Immagini della pagina
PDF
ePub

59 Μάρκελλος δὲ πάντ ̓ εὐθὺς ἐπὶ τῇ τοῦ Καίσαρος καταλύσει, τῆς γὰρ τοῦ Πομπηίου μερίδος ἦν, ἔπραττε, καὶ ἄλλα τε ἐπ ̓ αὐτῷ πολλά, καὶ ὥστε καὶ διάδοχόν οἱ ἤδη καὶ πρὸ τοῦ καθήκοντος χρόνου πεμφθῆναι, ἐσηγήσατο. καὶ αὐτῷ ὅ τε Σουλπίκιος καὶ τῶν δημάρχων τινὲς ἀντέπραξαν, οὗτοι μὲν τῇ πρὸς τὸν Καίσαρα χάριτι· ἐκεῖνος δ ̓ αὐτοῖς ἐκοινώσατο καὶ ὅτι τοῖς πολλοῖς οὐκ ἤρεσκε τό τινα μεταξὺ ἄρχοντα μηδὲν ἠδικηκότα παυθῆναι. 2 μαθὼν οὖν ταῦθ ̓ ὁ Πομπήιος, ἀπῆρε μὲν γὰρ ἐκ τοῦ ἄστεως ὡς καὶ ἐς τὴν Ἰβηρίαν στρατεύσων, οὐ μὴν οὐδὲ τότε ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐξεχώρησεν, ἀλλὰ τοῖς ὑποστρατήγοις πάντα τὰ ἐκεῖ 3 προστάξας αὐτὸς τῇ πόλει ἐφήδρευε, τὸ μὲν δὴ τὸν Καίσαρα τῆς ἡγεμονίας παραλυθῆναι οὐδὲ ἑαυτῷ ἀρέσκειν ἐπλάττετο, ἔπραττε δ ̓ ὅπως, ὅταν τὸν δεδομένον οἱ χρόνον διάρξῃ, τοῦτο δὲ οὐκ ἐς μακρὰν ἀλλ ̓ εὐθὺς ἐν τῷ ὑστέρῳ ἔτει γενήσεσθαι ἔμελλε, τά τε ὅπλα καταθῆται καὶ ἰδιωτεύων οἴκαδε ἐπανέλθῃ· 4 καὶ διὰ τοῦτο Γάιόν τε Μάρκελλον ἀνεψιὸν ἢ καὶ ἀδελφόν, λέγεται γὰρ ἑκάτερον, ὑπατεῦσαι, ἐπειδὴ τῷ Καίσαρι, καίπερ ἐξ ἐπιγαμίας προσήκων, ἐχθρὸς ἦν, καὶ τὸν Κουρίωνα τὸν

C. 59. πρὸ τοῦ καθήκοντος χρόνου] das Proconsulat des Cäsar dauerte 10 Jahre; es begann mit dem J. 58 und endete am letzten Dez. 49. Nach der gewöhnlichen Succession hatte aber Cäsar einen Nachfolger erst im Frühjahr 48 zu erwarten, so wie er selbst sein Proconsulat erst im Frühjahr 58 angetreten hatte. Anders urteilt über die Rechtsfrage zwischen Cäsar und dem Senat Peter Gesch. Roms II. Bd. p. 259 sq. Dagegen ist nicht nur das Zeugnis des Dio, sondern auch die Angabe des Suet. Caes. 28 zu bestimmt: M. Claudius Marcellus consul edicto praefatus de summa se rep. acturum réttulit ad senatum, ut ei succederetur ante tempus, quoniam bello (sc. Gallico) confecto pax esset ac dimitti deberet victor exercitus; et ne absentis ratio comitiis haberetur (von dem die Consulwahlen leitenden mag.), quando recenti plebiscito Pompeius postea abrogasset. οὗτοι μὲν sc. tribuni pl. ταξὺ ἄρχοντα] noch während der Dauer seines Amtes (inperium).

