Immagini della pagina
PDF
ePub

συντάξας εις όγδοήκοντα λόχους όπλα φέρειν επέταξεν ασπίδας 'Αργολικές και δόρατα και κράνη χάλκεα και θώρακας και κνημίδας και ξίφη. διελών δε αυτούς διχή, τετταράκοντα μέν

εποίησε νεωτέρων λόχους, οις τας υπαιθρίους απέδωκε στρα5 τείας, τετταράκοντα δε πρεσβυτέρων, ούς έδει της νεότητος εις

πόλεμον έξιούσης υπομένοντας εν τη πόλει τα εντός τείχους φυλάττειν. αύτη πρώτη σύνταξις ήν χώραν δε κατείχεν εν τούς πολέμους την προαγωνιζομένην της φάλαγγος όλης. έπειτ'

εκ των υπολειπομένων ετέραν αφήρει μοίραν, οίς ήν εντός μεν 10 μυρίων δραχμών, ου μείον δε πέντε και εβδομήκοντα μνών το

τίμημα. συντάξας δε τούτους εις είκοσι λόχους, τα μεν άλλα φορείν όπλα προσέταξεν όσα τους προτέρους, τους δε θώρακας ούτων αφείλε, και αντί των ασπίδων απέδωκε θυρεούς. διελών

δε και τούτων τους υπέρ τετταράκοντα και πέντε έτη γεγονότας 15 από των εχόντων την στρατεύσιμον ηλικίαν, δέκα μέν εποίησε

λόχους νεωτέρων ούς έδει προπολεμείν της πόλεως δέκα δε πρεσβυτέρων οίς απέδωκε τειχοφυλακείν. αύτη δευτέρα σύνταξις ήν, έκοσμείτο δ' εν τούς αγώσι μετά τους προμάχους. την

δε τρίτην επoίει σύνταξιν εκ των υπολειπομένων όσοι τίμησιν 20 είχον ελάττονα μεν των επτακισχιλίων και πεντακοσίων δρα

χμών, ου μείονα δε μνών πεντήκοντα. τούτων δ' εμείωσε τον οπλισμόν ου μόνον τοϊς θώραξιν, ώστερ των δευτέρων, αλλά

Thlr., also 100000=2700 Thlr. Nun den Schild von Erz und kleiner als beträgt die attische Mine (100 das scutum, weil die Brust durch Drachen = 1 Mine, 60 Minen die lorica (=θώραξ) geschützt war; einem Talent) 26 Thlr. 6 Sgr., also 2. κνημίδες: ocreae. Der Speer (ha100 Minen 2620 Thlr. Wir sehen sta) war lang, das Schwert (gladius) also, dasz Dion. nach der neuen dagegen kurz u. stark. 3. διελών (Silber-). Währung rechnet (vgl. δε αυτούς διχή: Weil die Centurienoben πρός αργύριον) u, ebenso Li- verfassung zugleich Heeresverfass. vius nicht mehr an das schwere war, so war jede Classe in zwei pfündige Kupfer-As denkt. Die Ser- Abth. getheilt (seniorum ac iuniovianischen Censussätze sind ur- rum) i. e. Feld truppen (υπαιsprünglich nicht nach gemünzten θρίους στρατείας απέδωκε) und Assen, sondern nach dem Grund- Reserveheer zur Bedeckung der beitz in Morgen Landes be- Stadt (τα εντός τείχους φυλάττειν). stimmt worden, u. zwar scheint es, 9. εκ των υπολειπομένων: Aus der dass ein iugerum agri zu 5000 Assen übrigen Masse der Bürger, welche angenommen wurde. Der Grund- nicht zur ersten Classe gehörten. hesitz für 100000 Asse würde dem-, 10. εντός μυρίων δραχμών = εκατόν nach 20 Morgen Landes betragen. μνών, denn 100 Drachmen =1 Mine. 1. εις όγδοήκοντα λόχους: Octoginta - 12. θώρακας=θυρεούς: θυρεός= confeci teenturias.-1.όπλα φέρειν scutum ein länglicher viereckiger, επέταξεν: die Centurienverfassung hölzerner, mit Leder überzogener war zugleich Heerverfassung u. das Schild, der den fehlenden Panzer in Classen eingetheilte Volk bildete zum Theil ersetzen musste.-16. προden Heerbann (exercitus) in 5 ver- πολεμείν της πόλεως (propugnare schiedenen Abtheilungen u. Waffen- pro urbis salute) = tás ünalspiovs gattungen. Die ασπίδες 'Αργολικαί στρατείας ποιείσθαι, nicht etwa entsprechen dem clipeum einem, run- pro vallo, pro muro propugnare.

