Immagini della pagina
PDF
ePub

bellum Philippo decretum 31, tur ab Etruscis 9. liberatur,
8 et 9. ob victoriam de Gallis ibid. Sutrium, claustrun Etru
reportatam 22. ob prodigium riae, ab Etruscis oppugnatum
32, 1 et 9. 35, 21. ob res bene 9, 32 et 35. vid. et 10, 14. ne-
gestas in Gallia, in quatriduum gat consulibus milites et pecu-
32, 31. ob res in Thessalia be- niam 27, 9. de hac re senatus-
ne gestas, in dies quinque 33, consultum 29, 15.
24. ob res bene gestas in Hi-Sybaris, urbs 26, 39.
spania, in triduum 34, 21. cf. Sycurium, urbs sub radicibus
et 34, 42. ob terrae motus 55. Ossae 42, 54, 56, 57, 62 et 64.
ob res bene gestas adversus Syleum, urbs 38, 14.
Antiochum 36, 21. in triduum Syllus Gnossius, 42, 51.
in omnibus compitis 38, 36. Synnada, urbs 38, 15. 45, 34.
pro valetudine populi, in tri- Synedri, Macedonun senatores
duum 41. prodigiorum causa

45, 32.
39, 56. 40, 2. circa omnia pulvi- Syphax, rex Numidarum, a
naria, in diem unum 40, 19 et Scipionibus appetitus, iungit
28. in biduum 37. ob pestilen- ainicitiam cum Romanis 24, 48.
tiam, in unum diem 41, 26. ob vincitur a Masinissa 49. in
deyictum Perseum 45, 2. et Maurusios fugit, ibid. eius ad
Gentium 3. supplicationibus Romanos legati, prospera cum
ordo statutus 7, 28.

Carthaginiensibus proelia me-
Supplicia apud Romanos mitis- morantes 27, 4. ad eum vicis.
sima 1, 28.

sim senatus legatos mittit,
Supplicum insignia infulae, ibid. ad eum Scipio navigat 28,
velamenta, rami oleae, vestis 17. eodem tecto recipit Scipio.
gordida 2, 39. 24, 30. 25, 25. 29, nem et Hasdrubaleni 18. cum
16. 37, 28. 44, 19. 45, 25. vid. co foedus icit Scipio, ibid. du.
et 35, 34.

cit Hasdrubalis filiam 29, 23.
P. Sura, legatus 22, 31. vid. et Scipioni amicitiam renuntiat,
Cornelius Lentulus.

ibid. eius adversus Masinis-
Surrentini populi deficiunt ad sam bellum 29 — 33. in cius
Poenos 22, 61.

castra ignes coniiciunt Scipio
Sus mansuetus variis condimen- et Masinissa 30, 5. Syphax ad.
tis assimulatus ferinae carni versus Masinissam et Laelium

copias educit 11. capitur, ibid.
Susus Phalasarneus dux Cre. in castra Romana adducitur 13.
tensium in exercitu Persei 42, eius oratio ad Scipionem, ibid.
51.

a Laelio in Italiam abducitur
Sutrini, socii Romanorum 6, 3. 17. Tibure moritur, et publico
de obsidione eorum urbis vid. funcre effertur 45.
Sutrium.

Sypheum, Bruttiorum oppidum,
Sutrinus ager 26, 34.

deficit a Poenis ad Romanos
Sutrium , oppidum, obsidetur 30, 19.
et capitur a Tuscis 6, 3. reci. Syracusae 29, 1. arcem occupat
pitur a Camillo, ibid. obside-! Andronodorus 24, 21. post mor.

35, 49.

tem Hieronymi magnae Syra-, nae circa forum piscatorium in
cusis turbae, ibid. et 27. pax privatum venditae 40, 51. foro
cum Romanis decreta, dein tur- circumdatae 41, 32. tabernae
bata 28 - 32. Syracusae sub

et lanienae coniunctae, in pu-
dominationem Hippocratis et blicum emtae 44, 16.
Epicydis cadunt 32. terra ma-Tabernae Novae, loci nomen
rique oppugnantur a Marcello

Romae 3, 48.
33. Archimede defendente 34. Tabernacula in foro statuta 39,
oppugnatione absistunt Roma- 46. tabernacula, muli, et omnia
ni,et obsidendo arcent com- alia instrumenta militaria, ma-
meatus, ibid. Syracusae captae gistratibus in provincias ituris
25, 23 — 31. spolia Romam de subministrata de publico 42, 1,
vecta 40.

tabernacula, militaremque su.
Syracusani praetores creant 24, pellectilem, qualem consuli
23. in Romanos accenduntur praeberi mos est, Masinissae
32. castigantur a Marcello con- donant Romani 30, 17. taberna-
sule 25, 31. in fidem cliente- culum Philippi in conspecto
lamque Marcelli urbem suam maxime tumulo positum 32, 5.
tradunt 26, 32.

