Immagini della pagina
PDF
[ocr errors]

Neminem fore arbitror , qui dum haec 1e. erit, non agnofcat , jam tum Anno MCXLIII. enetiarum Urbi fuifTe varias Scholus , five_ Confraternitates , & longe quidem antea inftitutas . Diffimulare tamen nolo {ufpicionem i mihi injeétam , eo nomine defignari potuiffe .' tantummodo Collegia Artium . Quod certum ! eß , ibi $cbolarum vocabulo nunc diftinguuntur pia Laicorum Sodalicia , quorum non fecus atque in aliis Urbibus munus eft , in publicis Supplicationibus una cum Clero procedere . Venetis autem Scholis fortaffis antiqui. tate non concedebat $acerdotum fan^fae t^eronenßs Ecclefiæ $chola , quam ex vetuftis illius Urbis monumentis defcribit Ughellius Tomo V. ltal. Sacr. pag 75 1. prinæ editionis . Erat illa conflata non folùm ex Sacerdotibus & Clericis , fed etiam ex Laicis , atque adeo appellabatur Corpus ex diverfis tum Eccleßaßicis, tu-n $æcul iribus membris compa'}um . Tum ibi (ubditur : Hæc fin'ta Congregatio adeo ef? antiqua , ut ejus principii origo penitus ! ignoretur. Immo, fi fides Auétori, quo ufus | e(t Ughellius, ejus veftigia Saeculo etiam Vul garis Æræ Decimo d prehenduntur. Utcumíjue hoc fit , haétenus diéta , non obfcurum. piarum Confraternitatum veftigium , antea . çuàm Romæ Sodalicium Confalonis Anno MCC LXVII. exoriretur , nobis exhibent . Qnam. quam rurfus ajo , ante ea tempora rariffimos in Italia fuiffe ejufnodi pios Laicorum coetns, aut etiam fortaffis a fubfequutis Sodaliciis diffimiles in multis exftitiffe , ufque adeo ut fi qnifquam contendat , circiter Annum. MCCLX inftitutionem illorum , five renovationem, effe ftatuendam , certe me fibi adverfantem non fit habiturus . Immo in ea . fententia fum , pias Sodalitates , quibus nunc Italia ufque ad faturitatem abundat , fuam potiffimum debere originem J^erber intium novitati , aut facris infignium virorum Miffjn.bus . De his duobjs nunc mihi futurus eft fermo : mtiltum enim affinitatis inter ifta intercedit . Mirum in modum fure. bant , Friderico II. iinperante , Langobar

[ocr errors]

inter fe fa&ionibus divifi , adoptatò funeftif- ! ßmo Guelphorum & Gibellinorum nomine- ,

A

aut ftudio erga ipfum Imperatorem , five odio adversùs eumdem abrepti . At Religiofi viri, quos acriter Caritatis ardor ». & lacerati Regni commiferatio urgebat , nihil intentatum. relinquebant, ut pacis confilia fuaderent , tantamque animorum difcordiam ac rabiem aufer. rent . Qua in re celebrem fupra ceteros fá

mam tunc fibi comparavit Frater 3ohannes l^icentinus , Ordinis Prædicatorum , vir fan

&itate vitæ præftans . Mirabili enim atque .

efficaci eloquentiâ praeditus , quum Bononiæ

effet Anno MCCXXXIII. Cives diffidentes at

que feroces , tum prædicatione Euangelii,

tum facris Supplicationibus adeo delinivit , ut

ad poenitentiam, atque concordiam plerofque_

deduxerit . Haec multis defcripta habentur in

Annalibus five editis , five manu exaratis Bo.

nonienfium . Eodem Anno fumme pius Vir,

habens dona facundiae , apud Deum & homines

gratiofus , multas prædicationes fecit per Pa

duam , immo etiam per Civitates Marchie,

per J^illas etiam , &• per Caßra : erat enim.

cum illo Deus ; funt verba Rolandini Hiftori

ci fynchroni Lib. 3. Cap. 7. Tomo VIII. Rer.

