Immagini della pagina
PDF
ePub

III. Scipio ubi animadvertit, dislipatum paslim i bellum , et circumferre ad singulas urbes arma diu. tini magis, quam magni, elle operis, retro vertit iter. Ne tamen hoftibus eam relinqueret regionem, 2 L. Scipionem fratrem cum decem millibus peditum, et mille equitum, ad obpugnandam opulentissimam in iis locis urbem, Oringin barbari adpellabant,

enim in omnibus vet. quos legi, Rhenano ejecta constanter reti, libris sic : Caeterum, quoad con. nent. Recte etiain Gronovi vintinuisset exercitum , propositum dicat adversus eumdem Rhena. bello se fore ratus, antequam freto num divisit , quod servant Flor. Gades trajiceret , exercitum omnem Lov. 2. 3. 4. Hari. Ber. Gaertn. passim in civitates dimisit. Sensus et Hearnji L. 1. Infra 37, 45, 19. eli, Asdrubalem timuisse sibi ma. Consul in hiberna exercitum Ma. gis, si exercitum continuisset, gnesiam ad Masandrum et Tralles quam si dimisisset. Eli autem sen- Ephesumque divisit. ubi plura vi. tentia illa, quae est in epifiola de. Solent autem hae voces in Coelii 1.8, (10.) Nam de vita, si Mftis commutari. V. ad 9, 27, 7. paratior ab exercitu esses, timuis. Sigonium ad Liv. 43, 9, 2. Ten. sem, nunc haec exiguitas copiarum nul. ad Front. 4, 1,45. Cel. Burm. recessum, non dimicationem mihi ad Phaedri 4, 24, 18. et quae no. tuum, praesagiebat. SIG. Vulga. tavi ad Silii 2, 96. tam lectionem adversus Rhena. num vindicant Pall. tres, et vot.

5. 1. Diffipatum passim bellum, ed. nisi quod in Pal. 1. exliet di

et circumferre) To palliin ab se visit, et in tert. trajecit. GEBH. repudiant Pal. 1. ci vet. ed. si. Fraudi Rhenano fuit, quod in

cut prim. To et. GEBH. Illud codicem mutilum incidit. Ita. pafim deest etiam in Ber. et om.

nibus ante Aldum edd. At, voce que merito baec tuetur Sigonius, adelita, dissipatum jam passim noftris etiam omnibus adfirmata. Relat, ut genus loquendi expli- lat etiam a Flor. Cant. Voff. Lov.

bellum legit Lov. 2. Tum et exsu. cemus. Propositum, intellige inftar scopi, quem non definat pe diutini, Lov. 2. V. infra hoc lib.

1.2. et Harl. Mox diuturni, pro tere Scipio. Ceterum Put. Vol.

ad c. 24, 6. in civitates divisit, non dimisit. J. FR. GRON. Recte viri docti J. 2. Cum decem millibus pedi. hunc locum defenderunt contra tum, et mille equitum ) cum XX Rhenanum, qui, ut Gronov, mo- millibus peditum Hcarnii D. Tum nuit, incidit in cod. neglegentia et mille equitibus Ber. a m. 2. equi. librarii corruptum. Ejus autcm tibus milleLov.3.Male.V.ad 21,61, aberrationi ansam praebuit re- 1. cum decem millibus peditum equi. petitio vocis exercitum; unde fa. tuin Flor, cum decem millibus pectum est , ut semel cum omnibus ditum equitumque Von. Lov. 1. 2. mediis omitteretur: quales erro. 4. ct Harl. Forte scribendum res in Mliis frequentillimos elle, cum decem millibus peditum, mil. supra dictum est ad 9, 11, 11. Cer. le equitum, sine copulativa: un. te omnes noftri codd. verba a de mille, hac nota' librariis

3 mittit. Sita in Melessum finibus est Hispanae gentis.

