Immagini della pagina
PDF
ePub

DIALETTO DI VAL VERZASCA (Ticinesc).

11. Un òmen ul gh’ieva dü fiö; boriola , e vestil, metigb nel dit ün

12. El piü ponzèl de sti dü a gess anèl, e metigh sü i calzèi in d'i pè; al på: Pà, dam er part der me robe 23. Menegh fuori ün vidèl grass, e ch'a m' veng a mi; el pà u’i divide, strübièl giü, maghièm e stèm alegri; e de long u gh' dè er part.

1 24. Perchè sto mi fiö l'era mort, 13. Dagnò a poic di, el piü ponzèl e l'è tornà a vivà; l'era perdü, e o el se tiré el tut sot lüi, e'l s'en giè s'è trovèič; ei an incominsià a fà da lontàgn, dove el bordig) er so- | festin. stanze malament con or bozerre. 28. Intànt el fiö majù, che l'era in

14. Quand u ia biü maghiòu el tut, er campagna , l' è tornèič, e quand in qui part u vignè üna gran care-lè stèič aprö d'er cà, l'à senti ch'i stia, e cominsiè a balà biod; sonàvan e cantàvan.

15. L'è nèič ad atacàss ad una cà' 26. E domandé a vügn di sò serd'un bon starènt de quel paés , e o vitór: Quel ch’i fan in cà mea? l'à mandòu a pastürgà i purghi. 1 o7. U gh'dis el servitór: Qui l'è

16. Là a l'auréss volü impini er vegnü el sò fradel, e 'l sò på l'à fèič būseghe d'èr coróbia, che maghiàvan mazzà el videl piü grass, perchè l'à i porsèl; ma nessün i gh’dàvan brig. ricüperòu el figliu sagn e sald.

17. Finalment, avènd rifletri, u'll 28. Quest ignora rabiòu u n'ia volü dis: Quend faméi in er cà dü me på piü nà en er cà, e lo på l'è nèid fora, i màghien assessèn , e mi assidi qui o l'è metü drès a pregàl. d'er fam.

29. Ma lüi u gi à respondü al pà : 18. A vùi levà, e pu a vùi nè dal Guarda, quend agn l'è che mi son er mè på, a gh’vùi di: Pà, ò pecou con- tò servizi, ades son stèid er to cotra er siél e contro ti;

mandament; e ti m'è mai dèid ün 19. Mi ne sont piü degn d'èsser jörl, perchè stàssom ün pò alegro con ciamòu tò fiö; fam servizi de mètem i mè amis; cogli tuò faméi.

1 30. Ma l' è vegnü el tò fiö, che ti 20. El s'è vultà intånt, e l'è vegnü |à già maghiÒu tut er sò part d'er robe con er på. El era agmò da lung , el con i pitlàn , e ti ti jè fèič strübià so på u 'l vidè, o s'è metü in com- giü er vidèl er piü gràss. passion , l’è corü a vetàs sül ciùl, e 31. El pà u gh’à respondü: Fiö, ti u l'à pasciou sü.

ti sè sempr stèič con mi, e tüt el mè 21. Pa, u gh'dis el filiu , ò pecou I'è tò; contra er siél, e contra ti; mi ne sont 32. Ma bentava ch’a stàssom alepiü degn d'ésser ciamòu tò fiö. gri, e che a festegiàssom, perchè el

29. Ma 'l på u gh' dis ai sò servi- tó fradėl l'era mort e l'è tornà a vivà; dór: Portè chilo una sgiaghe er piü l'era perdü e 'l s'è tornà a trová.

TRATTA DA STALDER.

DIALETTO DI VAL-LEVENTINA (Ticinese).

roba.

11. Un sert' òm là avüt düi fiöi;1 22. O på l'à did ai sò faméi : Prest,

19. O püssè giòvan de chi l' à dič porté o prim àbat, vestil, e dèi l'anel al pà : Pà, dam la mè part d’la roba in la so man, e i cauzei in pè; ch’om vegn; e lui l’å dividūt a lò la 23. E menèi ün vidèl grass, mazzel,

mangèm, e stem alégar; 13. E passò mia tend di, essènd 24. Parchè sto mè fiö l'era mort e ūnit tüd, o fiö püssè giòvan l'è nèč lè resüssito; l'era perz e l’ è stėč in pais lontàn, e ignò l'à trèč via otrovo; e an comenzó a mangé. féč sò col viv da scandalós.

