Immagini della pagina
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

' I N . H I S T O R I A S.
CIVITATIS AQUILANAE.
M O NI I T U M
LUDOVICI ANTONII i MURATORII.

A$* Civitas pofterioribus quidem Jaeculis hata/em Juum fortita eft,
vix tamen nata illuftribus faâis clarere coepit , & potentiae ve-
mit, ut inter Neapolitani Regni praecipuas olim numerata fuerit, & adhuc
numeretur. Hanc fibi illuftrandam propofuit egregius juvenir , atque erudi-
tus Jcriptor Antonius Antinorius, Aquilanus & ipfe Civir, mibi ab ali:
quot annis motur, magnique fa&ur. I, videlicet, nulli parcent labori, quof
?umque potuit , collegit Aquilanarum rerum Jcriptores,fuifque etiam Notit
correxit, atque illuftravit. Rudia funt, fateor, monumenta ; veritatem ta-
men geftarum rerum ubi nobis fervarint , ambabur ulnis excipienda reor.
Hac etiam de caufâ Le&ioribus cun&a baec imperterrite offero, quibus fa-
me liceat ridere Poëtas bofce in trivio cantanter, atque ad plebem tantum.
modo oble&andam matos ; fed fimul ingratum minime erit Hiftoriam Civi:
tatis Aquilae, non aliunde fperandam, ab iis accipere, ac potiffìmum quod
immixtam baec babeant Regni Neapolitani, aliarumque Civitatum Hif*
7^;/?/// . - - - - - - *

- - -

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]
[graphic]

I N T R O D U C T I O,

' S I V E

Monumentorum Furconii & Amiterni Comitatuum a Seculi V. fine
ad annum ufque 1265.

C O L L E C T I O ,
CL ARISSIMO ET CELEBERRIMO VIRO

LUDOVICO ANTONIO MURATORIO

SERENISSIMI D U CIS MUTIN Æ BIBLIOTHECAE PR ÆFECTO

ANTONIUS ANTINORIUS.

Ene te de tota Italia merente, Vir clariffime , merentiffimo de Aquilæ urbe , deque Rerum ejufdem_. Scriptoribus in lucem dandis; horum mihi tum manufcriptos colligenus Codices , linguâ vernaculâ , rudiqueítylo , quibus fcripti fuere , fervatos, turn eos ad te tranfmittendi , gratum onus impQfitum. At varias , quas illis præcedere neceffario fas effe vidi , ut plurimum ineditas men orias, & ad Rerum earumdem elucidationem magnopere vergentes , æquum peculiari hac lntrodu&ione colligendas duxi . Medio ævo Furconium & Amiternum im_ Temporalibus duo Comitatus , duæ itidem in Spiritualibus Diœcefes fuere . Chron. Furf. in R-r. It alic. T. II. Par. II. c. 41o. & 469. Duæ nempe plagae , varios quæ continebant vicos , pagofve circumcirca diffeminate adjacentes , vix numero illis qui fuperfunt, difpares. Harum igitur, quæ Orientalis Furconium denominabatur, Amiternum quæ Occidentalis. Hæc omnia partim ex diétis prim. Rer. Italic. Scriptorum voluminibus, & fpecialiter Chronicis Vulturnenfibus, & Farfènfibus , partim ex dicendis apparent. V. Boèt. Rainald. ß. 681. & not. 16. Operæ pretium hìc erit , quæ Ęg; adponere tum ad Dioecefes Furconienfem , & Amiterninam , tum ad Civilem ftatum utrorumque Comitatuum ad Aquilæ Civitatis ædificationem ufque fpe&tantia.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

