Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

claffis abfuiffet Rhodiorum. quòd fi ea quoque (nec commissuros Rhodios, ut iterum morarentur ) certamini adeffet, magno fibi navium numero opus fore, ut viribus dos magnitudine claffem hoftium equaret, Itaque & Annibalem in Syriam miserat, ad Phoenicum arceffendas naves ; & Polyxenidam, quo minùs prospere gefta res erat, eo enixiùs & eas quæ erant reficere, & alias parare naves jussit. Ipse in Phrygia hibernavit undique auxilia arceflens, etiam in Gallogræciam miserat. Bellicofiores ea tempeftate erant, Gallicos adhuc, nondum exoleta ftirpe gentis, servantes animos. Filiun Seleucum in Æolide reliquerat cum exercitu' ad maritimas continendas urbes. quas illinc à Pergamo Eumc. nes, hinc à Phocæa Erythrisque Romani sollicitabant. Claffis Romana, ficut ante dictum est, ad Canas hibernabat. Eò media ferme hieme rex Eumenes cum duobus millibus peditum, cquicibus centum venit. Is quum magnam prædam agi poffe dixiffet ex hoftium agro, qui circa Thyatira esset, hortando perpulit Livium, ut quinque millia militum fecum mitteret. misli ingentem prædam intra paucos dies averterunt.

IX. Inter hæc Phocææ feditio orta, quibusdam ad Antiochum multitudinis animos avocantibus. Gravia hiberna navium erant, grave tributum, qudd togæ quingentæ imperatæ erant cum quingentis tunicis. gravis etiam inopia frumenti, propter quam naves quoque & præfidium Romanum excellit. tum verò liberata metu factio erat, quæ plebem in concionibus ad Antiochum trahebat. Senatus & optimates in Romana focietate perstandum cenfebant. defectionis auctores plus apud

F 3

mul.

[ocr errors]

multitudinem valuerunt. Rhodii, quo magis cef fatum priore æstate erat, co maturiùs æquinoctio verno eundem Pauliftratum claffis præfectum cum fex' & triginta navibus miferunt. Jam Livius à Canis cum triginta navibus, & feptem quadriremibus, quas fecum Eumenes rex adduxerat, Helle fpontum petebat: ut ad transitum exercitus, quem terra venturum opinabatur, præpararet quæ opus cssent. In portum, quem vocant Achæorum, claf sem primùm advertit. inde Ilium afcendit, sacrificioque Minerva facto, legationès finitimas ab Ele unre & Dardano & Rhoteo, tradentes in fidem civitates fuas, benignè audivit. Inde ad Hellefponti fauces navigát ; &, decem navibus in ftation contra Abydum relictis, cetera claffe in Europam ad Sefton oppugnandam trajecit. jam fubeuntibus armatis muros, fanatici Galli primùm cum folenni habitu ante portam occarruat. Juffu fe matris Deûm famulos Dex venirc memorant, ad precadum Romanum, 'uť parceret moenibus urbiquc. Nemo eorum violatus est. mox univerfus fenatus cum magiftratibus ad dedendam urbem proceffit. Inde Abydum trajecta claffis. ubi quum, tentats per colloquia animis, nihil pacati refponderetur, ad oppugnationem sese expediebant.

X. Dum hæc in Hellefponto geruntur, Polyxemidas' regius præfe&tus (erat autem exsul Rhodius) quum audiffet, profectam ab domo popularium faorum claffem, & Paufiftratum præfectum fuperbe quædam & contemptim in fe concionatum dixiffe, præcipưo certamine animi adverfus eum fumpto, nihil aliud dies noctesque agitabat animo, quàm ut verba magnifica ejus rebus confutarer. Mittit

