Immagini della pagina
PDF
ePub

ejus venire , ipsi aqua et igni placere interdici. Singu- 10 lis deinde eorum, qui turbae ac tumultus concitatores fuerant, rei capitalis diem dicere, ac vades poscere coeperunt. Primo non dantes, deinde et. 11 iam eos, qui dare possent, in carcerem conjiciebant: cujus rei periculum vitantes plerique in exsilium abierunt.

V. Hunc fraus publicanorum, deinde fraudem i audacia protegens, exitum habuit. Comitia inde 2 pontifici maximo creando sunt habita. Ea comitia

que scivis. et ita : Tribuni plebem verunt, plebesque ita scivit. J. yocarunt. Nos autem germanam FR. GRON. V. ad 2, 56, 1. Simi. lectionem efle censemus, Tri. les, ac viri docti notarunt, Icctio. buni plebis plebem rogarunt , ple- nes in plerisque meis mihi, et in besque scivit. Sic enim 3, 155, Oxon. 'Hearnio obviae fuerunt. 14.) M. Duilius tribunus plebis At Florent. consentit Puteaneo. plebem rogavit, plebes que si ivit. Tribuni plebem vocaverunt, ple. et 36, (33, 10.] 'Ut M. Antiftius besque ita scivit legunt Hearnii tribunus plebis rogationem ferret, N. et D. pro quo cum Grono. sciretque plebs. 27, 16, 7.) Ex au. vio emendo rogaverunt. Solent ctoritate Patrum ad plebem latum, autem vocare et rogare a librariis plebemque scivisse. et 31, 150, 9.) commutari. V. Cel. Burm. ad Tribuni ad plebem tulerunt, ple. Nason. 19. Her. 191. et Mark. besque scivit. Et Cic. Philipp. 1, land. ad Statii 1. silv. 6, 46. (10.) Hoc accepimus a majoribus jus rogandi. Consules populum jure Videri eum in exsilio esse] Quae rogaverunt , populusque jure sci. ad hunc locum notarat Modius, vit. SIG. Vulgata quidem haec videri poffunt apud Brilon. 5. lectio [Tribuni vocaverunt plebem, de Form. 482. quae ita scivit] est et in ed. vet. quam tamen partim Pall. partim . 10. Singulis deinde corum ] Sigonius convellunt; quorum ex Put. Voll. Gud. Singulos. J. FR. illis pr. Tribuni pleb. vocaverunt, RON. Non aliter Flor. Cant. plebesque ita seivit. sec. ac. tert. Lov. 1. 4. 5. Harl. Ber. a m. 1. Tribuni plebem vocaverunt, ple- Hafn. Hav. Hearnii L. 1. N. et besque ita scivit. Hic vero in scho. edd. vett. liis ad-b. loc. germanam censet lectionem Tribuni plebis plebem V. 2. Ea comitia novus pontifex rogarunt, plebesque scivit. Quae M. Cornelius Cethegus habuit j la quidem pluribus teftimoniis fir. Lentuli locum, qui pontifex ma. mat; ego tamen reduxi lectio. ximus fuerat, hic Cornelius Ce. nem comparentem in optimo MS. thegus suffectus quidem erat Pal. GEBH. Put. Tribuni pl. lo. pontifex, sed non maximus pon. severunt, plebesque ita scivit. Sin. tifex, quare non est contradi. cerum est: Tribuni plebem roga. ctio. Hodic in similire haud scio

3 novus pontifex M. Cornelius Cethegus habuit. Tres

ingenti certamine petierunt: Q. Fulvius Flaccus consul, qui et ante bis consul et censor fuerat : et T. Manlius Torquatus, et ipse duobus consula

tibus et censura insignis: et P. Licinius Crassus, 4 qui et aedilitatem curulem petiturus erat. hic senes honoratosque juvenis in eo certamine vicit. Ante