Tabula a T. Quinctio dictatore
Syria 35, 13.

in Capitolio sub signo Iovis
Syri, haud paulo mancipiorum Imperatoris fixa 6, 29. templo
melius, quam militum, genus affixa voti index 40, 52. victo-
35, 49. leves et servituti nati riae index in aede Matris Ma-
36, 17. Gallis, stipendium pe- tutae 41, 33.
pendere 38, 16.

Tabulae decem a decemviris la-
Syrtis minor 29, 33. 34, 62. tae 3, 34. duae prioribus de-

cem additae 37. duodecim, in

isae, in publico propo.

sitae 57.
Tabae, urbs Pisidiae 38, 13. Tabulae publicae 4, 8. 26, 36.
Tabellae et literae laureatae priscae artis, inventae Ere-
45, 1.

triae 32, 16. Ambracia avectae
Tabellarius 44, 44. 45, 1. 38, 9. novae 32, 38. tabulis pi-
Tabernae, Romae a Tarquinio ctis fanum Aesculapii exorna-
Prisco rege factae 1,35. in gra- tum 43, 4.
vi periculo claudi iussae 3, 27. Tabularium 43, 18.
4, 31. in luctu 9, 7. in pace aper- Tabulatorum quinque turris 28,
tae 6, 25. tabernae argentariae 6.
fori Rom. venduntur ab Hanni- Tabulius ager. vid. Trientius.
bale, castra ad urbem habente Tagus, fluvius 21, 5. 27, 19. 35,
26, 11. tabernae septem Romae 22. 39, 30.
incendio hauriuntur 27. refi- Talassio, vox nuptialis 1, 9.
ciuntur 27, 11. tabernae omnes Talentum Atticum 38, 24. vid."
cum magni pretii mercibus con- et 38. Euboicum 37, 45. 38, 9.
flagraverunt 35, 40. quatuor in talenta argenti ducenta Philip
publicum emtae 39, 44. taber-l po pollicentur Carthaginien.

T.

aes

cem, ibid.

ses, ut in Siciliam aut Italiam ?arentinus ager 27, 40. portus
cum exercitu traiiciat 29, 4. ta- 23, 33.
lenta ducenta, semestre sti- Sp. Tarpeius praeest arci Rom.
pendium, Cotyi appensa a Per- 1, 11. eius filia a 'T. Tatio, Sa.
seo 42, 67. quinquaginta in ri- binorum rege, auro corrupta,
pa exponit Perseus, militi di- accipit armatos Sabinos in ar.
ripienda 44, 45.
Tamiani, inter auxilia Rhodio-Sp. Tarpeio cos. ut magistratu
rum 33, 18.

abiit, dies dicta 3, 31. legatus
Tanugra, urbs Boeotiae 33, 28. mittitur ad exercitum, Aventi.
35, 51.

num insidentem 50. creatur
Tanaquil, femina summo loco trib. pl. 65.
nata, nubit Lucumoni 1, 34. Tarpeius mons '1, 55. Tarpeia
coelestium prodigiorum perita, rupes 7, 10. Tarpeium saxum.
ibid. Tarquinium ad educan- vid. Saxum.
dum summa cura Servium exci- Tarquinii, urbs Etruriae 1, 34.
tat 39. interfecto Tarquinio, 26, 3. 27, 4.
eundem Servium, generum su- Tarquinienses ad Tarquinium
um, ad capessendam rerum cu- Superbum in regni possessio.
ram hortatur 41. vid, et 47. nem restituendun arma capi.
Tanetum, vicus 21, 25. cf. et 30, unt 2, 6. pugna inter eos et Ro.
19.

manos, ibid. domum abeunt 7.
Tarentus, urbs 24,13, Tarentum bellum inferunt Romanis 5,
proditur Hannibali 25, 8 et 9.

16. populantur agrum Rom.
oppugnatur et capitur a Fabio ibid. vincuntur, ibid. populan-
Maximo 27, 15.

tur agrum Rom. 7, 12. caedunt
Tarentina arx oppugnatur ab Romanos, et trecentos septem
Hannibale 25, 11. ei provident milites Rom. captos immolant
Romani 15.