[ocr errors]

5

και ταϊς περικνημίσι. συνέταξε δε και τούτους εις είκοσι λόχους, και διείλε τον αυτόν τρόπον τοϊς προτέροις καθ' ηλικίαν, δέκα λόχους αποδούς τους νεωτέροις και δέκα τοις πρεσβυτέροις. χώρα

δε και στάσις ήν τούτων των λόχων εν ταις μάχαις ή μετά τους έφεστώτας τους προμάχοις.

ΧVΙΙ. 'Αφελών δε πάλιν εκ των υπολειπομένων τους ελάττω πεντακισχιλίων δραχμών έχοντας ουσίαν άχρι πέντε και είκοσι μνών, τετάρτην εποίησε μοίραν. διέταξε δε και τούτους είς είκοσι λόχους, και δέκα μέν έποίησε των εν ακμή, δέκα δε των υπερηλίκων κατά ταύτά τοϊς προτέροις. όπλα δε φέρειν έταξεν 10 αυτούς θυρεούς και ξίφη και δόρατα και στάσιν έχειν εν τοις αγώσι την υστάτην. τήν δέ πέμπτην μοίραν, οίς εντός είκοσι και πέντε μνών άχρι δώδεκα και ημίσους μνών ο βίος ήν, εις τριάκοντα συνέταξε λόχους. διήρηντο δε και ούτοι καθ' ηλικίαν πεντεκαίδεκα μεν γαρ εξ αυτών λόχοι τους πρεσβυτέρους είχον, 15 πεντεκαίδεκα δε τους νεωτέρους. τούτους έταξε σαυνία και σφενδόνας έχοντας έξω τάξεως συστρατεύεσθαι. τέτταρας δε λόχους ουδέν έχοντας όπλον ακολουθείν εκέλευσε τοΐς ενόπλοις ήσαν δε των τεττάρων τούτων δύο μέν οπλοποιών τε και τεκτόνων και των άλλων των κατασκευαζόντων τα εις τον πόλεμον 20 εύχρηστα δύο δε σαλπιστών τε και βυκανιστών και των άλλοις τισιν οργάνοις επισημαινόντων τα παρακλητικά του πολέμου. προσέκειντο δε οι μεν χειροτέχναι τοϊς το δεύτερον έχουσι τίμημα διηρημένοι καθ' ηλικίαν, ο μεν τοίς πρεσβυτέροις, ο δε τούς νεωτέροις ακολουθών λόχος. οι δε σαλπισταί τε και οι βυκα- 25 νισται τη τετάρτη συνετάττοντο μοίρα. ήν δε και τούτων είς μέν των πρεσβυτέρων λόχος, εις δε τών νεωτέρων: λοχαγοί δ' εκ πάντων επιλεχθέντες οι γενναιότατοι τα πολέμια τους ιδίους έκαστοι λόχους ευπειθείς τοϊς παραγγελλομένοις παρείχοντο.

ΧVΙΙΙ. Αύτη μεν η διακόσμησις ήν ή το πεζικόν εκπληρούσα 30 των τε φαλαγγιτών και των ψιλών στράτευμα το δε των ιππέων πλήθος επέλεξεν εκ των εχόντων το μέγιστον τίμημα και κατά γένος επιφανών συνέταξε δ' εις οκτωκαίδεκα λόχους, και προσ

[merged small][merged small][ocr errors]

15

ένειμεν αυτούς τους πρώτους των φαλαγγιτών όγδοήκοντα λόχοις. είχον δε και ούτοι τους επιφανεστάτους λοχαγούς, τους δε λοιπους πολίτας, οι τίμησιν είχον ελάττονα δώδεκα και ημίσους

