Immagini della pagina
PDF
ePub

chæorum hoftes &c amicos, quos populus Romanus cenfuiffet, judicarent : bellumque & Antiocho & Ætolis nunciari juberent. Auxilia etiam, quò cenfuit Quintius, quingentorum militum Chalcidem, quingentorum Piraeum extemplo miserunt. Erat enim haud procul feditione Athenis res, trahentibus ad Antiochum quibusdam spe largitionum venalem pretio multitudinem, donec ab iis, qui Romanæ partis erant, Quintius eft accitus, &, accufante Leonte quadam, Apollodorus auctor defectionis damnatus atque in exsilium eft ejectus. Et ab Achæis quidem cum tristi responso legatio ad regem rediit. Boeoti nihil certi responderunt. quum Antiochus in Boeotiam veniffet, tum quid libi faciundum esset, se deliberaturos effe. Antiochus, quum ad Chalcidis præsidium & Achæos & Eumenem regem miliffe audiffet, maturandum ratus, ut & prævenirent fui, & venientes, fi pofo fent, exciperent, Menippun cum tribus ferme millibus militum & cum omni clasie Polyxenidama mittit. ipfe paucos poft dies fex millia fuorum militum, & ex ea copia, quæ Lamiæ repente colligi potuit; non ita multos Ætolos ducit. Achæi quingenti & ab Eumene rege modicum auxilium mif fum, duce Xenocide Chalcidensi, nondum obfeffis itineribus, tutd transgressi Euripum, Chalcidem pervenerunt. Romani milites, quingenti ferme & ipfi, quum jam Menippus caftra ante Salganea ad Hermæum, qua tranfitus ex Boeotia in Euboeam insulam eft, haberet, venerunt. Mictio erat cum äis, legatus à Chalcide ad Quintium ad id ipsum præfidium petendum miffus, qui, pofteaquam ob follas ab hoftibus fauces vidit, omiffo ad Audidem

itinere,

itinere, Delium convertit, ut inde in Eubcam transmiffurus.

LI, Templum est Apollinis Delium, imminens mari: quinque millia passuum à Tanagra abeft. minus quatuor millium inde in proxima Euboea eft mari trajectus. Ubi & in fano lucoque, es religione & eo jure fanéto, quo funt templa, (afyla Græci appellant) & nondum aut indieto bellos aut ita commisso, ut strictos gladios, aut fanguinem usquam factum audiffent, quum per mag. Aum otium milites, alii ad fpectaculum templi lucique verfi, alii in littore inermes vagarentur, magna pars per agras ligpatum pabulatumque dilapla effet ; repente - Menippus palatos paffim aggreffus eos cecidit, ad quinquaginta vivos cepit. perpauci effugerunt : in quibus Mictio parva oneraria nave exceptus. Ea res Quintio Romanisque, ficut jactura militum molesta, ita ad jus inferendi Antiocho belli adjeciffe aliquantum videbatur. Antiochus, admoto ad Aulidem exercitu, quum rurkus oratores, partim ex fuis, partim Ætolos, Chalcidem mifillet, qui eadem illa quæ auper cuma minis gravioribus agerent, nequicquam contra Mictione & Xenoclide tendentibus, facilè tenuit, ut portæ fibi aperirentur. Qui Romanze partis drant, fub adventum regis urbe cxcefferunt. A chæorum & Eumenis milites Salganca tenebant. Et in Euripo castellum Romani milites pauci cu.. ftodiæ cauffa loci communiebant. Salganea Menippus, rex ipfe caftellum Euripi oppugnare eft adortus. Priores Achæi & Eumenis milites, paei ut fine fraude liceret abire, prælidio excesserunt. pertinaciùs Romani Euripum tuebantur. Hi quo

1

quc

que tamen quum terra marique obfiderentur, & jam machinas tormentaque comportari viderent, non tulere obfidionem. Quum id quod caput erat Euboeæ teneret rex, ne ceteræ quidem ejus infulæ urbes imperium abnuerunt. magnoque principio libi orsus bellum videbatur, quod tanta insula & tot opportunæ urbes in suam ditionem venislent.

LIBER XXXVI.

E P I T O M E.

R

nos.

[ocr errors]

I, &c.