15. sacerdotes eorum, angui-
Tarentini 8, 27. eorum indigna- bus praelatis, furiali incessu
tio in Romanos, ibid. concitant Romanos terrent 17. vincun-
Lucanos, ibid. eorum superbal tur, ibid. in eos, quod milites
legatio 9, 14. dlcficiunt ad Poe- Rom. immolassent, saevitum
nos bello Hannibalico 22, 61. 19. inducias quadraginta an.
Tarentini legati ad Hanniba- norum impetrant 22. pollicen-
lem 24, 13. eorum pbsides apud tur Scipioni lintca in vela 28,
Romanos, cum fugissent ab ur- 45,
be, retracti de saxo deiiciuntur Tarquiniensis ager 6, 4.
25, 7. Tarentinorum defectio L. T'arquinii Prisci genus et
8. sqq. eorum classis caedit et

nomen 1, 34. institutus tutor
inergit classem Rom. 26, 39. liberis regis, ibid. amhit re-
Tarentini caeduntur a C. Per- gnum 35. eligitur, ibid. cen-
sio, ibid. pacem petunt a Rom. tum in Patres legit, ibid. hel-
cum libertate ac legibus suis lum gerit cum Latinis, ibid.
27, 21 et 25. Tarentini equites Circo maximo designat locum,
25, 28 et 29.

ibid. muro lapideo urbem cir.

cnmdare parat 36. Sabinis in-1, 56. pngnat ad Regillum la-
fert bellum, eosque fundit ibid. cum 2,19 et 20.
et 37. bellum facit Latinis 38. L. Tarquinius Collatinus. vid.
multa eorum oppida capit, ibid. Collatinus.
eius opera, ibid. occiditur 40. Tarquiniorum nominis odium
L. Tarquinius regnum affectat apud Romanos 2, 2. Tarqui.
1, 46. "Tarquinii Prisci filium niorum bona repetunt legati 4.
plures edidere auctores, ibid. eorum bona diripiuntur, aut
instinctu coniugis regnum in- consecrantur 5.
vadit 47. quare Superbi nomen L. Tarquitius, patriciae gentis,
ei inditum 49. Patrum primo- magister equitum 3, 27.
res interficit, ibid. circumsae- Tarracinn 22, 15. 27, 4. 28, 11.
pit corpus armatis, ibid. pri- 40, 45. Tarracina colonia vid.
mus morem consulendi sena-

Anxur, ei negatur vacatis rei
tum solvit, ibid. Latinos sibi navalis 36, 3.
conciliat, ibid. Octavio Mami- Tarracinae flumen 24, 44.
lio Tusculano filiam nuptum Tarraco 21, 61. 26, 17. 40, 40.
dat, ibid. in eum invehitur Tarraconis portus 22, 22.
Turnus Herdonius 50. oppri- Tarraconensis conventus 26,19.
mit Herdonium 51. eius ad La-Tartessii, Hispaniae populi 23,
tinos oratio, cum quibus foe- 26.
dus renovat 52. Volscis bellum Taulantiis populis immunitas
infert, eorumque urbem Sues- data 45, 26.
sam Pometiam vi capit 53. Ga. Taurasinorum ager 40, 38.
bios fraude capit, ibid. et 54. Tuurilia ludi, per biduum facti
pacem facit cum Aequis, et religionis causa 39, 22.
cum Tuscis foedus renovat 55. Taurini, populi 21, 38 et 39.
aedificat Iovis Capitolini ae- Taurinorum urbem, caput gen.
dem ibid, alia eius opera, ibid. tis, expugnat Hannibal, ibid.
Ardeam obsidet 57. pellitur Taurinus saltus 5, 34.
Roma 60. regnavit annos quin- Tauropolos Diana 44, 44.
que et viginti, ibid. bellum mo- Taurus mons 35, 13, omni cis
litur 2, 6. primo a Veientibus Taurum mentem possessione
et Tarquiniensibus adiutus, Asiae cedere Antiochus iube-
ibid, deinde a Porsena 9. reli. tur 37, 35 et 55. 38, 38.
ctus ab codem, exsulatum abit Taurus, flumen 38, 15.
Tusculum 15. pugnans ad Re-Taygetus 34, 28.
gillum lacum vulneratur 19. Teanenses Apuli veniunt in de.
moritur Cumis 21.