hunc,

quam similiter agatur. GLAR. L. loco Cic. ep. 5. ad Brut. nam Lentulus duobus sacerdotiis prae- non animadverterunt, Gruchium ditus fuit, pontificatu , et pon. discrimen facere inter tempus, tificatu maximo. In ejus mortui quod legem Domitiam antecese locum M. Cornelius Cethegus sit, et quod cam secutum est, pontifex factus est; P.vero Cras. et ex eodem loco Cic. docere, sus pontifex maximus. SIG. Ce: pontifices post legem Domitiam thegum in Lentuli mortui, qui non potuifle comitia habere ponpontifex maximus fucrat, locum tifici maximo creando. Nec inul. pontificem suffectum, scribit Li. tum mc movet, quod ad locum vius supra c. 2. Sed non credo, Livii 3, 54, 5. ubi pontifex mausquam apud veteres legi, quod ximus dicitur comitia tribunig hic dicit Sigonius: pontificem ma- plebis creandis habuiffe, respon. ximum duobus sacerdotiis praeditun dent, id plane extraordinarium esse, pontificatu,et pontificatu maxi. et senatusconsulto decretum fuille. mo. Erant tum octo pontifices, et Nam non apparet ratio, cur se: ex his unus pontifex maximus. natus hoc pontifici maximo, si Eo mortuo primum novus pon. ei cum populo agendi jus non tifex cooptabatur ad supplen. erat, mandare voluerit. Nequo dum collegium et numerum o. enim magis necessarium erat, cto pontificum , deinde ex his tum a pontifice maximo comi. octo 'unus comitiis tributis pon- tia haberi creandis tribunis plctifex maximus creabatur.Hoc plu. bis, quam quo tempore hi prie ribus docuerunt Gruch. 3. de Co. mum creati sunt 2, 33, 2. quum mit.2. et 3. et Noris. ad Cenotaph. utique eadem illorum creandoPis. dil. 1. c.5. ubi hoc a Sigonio rum ratio tum iniri potuisset, non recte dictum observavit. quae, quum primi tribuni plePorro Gruchius 1. de Comit. 3. bis creati sunt, inita fuerat. et 2, 3. ex hoc loco Livii etiam DUKER. conficit, pontificibus jus cum populo agendi, et comitia ha. tieruni) Manifestus est error es

s. 3. Res ingenti certamine peo bendi fuille. viri doctiffimi, et verba Livii, praecedenti litera t. nam Tres ma comitia novus pontifex M. Cor: legendum est, non Res. quod nelius Cethegus habuit, interpre- VALLA. Error a Valla notatus

miror a nemine animadversum. tantur, petiit , ut comitia haberentur. de

quo

ad 3, 54, 5. diri. superest in Flor. Cant. Voff. Lov. Nec recte, ut mihi videtur, pu:

1.2.4.5. Harl. aliisque. tant refelli sententiam Gruchii Q. Fulvius Flaccus consul, qui

[ocr errors]

hunc, intra centum annos et viginti, nemo praeter P. Cornelium Cəluslam, pontifex maximus creatus fuerat, qui sella curuli non sediset. Consules 5 quum aegre delectum conficerent, quod inopia juniorum non facile in utrumque, ut et novae urbanae legiones, et supplementum veteribus scriberetur, sufficiebat; senatus ab sistere eos incepto vetuit, 6 et triumviros binos creari jullit: alteros , qui citra,

et ante bis consul et censor fuerar] Cornelius Scapula intelligatur, Fulvius Flaccus, reciso praeno- qui annos ante prope viginti con. mine q. offerunt Pall. tres, nec sul fuit. SIG. Sigonius non in. non vetus ed. GEBH. Praeno. commode Scapulam. Quid si men Fulvij etiam omittitur in Caesullam ? ex Fefto: Raviliae a Lov. 1. 2.4.5. Harl. Ber. Gaertn. ravis oculis, quemadmodum o carHav. Oxon. Hearnii, et edd. an. siis Caesullae. J. FR. GRON. In te Aldum. Praeterea Gruter. ad scholiis Sigonii est foedus er. 33, 34, 15. ejectis duabus voci. ror annos ante prope viginti, pro bus, legit consul, et ante bis con. annos ante prope centum et viginti. sal et censor, et T. Manlius. Sed Eum typographis deberi credo. male, ut multis ibi docui. DUK. Jac. Gronov. edidit intra