A' IV. apud Ughell. Ital. Sac. T. 1. c. 38o. , quo

Furconienfis Epifcopatus faétus per translationem Aquilanus, $an&forum Maximi & Georgii titulus legi incipit . Quanam de caufa ignotum . Immo inter cætera Afferifcum petunt : I. Sigillum Stephani Epifcopi , quo Georgius déxterâ , lævâ Maximus vifuntur : Catb T Pont. Aquil. Par. II. n. 1o. not. 3. II. Synodus Berardi Epifc. , qua Georgii & Maximi fetti Dies fub poena celebrari praecipiuntur : ibidem num. 11. cap. 1. III. Amici Epifc. geftum , quò renuit Vexillum benedicere , eo quod in eo , Patronis cæteris Aquilanis depiéìis , S. Georgii effigies defiderabatur : Chron. Franc. Angelut. n. 14 Qnorfum. hæc ? videbis infra , & in Cat. fupra laudati Par. I. n. 1o. Sedis Epifcopalis locum perfcrutando , eam ubi Civitas S. Maximi, mo3o Balnei, affingere jubet Alexandri P III. Breve: infr. n. 6. & feq., jubet locus Catalogi Pont. Aquil. Par. II. m. 14. Series Pontificum Furconienfium contexta ab Ughellio , & a Coleto fuit primo , & decimo Italiæ Sacræ Tomis ed. I^en. illic ergo legenda : Hic folum quæ adjicienda , corrigendave , tum etiam quæ ad ordinem redigenda , extra ab illis pofita, dantur. I. Florus primus ex notis Epifcopis Furconienfibus Concilio Romano adverfus Mono. thelitas fub Agathone P. interfuit anno 68o. Et fubfcriptio ita fe habet in Epiftola Synodali ad inftruétionem Legatorum ad Concilium. Conftantinopolitanum III. A*. 4 Fp. 2. inConc. Gener. Labb. T. l^ 1. c. 584. &• 696. Florus exiguus Epifcopus S. Furconienfis Ecclefiae, in hanc fuggeflionem , quam pro Apoßolica mof?ra Fide unanimiter conßruximus ff. De eo Ughellius iterum T. J^I. c. 668. II. Johannes Epifcopus anno 838. Ughellio notus , fubfcribitur anno 861. Concilio adverfus Anaftafium Presbyterum : App. ad Pont. Ravenn. 4gnell. in Rer. Italic. T. II. c. 2o5., 3» in Ughell. T. II. c. 349. Epifcopus hic anno 866. ab Ludovico Imperatore in expeditione contra Saracenos tax itur pro ejus Ecclefiae Feudis , & Subditis : Huf?oriol. Rer. Langob. in Rer. Italic. T. II. c. 265. Ejus fubfcriptio fuit : § ob inm. Ep. Furconiæ . Poft Johannem habet Ughellius Cefum. Hic I i Epif

Epifcopns fignatur anno 97o. duobus Placitis in Chron. , ulturn. lib. 4. Rer. Italic. T. I. P. II. c. 443. & 47o. Qui indice Tomum iftum locupletavit , de illo fcripfit : Cefo Epifcopus fortaffè Murffcamus . At eidem Placito, cui fe Cefo fubfcribit , fubfcribunt fe quoque Gualderius Fpifcopus S. Maximi , nempe Furconienfis , & Albericus Epifçopus Marfis . Nec Marforum itaque , nec Furconienfis ille Epifcopus fuit. Et hæc ad eum de ferie removendum {ufficiant . At Cefum Furconio reddit Diploma Othonis lmperatoris ap. Ugh. T. I. c. 375. Qui Diploma illud falfum non videt , nihil videt : & legere tantum refutare eft. Quia tamen hic di&tis , dicendifve officeret , aliqua de ejus fuppofitione examinare licebit. Servatur in Membrana Langobardis litteris exaratum in Archivo Cathedralis Aquilanæ , & tranfcriptum denuo in membranaceo Codice alio, Catal. Pont. Aquil. , cum hac Præfatione , defumpta ex antiquiori Legendae A'forum S. Maximi jam . num deperdito : Quomodo & quando per Ecclefiam Furconenfèm fub uno Capitulo Gloriofìffìmi Levitæ & AM irtyris Maximi Patroni noßri fuerit ereéìa . Cathedralis , & dot ita apparet in Legemda_ ejufJem , in qt i , inter alia , fic legitur . Certurn habemus tanta fuiffè Miracula &' tam praeclara , quæ Deus per B. Maximum . Miráren futum temporibus illis dignatus ef? exercere; qui Miraculorum rumor Magni Othomis Imperatoris aures perculit,& ad ejus fepul. cru-n vifít imdum ejus mentem ardentiffime excitavit . Et itaque tempeßate præfatus gloriofus Inperator Otho Magnus pro Imperialibus megotiis Roman venire decreverat : fèd auditis mir.iculis , quæ omnipotens Deus per Beatum. AMartyrem fùum Maximum in Italia quotidie . operabatur, cum Imperiali apparatu Archiepifcoporum , Epifcoporum , Principum , A1archiomum , Comitum , ut mos ef? Imperatorum , de Ultramontanis partibus movit iter, ac fèffinanter Romam venit . Eo itaque tempore J^enerabilis Papa }ohannes Romanam gubernabat Ecclefìam ; qiii cum audifTet Imperatoris adventum , ut decuit , tam gloriofum Principem bemigne recepit , atque infra Palatium Lateramenf eum fècum fędere fecit , ctumque ita federent , idem Venerabilis Papa itineris caufam a praefato Imperatore fòlerter inquirere cœpit. 4! quem devotus Imperator itineris caufàm & devotionem fuam humiliter & devote narravit. Audivi , inquit, Pater Beatiffme, multa mirabi!ia de Beato $. Maxtmo Martyre , cujus Corpus jacet in Furconenf? Provincia , quae cit Detis per eum ; & ideo veni Ego Otho Magnus Imperator , ut fi Dominus permiferit , Àliqu in p irtem ipfius $an&fiffìmi Corporis im_ P itriam meam transfèrre deßdero . Hoc aud:to J^ener. P p , 30), innes benigne annuit ejus devotioni, atque petitioni , & fim'ul cum ipfo Imeratcre , ac m igno Comitatts ad locum illum -, »idclicet ubi fàcratiffìmum Corpus B. Maximi reconditum erat , tun inim iter perrexerunt. J^enientes igitur ad praefatura Tumulum fìinul cum ipfò Papa proßriverunt fe ante fucrum fepulgrum rôgahtes fummi Conditoris clementiam, ut ipfè quia oinnipotens eft , dignaretur eis cggceÅre 'auferre àliquid de tam ficritiffino Martyre ; & accedens quidam cum malleo ut frangere: præfatum f pulcrum , ßatim brachium. jus oíßupuit , & locus totus contremuit. Tunc j^enerabilis Papa } vb innes fimul cum ipfo In

