Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞY ΓΓΡΑΦΗΣ Δ.

[ocr errors]

VII. "Έβδομον έτος του πολέμου. Κεφ. α' -- να'.
Α. Θέρος. Κεφ. α'-μθ'.

1. Μεσσήνην μεν Συρακόσιοι και Λοκροί αφιστάσιν 'Αθηναίων, την Ρηγίνων δε οι Λοκροί δηούσι. α'.

2. Πελοποννήσιοι μεν ες την Αττικήν έσβάλλουσιν, 'Αθηναϊοι δε ες Σικελίαν πλέοντες Πύλον τειχίζουσιν. β'-5'.

3. Ηιόνα Μενδαίων αποικίαν Σιμωνίδης Αθηναίος αίρει μέν, εκκρούεται δε πάλιν. ζ'.

4. Λακεδαιμόνιοι Πύλω προσβαλόντες αποκρούονται, και οι ές Σφακτηρίαν διαβάντες αυτών απολαμβάνονται. η'-ιδ'.

Λόγος Δημοσθένους. ι'.

5. Εκεχειρία γίγνεται περί Πύλον και λόγοι άπρακτοι περί ειρήνης. ιε' -κβ'.

Αι περί Πύλον σπονδαί. ις'.

Δημηγορία Λακεδαιμονίων. ιζ' –και'.

6. Αι σπονδαι διαλύονται. αδικία 'Αθηναίων. περί Πύλον κατά κράτος πολεμείται. κγ'.

7. Τα εν Σικελία πραχθέντα. κδ'. κε'.

8. Η Σφακτηρία μετά επίπονον πολιορκίαν υπό κλέωνος και Δημοσθένους βία αιρείται. κς-λθ'. άμα δε βραχέως μνημονεύεται τα εκ ταύτης της αιρέσεως γενόμενα. μ'-μα'.

9. Αθηναίων στρατεία ες την Κορινθίας Νικίου ηγουμένου. μβ ́-με'.

10. Εν Κερκύρα λήψις και φόνος των Ιστώνην κατεχόντων φυγάδων. μς-μη.

11. Ανακτόριοναιρείται υπό 'Αθηναίων και Ακαρνάνων, μθ'. Β. Χειμών. Κεφ. ν. να'.

1. 'Αρταφέρνης μετά γραμμάτων βασιλέως ες Λακεδαίμονα πορευόμενον Αθηναίοι ξυλλαμβάνουσι, θάνατος 'Αρταξέρξου. ν'.

2. Χιοι το τείχος περιαιρούσιν. να'. VIII. Όγδοον έτος του πολέμου. Κεφ. νβ'-ρις'. Α. Θέρος. Κεφ. νβ'-πη.

1. Οι Μυτιληναίων φυγάδες πρώτον μεν Ροίτειον, έπειτα δε "Αντανδρον αίρουσιν. νβ'.

2. Αθηναίων στρατεία επί Κύθηρα, νγ'. νδ ́.
3. Λακεδαιμονίων παρασκευαι και έκπληξις. νε'.

4. Αθηναίων επί Θυρέαν και τους ενταύθα Αιγινήτας στρατεία. νς'. νζ'.

5. Σικελιώται ομολογίαν ποιούνται, και τους Αθηναίους αποπέμπoυσι. νη-ξε'.

Λόγος Ερμοκράτους. νθ'-ξδ'.
Thucydidis Vol. II. Sect. II.

1

[ocr errors]

2

Η

Γ.

6. Αθηναίων στρατεία επί Μεγαρέας, έν η Νίσαιαν μέν και τα μακρά τείχη αίρουσιν, αυτά δε τα Μέγαρα Βρασίδας σώζει. ξς' - οδ'.

7. "Αντανδρος υπό 'Αθηναίων αλίσκεται. Λαμάχου ξυμφορά εν τω Πόντο. οε'..

8. Ιπποκράτει και Δημοσθένει τα Βοιωτών πράγματα από τινων δημοκρατείσθαι βουλομένων πράσσεται. ος. οξ'.

9. Βρασίδου πορεία ες τα επί Θράκης, οη-πβ', οι αφικόμενος πρώτον μεν επί 'Αρραβαίον στρατεύει, πγ, έπειτα ές *Ακανθον. πδ'-πη.

Δημηγορία Βρασίδου εν 'Ακάνθω. πε'-πζ".
Β. Χειμών. Κεφ. πθ'-ρις'.
1. Μάχη εν Δηλίω και Δηλίου αλωσις. πθ'-ρα'.

Παρακέλευσις Παγώνδου. '.

Παρακέλευσις Ιπποκράτους. 5ε'.

2. Δημοσθένης ες την Σικυωνίαν αποβαίνει. Σιτάλκου θάνατος. ρα'.

3. Βρασίδας στρατεύει ες 'Αμφίπολιν, ην αίρει, 'Ηιόνος δε δια Θουκυδίδης αποτυγχάνει. ρβ'-ρη.

4. Μεγαρής τα μακρά τείχη κατασκάπτουσι, και Βρασίδας επί την 'Ακτήν στρατεύσας τα πλείστα πολίσματα αυτής προσποιείται. ρθ'.

5. Βρασίδας επί Τορώνην στρατεύσας την τε πόλιν και την Λήκυθον το φρούριον αίρει. ρι-ρις'. IX. "Ένατον έτος του πολέμου. Κεφ. ριζ-ρλε'. Α. Θέρος. Κεφ. ριζ-ρλγ'.

1. Εκεχειρία ενιαύσιος Λακεδαιμονίων και Αθηναίων. ριζ-ριθ'.

2. Σκιώνη αφίσταται προς Βρασίδαν, και περί αυτής οι Λακεδαιμόνιοι προς τους Αθηναίους διαφέρονται. ρκ' –ρκβ'.

3. Kαι Μένδη δε αφίσταται, παρασκευαι εκατέρων. ρκγ'.

4. Βρασίδου και Περδίκκου επί 'Αρραβαίον στρατεία δευτέρα, εν ή Βρασίδας μεγίστω κινδύνω περιπίπτει. ρκο-ρκη.

5. Αθηναίοι Μένδην μεν αναλαμβάνουσι, Σκιώνην δε περικάθηνται. ρκθ'-ρλα.

6. Περδίκκου ξύμβασις προς τους Αθηναίους. 'Ισχαγόρας ου δύναται επικουρίαν προσάγειν Βρασίδα. λβ'.

7. Θηβαίοι Θεσπιέων τείχος περιαιρούσιν. ο νεως της "Ηρας εν "Αργει κατακαίεται. ρλγ.

Β. Χειμών. Κεφ. ρλδ'. ρλε'.

1. Μαντινέων και Τεγεατών ξυμβολή εν Λαοδικίω. ρλδ'.
2. Βρασίδας Ποτιδαίας αποπειρά. ρλε'.

'n 1

« IndietroContinua »