Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

ros.

mersa aut capta classis hoftium foret, redierunt, Annibal, ictus uno proelio adverso, ne tum quidem prætervehi Lyciam audebat, quum conjungi veteri regiæ clafli quamprimum cuperet.

Et id ne ei facere liberum esset, Rhodii Chariclitum cum viginti navibus roftratis ad Patara & Megiften portum miserunt. Eudamum cum feptem navibus maximis ex ea classe cui præfuerat, Samum redire ad Romanos jufferunt: ut quantum contilio, quantum auctoritate valeret, compelleret Romanos ad Patara oppugnanda.

XXV. Magnam lætitiam Romanis jam priùs nuncius victoriæ, deinde adventus attulit Rhodio. rum. & apparebat, fi ea cura Rhodiis dempta efset, vacuos eos. tuta ejus regionis maria præstitu

Sed profecto Antiocho ab Sardibus, ne opprimerentur urbes maritimæ, abscedere custodia Ioniæ atque Æolidis prohibuerunt. Pamphilidam cum quatuor navibus tectis ad eam claffem, . quæ circa Patara erat, miserunt. Antiochus non civitatum modò, quæ circa se erant, contrahebat præsidia ; fed ad Prusiam Bithynia regem miserat legatos literasque, quibus tranfitum in Aliam Romanorum increpabat. Venire eos ad omnia regna tollenda, ut nullum usquam orbis terrarum, nisi Romanum, imperium effet. Philippum dos Nabin expugnatos, se tertium peti, ut quisque proximus ab oppreffo fit, per omneis, velut continens incendium, pervafurum. Ab se gradum in Bithyniam fore, quando Eumenes in voluntariam fervitutem conceffiffet. His motum Prusiam literæ Scipionis consulis

, sed magis ejus fratris Africani, ab suspicione tali averterunt. qui, præter consuetudinem perpeVOL. V.

G

tuana

[ocr errors]

tuam populi Romani augendi omni honore regum fociorum majeftatem, domefticis ipfe exemplis Prusiam ad promerendam amicitiam suam compulit. Regulos fe, acceptos in fidem, in Hispania reges reliquiffe. Malmisam non in patrio modo locaffe regno, sed in Syphacis, à quo ante expulfus fuiffet, regnum impofuiffe. dan effe eum non Africe modò regum longè opulentiffimum, fed toto in orbe terrarum cuivis regum vel majestate vel viribus pasem. Philippum doo Nabin hoftes belle fuperatos ab T. Quintio, tamen in regno reli&tos. Philippo quidem anno priore etiam ftipendium remiflum, der filium obsulem redditum: dos quafdam civitates extra Macedoniam, patientibus Romanis imperatoribus, recepisse eum. in eadem dignitate eo Nabin futurum fuisse, nisi eum suus primò furor, deinde fraus Ætolorum abfumpfiffet. Maximè confirmatus eft arimus regis, pofteaquam ad eum C. Livius, qui prætor antè claffi præfuerat, legatus ab Roma ve. nit; & edocuit, quanto & fpes victoriæ certior Romanis quàm Antiocho, & amicitia sanctior fire miorque apud Romanos futura esset.

XXVI. Antiochus, pofteaquam à fpe focietatis Prufiæ decidit, Ephesum ab Sardibus est profectus ad claffem, quæ per aliquot menses instructa ac parata fuerat, visendam; magis quia terreftribus copiis exercitum Romanum & duos Scipiones imperatores videbat fustineri non poffe, quam quod rés navalis ipfa per fe aut tentata sibi unquam feliciter, aut tunc magnæ & certæ fiduciæ esset. Erat tamen momentum in præsentia fpei: quòd & Thagnam partem Rhodiæ classis circa Patara effe, & Eumenem regem cum omnibus navibus suis

[ocr errors][ocr errors]

consuli obviam in Hellefpontum profe&um audierat. aliquid etiam inftabat animos claflis Rhodia, ad Samum per occasionem fraude præparatam abfumpta. His fretus, Polyxenida cum classe ad tentandam omni modo certaminis fortunam millo, ipfe copias ad Notium ducit: (id oppidum Colophonium mari imminens abeft à vetere Colophone duo ferme millia pafluum) & ipfam urbem suæ effe poteftatis volebat ; adeò propinquam Epheso, ut nihil terra marive ageret, quod non subjectum oculis Colophoniorum, ac per eos notum extemplo Romanis efset: quos audita obfidione non dubitabat ad opem ferendam fociæ urbi classem à Samo moturos. eam occafionem Polyxenidæ ad rem gerendam fore. Igitur operibus oppugnare urbem aggreffus, & ad mare partibus duabus pariter munitionibus deductis, utrimque vineas & aggerem muro injunxit, & testudinibus arietes admovit. Quibus territi malis Colophonii oratores Samum ad L. Æmilium, fidem prætoris populique Romani implorantes, miserunt. Æmilium & Sac mi segnis diu mora offendebat, nihil minus opinantem quàm Polyxenidam, bis nequicquam ab se provocatum, potestatem pugnæ facturum esse: & turpe existimabat, Eumenis classem adjuvare con. fulem ad trajiciendas in Asiam legiones ; fe Colophonis obsesfæ auxilio, incertam finem habituro, alligari.

