Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

magnificis aedificiis, Pictorum & Sculptorum infignioribus Operibus, quibus Civitas noftra fupra reliquas Italiae cminet, luftrandis, & contemplandis infumere.

Tantorum igitur concurfu Principum mirifice recrea tus, & animo erectus, ad Opus meum celerius conficiendum totis adeo viribus incubui, ut praeterita aeftate in stomachi languorem inciderim, quo nondum levatus fum. Abfoluta fiquidem MEDICEORVM Codicum, qui in LXXXVIII. Pluteis continentur recenfione, nulla interpofita mora, ad eos, qui in novo Conclavi repofiti funt, me converti, GADDIANOS nimirum, BISCIONIANOS, & S. CRVCIS, omnes fimul mille quadringentos & amplius Codices, quos omnes incredibili celeritate, fed improbo fane conatu recenfui atque defcripfi. Accedunt & alii, qui in armario quodam, tamquam fufspectae religionis, antiquitus detinebantur, ab iis, qui me praecefferunt, nulla materiarum habita ratione, cum GADDIANIS confufi, quos tamen adpofita epigraphe quadam effe cenfui diftinguendos.

Habes igitur, amice Lector, in hoc Volumine reliquos primum MEDICEAE Bibliothecae Codices, qui ad Medicinam, Chirurgiam, Philofophiam, & Politicam pertinent; GADDIANOS deinde bene multos, & perquam raros, (praeter aliquot BISCIONIANOS) quos Anno MDCCLV. die XXIV. Aprilis FRANCISCVS IMP. femper Auguftus in LAVRENTIANAM transferri iuffit. Ipforum Codicum hiftoriam, & virorum GADDIANAE Familiae illuftrium, qui eos per tria ferme faecula congefferunt, Deo dante, fequenti Volumini praemittemus. Pone fequuntur membranacei Codices XIV. optimae notae ex Bibliotheca Fratrum Ordinis D. FRANCISCI de Monte Politiano, huc iussu eiusdem FRANCISCI CAESARIS inlati menfe Augufto A. MDCCLVII. & tandem celeberrimum exemplar Pandectarum ab ANGELO POLITIANO COnlatum, quod veluti deperditum a viris doctiffimis huc ufque conclamatum est, a me repertum, & huic Bibliothecae feliciter reftitutum, & illuftratum. His autem Operi meo finem impofuiffem, nifi decem ante annis, die fcilicet XVI. Octobris A. MDCCLXVI. acceffiffent etiam manuscripti Codices fexcenti, & amplius antiquiffimae Bibliothecae SANCTAE CRVCIS, Ordinis Minorum, quos

omnes

omnes infequens Tomus VII. excipiet. De huius quoque celeberrimae litterariae fupellectilis auctoribus, eodem in loco edifferam ; quominus enim id in praefens ea, qua par est diligentia exfequar, huiufce Voluminis magnitudo, quae nimium iam excrevit, impedimento eft. Quod fupereft, te enixe deprecor, amice Lector, ut fiquid in tanta rerum varietate ac difficultate a me vel omiffum, vel erratum fuiffe deprehenderis, ne id meae diligentiae vitio vertas, fed imbecillitati potius humanae tribuas naturae, a qua perfectum nihil, & numeris omnibus abfolutum proficifci poteft. Vtere feliciter meis hifce laboribus, quos diurna nocturnaque manu fedulo volutaffe minime poenitebit; thefaurum enim opulentiffimum cognitionum continent, ubi doctorum hominum vel integra Opufcula, vel eorum uberrima fpecimina, partim foluta, partim ligata oratione proferens, id praecipue mihi propofui, ut recenfitorum nominum & titulorum sterilitatem & faftidium fummopere levarem, & crebris memorandarum rerum notitiis legentes cum voluptate detinerem, Vale. Dabam Florentiae Kal. Augufti c1ɔ. ɔ. cc. lxxvi.

