Immagini della pagina
PDF
ePub

June 15, 19 From the Library of James J. Higginson

New York

Hare p. 38. desperatum hunc locum ceretur, ut incolis esset argomento, egregia conjectura emendat: Africam quaptam prædæ vim Romani ex et Syrtes, et omnium in eo mari jacen. Africa deportarint. Non aliter scriptium insularum l. i. Mihi quoque in sit Florus. Quid est frustrantur præmentem venerat mari ; sed quum ce. de promontoriis et insulis et fluitant ? tera non æque expedire possem, ta. At' frustari' præda in promontoriis cere malai.

dicitur, cum præda frnstatim in pro$. 32 Interceptam tempestate victori. montoria a mari evomitur. Frusam] Sic Vinetus, sic v. e. et recte: vult tari' est vox uovhons, quales apud omenim eo tolerabilius damnum, quod a nes scriptores antiquos reperiuntur. vi majore provenisset, non ab hosti- Sed N. Heinsius repudiat et rejicit bus. Ante cusi, intercepta temp. ricto- hanc vocem, et Florum scripsisse ria, qnod solum hæret io Naz. Grut. censet: insulisque eructarentur et fluiInterceptam t, victoriam est in om. sc. tarent. Sic lib. iv. cap. 11. • Mille

Triumphum' dicit pro spoliis victo- aliarum gentium spolia in ripam assiria partis, et in triumpho ferendis. due mota ventis maria revomebant.' Vid. Freinsh, in Ind. et 1. 18. 25. De h. 1. copiosius in Adversariis acPerisse Flor. Berol. Ryck. Duisb. turum se promittit. Reposui etiam Fran, et v. e. Shefferus merito dis. ex Ms. Gud. et vet. Ed, et sic triumsentit a Freinsh. qui ad n. 33. probat phavit. Græv. Lindebrog. ad hæc intercepta victoria.

verba Am, Marcell. XXXI. 2. " TuniInsulisque frustrarentur] Leve est, ca... non ante deponitur aut mutased tamen monitu dignum, scribi de. tur, quam diuturna carie in pannulos bere, frustarentur, non frustrarentur. defluxerit defrustata,' adnotat ex Aliud est' frustrari,' aliud • frustari.' ejusd. Ammiani xx. 2. Defrustan. Hoc a 'frustum,' illud a 'frustra.' dæ Mesopotamiæ opitulari,' e Gloss.

Frustarentur' autem est, frusta. Vett. ' Concisus, frustatus,' et e Sitim discerperentur et lacerarentur. donio ix. Ep. 9. * Maxima ex magnis

Frustratim perperam in Nonio legi- capita defrustans. Et sic se jam tur, pro frustatim; eodem errore, olim hunc locum Flori restituisse quem hoc loco castigamus. Salm. dicit, quum ante Gallicanam Ed. leFrustrarentur] Ita v. e. ita Pal. 2. ac geretur frustrarentur. Potuit ei eo3. nam 1. frustarentur : quod non ne- dem tempore in mentem venire hic mini placebit; imo plerisqne, imo emendandum esse frustarentur, quo omnibus, nisi quibus nullus acutorum Grut. et Salmasio : nam Ammianus gustus : hactenus vulgati non habue- illius eod. anno 1609. prodiit, qno runt illnd frustrarentur, sive malis horum Florus. Sed Gallicanam Ed. frustarentur, in quibusdam vero erat Flori, in qua legatur frustarentur, non ejus loco allisa. Grut. Illud frusta- vidi. Libri scripti et v. e. habent rentur etiam Salmasius et Linden- omnibus promontoriis insulisque frustrabrog. in Marcellin. malunt. Fr. Bene rentur et fluitarent. Sed a Voss. 2. Salm. bunc locum sanavit, rescribens absunt verba et fluitarent, a Regg. frustarentur. Sine sensu legitur in tantum et. Jord. Junt. et Ald. o. p. omnibus editis et scriptis frustraren- ,insulisque fluitarent. Beroald. Sab. et tur. Triumphi ille speciosus appara. Parv. omnibus insulisque Auitarent. tus periit quidem mari tempestate, Camers porro ita corrupit amnibus sed tamen cum magna populi Romani insulisque fluitarent. Et Stadius o. p. dignitate, quia præda hæc frustatim insulisque allisæ fuitarent. Is. Vossius ad omnia promontoria et insulas ap- adnotaverat : ' Vide, num melius pelleretur, et passim in littora eji. Alustrarentur, i. e. Austris jactarentur: Delph, et Var. Clas. Flor.

