Immagini della pagina
PDF
ePub

fidio regio tutapte moenie, jam omnibus feffie Philota quoque præfecto praesidii permittente, magiftratus eorum cum Livio de conditionibus tra dendz arbis agebant. rem distinebat, quod, utrùm armati an inermes emitterentur regii, parum conveniebat. Hæc agentibus quum interveniffet ouncius Rhodiorum cladis, cmiffa de manibus res eft. metuens enim Livius, ne fucceffu tantæ rei infia tus Polyxenidas claffem, quæ ad Ganas erat, op. primeret, Abydi obsidione cuftodiaque Hellefponti extemplo relicta, naves, quæ fubductæ Canis erant, deduxit. Et Eumenes Elæam venit. Livius omni classe, cui adjunxerat triremes duas Mitylenzas, Phocæam petit. quam quum teneri valido regio præsidio audiffet, nec procul Seleuci caftra effe; depopulatus maritimam oram, & præda maximè hominum raptim in naves imposita, tantùm moratus dum Eumenes cum claffe affequeretur, Sao mum petere intendit. Rhodüs primò audita clades fimul pavorem, fimul luctum ingentem fecit

. nam præter navium militumque jacturam, quod Aoris, quod roboris in juventute fucrat, amiferant: multis nobilibus fecutis inter cetera auctoritatem Pauliftrati, quæ inter fuos micritò maxima erat. deindc quòd fraude capti, quòd à cive potiffimùm fuo forent, in iram luctus vertit. Decem extemplo naves, & diebus poft paucis decem alias præfecto omnium Eudamo miserunt : quem, aliis vircucibus bellicis haudquaquam Paufiftrato parem, cautiorem, quo minus animi erat, ducem futurum credebant. Romani & Eumenes rex in Erythræam primùm claffem applicaverunt. ibi no&tem unam morati, poftero die Corycum Tejorum pro

montorium

[ocr errors][ocr errors]

montorium tenuerutie. inde quum in proxima San mix velleat trajicere, non exfpectato folis ortu, ex quo ftatum coeli notare gubernatores poffent, in incertam tempeftatem miferunt. Medio in cursu aquilone in feptentrionem verso, exafperato fluctibus mari jactari coeperunt.

XIII. Polyxenidas, Samum petituros ratus hoftes, ut fe Rhodiæ claffi conjungerent, ab Epheso profectus, primò ad Myonnesum ftetit, inde ad Macrin (quam vocant) infulam trajecit : ut prætervehentis claffis, fi quas aberrantes ex agmine naves poffet, aut poftremum agmen opportunè adoriretur. Pofteaquam fparfam tempestate classem vidit, occafionem primo aggrediendi ratus, paullo poft increbrefcente vento, & majores jam volvente fluctus, quia pervenire fe ad eos videbat non poffe, ad Æthaliam infulam trajecit, ut inde poAtero die Samum ex alto petentes naves aggrederetur. Romani, pars exigua, primis tenebris portum Samiæ defertum tenuerunt; claffis cetera, noctem totam in alto jactata, in cundem portum decurrit. Ibi ex agreftibus cognito, hoftium naves ad Ærhaliam ftare, confilium habitum, utrùm extemplo decernerent, an Rhodiam exfpectarent claffem. dilata 're (ita enim placuit) Corycum.' unde venerant, trajecerunt. Polyxenidas quoque, quum fruftra ftetiffet, Ephesum rediit. Tum Romanæ naves vacuo ab hoftibus mari Samum trajecerunt. Eodem & Rhodia claffis poft dies paucos venit. quam ut exfpeétatam effe appareret, profecti extemplo funt Ephefum, ut aut decernerent navali certamine, aut, fi detrectarct hoftis pugaam, (quod plarimum intererat ad animos civi

tatum)

In eos,

tatum) timoris confeffionem exprimerent. Contra fauces portus, instructa in frontem navium acie, ftetere. posteaquam nemo adverfus ibat, clafse divisa, pars in lalo ad oftium portus in anchoris fe it, pars in terram milites exposuit. jam ingentem prædam latè depopulato agro agentes, Andronicus Macedo, qui in præfidio Epheli erat, jam manibus appropinquantes, eruptionem fecit ; exutofque magna parte prædæ ad mare ac naves redegit. Poftero die insidiis medio ferme vix pofitis, ad eliciendum extra mænia Macedonem, Romani ad urbem agmine iere : inde, quum ca ipfa fufpicio, ne quis exiret, deterruiffet, redierunt ad aaves : &, terra marique fugientibus certamen hostibus, Samum, unde venerat, claffis repetit. inde duas fociorum ex Italia, duas Rhodias triremes cum præfecto Epicrate Rhodiorum ad fretum Cephalleniä tuendum prætor. misit. Infeftum id latrocinio Lacedæmonius Hybristas cum juventute Cephallenum faciebat : claufumque jam mare commeatibus Italicis erat.