Eudamus-Rhodius, qui & tenuerat eum Sami, cupientem proficisci in Hellespontum, cunEtique instare & dicere, Quanto satius effe vel foc cios obsidione eximere, vel vi&tam jam femel claffem vincere iterum, totamque maris poffeffionem hefti eripere quàm defertis fociis, tradita AntioG2

che

cho Alia terra marique, in Hellefpontum, ubi fac tis effet Eumenis classis, ab fua parte belli discedere.

XXVII. Profecti ab Samo ad petendos 'commeatus, consumptis jam omnibus, Chium parabant trajicere, id erat horreum Romanis: eoque omnes ex Italia missæ onerariæ dirigebant cursum. Circumvecti ab urbe ad averfa insulæ, (objecta aquiloni ad Chium & Erythras sunt) quum pararent trajicere, literis certior fit prætor, frumenti vim magnam

Chium ex Italia veniffe; vinum portantes nayes tempeftatibus retentas esse. Simul allatum est, Tejos regiæ claffi benignè commeatus præbuisse: quinque millia vasorum vini effe pollicitos. Teum ex medio cursu classem repente avertit: aut, volentibus iis, ufurus commeatu parato hoftibus, aut ipfos pro hostibus habiturus. Quum direxiffent ad terram proras, quindecim fer. me eis naves circa Myonnefum apparuerunt: quas primò ex clafle regia prætor effe ratus, institit fequi, apparuit inde, piraticas celoces & lembos effe. Chiorum maritimam oram depopulati, cum omnis generis præda revertentes, pofteaquam videre ex alto claffem, in fugam verterunt. & celeritate fuperabant, levioribus & ad id fabrefactis navigiis; & propiores terræ erant. Itaque, priufquam appropinquaret claffis, Myonnefum perfugerunt. unde fe à portu ratus abstracturum naves, ignarus loci sequebatur prætor. Myonnefus promontorium inter Teum Samumque est. ipse collis est in modum metæ in acutum cacumen à fundo fatis lato fastigiatus: à continenti arctæ femitæ aditum babet : à mari exefæ Auctibus rupes claudunt; ica

[ocr errors]

ut quibusdam locis superpendentia faxa plus in altum, quàm quæ in statione funt naves, promineant. Circa ea appropinquare non aufæ naves, ne fub ictu superftantium in rupibus piratarum essent, diem trivere. tandem fub noctem vano incepto quum abftitiffent, Teum postero die accessere: & in portu qui ab tergo urbis est (Geræsticuin ipfi appellant) navibus conftitutis, prætor ad depopulandum circa urbem agrum milites emisit.

XXVIII. Tejo quum in oculis populatio effet, oratores cum infulis & velamentis ad Romanum miserunt. quibus purgantibus civitatem omnis faEti dictique hoftilis adverfus Romanos, do juviffe eos commeatu claffem hoftium arguit, do quantum vini Polyxenida promififfent. qua fi eadem clasi Romans, darent, revocaturum fe à populatione militem ; fin minus, pro hoftibus eos habiturum. Hoc tam triste responsum quum retulissent legati, vocatur in concionem à magiftratibus populus, ut, quid agerent, confultarent. Eò fortè Polyxenidas cum regia claffe* à Colophone profectus, pofteaquam moviffe à Samo Romanos audivit, &, ad Myonnefum piratas persecutos, Tejorum agrum depopulari, naves in Geræstico portu stare; ipse adverfus Myonnelum in insula (Macrin nautici vocant) anchoras portu occulto jecit. inde ex propinquo explorans quid hoftes agerent, primò in magna fpe fuit, quemadmodum Rhodiam claffem ad Samum circumfeffis ad exitum faucibus portus expugnâffet, fic & Romanam expugnaturum. nec est diffimilis natura loci. promontoriis coëuntibus inter fe ita clauditur portus, ut vix duæ fimul inde naves possint exire. Nocte occupare fauces G3

Poly

« IndietroContinua »