2 R

[ocr errors]

nam tempestates desinunt in Austra.' loco sit sententia, non verebor sub-
Sed ' flustrari' multo etiam insolen- jungere: nam ita scribendus videtur:
tius est, quam' frustari,' et fortassis Magna clades, sed non sine aliqua prin-
nusquam legitur. Sed et sicubi le- cipis populi dignitate, intercepta tem-
gatur, non videtur id significare, pestate victoria, et triumphum periisse
quod vult Vossius: nam • Alustra' naufragio, et tamen cum Punica præda
dici,' quum in mari fluctus non mo- omnibus promontoriis insulisque frusta-
ventur, quam Græci Malaklav vo- rentur et fluitarent, Populum Romanum
cant,' scribit Festus. Frustrarentur et sic triumphasse. Fr.
autem, quum hic nullum sensum ha. §. 33 Lutatio] Ita recte Toll. Duisb.
beat, nihil melius est, quam, quod Regg. Voss. Jord. et v. e. Et sic
pro eo Docti reposuerunt, frustaren. duo nummi ap. Beger. ad b. I. et In-
tur, idque etiam Daumio placet de scriptiones vetustæ. Vid. Sigon, ad
Caus. amissar, Ling. Lat. Radicum Liv. XXI. 18. et xxx. 19. Pigh. ad
cap. xx. et Demstero ad Rosin. v. A, U. 611. et Drakenb. ad Sil. vi.
32. Eructarentur multis confirmat N. 687. Luctatio perperam Ryck, et alii
Heins. Lib. 11. Adversarior. Cap. 11. impressi.
quæ non ita pridem cura cl. P. Bur. g. 34 Propugnaculis] De propug-
manni Jun. lucem viderunt. Pro pro- naculis navium Stewech. ad Veget.
montoriis Fran. promunctoriis, Duisb.

v. 14. et Scheffer, de Milit, Nav, II.
et V. E. promuntoriis. Et sic omnino 5.
scribendam esse hanc vocem volunt Quod ipsum exitio fuit] Adde Liv.
Turneb. xii. Adv. 18. Is. Voss. ad 22, 14, 15. Polyb. 1, 60. . Ceterum
Pomp. Melam 1. 13. Idemque et Jac. classem expeditan, levem, promtam,
Gronov. ita semper in Mela edide. utiliorem esse, quam quæ armis,
runt, et J. Fr. Gronov. in Liv. XXI. commeatu, exercitu, propugnaculisve
35. quem etiam vid. ad Liv. XXVIII. nimis onusta est, notat Stewechius
5. Eadem scriptura est in Salmasii ad Veget. 5, 7. Sic inf. 2, 8, 25.
Ms. Suet. Aug. xvii. In Notis Tiro- Antiochi apparatus præpeditus mag-
nis Fol. XI. col. 1. et xvII. 7. Pro. nitudine sua : et 4, 11. 5. Antonia-
munctorium. Dausqueius in Ortho- nis navibus ipsa moles exitio fuit.'
graph. · Promuntorium per u quum

Adde Berneccer. ad Suet. Aug. 17, præcipit Turnebus ludos se facit.' 7. Fr. Non fecit se ludos Gronoviis, Is. Vos- . 35 Quodam genere castrensis] sio, et Cellario, nulla re Dausqueio Paucis et circumcisis sarcinis, queminferioribus.

admodum solent esse milites in cas. Populus Romanus triumphavit] Ve- tris. Ryck. Sen. ad Helv. c. XII. tus excusom, nt scimus indicio magni • Militantes quotam partem rerum Viri, nam illam editionem non vidi. suarum secum habent? cum omnem mus, voculas adjicit: et sic triumpha apparatun castrensis disciplina subvit. Scripserim : at sic triumphurit : moveat.' ita in Jord. legitur, qui Florum ver- Ad similitudinem pugnæ equestris] batim descripsit. . Nec aliter opti. Homerus naves vocat equos marinos, mus Nazarianus habet. Sal. P. R. et aids (Trous, Odyss. A. vs. 708. In sic triumphavit] Eleganter ; sciasque pugna ad Actium erant Cæsariani esse a primogenia editione, quam equitibus similes, modo inruentibus, firmavit majestas cod. Naz. Hactenns modo se recipientibus,' &c. Dio lib. defuit. libris vulgatis et sic: cui ta- 50. in fin. Hoc autem est' ad simili. men non levis inest vis ac gratia. tudinem equestris pugnæ,'ut Noster Grut. Porro quæ mea de toto hoc loquitur, nempe .sumptis tergis et

