Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]

ΕΡΙΤΟΜΕ

LIBRI XXXVI LIVIANI.

MANIUS

ANIUS Acilius Glabrio conful Antiochum apud Thermopylas, Philippo rege adjuvante, victum, Græcia expulit, idemque Etolos fubegit. P. Cornelius Scipio Nafica conful ædem matris deûm, quam ipfe in Palatium intulerat, vir optimus a fenatu judicatus, dedicavit; idemque Boios Gallos victos in deditionem accepit, & de iis triumphavit. Præterea navalia certamina profpera adversùs præfectos Antiochi regis referuntur. 乳

[ocr errors][merged small][merged small]

AB URBE CONDITA

LIBER

XXXVI.

1. PUBLIU

P. Cor

·

M. Aci

UBLIUM Cornelium Cn. filium Sci- U.c.561 pionem, & Manium Acilium Glabrionem a. C.191. confules, inito magiftratu, Patres, priuf-nelio quam de provinciis agerent, res divinas lio Coff facere majoribus hoftiis jufferunt in omnibus fanis, in quibus lectifternium majorem partem anni fieri folet ; precarique, quod fenatus de novo bello in animo haberet ut ea res fenatui populoque Romano bene ac feliciter eveniret. Ea omnia facrificia læta fuerunt; primisque hoftiis perlitatum eft: & ita arufpices refponderunt, eo bello terminos populi Romani propagari, victoriam ac triumphum oftendi. Hæc quum renuntiata effent, folutis religione animis, Patres rogationem ad populum ferri juffe- P. R. runt: Vellent juberentne, cum Antiocho rege, thi quique fectam ejus fecuti effent, bellum ini- cernitur.

Bellum

a

in Antio

a. C.191.

exercitus.

ri? fi ea rogatio perlata effet, tum, fi ita U.c.561. videretur confulibus, rem integram ad fenatum referrent. P. Cornelius eam rogationem pertulit: tum fenatus decrevit, ut confules Italiam & Græciam provincias fortirentur: cui Græcia eveniffet, ut præter eum numerum militum, quem L. QuinProvin- tius in eam provinciam ex auctoritate fecit & natus fcripfiffet imperaffetve, ut eum exercitum acciperet, quem M. Bæbius prætor anno priore ex fenatufconfulto in Macedoniam trajeciffet. Et extra Italiam permiffum, ut, fi res poftulaffet, auxilia ab fociis, ne fupra quinque millium numerum, acciperet. L. Quintium fuperioris anni confulem legari ad id bellum placuit. Alter conful, cui Italia provincia eveniffet, cum Boiis juffus bellum gerere, utro exercitu mallet ex duobus, quos fuperiores confules habuiffent; alterum ut mitteret Romam, eæque urbanæ legiones effent paratæ, quò fenatus cenfuiffet.

II. His ita in fenatu ad id, quæ cujus provincia foret, decretis, tum demum fortiri confules placuit. Acilio Græcia, Cornelio Italia evenit. Certâ deinde forte fenatufconfultum factum eft : Quod populus Romanus eo tempore duellum juffiffet effe cum rege Antiocho, quique fub imperio ejus effent, ut ejus rei causâ fupplicationem imperarent confules; utique Manius Acilius conful ludos magnos Jovi voveret, & dona ad

« IndietroContinua »