπισθοφυλακήσαντες. Οι μέντοι πολέμιοι, φοβούμενοι δηλονότι, ουδεν επαύσαντο δι' όλης της νυκτός κυλιν

δoύντες τους λίθους" τεκμήρασθαι δ' ήν τη ψόφω. (2) 'Eχρώντο δε αυτοίς οι Έλληνες, έπει λάβoιεν,

ακοντίοις εναγκυλώντες. (3) ο δε είπεν ότι σπείσασθαι βούλοιτο εφ' ή μήτε

αυτός τους Έλληνας αδικείν, μήτε εκείνους καίειν τας οικίας λαμβάνειν τε τα επιτήδεια όσων δέoιντο. "Έδoξε ταύτα τους στρατηγούς και έσπείσαντο επί

τούτοις. (4) όσοι δε, ότε το πρότερον απήεσαν, τας οικίας

ενέπρησαν υπό ατασθαλίας, δίκην εδίδoσαν κακώς

σκηνούντες. (5) Οπότε δε τις φιλοφρονούμενός τη βούλοιτο προ

πιείν, είλκεν επί τον κρατήρα ένθεν επικύψαντα

έδει ροφούντα πιείν ώσπερ βούν.
2. Translate, and explain constructions,

ώστε η πορεία ομοία φυγής εγίγνετο τοίς όπισθοφύλαξι.
όπως ηγεμόσιν ειδόσι την χώραν χρησαίμεθα.
είς δε ήν αφίκοντο κώμην μεγάλη τε ήν, κ.τ.λ.
επιλαμβάνεται αυτού της ίτυος.
όσοι έστε των ομοίων.
δόξαν δε ταύτα εκήρυξαν ούτω ποιείν.
οι διεφθαρμένοι υπό της χιόνος τους οφθάλμους.

3. Give the meanings and derivations of papuakonovia

συναιθριάζειν- ισογείλεις-κωμάρχης-ενωμοτίαveoðaprwv, and give the Greek for just as he was -to fight at close quartersto speak in Persian at last he grew angry-silver-legged sofasthere were times when.

LATIN.

The Board of Examiners. [Candidates cannot pass by answering questions in

one section only of the paper.] A.-1. Translate into Latin prose

Lycurgus was the wisest of all men at that time. In order to make the Spartans more powerful than their neighbours, he instituted laws by which gold and silver were excluded from the country. All the men were engaged either in cultivating the fields or in military exercises. That the people might not change his laws, he bound them by an oath that they would

not alter them during his absence. 2. Translate

In vita rustica Curius, cum de Samnitibus, de Sabinis, de Pyrrho triumphâsset, consumpsit extremum tempus aetatis : cuius quidem ego villam contemplans (abest enim non longe a me), admirari satis non possum vel hominis ipsius continentiam vel illorum temporum disciplinam. Curio ad focum sedenti magnum auri pondus Samnites cum attulissent, repudiati sunt. Non enim aurum habere praeclarum sibi videri dixit, sed iis qui haberent aurum imperare.

3. Give (a) the First Personal Singular Future Per

fect Indicative of affero, consisto, deminuo,

maneo, refringo, solvo, surgo, traho. (6) Third Singular Imperfect and Pluperfect Sub

junctive of audeo, congredior, licet, maturesco,

nolo, possum. 4. Put the following sentence into Latin in as many

different ways as you can :-He sent his servant to the city to ask for bread.

B.-1. Translate

At Pompeius, cognitis his rebus, quae erant Orici atque Apolloniae gestae, Dyrrhachio timens, diurnis eo nocturnisque itineribus contendit. Simul ac Caesar appropinquare dicebatur, tantus terror incidit eius exercitui, quod properans noctem diei coniunxerat, neque iter intermiserat, ut paene omnes in Epiro finitimisque regionibus signa relinquerent, complures arma proiicerent, ac fugae simile iter videretur. cum prope Dyrrhachium Pompeius, constitisset, castraque metari iussisset, perterrito etiam tum exercitu, princeps Labienus procedit, iuratque se eum non deserturum, eundemque casum subiturum, quemcunque ei fortuna tribuisset. Hoc idem reliqui iurant legati; hos tribuni militum centurionesque sequuntur, atque idem omnis exercitus iurat. Caesar, praeoccupato itinere ad Dyrrhachium, finem properandi facit, castraque ad Aumen Apsum ponit in finibus Apolloniatium, ut castellis vigiliisque bene meritae civitates tutae essent praesidio, ibique reliquarum ex Italia legionum adventum exspectare, et sub pellibus hiemare constituit.

« IndietroContinua »