Italicarum . Ejufdem etiam juffu , ut pax in

ter Principes ac Civitates Langobardiæ relar

ciretur , dedit Italiæ invifum antea fpe&acu

lum . Statâ enim die in locum agri Veronen

fis fecus Atticem ( uti Parifius de Cereta in.

Chronic Veronenf. Tomo fupra laudato Rer.

Italicar. teftatur ) convenere ad ejus prædica

tionem Brixienfès , M untuani, Paduani , Tre

viffimi , 3» J^icentini cum eorum Carrociis &

carrettis, & maxima multitudo circumßantium

Civitatum , videlicet de Bononia , FerrariaL,

Mutina , Regio , &• de Parma : & reput itum

fuit ibi före & fuiffe quatuor centum millia. perfònarum , &• ultra . Sed quundo faétum. eft , ut celeberrimæ illius Picis tabulæ ad manus meas venerint , eafäem quoque fub oculis in calce Tomi IV. hujufmet Operis Le&oribus exhibui , acceptas a praeciariffimo Viro Neftore Monticello Patricio Cremenfi , & {Hierofolymitano Equite, cuius Familiæ {pe£tata ' Nobilitas ea eft , ut non immerito ad Monticulos , Veronenfes , ab Eccelino Tyranno ePar. exturbatos , referri pofle credatur.

Verum

[merged small][ocr errors]

Verum quid poftea aétum, quidve paffus fuerit Frater Johannes, nunc referre nihili intereft. Vide quæ fupra attuli in Differt. LI. de Origine Gaelph. & Gibellin. Confulendi , quoque . funt hac de re Parifius nuper laudatus, Gérardus Maurifius , aliique Hiftorici in eodem . Tom. Vlll. Rer. Italicarum a me editi . Illud tantummodo teneamus , primum hoc fuiffe in Italia , aut fi non primum , faltem omnium , fplendidiffimum exemplum facrarum inter Catholicos Miffionum , quas noftris temporibus multa cum utilitate frequentari videmus. Fortaffe San&us Norbertus , poftea Magdeburenfis Archiepifcopus, Anno MCXVIII. in. É, , aliifque locis vivum ac illuftre exemplum Miffionibus in Italia fubinde fufceptis præbuit . Succeffit deinde Anno MCCLX. poft mortem impii Tyranni Eccelini de Romano , alterum Pietatis ac Pœnitentiæ publicæ æque_ eelebratiffimum fpeétaculum . Nam , ut utar verbis Monachi Patavini Lib. 3. Chronic. Tomo VIII. Rer. Italicarum , quum tota Italia_ multis effet flagitiis & fceleribus inquinata , quædam fubitanea compún&iio , & à $aeculo inaudita , invafit primitus Perufinos , Romanos poßmodum , deinde fere Italiae Populos univerfos. In tantùm itaque timor Domini irruit fuper eos , quod Nobiles pariter &• ignobiles , fenes & juvenes , infantes etiam quinque annorum , nudi per plateas Civitatis , opertis tantummodo pudendis , depofitá verecundiâ bini & bini proceffionaliter incedebant : fingali f?agellum in manibus de corrigiis continentes; & cum gemitu &• ploratu acriter fuper fcapulis ufque ad effùfionem fanguinis ' verberantes &c. Centeni , milleni , decem millia quoque per Ci. vitates Ecclefias circuibant &c. Tunc fere omnes difcordes ad concordiam redierunt . ' Ufurarii &• raptores male ablata ref}ituere fef?imabánt &c. Multus eft in hifce defcribendis Monachus Patavinus, qui fimul tradit, repentinum hunc & mirabilem poenitentiæ ardorém ultra fines Ita. tia per diverfas Provincias fuiffè diffufum .

