Immagini della pagina
PDF
ePub

MATRICULATION EXAMINATION

IN THE

FEBRUARY TERM, 1888.

PASS EXAMINATION:

GREEK.

The Board of Examiners.

[Candidates cannot pass upon answers to one section

only of this paper.]

A.-I. Translate into English(α) Πρεσβύτατον των όντων θεός, αγέννητος γάρ

κάλλιστον κόσμος, ποίημα γαρ θεού" μέγιστον τόπος, πάντα γάρ χωρεί τάχιστον νούς, δια παντός γάρ τρέχει ισχυρότατον ανάγκη, κρατεί γάρ πάντων

σοφώτατον χρόνος, ανευρίσκει γαρ πάντα. (0) Φίλιππος έρωτώμενος, oύστινας μάλιστα φιλεϊ,

και ούστινας, μάλιστα μισεί, τους μέλλοντας, έφη, προδιδόναι μάλιστα φιλώ, τους δ' ήδη προδεδωκότας

μάλιστα μισώ. (0) έλεγε το Ξενίαδη, το πιαμένω αυτόν, δεϊν

πείθεσθαι αυτό, εί και δούλος είη και γάρ ιατρός ή κυβερνήτης εί δούλος είη, πεισθήναι δείν αυτώ.

2. Translate into Greek (1) The physicians do not know what the disease

is from which the king's son is suffering.. (2) It is like a wise commander to fortify the

harbour before the enemy's fleet appears. (3) It is better to persuade than to compel revolters

to do their duty. (4) A great storm arose in the night, and more than two hundred houses in the town were

destroyed. (5) It is likely that many strangers will come to

our land this year to see all the wonderful things

which manufacturers are sending. 3. Parse-λεχθέντων-ανέθηκε -καλλίω-αιδούς-δέξαιο

–άφρονες-όρνιθας-ευρεθείη.

4. Decline throughout-μέλας, . φλόξ, οστέον, οδούς,

όνειρος, άπαις, έμαυτού, όστις : and compareπένης, τλήμων, γεραίος, ταχύς.

[ocr errors]

5. Give the Greek for(a) The (two) lions—to the bunches of grapes

the old woman · (acc.)—of the hero—to. the mothers—of the vein—to the ear—of the (two)

leaders. (6) (Paying attention to the tenses). We have

admired (oavpáśw). I had deceived (étataráw). Thou diedst (úrovnokw). They were taken alive (Swypeów). I had been brought up (Tpéow). They appeared (paivw). It shall be written (ypáow). He was ashamed (aloxúvw). We shall be thought (νομίζω). He will prepare himself (παρασκευάζω). B.-1. Translate into English(α) Νυκτερευόντων δ' αυτών ενταύθα επιπίπτει χιών άπλετος, ώστε απέκρυψε και τα όπλα και τους ανθρώπους κατακειμένους και τα υποζύγια συνεπόδισεν η χιών και πολυς όκνος ήν ανίστασθαι κατακειμένων γάρ αλεεινόν ήν ή χιών επιπεπτωκυία ότω μη παραρρυείη. Επει δε Ξενοφών ετόλμησε γυμνός ών αναστάς σχίζειν ξύλα, τάχα αναστάς τις και άλλος εκείνου αφελόμενος έσχιζεν. 'Εκ δε τούτου και οι άλλοι αναστάντες πυρ έκαιον, και. εχρίoντο πολύ γάρ ενταύθα ευρίσκετο χρίσμα, και έχρώντο αντ' ελαίου, σύειoν και σησάμινον και αμυγδάλινον εκ των πικρών και τερεβινθινον εκ δε των αυτών

τούτων και μύρον ευρίσκετο. (6) και ιδόντες μέλαν τι χωρίον διά το εκλελοιπέναι

αυτόθι την χιόνα, είκαζον τετηκέναι. Και τετήκει

διά κρήνην τινά ή πλησίον ήν ατμίζουσα εν νάπη. (c) έφείπετο δε αεί το υπερβάλλον του στρατεύματος

εις τας κώμας τας εν τοις άγκεσι τε και μυχούς των

ορέων. (d) έδοξεν εν πέδαις δεδέσθαι, αύται δε αυτώ αυτόμαται

περιρρυήναι, ώστε λυθήναι και διαβαίνειν oπόσον

έβούλετο. (e) oύτoί εισιν, ούς οράτε, μόνοι έτι ημίν εμποδών το

μη ήδη είναι ένθα πάλαι έσπεύδομεν τούτους, ήν πως δυνώμεθα, και ώμους δεί καταφαγείν.

2. Translate and annotate

(1) όπη έδύναντο έκαστος οι βάρβαροι έτόξευον και (1)

έβαλλον. (2) (2) προ αμφοίν προβεβλημένος απεχώρει. (3) (3) παρ' ασπίδας παραγαγόντας την ενωμοτίαν επί

φάλαγγος.

(4) πέμπει των εκ της κώμης σκεψομένους πώς έχοιεν

οι τελευταίοι. (5) και τα μεν σκευοφόρα των Ελλήνων και ο όχλος

ακμής διέβαινε.

3. Give the Greek for

He said “ Armenia.”
When this had been resolved on.
He ran at full speed.
They kept an eye on each other.

Without food or fire :
• And the English for –εβουλιμίασαν-ενεοίς-
ηγεμόσυνα-καρβάτιναι-διηγκυλωμένους τους ακον-
τιστάς και επιβεβλημένους τους τοξότας.

LATIN.

The Board of Examiners. [Candidates cannot pass by answering questions in

one section only of the paper.]

[ocr errors]
[ocr errors]

A.-1. Translate into Latin prose

Then Hannibal called his soldiers together, and told them openly that he was going to lead them into Italy. * The Romans," said he,

“ “have demanded that I and my principal officers should be delivered up to them as malefactors. Soldiers, will you suffer such an indignity? The Gauls are holding out their arms to us, inviting us to come to them, and to assist them in revenging their manifold injuries.”

2. Translate

Una est enim amicitia in rebus humanis, de cuius utilitate omnes uno ore consentiunt; quamquam a multis virtus ipsa contemnitur et venditatio quaedam •et ostentatio esse dicitur; multi divitias despiciunt, quos parvo contentos tenuis victus cultusque delectat; honores vero, quorum cupiditate quidam inflammantur, quam multi ita contemnunt, ut nihil inanius, nihil esse levius existiment!. Itemque cetera, quae quibusdam admirabilia videntur, permulti sunt qui pro nihilo putent.

De amicitia omnes ad unum idem sentiunt.

3. Give the Third Person Plural of the Future and

Pluperfect Indicative Active of comprimo, dimico, expello, fero, intercludo, pando, refugio, revello, tollo.

4. Put into Latin-more bravely than wisely-no one

believes him-the twenty-first of June—they fought all day—who taught you to play the lyre?—the ship was three miles from the shore —the city of Rome is very ancient-I fear that you may make a mistake.

B.-1. Translate

Haec eodem fere tempore Caesar atque Pompeius cognoscunt. Nam praetervectas Apolloniam Dyrrhachiumque naves viderant; ipsi iter secundum eas terra direxerant; sed, quo essent eae delatae, primis diebus ignorabant. Cognitaque re diversa sibi ambo consilia capiunt: Caesar, ut quam primum se cum Antonio coniungeret ; Pompeius, ut venientibus in itinere se opponeret,

« IndietroContinua »