Eferuntur apparatus Romanorum
contra Antiochum regem, V,
&c. et Antiochi contra Roma-

VII. Annibalis de administrando bello fententia, XIX, XX. Manius Acilius Glabrio conful Antiochum apud Thermopylas viHum Gracia expulit. XXII, &c. Idemque Ætolos fubegit. XXXVIII, XXXIX, XL, P. Cornelius Scipio Nafica Conful Bojos Gallos victos in deditionem accepit, do de iis triumphavit. XLI, &c. Præterea navalia certamina profpera adversus prafe&tos Antiochi regis referuntur.

[merged small][ocr errors]

191.

I.
QUblium Cornelium Cn.

Ante Chr.
filium Scipionem &
P
Manium Acilium Gla-

V. C.561.
brionem consules, ini-
to magistratu, Patres, priufquam

de provinciis agerent, res divinas facere majoribus hoftiis jufferunt in omnibus fanis, in quibus lectifternium majorem partem anni fieri solet: precarique, quod senatus de novo bello in animo haberet, ut ea res fenatui populoque Romano bene ac feliciter eveniret. Ea omnia facrificia læta fuerunt: primisque hoftiis perlitatum eft: & ita aruspices responderunt, eo bello terminos populi Romani propagari

, victoriam ac triumphum oftendi. Hæc quum renunciata essent, solutis religione animis, Patres rogationem ad populum ferri jusserunt : Vellent juberentne cum Antiocho rege, quique fe&tam ejus secuti eflent, bellum iniri: fi ex rogatio perlata effet, tum, fi ita videretur confuli bus, rem integram ad fenatum referrent. P. Cornelius eam rogationem pertulit. tum fenatus decrevit, ut consules Italiam & Græciam provincias sortirentur : cui Græcia evenisset, ut præter eum numerum militum, quem L. Quintius in eam provinciam ex auctoritate fenatus fcripfiffet imperåssetve, ut cum exercitum acciperet, quem M. Bæbius prætor anno priore ex fenatusconsulto in Macedoniam trajeciffet. Et extra Italiam permiffum, ut, fi res poftulaffet, auxilia ab focüs ne fupra quinque millium numerum acciperet. L. Quintium fuperioris anni consulem legari ad id bellum placuit. Alter consul, cui Italia provincia evenil

fets set, cum Bojis jussus bellum gerere, utro exercitu mallet ex duobus, quos fuperiores consules habuiffent; alterum ut mitteret Romam, eæque urbanæ legiones effent paratæ, quò fenatus cenfuifset.

II. His ita in fenatu ad id, quæ cujus proviacia foret , decretis, tum demum fortiri consules placuit. Acilio Græcia, Cornelio Italia evenit

. Certa deinde forte fenatusconsultum factum eft, quod populus Romanus eo tempore duellum juffiffet cum rege Antiocho effe, quique fub imperio ejus ef Sent: st ejus rei caufa fupplicationem imperarent confules; utique Manius Acilius conful ludos ma gros foui voueret, da dona ad omnia pulvinaria. Id votum in hæc verba præeunte P. Licinio pontifice maximo consul nuncupavit: Si duellum, quod cum Antiocho rege-fumi populus juffit, id ex Sententia fenatus populique Romani confectum erit, tum tibi Jupiter populus Romanus ludos magnos dies decem continuos faciet, donaque ad omnia pulvinaria dabuntur de pecunim, quantam senatus decre. verit. Quifquis magiftratus eos ludos quando ubique faxit, ki ludi re&facti, donaque data rectè funto. Supplicatio inde ab duobus consulibus edi&ta per biduum fuit. Consulibus fortitis provincias, extemplo & prætores sortiti funt. M. Junio Bruto jurisdictio utraque evenit: A. Cornelio Mam.. mulæ Bruttii

, M. Æmilio Lepido Sicilia, L. Op ! pio Salinatori Sardinia, G. Livio Salinatori claflis, L. Æmilio Paullo Hispania ulterior. His ita exer-citus decreti. A Cornelio novi milites, conscripti priore anno ex senatusconsulto à L. Quintio con. firle, dati funt: juffusque gueri omnem oram cir..!

[ocr errors]
« IndietroContinua »