28. O sò fiö püssè več l'era in i 14. E quand l' à consümò tütcoss camp; essènd nid e avisinò a la ciè, o je steč ona gran fam in chel pais là sentüt a sonè e cantè. e l'à comenzó a avei bisogn; 1 26. L'à ciamò ün di faméi, e oià

13. L' è nèč via , e o s'è mess da domandò coss' éran sti rob; ün abitant de chel pais, chủo l'à man-1 27. E chest o i à dic: L'è nič o tò dò in o sò log a pascolè i animài. fradėl, e o tò på là mazzò ün videl

16. El voreva impinì la sò büsecia grass, parché o l'à trovò salv. dei giànd ch'o mangieva i animai, e 1 28. O fiö o s'è rabiò, e o voreva mia nissün o jan deva.

nè ind; o sò pà donc l'è nič fò, e l'à 17. Essend nič in sé, l'à dič: Quent comenzó a preghèl. faméi in ciè d’mè på vanzan pan, e 29. Ma lüi oi à rispondüt, e l’å mi möri da fam.

dič a sò på: Èccomo, mi at' servisi 18. Am' levarò e varò dal mè på, tend egn, eò mai menciò ai tò órdan; e a i dirò: Pà, ò fèč pechet contra le te m’è mai dèč ün ciavrèt par stė siél e contra ti;

alégar coi mè amis; 48. Giè son mia degn do ess ciamò | 30. Ma dapós che sto to fiỏ, cho 0 tò fö; fam com'ün di tò faméi. 1 à divorò la so part coi féman, l'é

20. E, levàndos, l’è nèč dal sò på. nič, e l'a i è mazzò ün vidèl grass. Essènd amò begn da lonš, o sè pà o 31. Lü o i à did: Fiö, ti t'a sé là vist, e o s'è moss a compassion, sempra con mi, e tüd i mè bègn in e, nasèndoi incontra ,o i è cadüt a loi; col, e o l’à bas).

32. E convegniva mangè e stè alé21. O fiö o i à dič: Pà, ò fèč pe-gar, parchè sto tò fradèl l'era mort chèt vers o siél, e vers a ti; giè mi e l' è resüssilò; l'era perz, e l'è sted son mia degn d'ess ciamò tò fiö. I trovò.

TAATTA DA STALDER.

DIALETTO DI VAL DI BLENIO (Ticinese).

11. Ün um o gh’eva doi fant; 29. Ma ol på rå did ai sò faméi :

12. Er'à did ol pü piscén de quilg Prèst, tirei fora ol župógn dra festa, al pà:0 på, dèm ra part dra roba ch'o e metteigl'indöss, e metéigh’ügn anil m'toca; e lü o gh’à spartì ra roba. in deit, e i calze in pe;

13. E d' lì a poc di, miss insèma 23. E tirei fora ol vedil ingrassou, tüč cuss, ol fant pü piscén o l'è nače mazzèl, e majem e fèm past; viagiảnd n'ügn pais lontàgn, e là rà! 24. Chè sto me fant r'era mört, e bütòu via ol fac sò, vivènd in ba- r'è resüssitou; r'era pers, e r'è trogùrd.

vòu; e i à menzou a fà past. 14. E dapù ch'r' à biü consümou 25. Intratant ol sò fant majó o r'era tüd cuss , r' à fač na gran carestria in campagna, e quand r'è tornòu, e in col pais, e corü r'à menzou a ess r'era arent a cà, rà sentü ol sang e in nessistà;

lol bal. 18. E rè nač, e o s'è miss con ün! 26. E rà ciamòu vügn d'ilg faméi, zitadin d'col pais; e'l ra mandou a e o gh'à dmandòu cuss i era sti cuss. ra soa campägna, a pass i pörš. 27. E corü o gh'à dič: Vust fradil

16. E o brämáva d'impi ol sò bo- r'è tornòu, e vust på rå mazzòu ol tàš d'il scorsa ch' majava pörš, e vedil ingrassou, perchè o rà ricoonzügn gh'an dava.

vrou sagn e salv. 17. Ma lü, tornòu in sè stess, r' à 28. E o gh'è gnü ra räbia , e nor dič: Quand faméi in cà dol mè på i vuria mia nà in cà; donca sò pà, vegh'à pagn a sbac, e mi chi sbasiss dra gnü d'fò, r'à menzou a pregà.. fam.