μετ

οὐδὲ τότε] so wenig wie früher.
Denn schon im zweiten Consulate
des Pompeius und Crassus (55) hatte
der Tribun C. Trebonius das Gesetz
durchgebracht, dafs dem Pomp. das
dies- und jenseitige Spanien auf
5 Jahre als Provinz übertragen wer-
den sollte. Pomp. ging aber nicht
in seine Provinz ab, sondern liefs
sie durch Legaten verwalten; er
hielt es für seine Pläne für vorteil-
hafter, seine Zwecke in Rom per-
sönlich zu fördern, wozu die ihm
noch obliegende Verwaltung des
Getreidewesens (annonae) den Vor-
wand lieh. — τοῖς ὑποστρατήγοις]
Beim Ausbruch des Bürgerkrieges
führten das Kommando in Spanien
die Legaten Afranius, Petreius und
Varro, cf. Caes. B. civ. I, 38. ἐφής
δρευε] ad urbem sedebat.
καὶ ἀδελφόν] i. e. frater patruelis,
wofür die Lateiner so häufig nur
das Wort frater gebrauchen.
ἐξ ἐπιγαμίας] i. e. adfinitate. Octa-
via die Schwester des Cäsar Augu
stus war verheiratet mit C. Mar-
cellus.
Κουρίωνα] Wie hoch Ci-
cero und wohl auch viele andere

Γάιον, δι ̓ ἔχθρας καὶ αὐτὸν ἐκ παλαιοῦ οἱ ὄντα, δημαρχῆσαι ἐποίησεν.

ὁ οὖν Καῖσαρ μήτ' ἄλλως ὑπομένων ἔκ τε τηλικαύτης καὶ 60 ἐκ χρονίου ἡγεμονίας ἰδιωτεῦσαι, καὶ φοβηθεὶς μὴ καὶ ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς γένηται, παρεσκευάζετο ὡς καὶ ἀκόντων αὐτῶν ἐν τῇ ἀρχῇ ἐμμενῶν, καὶ στρατιώτας προσκατελέγετο καὶ χρήματα ἤθροιζεν ὅπλα τε ἐποίει, καὶ καθ ̓ ἡδονὴν πᾶσιν ἡγεῖτο. καν 2 τούτῳ καὶ τὰ οἴκοι τρόπον τινά, τοῦ μὴ πάντα βίᾳ ἀλλὰ καὶ πειθοῖ τι πράττειν δοκεῖν, προδιοικήσασθαι ἐθελήσας ἔγνω συναλλαγῆναι τῷ Κουρίωνι· τοῦ τε γὰρ τῶν Σκριβωνίων γένους ἦν, καὶ τὴν γνώμην ὀξύς, εἰπεῖν τε δεινός, τῷ τε πλήθει πιθανώτατος, καὶ χρημάτων ἐς τὰ πάντα ἁπλῶς ἐξ ὧν ἢ αὐτός τι πλεονεκτήσειν ἢ καὶ ἑτέρῳ διαπράξειν ἤλπιζεν ἀφειδέστατος. καὶ αὐτὸν πολλὰ μὲν ἐπελπίσας, πάντων δὲ τῶν ὀφειλημάτων, 3 συχνῶν διὰ τὸ πολλὰ δαπανᾶσθαι ὄντων, ἀπαλλάξας ἀνηρτήσατο. πρὸς γὰρ τὴν παροῦσαν ὧν ἔπραττε σπουδὴν οὔτε ἀργυρίου, ἅτε καὶ ἐξ αὐτῶν ἐκείνων ἀργυρολογῶν, ἐφείδετο, καὶ προσυπισχνεϊτό τισι παμπληθῆ ὧν οὐδὲ πολλοστὸν μέρος δώσειν ἔμελλε. καὶ οὐ μόνον γε τοὺς ἐλευθέρους ἀλλὰ καὶ τοὺς 4 δούλους τούς τι καὶ ὁποσονοῦν παρὰ τοῖς δεσπόταις σφῶν δυναμένους ἐθεράπευσε· καὶ συχνοὶ αὐτῷ καὶ ἐκ τούτου καὶ τῶν ἱππέων καὶ τῶν βουλευτῶν ὑπῆρξαν.

unter den Optimaten den jungen feurigen und redegewandten Mann schätzten, wie grofse Erwartungen sie von ihm hegten, davon zeugt der Brief Ciceros an Curio ad Fam. II, 6 vom Jahr 53 v. Chr.