A

Ejus quoque mentionem fecere Ricobaldus • Francifcus Pipinus , aliique non pauci , u£ habent Chroniêa edita in eodem Tomo VIII. & IX. Rerum Italicarum . Sed ejufmodi Poenitentiæ novitatem a fuis Urbibus feveris poenis propofitis arcuerunt Manfredus Siciliæ atque ' Apuliæ Rex , & Ubertus Pelavicinus Marchio, tunc Brixiæ, & Cremonæ imperans : . qua de cauffâ eos Monachus Patavinus impiefatis arguit . Ißo Anno , inquit etiam Gualvaneus déTa Flamma in Manipul. Flor. Cap. 296. $curiati infiniti apparueruht per totam Lombardiam . Sed volentibus venire Mediolanum- » per Turrianos fèxcentæ furcæ parantur : quo vifo retrocefferünt . Infra idem Monachus Pa: tavinus addit : Non folùm autem duo prædióìi Principes , iniquitatis filii & magißri , renue- , runt accipere difciplinam ; fed etiam quidamalii , qui faeles Eccleßae videbantur , non cum tanta devotionis efficacia , ut debebant , domum caeleßis gratiæ perceperunt. Ita me Deus amet, tacite heic M6nachus i(te Ferrarienfes finitimos carpit, minime animadvertens , pertur: batiffimi§ temporibus juftas nonnumquam cauffas intercedere poffe , cur non tolerentu£ tumultuariæ coitiohes Populorum , etiam Pietatis caufsà , eifque ingreffus in Civitates negetur. Pacatiffiho ipfö hoc ævo liberas Civitates in Italia oftendere poffumus , quæ ne paterentur quidem facras Miffiones , immanem • Populum poft fe trahentes , intra fua moeniacelebrari : Quomodo fe gefferint Ferrarienfes Anno MCCLX. quo FJagellantium publicorum novitas erupit , exploratum non habeo • Illud novi, paucös poft ânnos decretum folenne ab iis fuiffe promulgatum adversùs ejufmodi ritum, a piâ Plebe', non verò ab Ecclefiæ proceribus ififtitutum . Ferrarienfium £eges imunicipales, quas pervetuftus, Codex MStus Bibliothecae Etenfis comple&itur , hæc mihi fuppeditant, quæ neminem legiffe pigebit, Libro Primo, "Rubricâ XII. Quod müllus fefcovet .

Statutum

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Statutum Obizonis Marchionis Eftenfis , & Populi Ferrarienfis
contra Flagellantes , Anno 1269.

Jia per inimicos fanétae Matris Ecclefiae ; A

[ocr errors]

inventum fuit Batimentum amnis praeteritts , in offenfionem & periculum partis Ecclefiae , &* in aliquibus partibus , opportunum. fuit , quod amici Ecclefiae fibi in tali periculo providerent . Quia etiam dicitur , quod tra31tur ßmili módo batimentum de novo : idcirco Vir Nobilis Dominus Obizo Eftenfis Marchio , voluntate ® confîlio $apientum Civitatis Ferrariae , & ipfi $apientes cum ipfo , &' ad bonorem Dei , &• Beatae Mariae , San£ii Georgii , &» omnium $an&iorum , ad ex altationem fànêíae Matris Ecclefiae , fummi Regis Caroli, cujus devotum effe fe dicit Dominus[Marchio ,

[ocr errors]

