Immagini della pagina
PDF
ePub

Νέπως απεϊπε τη στρατηγώ μηδεμίαν προ της κληρώσεως αυτών δίκην προσέσθαι. έδει δε άρα τους αγορανόμους προ των

ταμιών καταστήναι, και δια τούτο ότι μάλιστα η διατριβή 8 εγένετο. μαχόμενος δε και περί αυτού τούτου πολλά έτάραττε,

και τέλος μονομάχους τινάς και αυτός και άλλους των τα αυτά οι βουλομένων αθροίσας ές χείρας τω Κλωδίω συνεχώς ήει,

και σφαγαι κατά πάσαν ως ειπείν την πόλιν εγίγνοντο. ο ουν 2 Νέπως φοβηθείς πρός τε του συνάρχοντος και προς του Πομ

πηίου των τε άλλων των πρώτων μετεβάλετο, και ούτως ή τε γερουσία κατελθεϊν τον Κικέρωνα του Σπινθηρος εσηγησαμένου

προεβούλευσε, και ο δήμος αμφοτέρων των υπάτων εσενεγκόν3 των εψηφίσατο. αντέλεγε μεν γαρ προς αυτούς Κλώδιος, αλλ'

εκείνω τε ο Μίλων αντέκειτο, ώστε μηδέν βίαιον δράσαι, και τω νόμω άλλοι τε και ο Πομπήιος συνείπον, ώστε πολύ κρείτ

τους αυτούς γενέσθαι. 9 κατήλθε τε ούν Κικέρων, και χάριν τη τε βουλή και το

δήμω, παρασχόντων αυτών των υπάτων, και κατά το συνέδριον και κατά την εκκλησίαν έγνω. τω τε Πομπηίω την έχθραν την

επί τη φυγή μεθείς συνηλλάγη, και την γε ευεργεσίαν παρα2 χρήμα απέδωκε λιμού γαρ εν τη πόλει ισχυρού γενομένου, και

das Vorverfahren bei diesem, jedoch placatus; § 130 ut etiam Q. Metelmusste auch er sich das consilium Tus consul, qui mihi vel maxime ex vom praetor urbanus erbitten. Die magnis contentionibus reip. fuisset Reihenfolge der gesamten Prozesse inimicus, de mea salute rettulerit etc. mit Rücksicht auf die Verwendung nai dñuos] Comitiis centuriatis, der einzelnen Geschwornenabteilun- vgl. Cic. ad Att. IV, 1. gen wurde von dem prator urbanus C. 9. τη τε βουλή και τώ δήμω] bestimmt. Für die Quästoren ist Über die Rückkehr Ciceros vgl. hiernach, wie es scheint, nur Ein ad Att. IV, 1 und pro Sest. § 131 sqq. Platz offen; sie konnten die Ver- Die beiden Reden cum senatui teilung der Geschwornenliste in die gratias egit und cum populo verschiedenen geschlossenen und gratias egit sind noch erhalten. stehenden consilia vornehmen.“ παρασχόντων] Nur die MagiVgl. Cic. p. Sest. $ 89. Wenn nun strate, welche das ius cum populo Clodius zum Ädil erwählt wurde, agendi hatten, konnten dem Privatehe die Anklage angenommen wer- mann gestatten vor dem Volke zu den konnte, so

er für sein sprechen. – λιμου ισχυρού] Vgl. Cic. Amtsjahr gegen jede Anklage ge- de domo g 10: sed quaero in ipsa schützt, denn als magistratus konnte sententia, quoniam princeps ego er nicht angeklagt werden.

sum eius atque auctor, quid C. 8. μαχόμενος] Αls Subjekt dazu reprehendatur? Utrum causa novi ist Milo zu ergänzen.