MART VRI

BI

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

CONTINENS LATINOS CODD. MSS. XIV. EDITVM 1

PRAETER ALIOS XIX. GRAECOS, QVORVM RECENSIONEM DEDIMVS
TOM. III. CATALOGI MSS. GRAECORVM.

I. pag. 1.

[ocr errors]

CODE XIV.

BOETHII DE DEFINITIONE.

Adde etiam

Eiufdem in Ciceronis Topica, & Alani in Libros ad Herennium Comment.

Odex eft anepigraphus, fed continet Severini Boëthii Librum de Definitione. Inc. Dicendi ac difpurandi prima femper oratio eft. Def. fatis effe duxi ut in editione eius Operum Bafileenfi apud Henric. Petrum MDXLVI. fol. a pag. 648. ad pag. 661. Occurrit etiam fupra pag. 507. §. IV. fed in fine mutilus. II. pag. 6. Alani (1) Çommentarius in Li bros IV. Rhetoricorum Ciceronis ad Herennium. Prooemium inc. Omnium artium doArinam duplicem effe, fecundum praeceptum, fententiamque Varronis, Victorino tefte didicimus, unde & artis Rhetoricae doctrinam, quam exponendam pro facultate noftra fumimus, du pliciter tradendam effe volumus, intrinfecus fcilicet, & extrinfecus. Def. Philofophiae namque tres funt partes, Ethica, Speculativa, Rationalis, ideft Logica; fed Rhetorica ad nullam harum partium Philofophiae fpe&tat, quare non eft de Philofophia; & notandum, quod in libro ifto, ut nobis videtur, non eft inquirenda materia, ficut nec in ceteris libris; materiae quippe non funt librorum, fed artium tantum. Amplius bis de cauffis operis textus diligentius inSpiciendas eft (2). Commentarius inc. Etfi negotiis &c. Tractaturus Tullius doctrinam Rhetoricae artis integram atque perfe&tam, Prooemium praemittit, quod recte Praefatio dicitur; nam Praefationes proprie dicuntur illa Prooemia, in quibus auctor praefatur. Def. confequemur Cat. Lat. Codd. Tom. III.

(1) Id eruitur ex notula pofita ad ultima verba Prone mii, & in calce Libri primi, fecundi, & tertii, quod non animadvertit Montfauc.

(2) Ad haec verba notatur in margine: Vide, Alane,

diligentia exercitationis, ideft diligenti exerciratione, diligenter nos exercendo in eis. Deo gratias. Non legitur in libro, cui titulus : In omnes de Arte Rhetorica M. Tullii Ciceronis Libros, doctiffimorum virorum Commentaria &c. Bafileae ex Officina Rob. Winter MD XLI. menfe Martio fol.

III. pag. 70. Severini Boëthir Commen. tarius in Topica Ciceronis ad Trebatium. Prologus Patritio Rhetori inc. Exhortatione tua, Patriti Rhetorum peritiffime. Def. tempus eft ad id quod inftituimus accedere. Liber incipit poft adlata Ciceronis: verba: Omne Prooemium, quod ad componendum intendit auditorem. Def. quae concurrentia fidem facerent proditionis, talis etiam fortuitarum rerum converfio (3) eft. In cit. edit. Commentarior. Part. II. a pag. 1. ad pag. 124. & inter Boëthii Opera cit. edit. a p. 757. ad p. 852.ubi habetur Ciceronis textus per extenfum relatus, & in varias fectiones divifus.

Codex membranac. Ms. in fol. min. Saec. XIV. binis columnis exaratus, & bene. servatus. Conftat foliis fcriptis 108.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

pediet. Vltimus def bic terminum longo fta
tuimus operi continenti rerum difputationem,
& ad Praedicamenta fervanti, la cit, edit,
Boëthii a pag. 46. ad pag. 11 I.