Ferrariae , ß atuunt , praecipiunt , &- bannum imponunt , fecundùm quod inferius declaratur. In primis fìatuunt , præcipiunt , & bannum . imponunt , quod ß quis traétaverit , feu auêtor fuerit , quod aliquod Batimentum fiat in Civitate Ferrariae vel dißri&iu , fi fuerit Civis vel forenfìs , aut Comitatinus , perfomaliter puniatur. Item ßatuunt , præcipiunt , & bannum imponunt , quod fi quis fecutus fuerit di&um auâorem di&io , & conßlium impenderit vel favorem , fi fuerit Miles , puniatur in mille Libris Ferrar. $i Pedes , trecentum Libris Ferrar. Et qui fòlvere non poterit , in carceribus teneatur , donec folverit Maffario Communis tantum in pecuniâ numerata . Item ßatuunt , praecipiunt , & bannum imponunt , quod , juis Civis , Comitatinus , vel forenfis fe fcovaverit in aliqua parte Civitatis , vel diffriátus Ferrariae , de die vel de noêfe , fi fuerit Miles puniatur in quingentis Libris Ferrar. , fi verò fuerit Pedes puniatur in ducentum Libris Ferrar. Et ß folverè mom poterit, teneatur in carceribus, donec fòlverit tantum in pecunia numerata. Item fatuunt , præcipiunt , &• bamnum imponunt , quod fi quis in Civitate Ferrariæ vel dißrié}u áiderit áliquem fe fcovantem , & eum non ceperit , & ad Potefìatem non conduxerit in coníinenti , fucrit Miles , puniatur in centum . Libris Ferrar. fi verò Pedes, priniatur in quinquaginta Libris Ferrar. Item f?3ttgnt , præcipiunt,& bannum imponunt, quod fi quis occul?averit aliquem fe fcovantem , aut ei favorem dederit , aùt in ejus fervitio dixerit , ß fuerit Miles, puniatur in ducentis Libris Ferrar. , fi verô Pedes , in centum Libris . Item fatuunt , praecipiunt, & bannum imponunt , quod fi quis obpofuerit alicui, qui cepiffet aliquàm fé fcovantem , & eum ei acceperit , Âut in fugam pofuerit , fi fuerit Miles , puniatur in quingentis Libris ; fi verò Pedes in trecentum Libris . Et f ei oppofuerit, & eum impedierit , me eapiatur , aut conducat, ad Potefì atem , licèt ei non accipiat , & licèt nonpôfft fugere , fi fuerit Miles , puniatur in cen£uin iibris Ferrar., fi verò fuerit Pedes , in quinquaginta Libris . Item fatuunt , praegipiunt , & bannum imponunt , quod fi quis Ci$uis , Comitatinus, forenfìs, fcienter in aliqua . navi ad aliquas partes Ferrariæ conduxerit , vel dißri{tus, aliquem fe fcovantem, pumiatur in quinquaginta Libris Ferrar.

In margine Codicis membranacei apponitur ' forma Flagelli tunc adhibiti , quam heic fubjiciendam oculis omnium duxi .

Vidimus Flagellantium novitatem appellatam Batimentum ; ac propterea de ea Ricobaldus in Chronico ad `Annum MCCLX. ait : quae appellata ef? f^erberamentum,. Proinde. Tomo VIII. Rer. Italicarum pag. 377. in Additamentis ad Hiftoriam Rolandini emendanda cenfeo verba hæc ad ipfum Annum MCCLX. Hoc Anno in I^igilia `Janâi Martini incipit B iptifferium in Padua . Item pag. 447. rurfus legitur ad eumdem Annum MCCLX. Incepit Bjptißertum . Non Baptißerium , fed Batifferium, five Batinentum eo Anno emergere coepit . Priora autem verba ineptius redditavideas ab Italico lnterprete , qui fcribit: Eia quel tempo cominciò la libertà di Padova , cio? mella l^igilia di $an Martino . Excuffo Eccelini jugo, antea in libertatem fe afferuerat Populus Patavinus. Incredibile diétu eft, quantum frugis ex ifta Populorum commotione , quamquäm non omnibus probatâ , c9l|$$umfuerit . Eo infinitae dißordiae & hoftilitates pacatæ funt , ut idem Ricobaldus fynchronus teftatur', & reliqui Hißorici confeptiunt , ad; dentes etiam , {acrilegos fuiffè habitos , qui fpeétaculo huic pio , fed informi, adverfarentur . Penetrabat autem ex una Civitate im