A

peratore , & cum omnibus qui eis affîgebant, valde pavidi , ac tri/?es a loco illo receffàrunt . Erat autem ibi quidam Religiofus Epiféopus nomine Ceffò vir magnæ fanétitatis , cùni eiiim fe in ventura no£te fopori dediffet , apparuit ei Angelus Domini per vißonem dicens illi : vade & dic Imperatori , quod niß fecerit quae di£}u. rus fum tibi , de Corpore iffo Sanóto aliquid fecum nullo modo portare poterit. Ditet mini. rum nunc Eccleßam in qua modo requiefcit Corpus facrum , &• Apoßolicus qui cum e6 eff ipfim Ecclefiam Epifcopatum conßituat & Epip. copum ibi ordinet , & fic tali modo de Mirij. ris Corpore aliquid fecum portare poterit. Eji. gilans autem Epifcopus Ceffò , vifionem vifim. Imperatori narravit . J^idi , inquit, o Impera. tor , Angelum Domini , dicentem mihi : Num. tia hoc Imperatori , quod dióturus fum tibi, & dic ei , quod if?a quæ ei narraveris vera funt, & qui hoc non crediderit in perpetuum maledi. &fus &• anatbematizatus erit, & omnes qui iffa crediderint , & auxilium confilium ibidem. fecerint ab omnipotenti Deo & B. Maria fèm. per J^irgine , &• ab omnibus ordinibus Angelo. rum , fìmulque omnibus Sanáis fìnt benedi£ii. Hoc audiens Imperator perrexit ad Apoflolictum , & convocatis omnibus Archiepifcopis & Epiféopis, & Principibus qui cum eo erant nar. ravit omnibus , quae a fupradiçio Epifcopo audierat . Tunc omnes levantes manus ad fideraL glorificaverunt Deum , qui non fraudat fervos fuos a fin&fo defìderio . Tunc Religiofus & pius 3ob amnes Papa fìmul cum magno Epifcopo Ceffò , &* cum omnibus aliis Arcbiepiféopis & Epifcopis , &• etiam magnus Imperator Otho cùm omnibus Principibus cum Letâniis devotiff. ne accedentes ad Tumulum B. Maximi Murtyris prof?raverunt ante illud, deprecantes omnipotentis Dei clementiam, ac B. Martyris Maximi pietatem , ut defiderium eorum a fanffo propofito gloriofus Deus non defrauduret. Exurgens igitur Apoßolicus ab oratione fìmul cttm. Imperatore , & cum omnibus aliis Archiepifcopis , & Epifcopis , & Principibus vota vov£runt Deo , &' B. $. Maximo in omnibus , &