μνών, πλείους τον αριθμόν όντας των προτέρων, άπαντας εις και ένα συντάξας λόχον στρατείας τε απέλυσε και πάσης εισφοράς

εποίησεν ατελείς. εγένοντο δη συμμορίαι μεν εξ, ας Ρωμαίοι καλούσι κλάσεις, τας Ελληνικές κλήσεις παρονομάσαντες λόχοι δε ούς αι συμμορίαι περιελάμβανον εκατόν και ενενηκοντα

τρείς. επεϊχον δε την μεν πρώτην συμμορίαν οκτώ και ενενή10 κοντα λόχοι συν τοϊς ιππεύσι την δε δευτέραν είκοσι και δύο

συν τοϊς χειροτέχναις την δε τρίτην είκοσι την δε τετάρτης πάλιν είκοσι και δύο συν τοϊς σαλπισταϊς και βυκανισταϊς την δε πέμπτην τριάκοντα την δ' επί πάσαις. τεταγμένην εις λόχος και των απόρων.

XIX. Ταύτη τη διακοσμήσει χρησάμενος, τας μέν των στρατιωτών καταγραφές κατά την διαίρεσιν έποιείτο την των λόχων, τάς δε των εισφορών επιταγές κατά τα τιμήματα των βίων. οπότε γαρ αυτώ δεήσειε μυρίων, ή δισμυρίων, ει τύχοι, στρα

τιωτών, καταδιαιρών το πλήθος εις τους εκατόν ενενηκοντατρείς 20 λόχους, το επιβάλλον εκάστω λόχω πλήθος εκέλευε παρέχειν

έκαστον λόχον την δε δαπάνην την εις τον επισιτισμόν των στρατευομένων και εις τας άλλας χορηγίας τάς πολεμικές επιτελεσθησομένην συμμετρησάμενος οπόση τις αρκούσα έσται,

διαιρών τον αυτόν τρόπον εις τους εκατόν ενενηκοντατρείς λό25 χους, το έκ της τιμήσεως επιβάλλον εκάστω διάφορον άπαντας

έκέλευσεν εισφέρειν. συνέβαινεν ούν τοϊς τας μεγίστας έχουσιν ουσίας ελάττοσι μέν ουσιν, εις πλείονας δε λόχους μεμερισμένους, στρατεύεσθαί τε πλείους στρατείας ουδέποτε αναπαυομένους

και χρήματα πλείω των άλλων εισφέρειν τοϊς δε τα μέτρια και 30 μικρά κεκτημένοις πλείοσιν ούσιν εν ελάττοσι λόχοις, στρα

τεύεσθαί τε ολιγάκις και εκ διαδοχής, και βραχείας συντελεϊν εισφοράς τοϊς δ' ελάττω των ικανών τετιμημένοις αφεΐσθαι πάντων των οχληρών. επoίει δε τούτων έκαστον ουκ άτερ αιτίας, αλλά πεπεισμένος ότι πάσιν ανθρώποις άθλα των πολέμων εστί τα χρήματα και περί της τούτων φυλακής άπαντες κακοπαθoύσιν ορθώς oύν έχειν ώετο τους μεν περί μειζόνων κινδυνεύοντας άθλων μείζονας υπομένειν κακοπαθείας τούς τε σώμασι και τους χρήμασι, τους δε περί ελαττόνων ήττον ενοχλείσθαι κατ' αμφότερα, τους δε περί μηδενός δεδoικότας μηδέν και κακοπαθεϊν, των μέν εισφορών απολυομένους διά την απορίαν, των δε στρατειών δια την ανεισφορίαν. ου γαρ ελάμβανον εκ του δημοσίου τότε Ρωμαίοι στρατιωτικούς μισθούς, αλλά τοίς ιδίοις τέλεσιν εστρατεύοντο. ούτε δή χρήματα συνεισφέρειν τους ουκ έχοντας οπόθεν συνεισοίσουσιν, αλλά των καθ' ημέραν 10 αναγκαίων απορουμένους ώετο δείν, ούτε μηδέν συμβαλλομένους στρατεύεσθαί τινας εκ των αλλοτρίων όψωνιαζομένους χρημάτων, ώσπερ τους μισθοφόρους.