| alteram finitimam ejufmodi confuetudo : Nam

Populus unius Urbis , bini facco induti », n** difque pedibus , ere&io vexillo Crucis ad alterám proficifcebantur : & rurfus alter Populus ad aliam conterminam Civitatem , eum* dem traducebat poenitentiæ modum , ag P4" cem , & injuriarüm remiffionem implorabat Bononienfes , exempli gratiâ , fupra hominum viginti milliä , pridie”Calendas' Novembris • five XIV. Calendas ejus Menfis eodem Anno MCCLX. fub Vexillis fuis , (efe verberantes.» ac laudes divinas , & incondita carmina c9nci* nentes , Mutinam venere. Ad Caftrum L£0nis obviam eis procefTerunt Mutinenfes , & be. nevole fufceptós ad Urbem deduxere ; qui rurfus in Bafìlica San&i Geminiani verberationem , pios gemitus , & clamores renovârunt • Hofpitio deinde recreati, patriam repetierunt: Quid fubinde Mutinenfes égerint , fynchronus Scriptor nobis explicabit , nempe Anonymus Au&or Memoriaî. Poteftat. Régienf. Tog9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

moßer ßmiliter venit fe verberando . Chronici quoque Parmenfis Au&or , Tomo IX. Rerum Italicarum fcribit ad eumdem Annum : Fuit §covamentum magnum pro amore Dei in Parma , & in Regio , &• Mutina , & alibi etiam per Lombardiam : & paces inter homines baÀentes guerras faâae fùnt . Et ilii de Regio & de Mutima venerunt Parmam ad verberan. dum cum corrigiis &* fcopis &c. Ad eum quoque Annum vide Annales Genuenfes Caffari . Ita ritus iße ex Urbe in Urbem delatus , tupbinis ad inftar totam brevi implevit Italiam_, , immo & ultra montes pervafit . Quod heic potiffimum animadvertendum eß,

ad hanc præcipue novitatem referenda e(t ori

A

go piarum Confraternitatum . Nam in multofum animis infixâ Pœnitentiæ hujus falubritate , religionis etiam ardore intus agente , Societates inierunt inter fe , & Vexilla pararunt; fub quibus interdum Supplicationes peragebant , facra verba cantantés , atque in AEdem fibi conftitutam flagellis armati, certis diebus ac horis convenieiites , & mifericordiam Dei implorantes , cetera- pietatis munia obibant . Tunc ergo multis in Urbibus huic ftudio deditis inftituta eft una aut plures ex iftis Sodalitatibus piis . Le Compagnie de' Battuti vulgo vocabantur . Liceat mihi ceteris præponere. heic patriam meam , in qua tunc ìnftituta eft Sodalitas $copæ , five Futiigationis, quae ( nefcio num in fuo exordio , ăm poftea ) appellata fuit , & adhuc appellatur Confraternitas $. Petri Martyris , uti memoriæ prodidit Epifcopus nofter Silliagardus in Catalogo EpifcopQr. Mutinenf. Proxima e(t illorum TÆdes Nofocomio del}a Cade' ( ita enim Cafa Dei , nomen apud antiquos ufitatiffimum apud nos e£

fertur) in cujus pariete lapis adhuc proftat , cujus hac funt verba ,

HANC AEDEM DoMINI cELLA DE sTIRPE GUIELMVS coNsTiTvIT FRATER, rvNC ANNis MILLE DvcENTis

ET sExAGINTA. RENov AviT cAstRA DEINDE
BARTHOLOMAEvs, opvs TAM DELECTABILE VIsv,

MILLE QVADRINGENTIS CHRISTI CVRRENTIBVS ANNIS

- QVADR AGINTA TRIBVS. CAPIAS EXEMPL A R AB ILLIS.

[ocr errors]

Illic fortaffe collocati Sodales i(ti, atque Ædes | C [Sed mihi veri videtur fimilius , Signa illa fuif

facra iis conftru&a , ut fefe operibus Caritatis atque Pietatis exercerent in Nofocomio conpexo . Supra vidimus , Mutinenfes , eorumque Poteltatem , & ÉÉÉÉÉÉ eodem Anno MCCLX. cum Confalonibus omnium focietatum Regium contendiffe : quæ verba perfuadere_ cuiquam poffent , jamdiu fuiffe Mutinenfi in Urbe hujufmodi piorum hominum Sodalicia .