29. Ma lü, rispondènd , r'à did a 18. A m'drizrò, e narò al mè på, sò pà: A ra* se, da tanč agn mi a oy' e gh’ dirò: 0 pà, ò pecou contr'or scéi sérvia, e n'ò mailg trapassòu ung vust e inass a voi;

I prezot;e mailỗ no moài dao ung cau19. Mo n'sun mia dègn d'ess cia- rèt da fà past coi mè amis; mòu vust fant; fèm cum vügn di vust 30. Ma dapù che sto vust fant, ch'l'à faméi.

majòu ol fac sò coi sgualdrign, p'è 20. E o s'è alzòu , er'è nòu da só vegnü, i mazzou per lü ol vedil inpà. E r era anc'amò lontàgn, che sò grassóu. pà o r’à vist , eo s'è möss à compas- 31. Ma lü o gh’à did: 0 fant, ti t'é gión, e corènd, o gh'è saltòu al cöl, sempra con mi , e tüta ra roba mia e o r’à basòu. .

r’è tou; 21. E ol fant o gh'à did: 0 pà, òl 32. Ma zugnäva be' fà past e stà pecóu contr'or scéi e inàss a voi; mo alegro, chè sto tò fradil r' era mört, n'sun mia dègn d'ess ciamòu vuste r' è resüssitou; r'era pers, e re fant.

trovou.

TRATTA DA STALDER.

DIALETTO DI LOCARNO ( Ticinese).

11. On um l'à avüt dü fő;

38. Ma el pàdar là dì ai servitúr: 12. E 'l piü gióvan da costór o gh'à Presto, porté chi el piü bel vestid, e di al pàdar: Pà, dèm la mea part véstil-sü, mettigh l'anèl in dit, ei ch'a m' toca; e 'l pådar o gh'à fài scarp in pè; fora i part.

23. E mené scià ón vedel ingrassat, 18. Da lì a poc di, dop che l’à e mazzel žo, e mangièm, e fèm past; mettü insema tüttcòss, el fiö piü gió 94. Perché sto mé fiö l'era mort, van o s'è toi sü, e o s' n'andài via e l'è tornat in vita; l'era pers, e o lontàn, e li l' à fài ballà tüttcoss in s'è trovat. E li i s'è mettüd adré a fà stravizzi.

past. 14. E pö quand l'à avüt finìt da 28. L'era mo el sò fiö maggiùr in sgürà tant com'o gh' n'aveva, Pè campagna, e in dal vegni, e in dal vivegnüda ona gran carestia in quel sinàss ala cà, l'à sentid a sonà e cantà. paés, e lü l’à comenzát a sentisla in 26. E là ciamàt ón servitùr, e o di cost;

gh'à domanidàt quel ch' l'era sta roba. 13. O s'n'è dunc'andài, e os'è ta- 27. E costü o gh'à di: L'è vegnüd cât adrè a ón sciùr da quel paés, ch'o el vost fredèl, e'l vost på l'à mazPå mandàt in d'ona sova villa a cürá zád žò ón vedėl ingrassat, perché l'è i porscèi.

tornát salf. 16. E costü o vorèva pür anc po- 28. L’è donca andài in còlera, e o dess intesná la büsecca con quì gian- no voreva miga anda in cà; però l'è dasse ch’a mangiava i porscèi; ma vegnü fora el sò pà, é o s'è mettüd nissūn a gb'an dava.

adré a pregàl. 17. Alora l'è tornat in sè stess, e 29. Ma costü, respondènt, o gh'à di På di: Quanta servitoraja là in cà al sò på: Ecco, i è già tanci an che ďme pådar la noda in la bondanza, mi a vi stag in obedienza, e a no son e mi intant ch'insci a crèp da fam. mai andài fora óna volta dai vost co

18. A või propi tom sü, e andarò mànd; e a m'i mai dài ón cayrèt par dal mè pà, e a gh' dirò: Pà, a l'ò stà ón pó alégar coi mè amis; propi faja grossa col Signor e con vü; 30. E in scambi, apena ch'o l'è

19. Ormai a no mèrit pių da vess rivát sto vost fiö, che la consumat ciamåt vost fiö; fèm come vügn di tüt el fat sò coi sirašùn, a gh’i mazvost servitùr.