XIV. Piræei L. Æmilio Regillo, succedenti ad navale imperium, Epicrates occurrit. qui, audita clade Rhodiorum, quum ipse duas tantùm quinqueremes haberet, Epicratem cum quatuor navibus in Afiam fecum reduxit. prosecutæ etiam apertæ Atheniensium naves funt. Ægeo mari trajecit. Eodem Timaficrates Rhodius cum duabus quadriremibus ab Samo nocte intempesta venit, deductusque ad Æmilium, præsidii cauffa fe mifsum ait ; quòd eam oram maris infeftam onerariis regiæ naves excursionibus crebris ab Hellefponto atque Abydo facerent. Trajicienti Æmilio à Chio,

Samum

Samum duæ Rhodiæ quadriremes miffæ obviam ab Livio, & rex Eumenes cum duabus quinquefemibus occurrit. Samum posteaquam ventum eft, accepta ab Livio claffe, & sacrificio, ut affo. let, rite facto, Æmilius concilium advocavit. ibi C. Livius (is enim eft primus rogatus fententiam) neminem fidelius dare posse consilium dixit, quàm eum, qui id alteri fuaderet, quod ipse, si in eodem loco effet, facturus fuerit. Se in animo habuisse tota claffe Ephefum petere, don onerarias ducere" multa Saburra gravatas, atque eas in faucibus portus supe primere. de eo minoris molimenti ea clauftra ere, quòd, in fluminis nodum, longum anguftum en vadofum oftium portus fit. Ita adempturum se maris ufum hoftibus fuisse, inutilemque claffem fa Hurum.

XV. Nulli ea placere fententia. Eumenes rex quæfivit, Quid tandem, ubi demerfis navibus frenaffent claustra maris ? utrum libera fua classe abfceffuri inde forent ad opem ferendam sociis, terroremque hoftibus prabendum ? an nihilo minus tota claffe portum obfeffuri ? Sive enim abscedant, cui dubium effe quin hoftes extra&uri demersas moles fint, do minore molimento aperturi portum quàm obftruatur.2 Sin autem manendum ibi nihilo minus fit

, quid attinere claudi portum ? Quin contra illos tutisimo portu, opulentissima urbe fruentes, omnia Asia prabente, quieta aftiva a&turos : ROmanos, aperte in mari Auctibus tempeftatibusque objectos, omnium inopes in affidua ftatione futuros ; ipsos magis alligatos impeditofque, ne quid eorum qua agenda fint, poffit agere, quàm ut hoftes clausa, fos habeant. Eudamus, præfectus Rhodia clallis,

magis

WW

magis eam fibi difplicere fententiam oftendit quam ipfe quid cenferet faciendum, dixit.

Epicrates Rhodius, omiffa in præfentia Ephefo, wittendam navium partem in Lyciam censuit : Patara, caput gentis, in focietatem adjungenda.in duas res magnas id ufui fore: do Rhodios, pacatis contra infulam fuam terris, totis viribus incumbere in unius belli

, quod adverfus Antiochum fat, curan poffe : des eam claffem, que in Lycia compararetur, intercludi, ne Polyxezida conjungatur. Hæc maxi. mè movit fententia. placuit tamen Regillum tota claffe evehi ad portum Ephefi, ad inferendum hoftibus terrorem.

XVI. C. Livius cum duabus quinqueremibus Romanis, & quatuor quadriremibus Rhodiis, & duabus apertis Smyrnæis in Lyciam eft miffus; Rhodum priùs jussus adire, & omnia cum is communicare consilia. Civitates, quas præterve &tus est, Miletus, Myndus, Halicarnaffus, Cnidus, Cous, imperata enixè fecerunt. Rhodum ut eft Ventum, fimul & ad quam rem millus cflet jis expofuit, & consuluit eos. Approbantibus cundis, & ad eam quam habebat claffem affumptis tribus quadriremibus, navigat Patara. Primò for cundus ventus ad ipfam urbem ferebat eos : fperabantque subito terrore aliquid moturos. pofteaquam, circumagente fe vento, fluctibus dubiis volvi coeptum eft mare, pervicerunt quidem remis, ut tenerent terram : fed neque circa urbem tuta ftatio erat, nec ante hostium portus ia falo ftare poterant, afpero mari & nocte imminente. Prætervecti moenia, portum Phænicunta, minus duum millium fpatio inde distantem, petiere, -na

1

« IndietroContinua »