Tom. VI.

fe Artium , aut Vexilla , quibus Viciniae, feu P^ifinanciae , aut Sexteriâ , five regiones Urbis utebantur . Lux aliqua huic fortaffe_. loco affulgebit ex altero Ferrarienfis Populi decreto , quod mihi in Libro Sexto , fub Rubrica De Collegiis , $cholis , M utriculis &* Statutis tollendis , Statutorum antiquorum ■ manu fcriptorum , occurrit.

H h Ferrarienfis

[ocr errors]

Ferrarienfis Reipublicæ Statutum de Collegiis , Scholis , & Matricolis earum abolendis , Anno 1287.

N Dei nomine : amen. Anno ejufdem Nati

vitatis Millefìmo Ducentefimo Oétuagefìmo

Jeptimo, die penultimo Menfis 3unii. Statuimus & volumìus inviolabiliter obfèrvari : quod omnia Collegia , five Scholæ Artium. quarumlibet , & mercationum , five negociationum cujufcumque maneriei , & quocúmque nomine cenfeantur vel cenferi poffint , au£ioritate præfentis Statuti caffentur & irritentur , 6* pro caffis & irritis ipfo jure de cetero habeantur ; & eorum matricolae , f?atuta , &• ordinamenta tacita & expreffa , conventiones & juramenta fimili modo proTcaffis & irritis habeantur . Item quod de cetero memo audeat vel praefumat aliquam Convocationem, Congregatiomem , fèu Collationem de eis babere , fcilicet de Ireformandis , obfervandis , fìve de novo faciendis di£fis Collegiis , $cholis , f?atutis, ® ordi. namentis publice vel private . Et quod nemo prætextu dié}orum Collegiorum, Artium, mercationum , negociationum , f?atutorum ordimamentorum , fàcramentorum firmatorum , vel alio quovis modo , aliquid ex ipfis debeat obfervare : neque de ipfis obfèrvandis comferre , vel traëtamentum babere . Et contra praedi£}a . vel aliquod praedi3orum feret , vel in fraudem eorum feret , fìve contra mentem hujus Statuti Avel ordimamenti , aliquo modo , ingenio , fèu 'caußá , Univerfìtas , Collegium , ßve Schola . cujuslibet praediéforum condamnetur in centum , Libri: Ferrar. pro qualibet vice . Et fingularis perfona pro quolibet capitulo non fervato , & quâlibet vice condamnetur in decem Libris Ferrar. Ab bis excipimus Collegium 3udicum hujus Civitatis , & eorum f?atuta & ordinamenta , quibus per præfentem $tatutum molumus derogări. Excipimus etiam Congregationes faétas , & ordinamenta ad honorem Dei , & reverentiam Sanétorum , pro Sacrificiis & Oblationibus faciendis , & Exequiis mortuorum , & de providendo Fratribus tempore neceffitatis : quas & quæ in fua firmitate volumus permanere ; & quæ refpicerent libertates Eccléfiae , & pias cauffas, & a&tus . Et ex^ if im s et i an Univerfìrates & f? tu:a Conrrat irrum Civit atis , & μ^llurum ; hoc praeterea excepto , quod Fabri poffíat habere unum Nuntiun eligendum per eos ae confcientia Potef? atis : qui emat carbonem , & per Fibros dißribuat , ut per eos b a&te. mus obfervatum . Q ui nuntius etiam teneatur, de e irbone dire cuilibet Civi Ferrariae , qui vellet c arbonem emere pro fuo ufu tantùm, haben do refpe'fum ad ill im perfonam , quae vellet carb nen einere , q'uantù n ad qw antitatem pro ill 1 pretii quantitate , quam venderet: cuilibet ex Fabris . Er pro praedt&#is conceffs obfervandis , & fieri faci-n dis , poffínt convenire ufyue ad numerum quatuor de Collegio , qui eligantur de confeientia Potef? atis. Item concedimus, quod Cerdones , cum habeant bona communia , ßve . in communi, quod ipfì poffint convenire femel in anno , cum confenfu tamen & licentia Potef?atis , ad eligendum , fìve conßituendum unum_ vel duos Syndicos vel Afforet, fìve Adminißratores : qui poffint res eorum communes admini. frare , affîtare , fruóius & penfiones colligere