centum annos viginti, omissa vo. Et Licinius Crassus ) Vet. lib. cula et, quam servant Florent, et P. Licinius Crassus. quo eo. Cant. Voff. Harl. Lov. 1. 4.5. dem praenomine poftea in con. aliique omncs. Quare hanc quosulatu afficitur. SIG. Abest prae- que lectionem errantibus operis nomen in Pall. tribus, nec non typographorum deheri credo; Fet. ed. Statim libri noftri omnes, quam, utpote in syllabo erroomilla copula, habent qui aedi. rum non adnotatam, etiam Cle. litatem curulem periturus erat. ricus expresit. Scapulam etiam GEBH. Pracnomen ctiam negle- probasle videtur Pigbius in Ann. gitur in Flor. Voll. Lov. 1. 2.5. ad ann. CdxIv. p. 337. Quomi. Harl. Ber. Gaertn. Hay, Hear. nus autem Gronov, conjecturam nii Oron. iisdemque edd. Mox Caesullam Cl. Ant. Perizon. pro. vero copulam e non agnoscunt bet, illud obftare in margine iidem omnes libri praeter Flor. Livii notavit, quod Ravilin seu

Ravilla et Caesulla apud Festum s. 4. Juvenis in eo certamine nomina feminarum sint; in devicie Put. et Pet. certamine quo_fallitur: nam Scalig. jam vicit. J. FR. GRON. Consentit ad Festi locum protulit L. Cas. Flor. quare iis obediens ita e. sium Longinum, qui Ravilla di. didi.

ctus est, censorem, his memo.

ratum apud Frontin. de Aquaed. Intra centum annos et viginti, l. 1. p. 224. Bemo praeter P. Cornelium Calusi Sam) Nusquam alibi Calussam 5. 5. Duum argre delectum concognomen reperi. Puto autem ficerent] dilectum quam aegre Flor. yegesdum elle Scapulam, ut P. et Lov. 1. V. ad 37, 51, 7. dile Liv. Tom. VIII.

C

alteros, qui ultra quinquagesimum lapidem in pagis ,

forisque, et conciliabulis omnem copiam ingenuorum in7 spicerent: et, si qui roboris satis ad ferenda arma babere

viderentur, etiamsi nondum militari aetate essent, mi. 8 lites facerent. Tribuni plebis, si iis videretur, ad po

pulum ferrent, ut, qui minores septem et decem annis sacramento dixissent, iis perinde stipendia procederent, ac si septem et decem annorum, aut majores, milites 9 facti essent. Ex hoc senatusconsulto creati trium

viri bini conquisitionem ingenuorum per agros ha10 buerunt. Eodem tempore ex Sicilia literae M. Mar

celli de postulatis militum, qui cum P. Lentulo mi11 litabant, in senatu recitatae sunt. Cannensis re

ctum etiam Gaertn. dilectum quum S. 8. Minores septem et decem aegre Vol. Lov. 2. 5. Harl. et annis ] Optimi et hic et mox seHav. delectum aegre, omiffo zro premdecim. J. FR. GRON. septem quum, Lov. 4.

decem annis Flor. hic et mor, I. 6. Absistere cos incepto] ab quod. Gronov. in pr. ed. not. incepto Brancal. Lat, quod ne

ex Put. et Pet. etiam laudavit. cele non cst. V. ad 24, 20, 15.

V. ad 27, 11, 15. In plateis, forisque, et conci- Ac si septem et viginti annorum] liabulis ] Put. et Pet. in pacis. Vet. lib. ac si septem et decem Lego in pagis forisque. J. FR. annorum. Haec est enim aetas GRON. in pacis etiam Flor. quod militaris legibus constituta. SIG. a m. 2. mutatur in pagis. Literas Haec pluribus exsequuntur LiC et G ubiquc confundi, vidi. psius i. de Milit. Rom. 2. et mus ad 6, 25, 6. Praeterea us. Dodwell, praclect. Acad. p. 263. que ad Gronov. edebatur et in Adde Gronov. ad 5, 48, 7. Ex conciliabulis. is autem praeposi. hoc loco autem recte colligit tionem omisit , quam neque in Perizon. ad Aeliani 6. Var. Hilt. Flor. neque in longe pluribus 3: juniores xvii. annis lege promeorum inveni.'

