Immagini della pagina
PDF
ePub

evidentem triftis ominis eventum, etiam ex pullasio auditum est, vitium in auspicio fuiffe, nec id confulem ignoraffe. C. Valerius audita

[ocr errors][merged small]

175

[ocr errors]

Periti religionum jurisque publici, quando duo
ordinari consules ejus anni, alter morbo, alter fer-
Ho periiffet, fuffectum confulem negabant comi-
gia habere posse
XIX. *** deduxit. Cis Apenninum

Ante Char,
Garuli & Lapicini, & Hercates, trans
Apenninum Briniates fuerant. Inter

V. C. 577 Audenam amnem P. Mucius cum iis, qui Lunam Pilafque depopulati erant, bellum gefkt ; omnibufque in ditionem redactis arma ademit. Ob eas res, in Gallia Liguribufque geftas

duorum confulum ductu aufpicioque, fenatus in * triduum fupplicationes decrevit, & quadraginta ho

ftiis sacrificari jussit. Et tumultus quidem Galli

cus & Ligustinus, qui principio ejus anni exortus Hoi fuerat, haud magno conatu brevi oppreffùs erar.

Belli Macedonici fubibat jam eura, mifcente Per fco inter Dardanos Bastarnasque certamina : & legati, qui miffi ad res vifendas in Macedoniam erant, jam reverterant Romam, renunciaverantque bellum in Dardania effe. Simul venerant & ab rege Perfeo oratores, qui purgarent, nec accitos ab eo Baftarpas, nec auctore co quicquam facere. Senatus nec liberavit ejus culpæ regem, neque arguit : moneri cum tantummodo juffit, ut etiam atque etiam curaret, ut fanctum haberet fædus, quod ci cum Romanis effe videri poffet: Darda

pi

428

T. LIVII ni, quum Bastarnas non modò non excedere finibus suis, quod fperaverant, sed graviores fieri indies cernerent, fubnixos Thracum accolarum & Scordiscorum auxiliis, audendum aliquid vel temere rati, omnes undique armati ad oppidum, quod proximum caftris Bastarnarum erat, convenerunt. Hiems erat, & id anni tempus elegerant; ut Thraces Scordiscique in fines fuos abirent. quod ubi ita factum, & folos jam esse Bastarnas audierunt, bifariam dividunt copias, pars, : ut reéto itinere ad lacesendum ex aperto iret ; pars, devio faltu cire cumducta, ab tergo aggrederetur. Ceterùm, priufquam circumire caftra hoftium poffent, pugnatum eft : vi&tique Dardani compelluntur in urbem, quæ fere duodecim millia ab caftris Baftarnarum aberat. Victores confeftim circumadunt urbem ; haud dubiè poftero die aut metu dedituris fe hoftibus, aut vi expugnaturi. Interim Dardanorum altera manus, quæ circumducta erat, ignara cladis fuorum, castra Bastarnarum fine præsidio relicta.

*

XX. ***

more fella eburnea posita jus dice bat, disceptabatque controverfias minimarum rerum, adeoque nulli fortunæ adhærebat animus per omnia genera vitæ errans, utì nec fibi, nec aliis, quinam homo esset, fatis conftaret. Non alloqui amicos, vix notis familiariter arridere. mu. nificentia inæquali sese aliofque ludificari : quibusdam honoratis magnoque æftimantibus fe puerilia, ut escæ , aut lusus, muncra dare ; alios mibil exspectantes ditare. Itaque nescire quid fibi vellet quibufdam videri. quidam ludere cum fimpliciter, quidam haud dubiè infanire ajebant. In duabus, tamen magais honeftisque rebus verè regius erat animus, in urbium donis & Deorum cultu. Megalopolitanis in Arcadia múrum se circumdaturum urbi eft pollicitus, majoremque partem pecuniz dedit. Tegeæ theatrum magnificum è marmore facere instituit. Cyzici in Prytaneum, id est, penetrale urbis, ubi publicè, quibus is honos datus eft, vescuntur, vasa aurea mensæ unius posuit. Rhodiis, ut nihil unum inligne, ita omnis generis, ut quæque usus eorum postulaverunt, dona dedit. Magnificentiæ verò in Deos, vel Jovis Olympii templum Athenis, unum in terris inchoatum pro magnitudine Dei, potest testis else. Sed & Delon aris insigoibus ftatuarumque copia exornavit. & Antiochiæ Jovis Capitolini magnificum templum, non laqueatum auro tantùm, fed parietibus totis lamina inauratum, & alia multa in aliis locis pollicitus, quia perbreve tempus regni ejus fuit, non perfecit. Spectaculorum quoque omnis generis magnificentia fuperiores reges vicit ; reliquorum fui moris & copia Græcorum artificum. Gladiatorum munus Romanæ confuetudinis, primò majore cum terrore hominum, insuetorum ad tale spectaculum, quam voluptate dedit : deinde fæpius dando, & modò vulneribus tenus, modò fine mifGone etiam, & familiare oculis gratumque id fpeEtaculum fecit, & armorum ftudium plerisque. uvenum accendit.