A & percipere , expendere & diffenfare, ficum.

dùm quod mandaverint eis diëii Cerdones . Idem dicimus de quolibet Collegio , quod haberet re, communes , in quibus requireretur fimilis admi. nißratio . Item concedimus , quod Praecones poffnt com. venire femel in amno , vel bis , ut fùnt confus. ti , de confenfu tamen & licentia Poteßatis, ad faciendum & ordinandum duos ex eis, qui prae. fint aliis : ut quando opus fuerit , pro utilitat, communi poffint eligere illos , qui debent ßare. ad fcalas , five ad portas Palatii , vel omnes, fìve aliquos vocare , difponere , vel mittere prò fa£his 3. utilitate Cominunis Ferrariae die* 3, no£te , quando opus fuerit . Scholam verò & Societatem Beccariorum , quae aliàs determina. ta & confinata fuit per reformationem majoris Confilii Civitatis Ferrariae faéiae tempore Comi. tis Cimelli Potef?atis Ferrariae ; videlicet ut eo. rum Ars exerceri deberet in certis locis Civita. tis Ferrariae , & fub certis modis , ut in ipfu reformatione plenius continetur, ex generálita. te præfentis Statuti non immutamus , nec refor. mationi praediziæ in aliquo derogamus. Illud adjicientes , quod omnis Artifex , fìve Opera. rius alicujus Artis vel operis, qui appellaretur, aut vocaretur per aliquem in aliqua Arte , vel opere fuo fiendo de nóvo , vel reficiendo , refr. mando fèu reparando ab initio operis , fìve in. | medio , vel in fine , etiamß incæptum, aut me. diatum foret aliquod Opus , & inßar Operis per aliquem , teneatur & debeat f?atim ex quo appellamus, requifìtus & vocatus fuerit per do. minum operis , vel ejus fidelem & credibilem. Nuntium , locare , dare , & concedere quolibet tempore /aboratorio operas fuas cuilibet poffulanti , & quodlibet opus non incæptum inchoáre , & inchoatum per aliquem illud mediar:. etiam cum alio Magißro & operario vel labi. ratore , uno vel pluribus, jam in opere per dominum operis receptis , habitis vel àffumitis; & mediatum opus quodlibet perficere & complere :

nec fe poffit fub aliquo excufare praetextü , taeite vel expreffe , fi dominus operis conducens juraret , & facramento firmaret , aliquem appellaffe Magißrum artis , operarium vel laboratorem , qui fibi in aliquö opere fuum mifftrium & opéram exbiberet, & ipfumi recufaffè , fe modo aliquo , vel ingenio pr£ßare ceffiff. eidem . Cujus domini operis , fìve conducentis diéfo in hac parte credatur, facramento præmiffb , omni cujuslibet Operarii defenfione contra hoc excufatione rejeé}a , niß foret corporis valetudine impeditus , vel quo alio tali morbo , cgjus inpedimento quifquam fuis rebus proprii: fupereffè non poffet'; fidem hoc Poteffati, vel fuis judicibus plenárie faciendo. Et quod Megißri cujuslibet Artis , ceterique operarii & 1aboratores non poffnt ab aliquo opere jam inchoato per eos vel mediato deßßere velamento alicujus Magißri Artis , operarii vel laborg: tgris requifiti per dominum óperis, vcl ejus Miffum , ad laborandum cum ei$ ad artem eamdem vel operam, etiam in principio cujuslibet operii, aut in medio , vel in fiwe , pœnâ imminent© cuilibet . Et qüoniam génus Naucleriorum peff

[ocr errors]
« IndietroContinua »