των τα

consilii capiendi non fuit ? an αυτά οι βουλομένων] Wie Z. Β. Ρ. meae partes in ea causa non praeciSestius. μεταβάλετο] vgl. Cic. p. puae fuerunt? an alio potius confuSest. § 87 consulis alterius summum giendum fuit? Quae causa maior studium, alterius animus paene quam fames esse potuit, quam sedi

war

του ομίλου παντός ές τε το θέατρον, και μετά τούτο και ες το Καπιτώλιον επι τους βουλευτές συνεδρεύοντας εσπηδήσαντος, και τοτε μεν εν χερσίν αυτούς αποσφάξειν, τοτε δε και καταπρήσειν συν αυτούς τους ναούς απειλούντος, έπεισε σφάς επιμε- 3 λητής του σίτου τον Πομπήιον προχειρίσασθαι, και δια τούτο και αρχήν αυτώ ανθυπάτου και εν τη Ιταλία και έξω επί πέντε έτη δούναι. και ο μεν, ώσπερ επί τοϊς καταποντισταϊς πρότερον, ούτω και τότε επί τω σίτω πάσης αύθις της οικουμένης της υπό τους Ρωμαίοις τότε ούσης άρξειν έμελλε Καίσαρ δέ και 10 Κράσσος άλλος μέν ήχθοντο τω Κικέρωνι, σπουδήν δ' ούν τινα αυτού έσχον, επειδή πάντως καθήξοντα αυτόν ήσθοντο, και γαρ ο Καίσαρ και απών εύνοιάν τινα αυτώ ενεδείξατο, ου μέντοι και χάριν ουδεμίαν αντέλαβον. εκείνος γάρ τούτό τε ουκ από 2 γνώμης σφάς πεποιηκότας ειδώς, και της φυγής αιτιωτάτους γεγονέναι νομίζων, εκ μέν του προφανούς ου πάνυ προς αυτούς εθρασύνετο, άτε και των της ακράτoυ παρρησίας επικαρπιών νεωστι πεπειραμένος, βιβλίον μέντοι τι απόρρητον σννέθηκε,

επι

.

tio, quam consilia (Umtriebe) tua (des Clodius) tuorumque, qui facultate oblata ad inperitorum animos incitandos renovaturum te tua illis funesta latrocinia ob annonae causam putavisti? Frumentum provinciae frumentariae partim non habebant partim in alias terras miserant partim, quo gratius esset tum cum in ipsa fame subvenissent, custodiis suis clausum continebant, ut subito novum mitterent. Man sieht daraus, dass die Teurung der Lebensmittel zum grossen Teil eine künstliche war. - και ες το Καπιτώλιον] Cic. ibid. § 11: nam cum ingravescerct αηηοηα, ut iam plane inopia ac fames, non caritas timeretur, concursus est ad templum Concordiae factus senatum illuc vocante Metello consule. Qui si verus fuit, ex dolore hominum et fame, certe consules causam suscipere, certe senatus aliquid consilii capere potuit: sin causa (Vorwand) fuit annona ,

seine Absicht war vielmehr, dem
Clodius die Gewalt über die Volks-
menge zu entziehen. Vgl. ibid. § 18
cum ad causam caritatis accederet
iste speculator conmunium miseria-
rum, qui semper ex reip. malis sce-
leris sui faces inflammares.
μελητής του σίτου] Cic. ad Αtt. IV,
i legem consules conscripserunt, qua
Pompeio per quinquennium omnis
potestas rei frumentariae toto orbe
terrarum daretur.

C. 10. βιβλίον τι απόρρητον] Welche Schrift darunter zu verstehen ist, ist so wenig sicher als die Frage, ob unter το παιδί sein Sohn Marcus oder sein Freigelassener Tiro zu verstehen ist. Das letztere ist sehr unwahrscheinlich, da nicht der Freigelassene, sondern nur der Sklave und zwar der

[ocr errors]

seditionis quidem instimulator et concitator tu fuisti, nonne id agendum nobis omnibus fuit, ut materiem subtraheremus furori tuo? Ciceros Politik diente also nicht allein den Zwecken des Pompeius,