ager frugifer argentum etiam incolae fodiunt. ea arx

fuit Hasdrubali ad excursiones circa in mediterraneos 4 populos faciendas. Scipio, caftris prope urbem positis,

9, 12, 6.

incognita perscriptum, excidit; tempore nomina mutata sint.Qui. ut saepe evenisse videbimus ad dam Melillum cmendarunt. Sed 39, 42,3. Paullo ante ne hostibus ta. nec id compertum habent.GLAR. men Flor. Lov. 1. 3. 4. 5. Harl. Libri scripti Metellum, Mesef[um, Ber. Gaertn. Hav. et edd. Fro. Maelefum. Put. Malefum. Unde beniana anni 1535. antiquiores. Rubenius conjicit Maffiensium. ne hoftibus tantum Lov. 3. sollem. nam Mafia Stephano Xpa a ro. ini scribarum aberratione. V. ad KEILIÉvy Tois Tapındios.Polybius

in secundo foedere Romanorum Urbem, quam Oringin barbari Xov åkpornpiov, Masias, Tap.

et Poenorum (1. 3, 24.) Tov Ka. adpellabani, mitrit) Vet. lib. urbem (Origin barbari appellabant) Pollaious. Forte Maovias, Tap.

σηίου, μη ληίζεσθαι επέκεινα inittit. Hujus meminit Plinius 3, 1. SIG. Pal. 1. et Vet. ed. Orox! tijobov. Sed et Hispanae gentis, gin. tert. Oroncin. sec. vero, ex

non Hispaniae. J. FR. GRON. Sicluso provocabulo quam, urbem

miles varietates, quales Gronov. (Origin barbari appellabant) mit- notavit, mihi ctiam in libris meis til. GEBH. Put. Reg. Pal. jubent Maesersum legit Brancal. Latinii,

obviae fuerunt; insuper autem exigi to quam, more Livii : ur. bem, Oringin barbari appellabant, Doujat. Moncensium Hearnii L. 1.

Mesenssium Regiorum unus apud minit. J. FR. GRON. quam non adparet etiam in Flor. et

Maelensium Harl. Mesensium LoCant. V. ad 40,57,3. Tum Orone vel. 4. Rubenii conjecturam Mas. gin Flor. Cant. Vom. Lov. 3. Harl. siensium. probat Doujatius. At Hafn. Colbert. Doujatii, Hearnii simul miratur, Gronovio in suN. et edd. Ascensiana anni 1513. spicionem veniffe, cum Masia et priores. Orongim Hlav. Orogin Lo: Tartefo Hispaniae urbibus easvel. 2.5. et Gaertn.Orongem Hear.

dem esse Maftiam et Tarseïum a nii L. 1. Orocim ejusdein D. Oro. Polyb. memoratas. Has enim A. cin Rec. Orengin Lov. 4. Oroncin

fricae urbes elle, promontorium, Regiorum unus, Oroginam Branc. Pulchrum, his locis tamquam vi. Latinii. Doujatius cam elle exi: cinis adjunctum, olendere. In ftimat, quae malc Plinio vocatur

eo adsentior Doujatio, quod, Oningis 3, 1. quamque Liv. 24,

licet plures viri docti per Ma. 42,5. Auringen vocavit. Deinde fiam et Tarseium intelligant Mas. appellant Hlav. quomodo etiam siam et Tartefjum, exiftimem loSigon. edidit. Sed reliqui (tant

cum Polybii nulla emendatione pro altera lectione.

indigere. Certe Mafiiam et Tar.

seïum memorat Stephanus Byz. g. 3. In Melessum finibus eft si. Masiavos, šlvos após tais 'Hpa. ta, Hispanae gentis ) Hic verbo. Kasiais snais. 'Exataios 'Ev. rum ordo cft in codice vetufto: ρώπη. "Ειρηται δε από Μαρίας Sita in Melefum finibus eft. RAEN. TÓleos.Et poftea. Tapoijïov rolis Non ferme reperias apud scri- tpos tais'Hpakasiais sijais. Ilo. ptores vel Oringis, vel Meselum iußios tpito. To Svikov den nomen in Hispaniis, etiamsi cum Taponiirus i Tapsniotis. In Poly.