per omnia fa?uros ficut Angelus Domini per

praedi£tum Epiféopum eis mandaverat . Impcrator vero cordis fui d.ff.derio vehementer accet: fus , zelo Dei du£tu$, tefìimonium Evangelii fuper fèpulcrum B. Maximi pofuit & propriæ mânu juravit , quod fi Deus permiferit ei aliquid de ipfò facratiffìmo Corpore ad Patriamfuam transferre , quod hujufinodi Epifcopatum clariffmum atque litiffimum fuo fàcro præcipio firmaret , ultra montes mihilominus longe ditiorem ad honorem Dei & B. Maximi Martyris Epifcopatum conf?rueret . His omnibus peraäi* aëcëfferunt Artifices illius artis cum timore, & tremore , ahfque laefione operuerunt fàcrum pulcrum . Tantus quippe 7, odor ex ipfius fäcris offibus emanávit , ut omnes fèntirenf omni fuavitate ufquequaque refertos . Deygt* auten Imperator gratias agens omnipotenti Deo particulam facri Corporis B. Maximi Mar* *is fibi vendicavit , & in digniffîmo loco ad 4* feréndum eam confiiiuit. cónvócatis vero Fid* libus fuis , qui in Furconenfi Provincia d*£* bant, illorum confìlio lurgiffme ditavit Ecclefìam & magnificavit , ac Epifcopatum com.

tuit , & Deo & B. Petro .poßolo fub tutelaRomanae Ecclefiae per manus Apoßolici affigni; vit , & fuo facratißmo Praecepto proprio figillo bullato devotiffìme roboravit. J^enerabilis

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

fùb Romanae Ecclefíae tutela fufcipiens , proprio nihileninus Privilegio omnia , quæ præáiéìus Imperator Furconenfi Epifcopatui concefferat , &• determinaverat roboravit . Infuper vero , rogatus ab Imperatore , &• ab ejus Principibus cum omnibus Arcbiepifcopis & Epifcopis , qui cum eo erant , benedixit omnibus, qtui praedtëìum Epifcopatum adjuvare nitumtur, defèndere cupiunt ; illos nimirum , qui praefatum Epifcopatum maligno animo imminuere , vel moleßare volunt , niß dignè fàtisfecerint , maledixit eos , & excommunicavit , &• 3udae traditori , & omnibus qui crucifixerunt TDominum noßrum 3efum Chrif?u m , qui dixerunt Domimo Deo : recede a nobis , fcientiam viarum tuarum*nolumus , in perpetuum terribiliter eos affociavit . $i quis autem fcire defiderat quæ & quanta gloriofus &• devotus Otho Magnus Imperator Furconenfi Ecclefiae conce(Terit , vel fub ejus dominio fubmifèrit , vel fines Epifcopatus , per quæ loca determinaverit , legat privilegium. jus , quod in eadem Eccleßa reconditum ef? . Hic defcribitur Diploma Othonis, quod habet Ughellius loco citato. Inde : Privilegium fan£iae memoriae 3ohannis Pa, qui cum di&io gloriofò Imperatore fuit ad arigendum Furconenfem Ecclefiam Cathedralem non reperitur nunc, miß tantùm fub ipfius Privilegii fèripta in fine Legendæ gloriofiffimi Patroni noßri Maximi Levitae , &* Martyris, in qua fic legitur. Hic verò non Johannis P. affertum Privilegium tranfcribitur, fed Breve Alexandri P. II. çquod dabitur infr. num. IV. & inde fequitur : 3ohannes igitur Papa Divino cultwi ad bomorem Dei, & B. Maximi Martyris FurcomemJis , compofuit Ecclefiam & Epifcopatum ibi eonßituens, & fic Cbrißo Duce ád Läteramenfe rediit Palatium . Pulchra quæ hìc de Ottonis adventus caufa narrantur : utinam æque fundata . Miraculofa nunc omittenda , uti quæ de facri Corporis Inventione. Unum tantúm obfervandum, mempe tempore Othonis , quinimo ab ipfo , fundatum narrari Epifcopatum Furconienfem., cum ab inde retro fecülis fundatum , & exiftentem manifefte demonftrent præ cœteris aéta Conciliorum annorum 68o. & 861. Hac ergo patenti fi&ione dete&a ad cætera in Diplomate apocrypha deveniendum . 1. Incipit Diploma invocatione in reliquis ævi illius non totaliter ufitata , & maxime ab Othone ; inde immediate {cribitur : Amno D. 956. Imperii Othonis XVI. menfe 3unii Indię. XI. Locus deeft & dies. 2. Chara&eres Chronologici falfiffimi : Indi&io namque anni 956. non XI., fed erat XIV. Anno eodem Otho nondum Imperator , nam talis fuit coronatus anno 962. Contin. Regin. &• Lamb. Scbafn., vel fi nomine Imperii Regnum intelligas , Regni tunc erat annus XX. Witicb. lib. 2. ap. Pag. Crit. Baron. anm. 962. n. 1. 3. Anno denique 956. nec Otho in Italia morabatur , fed in Germania pefte correptus. Witich. de lib. Saxom. lib. 45. 4. Quid de forma Diplomatis ? Forma eft ad inftar Inftrumenti inter privatos : Imperiali incipit phrafe , definit Pontificiâ cum cenfura. rumi comminationibus . Deeft Monogramma, ßylufque fecula dicit fubfequentia . Verba inter cætera : De Afiae Palatio Defenfòrem doéti fciunt quid velint. Fortaffe qui ea adpofuit in Tom. J^I.