Haussklave o nais genannt wird. Ebenso unwahrscheinlich aber ist es, dass Cicero seinem jungen, unerfahrenen, dazu leichtsinnigen Sohne ein so wichtiges Geheimnis in die Hand gegeben haben sollte. In einem Briefe an den Proconsul Lentulus (Fam. I, 9, 23) sagt Cic.: scripsi etiam versibus tres libros de temporibus meis, quos iam pridem ad te misissem, si esse

Σ

και επέγραψεν αυτώ ως και περί των εαυτού βουλευμάτων απο3 λογισμόν τινα έχοντι πολλά δε δή και δεινά ες αυτό και περί

εκείνων και περί άλλων τινών συνένησε, και δια τούτο φοβηθείς μη και ζωντος αυτού εκφοιτήση, κατεσημήνατό τε αυτό και παρέδωκε το παιδί, προστάξας οι μήτ' αναγνώναι μήτε δημο

σιεύσαι τα γεγραμμένα πρίν άν μεταλλάξη. 11 Κικέρων μεν ούν αύθις ανεβλάστανε, και την τε άλλης

ουσίαν και το έδαφος της οικίας, καίτοι τη ελευθερία ανειμένον,

και του Κλωδίου και επιθειάζοντος και ες ενθυμίαν αυτώ προ2 βάλλοντος, έκομίσατο. τήν γάρ έσφοράς του φρατριατικού νό

μου, παρ' ήν εκ των ευπατριδών ες το πλήθος επεποίητο, διαβάλλων ως ουκ εν τοίς ωρισμένους εκ των πατρίων χρόνοις εκτεθέντος αυτού, τήν τε δημαρχίαν τού Κλωδίου πάσαν, εν ή και τα κατά την οικίαν εδέδοκτο, κατέλυε, λέγων ούχ οίόν τε είναι,

της μεταστάσεως αυτού της ες τον όμιλον παρανόμως γεγενη3 μένης, υγιές τι των εν αυτή πραχθέντων νομίζεσθαι, και έπεισε

διά τούτου τους ποντίφικας το έδαφός οι ώς και όσιον και βέβηλον όν αποδούναι. και ούτω και εκείνο και χρήματα ές τε

sed eos,

edendos putassem sunt enim
testes et erunt sempiterni meritorum
erga me tuorum meaeque pietatis ;
sed quia verebar non eos, qui se
laesos arbitrarentur etenim id
feci parce et molliter
quos erat infinitum bene de me meri-
tos omnes nominare. Quos tamen
ipsos libros, si quem cui recte
conmittam invenero, curabo
ad te perferendos. Dieses Werk
könnte also zuerst als das Bibliov
απόρρητον gedeutet werden. Da-
gegen erwähnt Boetius ein Buch
des Cic. de consiliis suis und Asco-
nius eine Schrift ähnlichen Inhalts
(in expositione suorum consiliorum);
doch geben beide wohl schwerlich
den richtigen Titel an oder Cicero
hat die Schrift de temporibus meis
vielleicht später de consiliis meis
in rep. administranda überschrie-
ben. Daneben erwähnt Cicero (ad
Αtt. ΙΙ, 6 α. ΧΙV, 17) ανέκδοτα Τheo-
pompino genere und gebraucht dabei
das Verbum pan gentur, welches
auf eine metrische Form schliessen
lässt. Es ist also nicht unwahr-
scheinlich, dass unter allen diesen

Angaben nur eine Schrift zu verstehen ist und dass diese auch nicht verschieden ist von der Schrift de consulatu meo (το περί υπατείας), welches einen Abschnitt des grösseren Werkes gebildet zu haben scheint. Vgl, den Brief ad Fam. V, 12.

C. 11. το έδαφος της οικίας] darüber giebt genaue Auskunft der Brief ad Att. IV, 2.

Αtt. Iv, 2. ανειμένον] consecratum. ες ενθυμίαν αυτώ προβάλλοντος] in religionem et vertere, religione aliquem constringere.

του φρατριατικού νόμου] legis curiatae. - διαβάλλων] infirmare

. legem.