II. pag. 35. b. Eiufdem Commentarius
in Categorias Ariftotelis in Libros V. ditri-
butus. Primus inc. Expofitis bis, quae ad
Praedicamenta Ariftotelis, Porphyrii inftitutio-
ne digefta funt, bos quoque Commentarios in
Praedicamenta perfcribens, mediocris fyli fe-
riem perfequutus, nihil de altiorum quaeftionum
tradatione permifcui, Vltimus def, quod fub fe
aliquas partes, fpeciefque contineat. Ibid, a
pag. 112, ad pag. 214. ubi Ariftotelis tex-
tus eft intermixtus.

III. pag. 86. Eiufdem fuper Periherme-
neias, feu de Interpretatione Libri VI.
Primus inc. Alexander in Commentariis fuis.
Vitimus def. fi non oportebit, obloquitur.
&
Ibid. a pag. 289. ad pag, 468. ubi haec di-
citur Editia fecunda.

Codex membranac, Ms. in fol. Sec. XV.
fupra quam dici poffit elegantiffimus, cum
initialibus Librorum mirifice illuminatis, &
duplici pictura in principio, quarum una
titulum aureis & caeruleis litteris exaratum,
& quaruor emblematibus exornatum, altera
Mediceum femma, cum aliis ornamentis
exhibet. Conftat foliis fcriptis 182,

ARISTOTELIS LOGICA IOANNE
ARGYROPYLO INTERPRETE.

II. pag. 18. b. Ariftotelis Liber Prae.

dicamentorum, quem & ipfum idem Ioan. nes Argyropylus Byzantius gratia magnifici viri Petri Medicis Florentini traduxit. Inc. Aequivoca dicuntur ea, quorum nomen folum commune eft. Def. fed qui dici folent omnes fere nunc funt a nobis enuntiati.

III. pag. 43. Eiufdem Perihermeneias Li

ber, quem Ioannes Argyropylus Byzantius,
cauffa magnifici viri Petri Medicis Floren-
tini traduxit. Inc. Primo definire oportet,
quidnam fit nomen, & quid verbum. Def, fieri
enim non poteft, ut eidem contraria fimul infint.

IV. pag. 61. Eiufdem Liber Priorum
Analyticorum, quem Ioannes Argyropy-
lus Byzantius cauffa magnifici viri Petri
Medicis Florentini traduxit. Inc. Primum
dicere oportet, circa quid, & cuiufnam fit
baec praefens confideratio. Def. & inter fe-
fe, quae funt ex diverfis figuris.

V. p. 84. Eiufdem Pofteriorum Libri II, quos Ioannes Ar yropylus Byzantius caufsa magnifici viri Cofmae Medicis Florentini traduxit Praecurrit Dedicatio ad magnificum virum Cofmam Medicem, cuius initium eft: Vt tibi femel promifi, ita facio, magn fice Cofma, atque neque munus docendi, neque calamitas generis, neque cura rei familiaris exHintae, ftudium erga te meum diminuere poteft, tantum apud me tua virtus, ac auctoritas pateft. Poft Librum igitur Ariftotelis eum, quem Naturalem Auditum appellant, & Librum de Anima tuo nomine, tuaque traductos cauffa, Librum nunc eiufdem Pofteriorum Refolutivorum eadem ratione traduxi. Def quantum ipfe modus atque materia pofcit. Vale perpetuo felix atque beatus. Liber primus inc. a. mnis do&rina, omnifque difciplina intelle&tiva, ex antecedenti cognitione fieri folet. Liber fecundus def. fcientia autem ad rem omnem fefe babet fimiliter. Sit nomen Domini benedi&um. Ariftotelis Pofteriorum Liber fecundus & ultimus

Cad. I. pag. 1.iber, quem Ioannes Argy explicit. Tum fcriptoris nomen: G. Hifpanus.