ditionem 9, 20.
Aruns Tarquinius. vid. Aruns. Teanum Apulum 23, 24. Sidici.
Sex. Tarquinius, Superbi filius num 22, 57. 23, 24.
minimus 1, 53. Gabios prodit Teates Apuli foedus impetrant
patri, ibid. et 54. Lucretiae a Romanis 9, 20.
vim infert 58. Gabios exsul Tecmon, oppidum 45, 26.
profectus, interficitur 60. Tectosagi, populi, occupant
T. Tarquinius, Superbi Alius) mediterranea Ásiae 38, 16. iis

[ocr errors][merged small]

TE

Romani bellum inferunt, ibid. sacris profanisque locis stra.
eosque vincunt24 et sqq. gem facit 2. praetorum comitia
Tegea, urbs 34, 26. 35, 27. 38,

dirimit 59.
34. Tegeae theatrum magnifi- Templum primum a Romulo
cum e marmore facere instituit Iovi Feretrio dedicatum 1, 10.
Antiochus Epiphanes 41, 25. Aesculapii 45, 28. Apollinis 35,
Tegulae marmoreae ex aede Iu- 51. Apollinis Zerynthii 38, 41.
nonis Laciniae detractae, mox

Beltonae 10, 19. Bendidium 38,
iussu senatus relatae 42, 3.

41. Castoris 9, 43. Cereris 31,
Teii 37, 12. oratores mittunt ad 14.40, 2. Concordiae 9, 45. Dia-
Romanos 28. facturos se impe- nac 1, 45. 31, 17. 36, 22. 40, 52.
rata pollicentur, ibid.

45, 27. Feroniae 26, 11. Fortu.
Telesia, urbs in Samnio, capi- liebris 2, 40. Herculis 26, 10.

nae 24, 47. 42, 1. Fortunae mu.
tur ab Hannibale 22, 13. yi ca-

31, 24. Honoris et Virtutis 27,
pitur a Romanis 24, 20.

25. Iovis Acraei 38, 2. Lovis Ca.
Tellenae, 'urbs Latii, ab Anco
Marcio capta 1, 33.

pitolini 1,38 et 55.41, 25. Iovis
Telmessicus sinus 37, 16.

Feretrii 1, 10.4,32. in illud spo-

lia opima illata, ibid. Nicaei
Telmissium castra 37,56.

43, 23. Iovis Olympii 24, 21. 41,
Telmissus, ibid.

25. Iovis optimi maximi 7, 3.
Telum 1, 25. super telum se de-

Iovis Statoris 1, 12. 10, 36, 37.
vovens stat consul P. Decius

Iovis Trophonii 45, 27. Iovis
8, 9. telo, super quod stans

Vicilini 24, 44. Iunonis Laci.
consul precatus est, hostem

niae 23, 23. 24, 3. 28, 46. 30,
potiri, fas non est 10.

20. 42, 3. Iunonis Reginae 40,
Tellus Dea 10, 28. eius aedes 2, 52. Iunonis Sospitae 31, 12.
41.

Matutae matris 5, 19 et 23. 6,
Sex, Tempanius, decurio equi- 33. 24, 47. Minervae 1,_ 3. ae-
tum, iubet equites ex equis de-

reum 35, 36. Mineryae Itoniae
silire, qui pugnam restituunt 36, 20. Nortiae, Etruscae Deae
4, 38. a C. Iunio trih. interro- 7, 3. Pudicitiae 10, 23. Spei 2,
gatur de Sempronio cos. 40. 51. 24, 47. templum nemo dedi-
eius prudens responsio 41. ab-

care potest, nisi consul autim-
sens creatur trib. pl. 42. cum

perator 9, 46. templa suis cri-
eodem. Sempronio se vestem nibus matres in luctu et metu
mutaturum profitetur, ibid. verrebant 3, 7. Diis in ipso dis.
Temenis porta Tarenti 25, 9. crimine vovendi mos 10, 42.
Tempe Thessalica 32, 15. 33, Deûm,quae Athenienses paga-
10, 13 et 35. 36, 10. 39, 24. 42, tim habebant, dirui atque in.
54, eius loci descriptio 44, 6.

cendi iubet Philippus 31, 26.
Tempestas foeda prohibet ca- Graecis asyla 35, 51. templa
strorum hostilium oppugnatio- duo in orbe sanctissima, Del.
nem 2, 62. prohibet. oppugna- phis et Samothracae 45, 5.
tionem urbis Romae 26, 11. ob- templis insignibus etiam aliqua
ruit Bastarnas 40, 58. multis miracula attinguntur 24, 8. 29.

« IndietroContinua »