A

[Lambecianis ann. Frane. legerat de Cargl• Rege anno 797. Pervenit ad Aquis Pa/afi2; prò Aquifgra Palatium ; Rer. Ital. T. II. [Par. Ii. cT. 13. not. 31., vel Afiae pro 4viae pofuit . 5. Imperator donat Epifcopatui totum. Farconenfem Comitatum etiäm in temporalibus , nam dicit : Non dominetur alter Epifcopus , nec Comes , miß tantum Epifcopus $. Maximi. At numquam Epifcopus illùm poffedit. V. Catb. Buron. Furcon. É cap. 3. , etfi admittatur etiam poffediffe ( non enim revera nifi tria_. Feuda poffèdit : ibid.) poffèdiffet ante Othonem , nam patet ex di&is anno 866. a Ludovico pro fubditis taxatus Johannes Epifcopus . 6. Totius Furconienfis Comitatus in Diplomate afferuntur confinia : per Anzedonam^ Civitatem ( non reéta Chorographia ) ufqueBarizanum ; quando ultra pertendebant. Cath. Baron infr. c. 3. & Boët. Raynald. /?. 1 199. 7. Donantur res in Marfis & in Portu S. Flaviani : verùm in exaétis Indicibus omnium ftabilium Epifcopatus feculo XIV. confe&is illarum nulla adeft mentio. Catbal. Pont. Aquil. Par. II. not. 37. Pget $ig; profequi. Cæterum Epifcopatui Furconienfi , inde_ Aquilano taxafitur Romæ inferiores redditus , quam debuiffent omnibus Othonis donationibus admiffis. Etfi nunc quoque taxa excedit redditus, id evenit quod confe&a ea fuit antequam Praepofitura S. Eufanii , de qua Cath.l. Pont. Aqutl. Par. II. n. 3. diftraéta ab Epifcopatu fuiffet , tum etiam antequam ablata Feuda , Civitatis S. Maximi , Ródii , & Cafalium S. Eufanii & Collepaidonis ut infr. III. Walderius ergo Epifcopus pluribus interfuit Placitis , anno fiempè 968. Chron. P^ulturm. Rer. Italic. T. I. Par. II. c. 441., & 442. , anno 97o. ibid. 443. & 444., & 4dditam. ad Cbron. Cafaur. Rer. Itul. T. II. Par. II. c. 962., anno 981. ibid. c. 973., anno 1oz8. ibid. c. 992. & 993. & Cbron. Cafatur. ibid. c. 846. Ejufdem denique Epifcopi, longævi fane , memoria fortaffis videnda ad Boèt. Rayn. Rer. Aquil. mot. 8o. IV. Raynerius , poftea inter Sanétos relatus. Ei Alexander P. II. Breve hoc anno 1o7z. direxit. Defcribitur in libro Cath. Pont. Aquil. unde notum Au&ori Furconii Redivivi. Alexander Ep. $erv. Serv. D. in Chriffo Fratri Raynerio Furconenfi Epifcopo $. &' Ap. Ben. Quoniam multa te in Epifcopatu commode & prudenter adjuvante Domino egiffè cognovimus , quod , inter laborem fufcepti Regiminis &• quotidianam fòllicitudinem fàlvandarum. animarum , Ecclefíam tuam temporibus etiam. bonis decenter germinare , & thefaurizare perpendimus ; fecundum quod omne opus bonum. ex fine fuo maximam laudem capit & premium • • • • • ea , qua cunáis debitores fumus caritate & follicitudine , dileéfionem tuam exbortari volumus , ut in propofito bonorum operum indefeffb fudore , & infaticabili virtute perfif?as , &• de virtute in virtutem per mifèricordiam Domimi confolatoris , & confortatoris afcendens, Ecclefiam tuae gubernationi traditam fícut bonus Paßor , &• Reéfor valeas augumentare &• fublevare , & fpeculatore mumire , &• ex fuis jußis facultatibus ita extruere ßudeas , quantus expleto curfu bujus temporis in illo Οonfortio lætus adfcribi valeas , quibus vox fùperni 3adicis diéìura ef? : J^enite ad me omines qui laboratis & onerati e/?is , & ego refi.