Orphyrii de quinque Vocibus

ropylus Byzantius (1) cauffa magnifici viri Petri Medicis Florentini traduxit. Praecedit Epiftola nuncupatoria ad eundem praeftantiffimum virum Petrum Medicem, quae inc. Memini me iamdudum, magnificentiffime Petre, Librum Ariftotelis de Interpretatione, & Priorum eam primam partem, qua ratiocinationis ortus exprimitur, tua cauffa traduxiffe, tibique quafi lucubrationum noftrarum degulla tionem, fudiorumque primitias obtuliffe. Def. Vale felix, & ubi perfuade, mibi te chariorem neminem effe. herum vale, Liber inc. Quum neceffar um, fit Chryfaori, ad Ariftotelis Praedicamentorum doctrinam, quidnam fit ge nus cognofcere. Def. verum & baec ad ipforum diftinctionem, convenientiamque demoftrandam fufficiunt.

(1) Plures Ariftotelicorum Operum verfiones, quae fub nomine lo. Argyropyli in Codicibus Mediceis infra recenfendis leguntur, memorat Chriftian. Frid. Boërnherus in Libro de Doctis Hominibus Graecis Lipfiae per Io. Frid. Gleditfchium MDCCL. 8. pag. 148. qui etiam iudicium a viris doctis de ipfis prolatum verfio

[ocr errors]

Codex membranac. Ms. in 4. maiori Saec. XV. admirandae pulcritudinis & elegantine; nam, praeter initiales tum Librorum, tum Capitum litteras aureas, & iluminata, duplici etiam pictura in principio eft exornatus, quarum una operum fingulorum titu los, aureis & caerule's litteris exaratos, altera auctoris, Graecorum Ariftotelicae fectae propagatorum, Imperatorum, Cosmi, & Petri Mediceorum icones in totidem numifmatibus ad vivum expreffas exhibet, quae etiam in aliis operum frontibus adferuntur cum aliis ornamentis, ut nihil elegantius, ac pulcrius. videri poffit. Conftat foliis fcriptis 157

HADRIANVS CARDINALIS DE
SERMONE LATINO,

Presb. Batonien, de Sermone La

Hadrianus tit. S. Chryfogoni S. R. E.
tino, & modis Latine loquendi cum Epi-
ftola nuncupatoria ad Carolum Principem
Hifpaniarum. In fine legitur: Impreffit Ro-
mae Marcellus Silber anno Salutis MDXV.
menfe Octobris regnante Leone X. Pont, Max.
Tum fequitur privilegium Leonis Papas ut

nul-
nibus adfert, Vid. etiam Fabric. Biblioth. Graec. Tom.
II. pag. 109. feqq & Tom. X. p. 426. feqq. Iftae vero
pleraeque inter Opera D Thomae Aquinatis edit. Ve-
net. A. MDXCIV Tomis XVIII. fol., una
verfione, & Commentariis eiufdem D. Thomae pro-
cum antiqua
diere.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Cod. XIV.

Pulli in Vrbe, & aliis Italiae locis hoc o gantius in Latinam linguam traducere = Ora-
pus intra decennium proxime futurum, torum enim quorumdam libellos in Latinam ver-
per fe, vel alium imprimere liceat, cui fe tere linguam, atque illos tibi largiri, quam-
fubfcribit la. Sadoletus. Hanc rariffimam edi- quam id quidem haud defpiciendum munus vi-
tionem in hac Bibliotheca delitefcentem me- detur, non tamen meam erga te benivolentiam,
morat Cl. Hieronymus Ferrius in Commen- egregiumque amorem, quantus eft, potuiffer um-
tario de rebus geftis, & fcriptis Hadriani quam oftendere, nec utriufque noftrum, ut ar-
Card. Faventiae per lof. Ant. Archium MDCC bitror, umquam diguitatem fervaffet &c. Def.
LXXI. 8. pag. LXXI. & CIX.
fed contemplativam etiam, illam, inquam,
altiorem, complectitur vitam. Vale perpetuo fe
hx atque beatus .

Codex chartac. impreffus in fol. ut fupra.
Conftat foliis 106.