[ocr errors][merged small][merged small]

redditis,' quod est in Sallust. Frag. bem' recte quidem dicitur. Sed non ment. quibus adde Arrian. pag. 62. est recedendum a libris sine causa. d. Eustath, ap. Rader. in Curt. pag. Carthago] Vide supra, 1, 1, 9. Fr. 112. f. Nautam aurigam vocat Auc- CAP. 3 Quæ hoc capite continen. tor veteris versus ap. Charisium : tur, scribunt Epit. Liv. 20. Eutrop. * Typhin aurigam celeris fecere ca. 3, 1. Oros. 4, 11, et 12. Augnst. Civ, rinæ. Sic Varro Marcipore : ' Hic 3, 9. Cam. in ambivio navem conscendiipus pa. Bellum Ligusticum] Optimæ Nazalustrein, quam nautici equisones per fii membranæ habent: Bellum Liguviam conducerent loco.' Ov. Tr. 1, rium. Sic sane et ' Ligurius' lapis a 3, 117. ' Aurigam video vela dedisse Liguribus dictus, apud quos invenie. rati.' Fr. Vid. supr. ad n. 8. Poëtæ batur, Theophrasto teste. Acrópoy multa a re equestri et vehicularia Græci vocant, quod aliis Avykouplov, transferunt ad navalem, Sic navem quasi sit Lyncis urina. Josepho et vocant ' equum ligneum,' "currum, aliis vetustissimis auctoribus vocatur ' vehiculum,'' plaustrum ;' et ‘fræ Aeyuplov, a Liguribus populis. Potest nare navem,' et ' habepas immittere et legi : Bellum Ligurum. Nam et navi' dicunt. Adi Muret. I. Var. ' Liguros' infra dixit pro Liguribus. Lect. 11. Stat, et Voss. ad Catull, Sal. Naz. Bellum Ligurium. Ms. Gu. Carm, Lxv. vs. 9. Sciopp. Verisim. dii Bellum Liguricum. Græv. Liguri. II. 12. Gatak. Adv. Misc. II. 17. et cum etiam Reg. F. Ligoricum Voss. 1, Gron. ad Sen. Med. v. 2. Sed apud de bello Ligurico Pall. ' Ager LigusHistoricos non temere talia reperias. ticus' apud Plinium et alios : *Li, Et hic sufficiebat, pugnam navium gustinus' in Liv. XXXI. 10. et XXXII, Romanarum similem fuisse equestri, 31. ' Liguscus’ in scriptis exemplaquod etiam Dio de classe Augusti ribus Varronis 1. de R. R. 18. et II. dicit, sed omittens declamatoria et 9, et ' Ligustus' 11, 5. Vid. Victor, turgida illa, quæ hic adpingit Florus. et Scal. ad Varr, J. de R. R. 18. Et

§. 37 Ercindendis hostium manibus] sic omnibus his locis erat in scripto, Malebat N, Heins. excidendis hostium quem contulerat Politianus, cujus mænibus. Græv. Recte Heins. Et sic variantes lectiones ab Eruditissimo Ryck. Toll. Duisb. Voss. Fran. Jord. Brencmanno ex Italia ante aliquot et om. ed. etiam Camertis, Stadii, et annos adlatas, ante, quam in Germa. Vineti. Grut. unde acceperit excin. niam mitterentur, ubi tandem post dendis, quod etiam Freinshemio pla- longas moras publicatæ sunt, vidi, cuit, non scio; nisi fortassis e Pall. De titulis capitum vid, supr. ad 1. 8. pam Salmasius e solo Naz, adnotarat

et 19. excidendis. Regg. exscindendis. Et sic $. 1 Porta Jani] T. Manlium TorEdd. Grævii et Amst. Sed verum quatum, C. Atilium Coss. nominat est excidendis. Virg. 11. Æn. 637. 'Ab. Cassiodorus ; Torquatnin et Bulbum, negat excisa vitani producere Troja.' tabulæ Græcæ. Qui posterior in Et xi. 762. “ Excisuram urbem mi. Orosio perperam Bubulcus, ut in pitans.' Vellei. 1. 12. “Statuit Sena. Eutropio Balbus, appellatur. Ambo tus Carthaginem excidere.' Justin. enim adducunt hos Coss, velnti etiam XX. ' Exciso Ilio.' In Virgil. quidem Plutarchus Numa cap. 35. et libro 1. Æn. 637. Germanus et Cerda ma- de fortuna pop. Romani cap. 16. luerunt exscissa. Sed Pierius nullam scribunt enim, his Coss. templum varietatem scripturæ adnotavit e Jani Romæ clausum fuisse ; id quod libris sais. Excidendis hic bene re- post Numæ ter ora non contigerat. vocarat Begerus. " Exscindere ur. Adstipulantar Livius 1, 19, 3. Vel