die alten patricischen Doppelcenturien des Targ. Priscus = 6. - 6. åtɛlɛts = inmunes. Später wurden von diesen Nicht - Grundbesitzern die Allerärmsten (capite censi) von dem mehr bemittelten Theile (proletarii) unterschieden und die letzteren in schlimmen Zeiten zuweilen aufgeboten, die ersten erst seit Maria 8. – 9. οκτώ και ενενήκοντα: die I. Classe hatte also, wenn sie übereinstimmte, die Majorität.

15. τας των στρατιωτών καταγραφάς die Aushebung :

17. τας των εισφορών επιταγές die betr. . Quoten des tributum. Eine regelmäszige Steuer gab es nicht. - 21. Els τόν επισιτισμόν = für die Verplegung (in Naturallieferungen). – 28. ουδέποτε αναπαυομένους terbrochen. – 31. και εκ διαδοχής nur abwechselnd, im Gegensatz zu ουδέπ. αναπ. ουκ άτερ αιτίας nicht ohne guten Grund; άτερ 1st

unun

XX. Τούτον δε τον τρόπον άπαν επιθεις το βάρος τοΐs πλουσίοις των τε κινδύνων και των αναλωμάτων, ως είδεν άγα- 15 νακτούντας αυτούς, δι' ετέρου τρόπου την τε αθυμίαν αυτών παρεμυθήσατο και την οργήν έπράυνε, πλεονέκτημα δωρησάμενος εξ ου πάσης έμελλον της πολιτείας έσεσθαι κύριοι, τους πένητας απελάσας από των κοινών ήν δε το πλεονέκτημα περί τάς εκκλησίας, εν αίς τα μέγιστα επεκυρoύτo υπό του δήμου, είρη- 20

μοι και πρότερον ότι τριών πραγμάτων και δημος εκ των παλαιών νόμων κύριος ήν των μεγίστων τε και αναγκαιοτάτων, αρχάς αποδείξαι τάς τε κατά την πόλιν και τας επί στρατοπέδου, και νόμους τους μεν επικυρώσαι, τους δ' ανελεϊν, και περί πολέμου συνισταμένου τε και καταλυομένου διαγνώναι. την δε περί 25 τούτων διάσκεψιν και κρίσιν έποιείτο κατά τας φράτρας ψηφοφορών και ήσαν οι τα ελάχιστα κεκτημένοι τοίς τας μεγίστας έχoυσιν ουσίας ισόψηφοι ολίγων δε όντων, ώσπερ είκός, των πλουσίων, οι πένητες εν ταϊς ψηφοφορίαις επεκράτουν μακρώ πλείους όντες εκείνων. τούτο συνιδών και Τύλλιος επί τους πλου- 30 σίους μετέθηκε το των ψήφων κράτος. οπότε γαρ αρχάς αποδεικνύειν ή περί νόμου διαγινώσκειν ή πόλεμον εκφέρειν δόξειεν αυτώ, την λοχίτιν αντί της φρατρικής συνήγεν εκκλησίαν.

ται δε

8. στρα

poëtisch άνου.

1. Aehnlich urtheilt Nicias bei Τhuc. VI, 9: νομίζω ομοίως αγαθόν πολίτης είναι, δς αν και του σώματός τι και της ουσίας προνοηται μάλιστα γαρ άν ο τοιούτος και τα της πόλεως δι' εαντον βούλοιτο ορθούσθαι. τιωτικούς μισθούς: Es geschah dies erst im J. 406 v. Chr. bei Beginn des letzten Veientischen Krieges, cf. Liv. IV, 59 decrevit senatus , ut stipeudium miles de publico acciperet, cum ante id tempns de suo quisque functus eo munere esset. (Der

Mann erhielt bis auf Cäsar 5 Asses.)

12. όψωνιαζομένους, bekstigt, besoldet.