priusquam circumvallaret urbem, misit ad portas, qui ex propinquo adloquio animos tentarent, suaderentque, ut amicitiam potius, quam vim, experirentur Romanorum. Ubi nihil pacati respondeba- 5

bio nihil mutandum esse, prac- no 1539. isque per reliquas edd. sertim ultimus locus evincit; un- ad Gronov. usque propagatus est, de constat, jam Stephani aetate licet interim Sigonius Hispanae Taponrov in Polybii exemplari. revocasset. Hispaniae gentis er bus scriptum exstitiffe. In eo ve. Mstis praeferuni Lov. 3. 3. 5. et ro a Doujatio diffentio, quod Ma- Hav. fian et Tarsi ïum Africae urbes Ager frugifer) Pal. 1. fructifer. crediderit, quas Hispaniae ur. Statim idcm codex, argentum et. bes fuisse potius mihi persuadeo. iam incolae fodiunt in eam. GEBH. Certe, Masliam non in Africa, fructifer etiam Flor. Lov, 1.2.3. sed in Europa sitam fuifle, fidem 5. Hafn. et Hav. Simili variefacere poteft, quod Hecataeus tate frugiferae materiae est in Mito apud Steph. Maltianorum in Eu. Sangerm. Colum.4, 21. ubi vulgo ropa meminille dicatur. Et qui. editur fructiferae. Sed vocem dem Masliani Hispaniae populi fructifor nondum me apud Livi. memorantur apud Polyb. 3, 33. um legere memini. At frugiferum ubi recensens Hispaniae populos, obcurrit in praefat. ex quibus milites lectos Hanni. Ea arx fuerar Hasdrubali) Repo. bal, Romanis bellum inlaturus, suimus juxta fidem antiqui voluin Africam misit, inquit: "Hoav minis, ea arx fuit Asdrubalis ad oi diaßávtes eis tijv Aißúny excursiones circa in mediterraneos Oepoitai, Masiavoi , tpos populos faciendas. Quae particu. τούτοις, ορείται "Ίβηρες Όλκα. la in hactenus desiderata fuit in des, ubí pro Odpoitai legendum exemplaribus vulgatis. Corrector censerem Taponitai , nisi Osp- accepit circa hic, ut effet prae. Gitar, populus Hispaniae, ob- positio, quum sit adverbium, hoc currerent apud Steph. ea voce, eft in circuitu, et propterea par. Memorantur etiam Mafiani apud ticulam in expunxit. RHEN. V ct. Steph. in vocibus 'Ißnpiai , Maz. lib. Asdrubali, quod magis provoßwpa, et Molußdava, sed bo. SIG. Pal. pr. ea arxque fueMasinvoi vocantur. Huic senten. rat Hasdrubali ad excursiones cir. tiac adversari videtur alius lo. ca mediterraneos populos fac, sec. cus Steph. v. "EXßésioi. ex quo et tert. ea arx fuit Hasdrubalis Berkel. ibid. ftatuit, Maltiaiios ad excursiones circa mediterraneos sitos effe in Africa. Sed recte populos fac. GEBH. arxque fueHolsten. ad eumdem locum mo. rat Vol. Lov. 1. 2. 3. 4. in eaque net, ex truncato ac mutilo loco arx fuerat Hav, ea arx fuerat Flor. nihil certi colligi posle. Ipse et. Cant. Lov. 5. Harl. et Ber. Dejam Berkel.poltea sententiam mn- inde Hasdrubalis Lov. 4. et Harl. tasse videtur ad Steph. in v. 'IB1- Sed reliqui melius Hasdrubali. piai et Marvoßopa. V. etiam Mox in, additum a Rhenano, de. Vol. ad Melam 2 , 6. Ceterum ficit in Flor. Cant. Voff. Lov. 2. Hispaniae gentis eft in edd. antt. 3. 4. 5. Harl. Ber. Gaorin. et Hav. usque ad Aldum, qui Hispaniae S. 4. Priusquam circumvollares emendavit. Priorem deinde er. urbem] valloper Toll, Lov.1.2. 3. rorem revocarunt Basileenses an. 5. Harl. Ber. et edd. ante Aldum.