ARISTOTELIS PRAEDICAMENTA.

I. pag. 1. A

Riftotelis Praedicamenta, interprete Anonymo. Inc. Aequivoca dicuntur, quorum nomen folum commune eft, nomen vero fubftantiae ratio diverfa (fic). Def. fed qui confueverunt dici paene omnes enunciati funt. Tum fubditur: Expliciunt Praedicamenta.

II. pag. 30. Eiufdem Refolutivorum Priorum primus, interprete Anonymo. Inc. Primum dicere oportet circa quid, cuiufque noftra confideratio eft. Def. ad modos alterius compa rantur. Diverfa eft haec verfio ab illa, quae habebatur in Cod. VII. huius Plutei fupra pag. 4. §. IV. auctore Argyropylo. In fine legitur: Liber Petri de Medicis Cof. F.

[merged small][ocr errors]

II. pag. 15.6 Liber de Interpretatione fex Principiorum. Inc. Primum oportet conftitue re, quid fit nomen, & quid fit verbum. Def. eft autem quod ineft, fed naturam moveri furfum, ut ignis. Tum fubiicitur: Explicit Liber fex Principiorum.

III. pag. 32. b. Liber Divifionum. Inc.
Quam magnos ftudiofis afferat fructus fcientia

dividendi Cod.

vitas patiebatur, diligenter expreffimus. Expli

cit Liber Divifionum.

IV. pag. 44. Porphyrii Introductio in quinque Voces, interprete Anonymo. Inc. Quum fit neceffarium, Chryfaori, ad eam, quae eft apud Ariftotelem Praedicamentorum dorinam &e. Def. fed fufficiunt haec, & ad difcretionis, & ad defcriptionis eorum communitatifque traditionem.

V. pag. 52. Quaeftiones quaedam, & folutiones de rebus ad Logicam fpectantibus, manu diverfa exaratae. Inc. Vt habetur ab Ariftotele III. de Anima, duplex eft cognitio, fcilicet, fenfitiva, & intellectiva. Del. & fe patet quod genus non poteft falvari cum unica Specie. Adfunt in margine fcholia, & glof fae interlineares .

Codex membranac. Ms. in 4. min. Saec. XIV. charactere valde perplexo, & per compendia exarato, in quo propter bibliopegi incuriam in ipfo religando, magna Operum confufio contigit; fed numeris paginarum rite collocatis, omnia in fuam fedem reftituta funt. Conftat foliis fcriptis 54.

ARISTOTELIS DE INTERPRETATIONE
ARGYROPYLO INTERPRETE.

Codex membranac. Ms. in 4. Saec. XV. mirae pulcritudinis, cum titulis, initialibus, & mathematicis figuris auro elegantiffime delineatis, pictura in principio, quae auctoris effigiem ad vivum exprimit, & fstem, mate Mediceo. Conftat foliis fcriptis 50.

I. pag. 1. A Riftotelis Peripatetici de Ia

terpretatione, feu de Enunciatione Liber, interprete Argyropylo, ut fupra pag. 3. Cod. VII. §. III. Heic tamen praecurrit Praefatio ad Petrum Medicem, quae inc. Inftitui, nobiliffime atque doctiffime Petre, nonnullos Ariftotelis Libros ele

BOETHII EXPOSITIO IN LIBRVM PERI

HERMENEIAS ARISTOTELIS.

Anicii Mallii Severini Boëthii viri clà

Aurelii Patricii editio fecunda in Librum
Ariftotelis Perihermeneias, ut in Codice VI.
huius Plutei fupra pag. 3. §. III.

Codex membranac. Ms. in 4. min. Saec.
XII. optime fervatus, cum Graecis verbis.
maiori littera fuis in locis allatis, Constaɛ
foliis fcriptis 96.

[ocr errors]

POSTERIORVM RESOLVTIVORVM
ARISTOTELIS ARGYROPYLO

[blocks in formation]
« IndietroContinua »