Immagini della pagina
PDF
ePub

omnia pulvinaria. Id votum in hæc verba, præeunte P. Licinio pontifice maximo, U.c.561. a. C.igt. conful nuncupavit: Si duellum, quod cum Antiocho rege fumi populus juffit, id ex fententia fenatus populique Romani confectum erit; tum tibi, Jupiter, populus Romanus ludos magnos dies dec continuos faciet ; donaque ad omnia pulvinaria dabuntur de pecunia, quantam fenatus decreverit. Quifquis magiftratus eos ludos quando ubique fa xit, hi ludi rectè facti, donaque data rectè funto. Supplicatio inde ab duobus confuli. bus edicta per biduum fuit. Confulibus fortitis provincias, extemplo & prætores fortiti funt. M. Junio Bruto jurifdictio utraque evenit, A. Cornelio Mammulæ Bruttii, M. Æmilio Lepido Sicilia, L. Oppio Salinatori Sardinia, C. Livio Salinatori claffis, L. Æmilio Paulo Hifpania ulterior. His ita exercitus decreti. A. Cornelio novi milites, confcripti priore anno ex fenatuf confulto a L. Quintio confule, dati funt; juffufque tueri omnem oram circa Tarentum Brundifiumque. L. Æmilio Paulo in ulteriorem Hifpaniam, præter eum exercitum, quem a`M. Fulvio proprætore accepturus effet, decretum eft, ut novorum militum tria millia duceret, & trecentos equites, ita ut in iis duæ partes fociûm Latini nominis, tertia civium Romanorum effet. Idem fupplementi ad C. Flaminium, cui imperium prorogabatur, in Hifpaniam

a. C.191.

:

citeriorem eft miffum. M. Æmilius LepiU.c.561. dus a L. Valerio, cui fucceffurus effet, fimul provinciam exercitumque accipere jus fus L. Valerium, fi ita videretur, proprætore in provincia retinere ; & provinciam ita dividere, ut una ab Agrigento ad Pachynum effet, altera a Pachyno Tyndarium eam maritimam oram L. Valerius viginti navibus longis cuftodiret. Eidem prætori mandatum, ut duas decumas frumenti exigeret; id ad mare comportandum, devehendumque in Græciam curaret. Idem L. Oppio de alteris decumis exigendis in Sardinia imperatum ; ceterum non in Græciam, fed Romam, id frumentum portari placere. C. Livius prætor, cui claffis evenerat, cum triginta navibus paratis trajicere in Græciam primo quoque tempore juffus, & ab Atilio naves accipere veteres naves, quæ in navalibus erant, ut reficeret & armaret, M. Junio prætori negotium datum eft, & in eam claffem focios navales libertinos legeret.

III. Legati terni in Africam ad Carthaginienfes & in Numidiam, ad frumentum rogandum, quod in Græciam portaretur, miffi; pro quo pretium folveret populus Romanus. Adeoque in apparatum curamque ejus belli civitas intenta fuit, ut P. Cornelius conful ediceret, Qui fenatores effent, quibufque in fenatu fententiam dicere

a. C.igi.

liceret, quique minores magiftratus effent, ne quis eorum longiùs ab urbe Roma abiret, U.c.561. quàm unde eo die redire poffet; neve uno tempore quinque fenatores ab urbe Roma abeffent. In comparando impigrè claffem C. Livium prætorem contentio, orta cum colonis maritimis, paulifper tenuit. Nam, quum cogerentur in claffem, tribunos plebei appellarunt: ab iis ad fenatum rejecti funt. Senatus ita, ut ad unum omnes confentirent, decrevit, vacationem rei navalis his colonis non effe. Oftia, & Fregenæ, & Caftrum novum, & Pyrgi, & Antium, & Tarracina, & Minturnæ, & Sinueffa fuerunt, quæ cum prætore de vacatione certaverunt. Conful deinde Manius Acilius ex fenatufconfulto ad collegium fecialium retulit: Ipfine utique regi Antiocho indiceretur bellum, an fatis effet ad præfidium aliquod ejus nuntiari? & num Etolis quoque feparatim indici juberent bellum? & num priùs focietas eis & amicitia renuntianda effet, quàm bellum indicendum? Feciales refponderunt: Jam antè fefe, quum de Philippo confulerentur, decreffe, nihil re- tium feferre, ipfi coràm, an ad præfidium, nuntiare- ratione tur. Amicitiam renuntiatam videri, quum legatis, toties repetentibus res, nec reddi, nec fatisfieri æquum cenfuiffent. Etolos ultro fibi bellum indixiffe, quum Demetriadem, fociorum urbem, per vim occupaffent; Chalcidem terrâ marique oppugnatum iffent; regem An