C. 60. ὑπομένων] cum non sustineret, cum nollet. ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς] in die Gewalt seiner politischen Feinde kommen, etwa durch eine Anklage wegen Mifsbrauchs der Amtsgewalt, womit M. Cato den Cäsar längst bedroht hatte. Dieser Gefahr konnte Cäsar entgehen, wenn er sofort nach Niederlegung des Proconsulats in Rom ein Amt antrat. Darum liefs er sich vom Volke das Privilegium erteilen, während seiner Abwesenheit in Gallien sich dennoch für das Jahr 48 um das Consulat bewerben zu dürfen. Dann legte er Ende Dez. 49 sein Amt nieder und trat sofort am 1. Jan. 48 das Consulat an, ohne dafs unter

Histor. Quellenbuch II, 3.

dessen eine Anklage möglich war.

τὰ οἴκοι] in urbe, rerum civilium disceptatione. — τὰ πάντα ἁπλῶς] ohne Unterschied in allen Verhältnissen. — ἐπελπίσας] = ὑποσχόμε νος, doch ist der Ausdruck nicht allein vom Gelde zu verstehen. τῶν ὀφειλημάτων] Nach Val. Max. IX 1, 6 sexcenties sestertium aeris alieni. Sehr wegwerfend wird Curio von Cicero in der II. Philippischen Rede (nach Cäsars und Curios Tod) behandelt nur wegen seiner grofsen Schulden. Es ist nicht zu leugnen, dafs Cäsar den Curio für seine Politik erkaufte, dabei ist aber zu beachten,,, dafs Curio immerhin aus freier Überzeugung sich der Sache Cäsars anschliefsen konnte. Wie den Curio, so fesselte Cäsar auch Männer wie Antonius und Dolabella an seine Person und

Sache. καὶ ἐκ τούτου] auch auf diesem Wege.

11

61 ὁ δ ̓ οὖν Κουρίων ἐφρόνησε μὲν τὰ τοῦ Καίσαρος, οὐ μέντοι καὶ παραχρῆμα φανερῶς αὐτὰ πράττειν ἤρξατο πρόφασίν τε γὰρ εὐπρεπῆ τοῦ μὴ καὶ ἑκὼν ἀλλ ̓ ἀναγκασθεὶς δὴ μεθεστηκέναι δόξαι ἐζήτει, καὶ ἐνόμισεν, ὅσῳ ἂν ἐπὶ πλεῖον τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ ὡς καὶ φίλος σφῶν συγγένηται, καὶ πλείω καὶ μείζω τῶν ἀπορρήτων αὐτῶν μαθήσεσθαι. δι ̓ οὖν ταῦτα ἐπὶ μακρότατόν τε ἐπεκρύψατο, καὶ ὅπως μηδένα τρόπον ὑποπτευθῇ μεταβεβλῆσθαί τε καὶ οὐκ ἀνὰ πρώτους καὶ πάντα τὰ ἐναντία τῷ Καίσαρι καὶ τότε ἔτι καὶ φρονεῖν καὶ λέγειν, καὶ ἐδημηγόρει κατ' αὐτοῦ ἀφ ̓ οὗ γε καὶ δημαρχεῖν ἤρξατο, καὶ ἐσηγεῖτο πολλὰ καὶ ἄτοπα. καί τινα καὶ ἐπὶ τῇ βουλῇ τοῖς τε δυνατωτάτοις σφῶν, οἵπερ που καὶ τὰ τοῦ Πομπηίου μάθ λιστ ̓ ἔπραττον, ἔγραφεν, οὐχ ὅτι καὶ ἤθελεν ἢ καὶ ἤλπιζέ τι αὐτῶν γνωσθήσεσθαι, ἀλλ ̓ ἵνα μὴ προσδεχομένων μήτε κατὰ τοῦ Καίσαρός τι ψηφισθείη, πολλὰ γὰρ ἐπ ̓ αὐτῷ ὑπὸ πολλῶν 62 ἐγράφετο, καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ μετασταίη. συ χνὸν οὖν ἐκ τούτου χρόνον ἄλλοτε ἄλλαις σκήψεσιν, ὥστε μηδὲν αὐτῶν τὸ παράπαν κυρωθῆναι, κατατρίψας ἀγανακτεῖν τε προσεποιεῖτο, καὶ ἠξίου μῆνα ἄλλον πρὸς τὰς ἀπ' αὐτῶν δὴ νομοθεσίας ἐπεμβληθῆναι. τοῦτο δὲ ἐγίγνετο μὲν ὁσάκις γε καὶ καθῆκον ἦν, οὐ μέντοι κατ' ἐκεῖνο συνέβαινεν, ὥσπερ

