Immagini della pagina
PDF
ePub

:

5

[ocr errors]

fam conftituit : ratus vel terrore ceterarum expugnatarum, vel beneficio præsidii dimisli, vel exemplo tot civitatum dedentium fefe, non ultra in pertinacia mansuros, Elephantis agi ante figna terroris cauffa jussis, quadrato agmine ad urbem inceffit : ut incerti Aluctuarentur animi magnæ partis Larissæorum inter metum præsentem hostium & verecundiam abfentium fociorum. Per cofdem dies Amynander cum Athamanum juventute occupat Pellinæum : & Menippus, cum tribus millibus peditum Ætolorum & ducentis equitibus in Perræbiam profectus, Mallceam & Cyretias vi cepit, depopulatusque est agrum Tripolitanum. His raptim peractis, Larissam ad regem redeunt : consultanti, quidnam agendum effet de Larissa, fuper venerunt. Ibi in diversum fententiæ tendebant : aliis vim adhibendam, & non differendum cenfentibus, quin operibus ac machinis fimul undique monia aggrederentur urbis fitæ in plano, à parte campestri undique facilis aditu : aliis, nunc vires urbis, nequaquam Pheris conferendæ, memorantibus ; nunc hiemem & tempus anni nulli bellicæ

rei, minimè obfidioni atque oppugnationi urbium po aptum. Incerto regi inter fpem metumque legati

à Pharfalo, qui ad dedendam urbem suam fortè venerant, animos auxerunt. M. Bæbius interim cum Philippo in Daffaretiis congressus, Ap. Claudium ex communi confilio ad præīdium Larissä misit : qui per Macedoniam magnis itineribus in jugum montium, quod fuper Gonnos est, pervenit

. Oppidum Gonni viginti millia ab Larissa abest : in ipsis faucibus faltus, quæ Tempe appellantur, fitum. Ibi caftra metatus latiùs quàm pro

copiis,

[ocr errors]

D 2

:

copiis, & plures, quàm quot fatis in usum erant, ignes quum accendiffet, fpeciem, quam quæsierat, hofti fecit : omnem ibi Romanum exercitum cum rege Philippo esse. Itaque hieniem inftare apud fuos cauffatus rex, unum tantùm moratus diem, ab Larissa recesfit, & Demetriadem rediit. Ætolique & Athamanes in fuos receperunt fe fines. Appius etsi, cujus rei caussa miffus erat, folutam cernebat obsidionem ; tamen Larisfam, ad confirmandos in reliquum fociorum animos, descendit : duplexque lætitia erat, quòd & hostes excesserant finibus, & intra mænia præsidium Romanum cernebant.

XI. Rex Chalcidem à Demetriade profectus, amore captus virginis Chalcidensis Cleoptolemi filiæ ; quum patrem, primò allegando, deinde coram ipfe rogando fatigaffet, invitum fe gravioris fortunæ conditioni illigantem ; tandem impetrata Te, tanquam in media pace nuptias celebrat : & reliquum hiemis, oblitus quantas fimul duas res fuscepisset, bellum Romanum & Græciam liberandam, omiffa omnium rerum cura, in conviviis & vinum fequentibus voluptatibus, ac deinde ex fatigatione magis quàm fatietate earum in fomno traduxit. Eadem omnes præfectos regios (qui ubique ad Baotiam maximè præpositi hibernis erant) cepit luxuria : in eandem & milites effug sunt. nec quisquam eorum aut arma induit, aut ftationem aut vigilias servavit : aut quicquam, quod militaris operis aut muneris effet, fecit. Itaque principio veris quum per Phocidem in Acar. naniam, quò convenire omnem undique exercitum jufferat, venisset ; facilè animadvertit, nihilo seve

[ocr errors]

riore disciplina milites quàm ducem hibernafle. Alexandrum inde Acarnanem ' & Menippum Macedonem Stratum Ætoliæ copias ducere jussit: ipfe Delphis facrificio Apollini facto, Naupactum procefsit. concilio principum Æroliæ habito, via, quæ præter Chalcidem & Lysimachiam fert ad Stratum, suis, qui per Maliacum finum veniebant, occurrit. Ibi Mnesilochus, princeps Acarnanum, multis emptus donis, non ipfe folùm gentem regi conciliabat, sed Clytum etiam prætorem, penes quem tum summa potestas erat, in fuam fententiam adduxerat. Is quum Leucadios, quod Acarnaniæ caput est, non facilè ad defectionem posle cerneret impelli, propter metum Romanæ classis, quæ cum Atilio, quæve circa Cephalleniam erat, arte cos est aggressus. 'nam quum in concilio dixisset, tuenda mediterranea Acarnaniæ effe, & omnibus, qui arma ferrent, exeundum ad Medionem & Thyrium, ne ab Antiocho aut Æsolis occuparentur ; fuere qui dicerent, nihil attinere omnes tumultuosè concitari : fatis esse quingentorum hominum præsidium. eam juventutem nactus, trecentis Medione, ducentis Thyrii in præsidio pofiris, id agebat, ut pro obfidibus futuri venirent in potestatem regis.