τους ποντίφικας] das Kollegium der pontifices hatte ein Gutachten abzugeben über die Gültigkeit der Konsekration. Bei dieser Gelegenheit hielt Cicero die Rede de domo. Das Kollegium entschied zu Gunsten Ciceros. Nun aber kam die Angelegenheit erst noch vor die oberste Verwaltungsbehörde, den Senat. Dieser eignete sich das Gutachten der pontifices an und fasste Beschluss zur Ausführung desselben.

και χρήματα] die Summe fiel nicht hoch genug aus gegenüber

τήν της οικίας κατασκευήν, και ει δή τι άλλο της ουσίας αυτού ελελύμαντο, έλαβεν.

6. Politische Stellung Ciceros nach seiner Restitution

(Cic. Ep. ad Fam. I, 9).

M. Cicero S. D. P. Lentulo Imperatori. Periucundae mihi fuerunt litterae tuae, quibus intellexi te per- 1 spicere meam in te pietatem: quid enim dicam benevolentiam, cum illud ipsum gravissimum et sanctissimum nomen pietatis levius mihi meritis erga me tuis esse videatur? Quod autem tibi grata mea erga te studia scribis esse, facis tu quidem abundantia quadam amoris, ut etiam grata sint ea, quae praetermitti sine nefario scelere non possunt; tibi autem multo notior atque illustrior meus in te animus esset, si hoc tempore omni, quo diiuncti fuimus, et una et Romae fuissemus. nam in eo ipso, quod te ostendis esse fa- 2 cturum quodque et in primis potes et ego a te vehementer exspecto, in sententiis senatoriis et in omni actione atque administratione rei publicae floruissemus: de qua ostendam equidem paullo post qui sit meus sensus et status et rescribam tibi ad ea, quae quaeris; sed certe et ego te auctore amicissimo ac sapientissimo et tu me consiliario fortasse non inperitissimo, fideli quidem et benevolo certe

quamquam tua quidem causa te esse imperatorem

[ocr errors]

esses:

dem Wunsche Ciceros, vgl. ad Att. das der Abhängigkeit aus. IV, 2.

mea erga te studia] meine eifrige P. Lentulo imp.] P. Lentulus, Verwendung, Vertretung der Interwährend dessen Consulat (57) und essen des Lentulus in Rom während durch dessen kräftige Teilnahme seiner Abwesenheit. abundantia Cicero die Restitution als Bürger quadam amoris] aus übergrosser und Senator Roms erlangte, erhielt Freundlichkeit. sine nefario sceals Proconsul die Provinz Cilicien, lere] Cicero achtet den Lentulus welche er damals als der Brief ge- wie seinen patronus, da er sich um schrieben wurde (54) bereits das sein Wohl so sehr verdient gemacht dritte Jahr verwaltete. Cicero hat. Er sieht es also als eine sittschrieb an ihn mehrere Briefe, liche Verpflichtung an, Lentulus' welche in der Sammlung der Briefe Vorteil zu wahren. una] im Veran verschiedene Freunde und Be- kehr mit mir. kannte das erste Buch ausmachen, § 2. floruissemus] würden wir Von allen diesen zeichnet sich der hervorgetreten sein, uns ausge9. Brief durch Offenheit und Ehr- zeichnet haben. Die staatsmännische lichkeit ganz besonders aus, mit der Thätigkeit zerfällt in die ThätigCicero sein Verhältnis zu der Se- keit zu Rom (actio) als Senator, natspartei und zu Cäsar, Pompeius Richter, Redner; und in die Thätig. und Crassus entwickelt.

keit als Beamter in Rom oder in der § 1. levius] zu wenig sagend, Provinz (administratio). sensus zu unbedeutend; benevolentia et status] politische Gesinnung drückt nur das Gefühl der An- (Grundsätze) und Stellung (Handhänglichkeit, pietas zugleich lung). — imperatorem] sc. ab exer

. Histor. Quellenbuch II, 3.