C. 61. φανερῶς] Vell. Pat. II, 48 Hic primo pro Pompei partibus, id est, ut tunc habebatur, pro_rep., mox simulatione contra Pompeium et Caesarem, sed animo pro Caesare stetit. Curio konnte natürlich die Anschläge der Feinde Cäsars um so leichter stören, so lange er als Parteigenosse galt und in die geheimen Pläne der Pompeianischen Partei eingeweiht wurde. – ἐπεκρύψατο] verbarg er, hielt er seinen Übertritt zu Cäsar geheim.

ἀνὰ πρώτους] als einer der ersten.

C. 62. μῆνα ἄλλον] Auf die Einschaltung eines Monats trug Curio an als Mitglied des Kollegiums der Pontifices. Die Jahresform war so verschoben, dafs der Antrag an sich nicht befremden konnte, auch pflegten die Pontifices aus Gunst oder Hafs gegen die Statthalter und Pächter das Jahr zu verlängern oder zu

verkürzen (pontificum plerique ob odium vel gratiam, quo quis magistratu citius abiret diutiusve fungeretur aut publici redemptor ex anni magnitudine in lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro quod depravarunt, adeo aberratum est ut C. Caesar pontifex maximus suo III et M. Aemilii Lepidi consulatu (46 v. Chr.) duas menses intercalarios dierum LXVII in mensem Novembrem et Decembrem interponeret. Censorinus de die natali c. 20, 8). Jetzt würde Cäsar ein Monat zur Provinzialverwaltung zugelegt worden sein. Curio drang natürlich mit seinem Antrage nicht durch; aber dies war auch sein Zweck, um sich unter guten Gründen von seinen bisherigen Freunden trennen zu können. νομοθεσίας] zum Zweck der aus den Rogationen (ἀπ ̓ αὐτῶν) sich er

που καὶ αὐτὸς ἅτε ποντίφεξ ὢν ἠπίστατο. ὅμως δ ̓ οὖν δεῖν 2 τε αὐτὸ γενέσθαι ἔλεγε, καὶ τοὺς συνιερέας ὅσον ἀπὸ βοῆς ἐξεβιάζετο· καὶ τέλος μὴ δυνηθεὶς αὐτοὺς πεῖσαι συγκαταθέσθαι οἷ, ὥσπερ οὐδὲ ἐβούλετο, οὐδ ̓ ἄλλο τι διὰ τοῦτο ψηφισθῆναι ἐπέτρεψεν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ ἤδη τὰ τοῦ Καίσαρος διαδικαιῶν, ἐπειδὴ μηδὲν κατ' αὐτοῦ δῆθεν ἠδυνήθη ποιῆσαι, 3 πᾶν ὅ,τι ποτὲ ἐνεδέχετο οὐ δεχθῆναι προίσχετο, καὶ μάλισθ' ὅτι πάντας τοὺς τὰ ὅπλα ἔχοντας ταῦτά τε καταθέσθαι καὶ τὰ στρατόπεδα διαλῦσαι χρή, ἢ μηδ ̓ ἐκεῖνον ψιλώσαντας αὐτῶν ταῖς δυνάμεσι ταῖς τῶν ἀντιστασιωτῶν ἐκδοῦναι. ἔλεγε δὲ 4 τοῦτο οὐχ ὅτι καὶ τὸν Καίσαρα ποιῆσαι αὐτὸ ἤθελεν, ἀλλ' ὅτι τὸν Πομπήιον εὖ ἐπίστατο μὴ πειθαρχήσοντα αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου καὶ ἐκείνῳ πρόφασις εὔλογος τοῦ μὴ διιέναι τοὺς στρατιώτας ἐδίδοτο.