tur, fosla duplicique vallo circumdata urbe, in tres

partes exercitum dividit : ut una semper pars, quie6 tis interim duabus, obpugnaret. Prima pars quum

adorta obpugnare est, atrox sane et anceps proclium

fuit: non subire, non scalas ferre ad muros prae 7 incidentibus telis facile erat. et jam, qui erexerant

ad murum scalas, alii furcis ad id ipsum factis detrudebantur , in alios lupi superne ferrei injecti, ut in periculo ellent, ne suspensi in murum extrahe

Sed optimistant pro recepta scri. pro ei , id est etiam, dederunt. ptura. Supra 4, 9, 13. Firmiore V. ad 22, 47, 9. Sed optimi vul. se munimento ab Romanis circum- gatum tucntur. Tum ad muros vallatos , quam a se urbem, vide. Harl. et Hearnii D. rent. 10, 35, 12. Nec dubium esse,

Furcis ad id ipsum factis) ad quin caftra circumvallaturi esent. ipsum factis Ber. a m. 1. et edd. 43, 19, 9. Circumvallato oppido, quaedam ante Ascensianam anni aggerein a parte superiore ducere 1513. De furcis v. Lipsium 5. Po. instituit. Mox amicitiam prius, liorc. i. De lupis autem, quoquam vim , pro potius , Harl. v.

rum Livius mox meminit, ibid. ad 9, 14, 16.

Dial. 5. et in addendis. Adde Tur. S. 5. Folla duplicique vallo cir- neb. 11. Adv. 28. quac loca etiam cumdata urbe , in tres partes ex•

Cl. Crevier, consulenda monuit. ercitum divisit) Codicem veterem J. 8. Et jam eo superare hostem, sequendo sic castigavimus et di. quod ex muro pugnurei] Scripsimus stinximus: duplicique vallo circui. etiam. RHEN. Vet. lib. et jam. dat urbem. in tres partes exercitui SIG, etium legunt Lov. 3. Hav. dividit. RAEN. Pall. 2. et 3. cire et duo codd. Crevier.qui alteram cumdat urbem. quibus tamen non lectionem minus commodam exauscultavimus, quippe vulgatae iftinat. Quod autem addat, sic patrocinante primo, ct insuper habere plerasque edd. sciendum ant. ed. GEBH. circumdat urbem est, non alias ita legere, quam unus Hearnii L. 1. Reliqui vul. quac prodierunt inter annum gatum servant. Contra a Rhena. 1535. quo Rhenanus ita emenda. no dividit subditucnte dissentiunt rat, et annum 1555. quo Sigonius Vol. Lov, 2. Gaertn. et Ber, vul.

et jain revocavit, quae vix no. gatam lectionem defendentes. Ce. vem vel decem sunt; quum re. teri cum ipso faciunt, ac pro. liquac et priores et recentiores bant dividit.

et jain servent. V. ad J. praec. 8. 7. Et jam, qui erexerant ad Ceterum eos superare hoflem, quod muruin scalas] Scripsimus etiam. Lov. 4. Ber. a m. 2. et Hav. Sed RHEN. etiam qui erexerant Lov. 207 eos ultima litera adhaesit ex 3. 5. Gaertn. et Hav. V. ad 39, principio sequentis. V. ad 28, 10, 6. et mox I. seq. id etiam in 25, 2. eos superare hoftem, qui Lovenire librarii Lov. i. ct 2. vi. vel. 2. dentur, qui tamen et erexerant, Prima recepta, urbem eft adgros.