Fecia

tentia de

indicendi belli.

a. C.ign.

tiochum in Europam ad bellum populo RoU.c.561 mano inferendum traduxiffent. Omnibus jam fatis comparatis, Manius Acilius conful edixit: Ut, quos L. Quintius milites confcripfiffet, & quos fociis nominique Latino imperaffet, quos fecum in provinciam ire oporteret, & tribuni militum legionis prime & tertiæ, uti omnes Brundifium Idibus Maiis convenirent: ipfe ante diem quintum Nonas Maias paludatus urbe egreffus eft. Per eofdem dies & prætores in provincias profecti funt.

mhao.

"

Legati a IV. Sub idem tempus legati ab duobus & Pregibus, Philippo Macedoniæ & Ptolemæo Ægypti Romam venerunt, polli→ centes ad bellum auxilia, & pecuniam, & frumentum : ab Ptolemæo etiam mille pondo auri, viginti millia pondo argenti allata. Nihil ejus acceptum. Gratiæ regibus actæ. Et, quum uterque fe cum omnibus copiis in Ætoliam venturum, belloque interfuturum, polliceretur, Ptolemæo id remiffum: Philippi legatis refponfum, gratum

eum fenatui populoque Romano facturum, Cartha-fi Manio Acilio confuli non defuiffet. Item ginienfes Mai-ab Carthaginienfibus & Mafinissa rege lengati venerunt. Carthaginienfes tritici mohor- diûm mille, hordei quingenta millia ad Bittunt. exercitum, dimidium ejus Romam apportaturos polliciti funt; id ut ab se munus Romani acciperent, petere se: & claffem fuorum fuo fumptu comparaturos ; & fti

deum

[ocr errors]

pendium, quod pluribus penfionibus in multos annos deberent, præfens omne da- U.c.561. turos. Mafiniffæ legati quingenta millia.C. modiûm tritici, trecenta hordei ad exercitum in Græciam ; Romam trecenta millia modiûm tritici, ducenta quinquaginta hordei; equites quingentos, elephantos viginti regem ad Manium Acilium confulem miffurum. De frumento utrifque refponfum, ita ufurum eo populum Romanum, fi pretium acciperent. De claffe Carthaginienfibus remiffum; præterquam fi quid navium ex fœdere deberent de pecunia item refponfum, nullam ante diem accepturos.

vitates

follicitats

V. Quum hæc Romæ agebantur, Chal- Antio cide Antiochus, ne ceffaret per hiberno-chus cirum tempus, partim ipfe follicitabat civi- Gracia tatum animos mittendis legatis, partim ultro ad eum veniebant; ficut Epirotæ communi gentis confenfu, & Elei e Peloponnefo venerunt. Elei auxilium adversùs Achæos petebant, quos, poft bellum non ex fua fententia indictum Antiocho, primùm civitati fuæ arma illaturos credebant. Mille iis pedites cum duce Cretenfi Euphane funt miffi. Epirotarum legatio erat minimè in partem ullam liberi aut fimplicis animi. Apud regem gratiam initam volebant cum eo, ut caverent, ne quid offenderent Romanos: petebant enim, Ne fe temere in caufam deduceret, expofitos ad

« IndietroContinua »