ὁ οὖν Πομπήιος ἐπεὶ μηδὲν ἄλλως πράττων ἤνυτε, πρός63 τε τὸ τραχὺ ἀπαρακαλύπτως ὥρμησε, καὶ ἐκ τοῦ προφανοῦς πάντα καὶ ἔλεγε καὶ ἐποίει κατὰ τοῦ Καίσαρος. οὐ μέντοι καὶ κατέπραξέ τι. ἄλλοι δὲ γὰρ ἐκείνῳ πολλοὶ καὶ Λούκιος Παῦλος 2 ὁ τοῦ Μαρκέλλου συνάρχων, ὅ τε Πίσων ὁ Λούκιος ὁ πενθερὸς αὐτοῦ τιμητὴς ὢν συνηγωνίζοντο· καὶ γὰρ τιμηταὶ τὸν χρόνον τοῦτον ὅ τε Κλαύδιος ὁ ̓Αππιος καὶ ὁ Πίσων, καίτοι μὴ βουληθείς, ἐγένοντο. καὶ οὗτος μὲν διὰ τὴν συγγένειαν 3

=

[ocr errors]

ὅσον

gebenden Verhandlungen. ἀπὸ βοῆς] quantum in clamore erat per simulationem. προίσχετο] behauptete, dafs nicht angenommen worden sei (οὐ δεχθῆναι), was er immer beantragt hätte. Indessen ist der Text nicht unverdorben. ἢ μηδ ̓ ἐκεῖνον] Nach einem Senatsbeschlufs vom 30. Sept. des vorigen Jahres sollte der Senat am 1. März 50 v. Chr. über die Consularprovinzen entscheiden. Die Optimaten wollten Cäsar den Oberbefehl durch einen Beschlufs entreifsen. Der Consul C. Marcellus stellte deshalb den Antrag, ob Cäsar am 13. Nov. dieses Jahres abzurufen sei. Curio stimmte scheinbar zu: ein Bürger, welcher zu lange im Besitze von Provinzen und Heeren sei, werde dem Staate gefährlich; aber er erklärte zugleich: aus demselben Grunde müsse auch Pompeius den

beiden hispanischen Provinzen entsagen, deren Verwaltung ihm der Senat vor zwei Jahren (52) auf fünf Jahre verlängert hatte; denn Pompeius und Cäsar befinden sich in gleichem Falle, sie haben Heere und Provinzen, man müsse sie beiden entziehen oder sie beiden auch ferner zugestehen, nur dann erhalte man das Gleichgewicht, einseitige Beschränkung werde er als Volkstribun nicht dulden.

C. 63. ἀπαρακαλύπτως] ohne Maske, unverhohlen. — Λούκιος Παῦλος] dieser hatte das Consulat erlangt als Freund und Anhänger des Pompeius; Cäsar aber schenkte ihm unter dem Namen einer Anleihe zum Bau seiner Basilika 1500 Talente und brachte ihn dadurch ebenso wie Curio auf seine Seite. τοι μὴ βουληθεὶς] durch das Gesetz des Metellus Scipio (52) war die