Itaque, qui primò ab Roma magnis præmiis paratos gladiatores arcessere felius erat, jam fuo

XXI, ***

174

430

T. LIVII

XXI. *** L. Cornelius Scipio inter Ante Chr.

peregrinos. M. Atilio prætori provia

cia Sardinia obvenerat : fed cum legione V.C. 578.

nova, quam consules confcripferant, quinque millibus peditum, trecentis equitibus in CorGcam juffus eft trapsire, dum is ibi bellum gereret, Cornelio prorogatum imperium, ut obo tineret Sardiniam. Cn. Servilio Cæpioni in Hifpaniam ulteriorem, & P. Furio Philo in citeria. rem tria millia peditum Romanorum, equites ccntum quinquaginta, & fociúm Latini nominis quin que millia peditum, trecenti equites : Sicilia L. Claudio fine supplemento decreta. Duas præterca legiones confules fcribere jusli, cum jufto numero peditum equitumque, & decem millia peditum sociis imperare, & fexcentos equites. Delectus confulibus eo difficilior erat, quòd pestilentia, quæ priore anno in boves ingruerat, eo verterat in bominum morbos. qui inciderant, haud facilè fepti. mum diem fuperabant : qui fuperabant, longioquo, maximè quartanz, implicabantur morbo. Servitia maximè moriebantur. eorum ftrages per omnes vias infepultorum erat. Nc liberorum quidem funeribus Libitina fufficiebat. Cadaveri inracta à canibus ac vulturibus tabes abfumebat : fatisque conftabat, nec illo, noc priore anno, in tanta ftrage boum hominumque, vulturium ul

Sacerdotes publici ca peftilentia mortui funt, Cn. Servilius Cæpio pontifex, pater prætoris, & Ti. Sempronius C. F. Longus decere vir facrorum, & P. Ælius Pætus augur, & Ti. Sempronius Gracchus, & C. Mamilius Vitulus curio maximus, & M. Sempronius Tuditanus pon

cifer.

quam visum.

tifex. pontifices fuffecti funt, C. Sulpicius Galbe in lacum Tudiçani *. Auguses fuffe&ti funt, in Graça chi locum T. Veturius Gracchus Sempronianus, in P. Æli Q. Ælius Pætus. Decemvir facrorum C. Sempronius Longus, curio maximus C. Scribonius Curio fufficitur. Quum pestilentiæ finis non ficret, fenatus decrevit, utì decemviri libros Sibyllinos adirent. Ex decreto eorum, diem unum fupplicatio fuit. &, Q. Marcio Philippo verba præeunte, populus in foro votum concepit : Si morbus pestilentiaque ex agro Romano emota effet, biduum fenias ac fupplicationem fe babiturum. In Vejenti agro biceps natus puer, & Sinuefle unjmanus, & Oximi puella cum dentibus ; & arcus interdiu feçeno cælo super ædem Saturni in foro Romano intentus, & tres fimul foles effulferunt ; & faces eadem nocte plures per- coelum lapfæ funt in Lanuvino : Cæritefque anguem in oppido suo jubatum, aureis maculis fparfum, apparuiffe affirmabant. &, in agro Campano borem lucutum esse, fatis conftabat.

XXII. Legati Nonis Junii ex Africa redierunt, qui, convento prius Mafinissa rege, Carthaginem ierant: ceterùm certiùs aliquanto, qux Carthagine acta effent, ab rege refcierant, quàm ab ipfis Carthaginienfibus.. compertum tamen affirmaverunt, legatos ab rege Perico veniffe, iisque noctu senatum in æde Æsculapii datum esse. ab Carthaginc legatos in Macedoniam miffos, & rex affimaverat, & ipfi parum conftanter negaverant. In Macedo- . niam quoque mittendos legatos senatus cenfuit. Eres missi sunt, C. Lælius, M. Valerius Meffala, Sex. Digitius. Perseus per id tempus, quia qui

dam

« IndietroContinua »