ad

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

7

ad cum hominem & illi notum, qui diceret; do se Panififtrato patrieque fua magno usui, fi liceat, fore, dont à Panfiftrato se reftitui in patriam poffe. Quum, quonam modo ca fieri possent, mirabundus Pauliftratus percunctaretur, fidem petenti dedit agenda communiter rei, aut filentio tegendæ. Tum internuncius, regiam claffem, aut totam, aut majorem ejus partem, Polyxenidam traditurum ei. pretium tanti meriti nullum aliud pacisci, quàm reditum in patriam. Magnitudo rei, nec ut crederet, nec ut aspernaretur dicta, effecit. Panoro mum Samiæ terræ petit : ibique ad explorandam rem, quæ oblata erat, fubfiftit. Ultro citroque muncii cursare, nec fides ante Paufiftrato facta eft, quàm coram nuncio ejus Polyxenidas fua manu fcripfit, fe ea, quæ pollicitus effet, facturum : fignoque fuo impressas tabellas mifit. Eo verò pignore velut auctoratum fibi proditorem ratus eft. Neque enim eum, qui fub rege viveret, commis furum fuiffe, ut adversus femet ipsum indicia manu sua testata daret. inde ratio fimulatæ proditionis compofita. Ormem fe rerum apparatum omiffum rum, Polyxenidas dicere; non remigem, non focios navales ad claffem frequentes habiturum : fubduHurum per fimulationem reficiendi quafdam naves, alias in propinquos portus dimiffurum : paucas ante portum Ephefs in falo babiturum; quas, si exire res cogeret, objecturus certamini foret. Quam negligentiam Polyxenidam in claffe fua habiturum Paufiftratus audivit, cam ipfe extemplo habuit. partem navium ad commeatus arcessendos Halicarnassum, partem Samum ad urbem misit: ut paratus effet, quum figaum aggrediendi à proditore accepiffet.

Poly

F4

Polyxenidas, augere fimulando errorem. fubducit quasdam naves, alias velut subducturus effet, navalia reficit, remiges ex hibernis non Ephefum arceslit, sed Magnesiam occultè cogit.

XI. Fortè quidam Antiochi miles, quum Sao mum rei privatæ caufla veniffet, pro speculatore comprehensus deducitur Panormum ad præfectum. is percunctanti, quid Ephefi ageretur, incertum metu an erga suos haud sincera fide, omnia aperit: claffem instructam paratamque in portu stare: remigium omne Magnesiam ad Sipylum miffum: perpaucas paves subductas effe, & navalia tegi : nunquam intentiùs rem navalein administratam effe. Hæc ne pro veris audirentur, animus errore & {pe vana præoccupatus fecit. Polyxenidas, latis omnibus comparatis, noéte remige à Magnesia arceflito, deductisque raptim quæ fubductæ erant navibus, quum diem non tam in apparatu absumpfiffet, quàm quòd conspici proficiscentem claffem nolebat, poft folis occafum profectus septuaginta navibus tectis, veato adverso, ante lucem Pygela portum tenuit. ubi quum interdiu ob eandemi cauffam quiệllet, nocte in proxima Samiæ terræ trajecit. Hinc Nicandro quodam archipirata cum quinque navibus tectis Palinurum juffo petere, atque inde armatos, quà proximum per agros iter ellet, Panormum ad tergum hoftium ducere; ipsc interim clafle divisa, ut ex utraque parte fauces portus teneret, Panormum petit. Paufiftratus primò, ut in re nec opinata, turbatus parumper,

deinde, vetus miles, celeriter collecto animo, terra meliùs arceri quàm mari hostes posse ratus, armatos duobus agminibus ad promontoria, quæ corni

bus

[ocr errors]

bus objectis ab alto portum faciunt, ducit : inde facilè telis ancipitibus hoftem fummoturus. id inceptum ejus Nicander à terra missus

quum

turbáffet, repente mutato consilio naves confcendere omnes jubet. Tum verò ingens pariter militum nautarumque trepidatio orta, & veluti fuga in naves ficri, quum fe mari terraque fimul cernerent circumventos. Pauliftratus,unam viam falutis effe ratus, îi vim facere per fauces portus, atque eo rumpere in mare apertum posset; pofteaquam confcendiffe fuos vidit, sequi ceteris jussis, ipse prin. ceps concitata nave remis ad ostium portus tendit. Superantem jam fauces navem ejus Polyxenidas tribus quinqueremibus circumfiftit. Navis roftris icta fupprimitur: telis obruuntur propugnatores; inter quos & Paufiftratus impigre pugnans interficitur. Navium reliquarum ante portum aliæ, aliæ in portu deprehenfæ; quædam à Nicandro, dum moliuntur à terra, captæ. quinque tantùm Rhodiæ naves cum duabus Cois effugerunt, terrore flammæ micantis via fibi inter confertas naves facta. contis enim binis à

prora prominentibus, trullis ferreis multum conceptum ignem præ se portabant. Erythræx triremes, quum haud procul à Samo Rhodiis navibus, quibus ut essent præsidio veniebant, obviæ fugientibus fuiffent; in Hellefpontum ad Romanos cursum averterunt. Sub idem tempus Seleucus proditam Phocæam, porta una per custodes aperta, recepit : & Cyme -aliæque ejusdem oræ urbes ad eum metu defeceu

- runt.

[ocr errors]

XII. Dum hæc in Æolide geruntur, Abydus quum per aliquot dies obsidionem colerället, præ

fidia

E 5

« IndietroContinua »