[ocr errors]
[ocr errors]

Qmnia quæ juflo titulo per fùccedentia tempora . habere cortin;erit , & pace , & tranquillitate , femper obtineat , ut ntillus Imperator, Rex , Dux , Cornes , attt Epifcopus , feu Abbas , vel aliqua p rfona f cularis , aut Ecclefiaßica ea . in aliquibus molef? are , aut inquietare , vel mimimè audeat ; vel tibi praediéto Fr. Raynerio , tttifque facceffòribus in regendis , & obtinendis praenominatae Ecclefíae bcnis violentiam , vel aliquod impedimcntum , quocumque modo inge. rendum, inferre praefum at . Si quis autem contra hanc mof?ram paginam &c. Datum Reate . XI^. Calend. F, bruar per manus Petri S. R. E. Presb. Card. ac B.bliotbic srii anno XI. Pontificat. D. Alexandri II. Pupae Doininicae vero Incarnat. AMLXXII. Indi?. f prima . Corrigatur : Indi*. decima , & detur hæc venia primo tranfcriptori . Ughellus Raynerium circa annum 1225. obiifHe cenfuit ex ejufdem Miraculorum a Romano Pontifice informatione commiffa Tom. I. c. 379. , & T. I. c. 668. Breve igitur hoc computum reducit Ughellianom , & commiffionein Miraculorum non in obitu , fed longe poft , datam demonftrat . Addas non commode in ferie , ut videbitur , in annis ante 1225. locum affignari Raynerio poffe. Auétor hiftoricæ opellæ MS. penes mìe , cui titulus : Furconium Redivivum , feculo XVII. elaboratae , Brevis hujus authoritate , Ughellio non fe_ {ubfcripfit . Ita etiam abfque Brevis notitia . de Ughelliana fupputatione dubitavit Papebrochius in }un. Bolland. T. II. pag. 6o8. De . Raynerii cultu vide Citbal. Pont. Aquil. Par. II. mu m. 1 z. cap. z. , & Martyr. Baron. die . 3o. Decembr. Tempore hujus Epifcopi , anno videlicet 1o77., ab Odorifio Comite , de quo fortaffi ad Cathal. Pont. Aquil. Par. I. not. 26. , do. tata fuit S. Johannis de Collimento Abbatia , uti ex hac âb Archivo Epifcopalis Aquilanæ Curiæ deprompta Scriptura : In nomine Domini noflri jefu Chrif?i . Ab Inc irn. ejufJem anno 1o77. , menfe Madio , Indt&#. XI^. Ego Oderifius Comes filius Berardi Comitis ex natione Francortum , qtti fum habitator in Ducatu $po'etonio in Territorio Furconenfì , in C;f?ello Colomonti , Divina infpirante clementia , bona & fpontanea mea auótoritate pro amore Domini , & pro mercede_, & *edemptione animae ineæ , & animæ Gillae uxori$ meae , &* fíliorum meorum Raynaldi & Berardi 3- Oderifii ; ut Dominus de peccatis noßris habeat indulgentiam , & merear audire quícem Domini dicentis: I^enite benedi6ti Patris mei , percipite Regnum , quod vobis paratum. ef ab origine Mundi : Propterea domo , trado , atque concedo Monaßerio S. 30hannis , quod fitum efi in loco , Ranfoniffe nominatur , &

[ocr errors]

prope Caßellum de Colomonte im mamu Domini

A

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

XXXVIIII. INDICTIONIS II W

« IndietroContinua »