zàd žò ón vedél ingrassat. 20. E, tojendas sű, l'è vegnüt dal 31. Ma lü o gh’à di: Fiö, ti te se sò på. Quand po l'era ancmò lontàn, sèmpar con mi, e tüt el mé l'è tò; ol'á vedút el sò pà, e o s'è movüt a 32. Ma bisognava fà past, e sta alécompassiógn, e, corèndagh'incontra, gar, perché sto tò fredèl l'era mort, os’igh'è büttát sül coll, e o 'l basà sü. e l'è tornat in vita; l'era pers, e o

21. E 'l fiö o gh'à di: Pà, a l'o propi s'è trovat. faja grossa col Signur, e con vü; ormài a no mèrit piü da vess ciamàt vost fiö.

TRATTA DA STALDER.

DIALETTO D'INTRA (Verbanese).

11. Un òm u gh’eve dü fjöi; le ul gh'à dič: Prest, nè a tó i pagn

12. E'l püssė pinin u gh'à dič al piü bell, vistil, mitigh sü i anéi, e sö pa: 0 pa, dèm la meja part ch'ocalsel; m'tucche. E lüi u gh'à šparti fó la 23. Corri, mazzè ul vidèl piü grass, sostanse.

maccèmal, stém alégar; 13. Da inò a poc di, ul püssè pinin 84. Parchè sto me tus l'eva mört, l'á fad sü ul fagott, e l'è nàč lontàn, e l'è risciüscito; a l'évom perdü, e a e là u s'è mettü a stranagià, mac- l'èm torno a trovà. E i àn comenso a cidnd e beyond mei.

portà in tàvole. 14. Dopo l'à büc fad fò ul fac sò, 28. Ul fiö maggior u l'éve in cam1' è gnü una gran caristie in col pa- pagne, e in d’ul tornà a cà, l'a senti jes, e la gh' nava mâ alla gran pütane; a sonà e fà festin.

18. Quand u n'gh à vű piü d'dané, 26. U gh'à domandò a un servitù, l'è nač da on sciór d' col pajés, ch’u cosse l'eve col catabüi. I'à mandó a una suva vigne a cürà 87. E col u gh'à did: Catt! L'è gnü i porscèi. :D

a ca sổ tradèl, e ul số Đà Pà 46. E l'eva tanta la ghèine ch'u mazzá vl vidèl piü grass, parché l'è pative, choi sarèssan stać bun i gian-| tornổ san. darògol di porscèi; ma gnanca d'quii 28. A senti insì l'è gnü rabbio come i gh’an dàvan assé. I l un can, eu n' voleve mia gnì in ca.

17. U gh'è gnü in ment, el’å did: Ul på l'è gnü fó lüi, e u gh’nava adré Quant servitù in cà dul mè på i gh'àn com i bun. 1 su op!!! Lilm dowieta pan fin ch'in vólen, e mi chi crapi 29. Ma lüi u l'à rogantó sü: L'è d' fam.' P-ti 2013,' ;

tand agn ch'a som in cà, a n' v'è ** 18. A tornaró a cà dul mè pa , e mai disübidi ona volta, e a n'm'i a gh’diro: Al mè på, a som stad un mai dač gnanca un cravėtt da stà un gran balossùn;

pò alégar com i mei compagn; ; 19. An' mèrit pröpi piü ch'a m'te- 30. Ma quand l'è gnü col ch’à macgnighi par fjö; fèm fà ul servitù. ciô tütt ul fad sö com i pelànd, a i - 20. E fad e did l’è tornò a cà. Quand sübit fad past, e pianto fistin. l'è stač a un scert post , ul sö pa u 31. E ul på u gh'à rispondü: Sent, là vist, u gh'à vü compassiùn, u ul mè car tus, ti ti stèt sèmpar chilo gh'è curü incontre, u l'à braseió, u con mi, tült col ch'è mè l' è tö; P à basó sü tütt.

! 32. Ma l'eva bè di giüst da stà un 21. E ul tus u gh'à dic: Car på, a pò alégar, parché sto to fradèl che som stad un gran balossùn; a n' me- l'eva mört, l'è risciüscito; a l'évom rit pröpi piü ch'a m'tegnighi par fiö. perdü, e l'èm torno a trova. 29. e 'l pà l’à domandó i servitù,

N. N.

« IndietroContinua »