10

provinciamque bene gestis rebus cum exercitu victore obtinere, ut debeo, laetor: – sed certe qui tibi ex me fructus debentur, eos uberiores et praesentiores praesens capere potuisses. in eis vero ulciscendis, quos tibi partim inimicos esse intellegis propter tuam propugnationem salutis meae, partim invidere propter illius actionis amplitudinem et gloriam, mirificum me tibi comitem praebuissem: quamquam ille perennis inimicus amicorum suorum, qui tuis maximis beneficiis ornatus in te potissimum fractam illam et debilitatam vim suam contulit, nostram vicem ultus est ipse sese. ea est enim conatus, quibus patefactis nullam sibi in posterum non modo dignitatis, sed ne libertatis quidem partem reliquit. te autem etsi mallem in meis rebus expertum quam etiam in tuis, tamen in molestia tua gaudeo eam te fidem cognosse hominum non ita magna mercede, quam ego maximo dolore cognoram. de qua ratione tota iám

videtur mihi exponendi tempus dari, ut tibi rescribam ad ea, quae 4 quaeris. certiorem te per litteras scribis esse factum me cum Cae

sare et cum Appio esse in gratia, teque id non reprehendere ad

[ocr errors]

:

citu appellatum. Dieselbe Ehre erlangte später Cicero in derselben Provinz. praesentiores] unmittelbarer. comitem]

= adiutorem. Unter den inimici sind zunächst Männer wie Clodius, Appius Claudius, C. Cato, Metellus Nepos etc. zu verstehen, unter den invidentes Mitglieder der Optimatenpartei. ille perennis inimicus] C. Cato, der den Antrag gestellt hatte den Lentulus aus der

Provinz vor der gesetzlichen Zeit abzuberufen. nostram vicem] so dass wir es nicht nötig haben: wir hätten gegen ihn nicht feindseliger handeln können als er gegen sich selbst verfuhr. -- quibus patefactis] Infolge seiner Wahlumtriebe war er de ambitu angeklagt und man erwartete damals seine Verurteilung. Er wurde freigesprochen. Vielleicht durch fremden Einfluss (libertatis?).

vinz Cilicien selbst erhielt, so hoffte
er, den Beschluss zur Ausführung
bringen zu können. Allein noch vor
seiner Abreise in die Provinz er-
klärte der Volkstribun C. Cato, dass
nach einem Spruche der Sibyllini-
schen Bücher ein in Rom Schutz
suchender König nur ohne Heer
zurückgeführt werden dürfe. Dies
veranlasste viele Debatten im Se-
nat, wobei auch Pompeius durch
seine Freunde gegen Lentulus ar-
beiten liess. Schliesslich setzten
Gabinius und Antonius eigenmächtig
den König in sein Reich ein, wäh-
rend dem Lentulus der reiche Er-
trag dieser Kommission aus den
Händen gewunden wurde.
fidem] die Treulosigkeit der näch-
sten politischen Freunde, wie z. B.
des Pompeius. non ita magna
mercede] Lentulus hatte es sich viel
Geld und Mühe kosten lassen, sei-
nen Wunsch im Senat durch Ver-
mittlung Ciceros

eam

[ocr errors]

§ 3. in molestia tua] Lentulus hatte als Consul einen Senatsbeschluss veranlasst, dass der König Ptolemäus Auletes, welcher vor dem Hasse seiner Unterthanen sich nach Rom geflüchtet hatte, durch den Proconsul von Cilicien als König von Ägypten restituiert werden solle. Lentulus hatte diesen Beschluss beantragt bestimmt durch das Geld des Königs oder seiner Agenten. Als nun Lentulus die Pro

durchzusetzen, ohne dass es ihm gelang. Das Geld und die Mühe war also verloren.

§ 4. cum Appio] dem Appius Claudius Pulcher, der als Prätor so heftig der Restitution Ciceros entgegengearbeitet hatte. Für Cäsar trat Cicero im Senat ein vermittelst der Rede de provinciis consularibus, wodurch er die Abberufung desselben aus Gallien verhinderte.

esse

« IndietroContinua »