και

ὑπῆρχε τῷ Καίσαρι, ὁ δὲ δὴ Κλαύδιος ἠναντιοῦτο μὲν αὐτῷ, τὰ γὰρ τοῦ Πομπηίου ᾑρεῖτο, οὐκ ἐλάχιστα δὲ καὶ ἄκων ὠφέλησε πλείστους γὰρ καὶ τῶν ἱππέων καὶ τῶν βουλευτῶν διέγραψεν, ἐκβιασάμενος τὸν συνάρχοντα, κἀκ τούτου πάντας 4 αὐτοὺς τὰ τοῦ Καίσαρος φρονεῖν ἐποίησεν. ὁ γὰρ Πίσων οὔτ ̓ ἄλλως πράγματ ̓ ἔχειν ἐθέλων καὶ πρὸς τὴν τοῦ γαμβροῦ φιλίαν πολλοὺς θεραπεύων αὐτὸς μὲν οὐδὲν τοιοῦτον ἐποίησεν, ἐκείνῳ δὲ οὐκ ἀντέπραξε πάντας μὲν τοὺς ἐκ τῶν ἀπελευθέ ρων, συχνοὺς δὲ καὶ τῶν πάνυ γενναίων, ἄλλους τε καὶ τὸν Κρίσπον τὸν Σαλούστιον τὸν τὴν ἱστορίαν γράψαντα, ἀπελά5 σαντι ἐκ τοῦ συνεδρίου. τὸν μέντοι Κυπρίωνα μελλήσαντα καὶ

αὐτὸν ἀπαλειφθήσεσθαι ἐξῃτήσατο μετὰ τοῦ Παύλου, οὗπερ 64 συγγενὴς ἦν καὶ ὃς οὐ διήλειψε μὲν αὐτὸν διὰ τοῦτο, τὴν μέντοι γνώμην ἣν περὶ αὐτοῦ εἶχεν ἐδημοσίευσεν ἐν τῷ βου λευτηρίῳ, ὥστε ἐκεῖνον ἀγανακτήσαντα τὴν ἐσθῆτα αὑτοῦ περιρρῆξαι. παραλαβὼν οὖν τοῦτον ὁ Μάρκελλος, καὶ νομίσας

[blocks in formation]
[ocr errors]

C. 64. γνώμας περὶ αὐτοῦ] C. Marcellus referierte nicht allein über Curio, sondern auch über Cäsar. Nach Drumanns Untersuchung (III, 397 sq. 404 n. 54) gehört hierher die Verhandlung, welche Dio Cassius Lib. 41, 1 und 2 erwähnt. Curios Forderung, dafs nicht Cäsar allein, sondern auch Pompeius niederlegen sollte, hatte die Verhandlungen zum Stillstande gebracht. C. Marcellus nahm sie nun wieder auf und zwar gründete er seinen Antrag scheinbar auf die Erklärung des Tribuns, aber so, dafs er über jeden Proconsul besonders stimmen liefs. Die meisten waren der Meinung, dass

man Cäsar, wenige dass man Pompeius einen Nachfolger geben müsse. Durch dieses Verfahren wurde die Angelegenheit eine Parteisache und zugleich eine persönliche. Nach Curios angeblicher Absicht sollte man nur das Wohl des Staates beachten; er veranlafste daher eine Abstimmung über die Frage, ob es ratsam sei, dafs beide entsagten. Die Senatoren, welche besonnen waren oder doch den Krieg fürchteten, wagten nun sich offen auszusprechen: 370 bejahten, nur 22 verneinten. Curio ging auf den Markt, nicht als Cäsarianer, sondern als Beschützer des Rechts und der Republik; das Volk, dessen Gesinnung er kannte, sollte sich äufsern und Marcellus und dessen Anhänger schrecken. Wie gewöhnlich, wenn es einen nähern Anteil nahm, war es von dem Erfolge der Beratungen in der Kurie bereits unterrichtet. Es empfing den Tribun mit Beifallsgeschrei, streute ihm Blumen und begleitete ihn nach seiner Wohnung, nachdem er in einer Volksrede die Verkehrtheit und Anmafsung des Pompeius gerügt hatte.“ Die Anklage gegen Curio von seiten des Consuls ging

« IndietroContinua »