rentur. quod ubi anim&dvertit Scipio, nimia pauci- 8 tate suorum exaequatum certamen elle, et jam eo superare hostem, quod ex muro pugnaret; duabus simul partibus, prima recepta , urbem est adgreflus. Quae res tantum pavoris injecit fellis jam cum primis 9 pugnando, ut et oppidani moenia repentina fuga desererent: et Punicum praesidium metu, ne prodita urbs esset, relictis Itationibus in unum se col. ligeret. Timor inde oppidanos inceslit, ne, si ho. 10

sus) Pal. 3. prima refecta urbem gare 38, 27, 8. in unum locum coneft ingreffus. GEBH. ingressus per trahere 39, 30, 11. in unum locum errorem librarii exhibet etiam cogere 40, 39,8. Verum, aliter hic Lov. 1.

Livium locutum elle, evincunt J. 9. Tantum pavoris injecit fes. reliqui omnes, ct inter eos praesis) tantum pavorem Von. Lov. i. cipue integerrimi codd. El au. 2.3. Ber. Gaertn. Hav. Hcarnii L. tem Livio familiarillima locutio 1. et edd. ante Aldum, qui tan- in unum colligere, quac obcurrit tum pavoris substituit, consenti. 9, 43, 17. 21, 5, 16. 31, 45, 15. 32, entibus aliis Mliis. Et id muta. 12,8. 37, 24, 4. 42, 8, 1. et aliis re nihil adtinet. eft enim vere locis. Ad eandem formam in ue Livianum. 5, 26,7. Tantumque in. num conjicere dixit 3, 28, 1. in unum de pavoris Faliscis injectum eft. 34, convenire 4, 43, 11. 32, 13, 9. in 27, 1. Quum terra marique cantum unum conferre 5, 20, 1. 7, 34, 13. belli circumftaret tyrannum. ubi 27, 42, 8. 32, 30, 3. 33, 19, 7. in 4. plura vide. adjecit Harl. et lav. num contrahere 7, 25, 9. 26, 42, 2. Mox ut oppidani, omissa media 44, 7, 8. in unum cogere. V. ad 9, vocula et, Vol. Lov. 1.3. Harl. 3, 4. in unum conglobare. V. ad et Hav. Sed v. ad 2, 44, 3. 9, 23, 16. in unum coire. V. ad 25,

Relictis ftationibus in unum se 35, 6. in unum compellere 44, 45, 6. colligeret] Addidimus accusativum Qui addiderunt to locum, suplocum, qui est in libro scripto. piere voluerunt locutionem elliRHEN. locum invitis noftris pticam: quomodo etiam peccant adlevit Rhenanus, oblitus illud quidam codd. Sallust. in Catil. 17. Maronianum (ecl. 7, 2.)

ubi v. Cort. Et ita , paflim voCompulerantque greges Corydon et ces a Livio per ellipsin omisas Thyrsis in unum.

librarios de suo addidiffe, infra 4, 143, 11.) Quae si in unum con. videbinus ad 37, 18, 1. Insuper veniant, vix Deorum opibus, quin colligerent llav. ut praesidium tamobruatur Romana res, sisli pos. quam conlcctivum recipiat vcr. se. 32, (12, 8. ] Dimisitque su- bum plurale. At reliqui vulgaos per omnia juga vallesque, qui tum scrvantes id verum praestant. palatos in unum colligerent. J. FR. GRON. in unum locum se collige- s. 10. Ne, si hoflis urbem in. ret etiam Hearnii L. 1. Ita in u. trasset, sine discrimine, Poenus an num locum conferre Livius dixit Hispanus eller) intrasset, sive Por. 7, 37, 13. in unum locum congro. nus an Hispanus esset Flor. Cant.

[ocr errors]
« IndietroContinua »