leius 2, 38, 4. et D. Augustin. Civ. 3, Ne rubiginem) Liv. 39, 1, 1. de Lí. 9. annotantes etiam, quam brevis illa guribus : 'Is hostis velut natus ad a bello quies et pausa malorum fue- continendam inter magnorum interrit. Hæc ex Annal. Vinandi Pighii valla bellorum Romanis militarem sub Anno Urb. 518. Vide infra 4, disciplinam erat : nec alia provincia 12, 64. Emendandus hac in re Varro militem magis ad virtutem acuebat,' de L. Lat. lib. 4. p. 40. f. ' Tertia est &c. Add. Justin, 7, 2, 6. Fr. Tibull. Janualis dicta, ab Jano, et ideo ibi 1. 11. 50. ' Militis in tenebris occupat positum Jani signum, et jus institu- arma situs :' et alii ibi ap. Brækh. tum a Numa Pompilio, ut scribit in $. 3 Denique ita quotidiani hostes) annalibus L. Piso, ut sit clausa (vet. Scripsimus reponendum esse, in no. cod. aperta) semper nisi cum bellum tis, denique utrique quotidiani hostes : sit. Nusquam traditum est memo. idqne rectè scripsimus: sed cum tres riæ,' &c. Turnebus rejicit lectionem hic gentes enumeret Alpium incolas, vet. cod. quam ego genuinam puto, Ligures, Insubres Gallos, et Illyrios, et sic legendum et distinguendum : et tria seorsum bella tribus capitibus ut sit aperta semper, nisi cum bellum ex illis constituat, Ligusticuin nemest nusquam. Traditum est mem. Fr. pe, Gallicam, et Illyricum, miror Clausa porta Jani fuit] Ita Naz. quem quare dicat, utrique hostes : scio, nos nunc sequutus sum post Freinsh, et olim, Ligures et Insubres Gallos conGræv. Ryck. Duisb. Fran. et v. e. junxisse, et per utrosque, Ligures sive clausa Jani porta fuit. Utrumque con. Insubres Gallos, et Illyrios, intel. cionius, quam quod in Voss. et al. lexisse : nunc aliter censemus : utri. edd. est, fuit porta Jani, et in Toll. que igitur sunt Ligures et Insubres, ac Regg. porta fuit Jani. Jam quod qui quotidiani hostes erant Romanoin Regg. ante porta’ erat, puto e rum, et quasi dal Oupāv adstabant Ro. vario sito vocis 'Jani’ in Mss, ortum manis. Illyrii, ut paulo remotiores,

non ita assidui et quotidiani. Ste2 Ligures] Non cum bis solum, ve- phanus noster, ut alii nonnulli, Galrum etiam cum Sardis, Corsis, Istris, los Insubres, modo Redtukdv čovos apet Illyriis bellatum est inter primum pellat, modo ’Italıkov. Idem de Liguet secundum bellum Punicum. Liv. ribus. Hoc nobis olim imposuerat. XXI, 16. Vid. Pigh. in Annal.

Sal. Denique utrique] Ita Pall, tres, Sic de sub Alpibus] Legendum unica et e. V. quam scripturam Salm, etiam voce : desub Alpibus, id est, desub ipsis probat. Fr. Denique quotidiani Reg. Italia faucibus gentes. Non alium me- F. denique utrique quotidiani alii om. mini antiquiorem hoc Floro auctorem, sc. E. V. et Junt. At Beroald, et in quo ' desub' reperiatur composi- Parv. denique itaque quotidiani. Denitum pro simplici, sub. Frequens que ita quotidiani videtur esse a Sa. hujus præpositionis sic compositæ bellico, quem sequuti sunt Aldus, mentio occurrit in fragmentis Agri- Cam. Stad. Vin. Grot. et nuper mensorum veterum :' Desub monte,' Amst. Credo eo offensos esse, quod

Desub lapide,' et similia. Sic de- putabant non recte dici utrique, qaum super' dixerunt pro, super. Sal. In paullo ante tres populi memorati fue. Auctoribus Rei Agrar. p. 224. • Ha- rint. Sed hanc difficultatem tollit bet de sub se campum extensum,' et interpretatio Salmasii, quam proba. p. 226. “ De sub rivo.' Fulgentias bat Perizonius. Et hoc verius puto, Mythol. II. 6. • Lucernam de sub quam quod alii Viri docti existima. modio ejecit :' vid. ibi Muncker, et runt Florum utrique de tribus dicere, Salm. ad Capitol. Macrin. C. XI. quorum sententiam etiam adoptarat

esse.

[ocr errors]
« IndietroContinua »