XII. Per eofdem dies legati regis Medionem venerunt. quibus auditis, quum in concione, quidnam respondendum regi effet, consultaretur ; & alii manendum in Romana societate, alii non afpernandam amicitiam regis censerent : media visa est Clyti sententia, eoque accepta est, ut ad regem mitterent legatos, peterentque ab eo, ut Medionios fuper tanta re consultare in concilio Acarnanum

paterea

[merged small][ocr errors]

D 3

pateretur. In cam legationem Maesilochus, & qui ejus factionis erant, de industria conjecti; clam miffis qui regem admovere copias juberent, ipfi terebant tempus. itaque, vixdum üs egreffis, Antiochus in finibus, & mox ad portas erat ; & trepidantibus, qui expertes proditionis fuerant, tumultuofeque juventutem ad arma vocantibus, ab Clyto & Mnefilocho in urbem est inductus : & aliis fua voluntate affluentibus, metu coacti etiam qui diffentiebant, ad regem convenerunt. quos placida oratione territos quum permulfiffet ; ad fpem vulgatæ clementiæ aliquot populi Acarnaniæ defecerunt. Thyrium à Medione profectus est, Mhe filocho eodem & legatis præmiffis. Ceterùm derecta Medione fraus cautiores, non timidiores, Thyrienses fecit : dato ei haud perplexo refponfo, nullam fe novam focietatem, nifi ex auctoritate Romanorum imperatorum, accepturos : portifque claufis, armatos in muris difpofuerunt. Et peropportunè ad confirmandos Acarnanum animos Cn. Ostavius miffus à Quintio, quum præsidium & paucas naves ab A. Poftumio, qui ab Atilio legaro Cephalleniæ præpofitus fuerat, accepiffet; Leucadem venit, implevitque fpei socios, Manium Acilium consulem jam cum legionibus mare trajeciffe, & in Theffalia castra Romana effe. Hunc rumo. sem quia fimilem veri tempus anni maturum jams ad navigandum faciebat ; Tex, præsidio Medione impofito & in quibufdam aliis Acarnaniæ oppidis

, Thyrio abscessit, & per Ætoliæ ac Phocidis urbes Chalcidem rediir.

XIII. Sub idem tempus M. Bæbius & Philippus rex, jam ante per hiemem in Daffareriis con

grelli,

[ocr errors][ocr errors]

grefli, quum Ap. Claudium, ut obfidione Lariffam eximeret, in Thessaliam mififlent; quia id tempus rebus gerendis immaturum erat, in hiberna regreli, principio veris conjunctis copiis in TheffaJiam defcenderunt. In Acarnania tum Antiochus erat. Advenientes, Philippus Malloeam Perræbiz, Bæbius Phacium est aggressus. quo primo prope impetu capto, Phæitum eadem celeritate capit. inde Atracem quum fe recepiffet, Cyretias hinc & Phricium occupat : præfidiisque per recepta oppida dispositis, Philippo rursus obsidenti Malloam fe conjungit. Sub adventum Romani exercitus, feu ad metum virium, feu ad fpem veniæ quum dedidiffent fele; ad ea recipicnda oppida, quæ Athamanes occupaverant, uno agmine ierum. Erant autem hæc, Æginium, Ericinum, Gomphi, Sila-Ha, Tricca, Meliboea, Phaloria. Inde Pellinæum, ubi Philippus Megalopolitanus cum quingentis peditibus & equitibus quadragiora in pra fidio erat, & circumfidunt, &, priusquam oppugnarent, mittunt ad Philippum qui moncret, ne vim ultimam experiri vellet. Quibus ille fatis ferociter respondit, vel Romanis vel Theffalis fe crediturum fu-iffe; sa Philippi fe poteftatem commiffurum non effe. Pofteaquam apparuit vi agendum, quia videbatur & Limozam eodem tempore oppugnari poffe, regem ad Limoæam ire placuit: Bæbius reftitit ad Pellinæum oppugnandum.

XIV, Per eos fortè dies Manius Acilius conful cum decem millibus peditum, duobus millibus equitum, quindecim elephantis, mari trajecto, pedeftres copias Larissam ducere delectos militum tribunos juflit: ipfe cum equitatu Limazam ad

8

« IndietroContinua »