bibitos fuille nomina dare , et, l. 7. Si qui roboris saris] Hinc

si dediflent, stipendia iis non intelligitur, inter cauffas, cur

proceNille. DUK. Omnes etiam Romani minores xvii. annis mili. mei septem et decem , vel seplom tare non voluerint, non levis

decem, vel XVII. simam fuiffe hanc, quod pleri. 5. 9. Ex hoc senatusconsulto crea. que non satis roboris ad ferenda ti triumviri bini conquisitionem arma ceteraque onera, de quibus ingenuorum per agros habuerunt] Lipsius 5. de Milit. 2. agit, ha. Varia sibi in hoc loco permi. berent, DUKER.

serunt plerorumque codd. libra.

liquiae cladis hic exercitus erat, relegatus in Siciliam, sicut ante dictum est, ne ante Punici belli finem in Italiam reportaretur.

Vi. Hi permissu Lentuli primores equitum cen-1 turionumque, et robora ex legionibus peditum, legatos in hiberna ad M. Marcellum miserunt, e qui• bus unus, poteftate dicendi facta , Consulem , in- 2

quit, te, M. Marcelle, in Italiam adissemus , quum primum de nobis , etsi non iniquum, certe triste senatusconsultum factum est: nisi boc sperassemus, in provinciam nos morte regum turbatam ad grave bellum adversus Siculos simul Poenosque mitti: et sanguine no-3 stro vulneribusque nos senatui satisfacturos efle : sicut

rii. se, pro senatusconsulto, ha. ciliam provinciam in praetura bet Flor. sive se pro s. c. datum habuit, eandemque biennio post sit, sive litera C'intercepta fue- prorogato imperio obtinuit.SIG. rit a sequentis vocis litera pri. l. 11. Cannensis reliquiae cla. ma. V. ad 27, 25, 3. sunt cjus dis is exercitus erat ) Meliores hic loco exhibent Lov. 2.5. et Hav. exercitus, J. FR. GRON. Consen. V. ad 32, 10, 1. Deinde bini, qui tiunt Flor. Voll. Lov. 1. 2.4.5. conquisitionem ingenuorum per a- Harl. Hav. et Hearnii Oxon. Mox gros fecerunt Ber. a m. 1. et edd. reportarentur Flor. Cant. Lov. 1. ante Aldum. bini, ad conquifitionem 2.4.5. Ber. Gaertn. et Hav. quod ingenuorum per agros faciendorum defendi potest ex illis, quae no. Ber. a m. 2. bini, ad conquifitionem tantur ad 3, 28, 2. Infra 28, 15, ingenuorum per agros faciendam 2. Vires etiam deficere Hasdruba. Rec. et Hav, bini,ad conquifitionem lis exercitum coeperant, obo ingos uorum per agros, ultima voce pressos maturino tumultú. kabuerunt non adparente, Lov. J. 2. Consulem te, M. Marcelle) 2. quae etiam omittitur in Voll. Vet. lib. Consulem, inquit, te, M. ingenuorum peragunt Lov. 1. in Marcelle. SIG, Pal. 1. ac vet. genuorum per agros fecerunt Lov. ed. praetermittunt to inquit, in. 4.5. Harl. Gaertn. Cantabr. et culcatum ab Sigonio, nec non Hearnii Oxon. Sed nihil mutan: sec. ac tert. Consulem te, Mar. dum. 23, 32, 19. C. Terentio pro- celle, in Italiam (tert. Italia) adconsuli negorium darum, ut in Pi. issemus. GEBH. inquit iti. ceno agro conquisitionem militum dem ex meis ignorant Flor. Vol. kaberei. Er hujus locutionis in. Lov. 1. 2.4.5. Harl. Ber. Gacrt. terpretatione reliquae lectiones ner. et Hearnii L. 1. ac N. Pasortae videntur.

sim eam similisve poteftatis vo9. 10. Qui cum P. Lentulo mi- ces librarii addere soliti sunt. litabant) Hic anno DXXXVI. Si. V. ad 23, 45, 6.

« IndietroContinua »