16. αθυμίαν, Verstimmung: παρεμυθήσατο heben, beseitigen (durch Zusprache).-17.πλεονέκτημα, Uebergewicht. . 20. τα μέγιστα, Wahl der Magistrate, Entscheidung über Krieg u. Frieden, Gesetzgebung. 26. κατά τας φράτρας, nach Curien; innerhalb der Curien vielleicht noch gentes.-31.ψήφων κράτος, Entscheidung. - την λοχίτιν αντί της φρατρικής: Es trat die Heeresversamm

εκάλει δε εις απόφασιν γνώμης πρώτους μεν λόχους τους από του μεγίστου τιμήματος καταγραφέντας, εν οίς ήσαν οί τε των ίππέων οκτωκαίδεκα και οι των πεζών όγδοήκοντα. ούτοι τρισι πλείους όντες των υπολειπομένων, ει το αυτό φρονήσειαν εκρά5 τουν τών ετέρων, και τέλος είχεν η γνώμη" ει δε μη γένοιντο επί της αυτής προαιρέσεως άπαντες ούτοι, τότε τους από του δευτέρου τιμήματος είκοσι και δύο λόχους εκάλει. μερισθεισών δε και τότε των ψήφων τους από του τρίτου τιμήματος εκάλει:

και τετάρτους τους από του τετάρτου τιμήματος, και τούτο 10 επoίει μέχρι του γενέσθαι λόχους επτά και ενενήκοντα ισοψή

φους. ει δε μέχρι της πέμπτης κλήσεως μη τύχοι τούτο γενόμενον, αλλ' εις ίσα μέρη σχισθείεν αι των εκατόν ενενήκοντα δύο λόχων γνώμαι, τότε τον έσχατον εκάλει λόχον, ενώ το των από

ρων και διά τούτ' αφειμένων απάσης στρατείας τε και εισφοράς 15 πολιτών πλήθος ην οπoτέρα δε προσθοίτο των μερίδων ούτος

ο λόχος, αύτη το κράτος ελάμβανε. τούτο δ' ήν σπάνιον και ού μακράν απέχον τού αδυνάτου. τα πολλά μέν γάρ επί της πρώτης κλήσεως τέλος ελάμβανεν, ολίγα δε μέχρι της τετάρτης προύβαινεν η δε πέμπτη κλήσεις και η τελευταία παρείλκοντο.

20

G. Tarquinius Superbus.

1. Regierung. (Liv. Ι, 49).

XLIX. Inde L. Tarquinius regnare occepit, cui Superbo 1 cognomen facta indiderunt, quia socerum gener sepultura prohibuit, Romulum quoque insepultum perisse dictitans; primo- 2

lung (comitia centuriata) an die
Stelle der rein patricischen Gentil-
versammlung (comitia curiata). In
der ersteren gab es nur 193 Stimmen
(jede Centurie hatte eine Stimme),
die Reichen (I Classe=98 Stimmen)
hatten die Majorität; in den Curiat-
comitien stimmte man dagegen viri-
tim (je in einer Curie), so dass die
Aermeren die Reichen leicht über-
stimmen konnten. Vgl. die Timo-
kratieSolon’s in Athen;-1. εις άπο-
φασιν γνώμης=zur Abstimmung.-
6. επί της αυτής προαιρέσεως = der-
selben (politischen)Ansicht sein.-12.
σχισθείεν, sich spalteten, theilten. -
17. ου μακράν απέχον του αδυνάτου

nicht weit ab vom Unmöglichen

fast unmöglich, völlig unwahrscheinlich.-17. τα πολλά = plerumque. παρείλκοντο

wurden nebenher geschleppt, i. e. waren für die Entscheidung ohne Bedeutung. (Das Verb. zunächst von Pferden, die an den beiden äuszersten Enden des Gespanns neben dem Joche ziehen, (σειρα φόροι.)

22.' occepit (gewöhnlich magistratum) mit Inf. ähnlich wie urbem oppugnare adortus est. — 23. socerum gener: Tarq. heirathete die Tochter des Servius (Tullia), bemächtigte sich mit Gewalt des Thrones und liess den greisen König ermorden.

« IndietroContinua »