Immagini della pagina
PDF
ePub

HONOUR EXAMINATION.

GREEK.-PART I. (TRANSLATION).

Professor Tucker and Mr. Tubbs.

1. Translate, with brief marginal notes where you

think them desirable-
) σοι δ' αυτώ πυκινώς υποθήσομαι, αί κε πίθηαι

νη' άρσας ερέτησιν εείκοσιν, ή τις αρίστη,
έρχεο πευσόμενος πατρός δήν οίχομένοιο,
ήν τίς του είπησι βροτών, ή όσσαν ακούσης
εκ Διός, ή τε μάλιστα φέρει κλέος ανθρώποισι.
πρώτα μεν ές Πύλον ελθε και είρεο Νέστορα δίον,
κείθεν δε Σπάρτηνδε παρά ξανθόν Μενέλαον
δς γαρ δεύτατος ήλθεν 'Αχαιών χαλκοχιτώνων.
ει μέν κεν πατρός βίοτον και νόστον ακούσης,
ή τ' άν τρυχόμενός περ έτι τλαίης ενιαυτόν
ει δέ κε τεθνηώτος ακούσης μηδ' έτ' εόντος,
νοστήσας δή έπειτα φίλην ές πατρίδα γαίαν
σημά τε οι χεύαι και επί κτέρεα κτερείξαι

πολλά μάλ', όσσα έoικε, και ανέρι μητέρα δούναι. (0) ούμός δ' αμαρτύρητος ευκλεής πόσις,

ως τούσδε παίδας ουκ άν εκσώσαι θέλοι
δόξαν κακήν λαβόντας" οι γάρ ευγενείς
κάμνουσι τοις αισχροίσι των τέκνων ύπερ.
έμοί τε μίμημανδρός ουκ απωστέον.

[ocr errors]

σκέψαι δε την σην ελπίδ', η λογίζομαι.
ήξειν νομίζεις παίδα σον γαίας ύπο"
και τις θανόντων ήλθεν εξ "Αιδου πάλιν;
αλλ' ως λόγοισι τόνδε μαλθάξαιμεν άν;
ήκιστα φεύγειν σκαιόν άνδρ' εχθρόν χρεών,
σοφοίσι δ' είκειν και τετραμμένους καλώς
δαον γάρ αιδούς υποβαλών φίλ' αν τύχους.

ιώ στέγαι,
κατάρχεται χόρευμα τυμπάνων άτερ,
ου βρομίω κεχαρισμένα θύρση,

[ocr errors]

ίω δόμοι,

[ocr errors]

προς αίματ, ουχί τάς Διονυσιάδος

βστρύων επί χεύμασι λοιβάς. (d) ουκ έφασαν δε των οίωνπερ αυτός όντων είναι

καινών δείσθαι πραγμάτων ουδε μεταστάσεως υπάρχειν γάρ εκ του δήμου αυτή μεν τών τε ηλικιωτών πλέον έχειν τών τε πρεσβυτέρων μη ελαττούσθαι, τοϊς δ' αυτου εχθρούς τοιούτοις δοκείν είναι οΐοισπερ πρότερον, ύστερον δε δυνασθείσιν απολλύνει τους βελτίστους, αυτούς δε μόνους λειφθέντας δι' αυτό τούτο αγαπάσθαι υπό των πολιτών, ότι ετέροις βελτίοσιν ουκ είχον χρήσθαι οι δε ότι των παροιχομένων αυτοίς κακών μόνος αίτιος είη, των τε φοβερών όντων τη πόλει γενέσθαι μόνος κινδυνεύσαι ηγεμών

καταστήναι. (e) ο δ' αυ θηραμένης και προς ταύτα έλεγαν ότι

άτοπον δοκoίη εαυτό γε είναι πρώτον μεν βουλομένους τους βελτίστους των πολιτών κοινω

νωνούς, ποιήσασθαι τρισχιλίους, ώσπερ τον αριθμόν τούτον έχοντά τινα ανάγκην καλούς και αγαθούς είναι και ούτ' έξω τούτων σπουδαίους ούτ εντός τούτων πονηρους οίόν τε είη γενέσθαι έπειτα δ', έφη, δρώ έγωγε δύο ημάς τα εναντιώτατα πράττοντας, βιαίαν τε την αρχήν και ήττονα των αρχομένων κατασκευαζομένους. (f) μών τον δισκεύοντα, ήν δ' εγώ, φης τον επικε

κυφότα κατά το σχήμα της αφέσεως, απεστραμμένον εις την δισκοφόρον, ηρέμα όκλάζοντα το έτέρω, έoικότα ξυναναστησομένη μετά της βολής ; ουκ εκείνον, ή δ' ός, επεί τών Μύρωνος έργων εν και τούτο έστιν ο δισκοβόλος, δν λέγεις ουδε τον παρ' αυτόν φημι, τον διαδούμενος την κεφαλήν τη ταινία τον καλόν Πολυκλείτου γάρ τούτο έργον αλλά τους μεν επί τα δεξιά εισιόντων άφες, εν οις και τα Κριτίου του Νησιώτου πλάσματα έστηκεν, οι τυραννοκτόνοι. συ δε εί τινα παρά το ύδωρ το επιρρέον είδες προγάστορα, φαλαντίαν, ημίγυμνον την αναβολήν, ήνεμωμένον του πώγωνος τάς τρίχας ένίας, επίσημον τας

φλέβας, αυτοανθρώπω όμοιον, εκείνον λέγω. (9) ΕΡΜ. Η Στοά κατά της Ηδονής, αδικίας, ότι τον εραστής αυτής Διονύσιον απεβουκόλησε.

ΔΙΚ. Πέντε ικανοί.
ΕΡΜ. Περί 'Αριστίππου Τρυφή προς 'Αρετήν.
ΔΙΚ. Πέντε και τούτοις δικασάτωσαν.
ΕΡΜ. 'Αργυραμοιβική δρασμού Διογένει.
ΔΙΚ. Τρείς αποκλήρου μόνους.
ΕΡΜ. Η Γραφική κατά Πύρρωνος λιποταξίου.
ΔΙΚ. 'Εννέα κρινάτωσαν.

ΕΡΜ. Βούλει και ταύτας αποκληρούμεν, ώ Δίκη, τας δύο, τας πρώην, τάς άπενηνεγμένας κατά του ρήτορος;

2. Explain (very briefy) διωβελία - προβολή τα

() μυστών όργιηυτύχησιδών-τρισωμάτους Τυφώνας

- επιψηφίζειν καθ' ιερών τελείων εστιάσας

αποπροηγμένον-κατάρχεσθαι. 3. Parse τραπέμεν, ανήμενος, παρτιθεί, είσα, λέκτο.

[ocr errors]

4. State briefly(i) In what respects Xenophon and Lucian

are “un-Attic." (ii) The names and chief tenets of the great

schools of Greek philosophy.
5. Translate the following passages :-
(α) Μόρω δ' οποίω κείνος ώλετ' ουδ' αν είς

θνητών φράσειε πλήν το θησέως κάρα
ου γάρ τις αυτόν ούτε πυρφόρος θεού
κεραυνός εξέπραξεν ούτε ποντία
θύελλα κινηθείσα τω τότ' εν χρόνο,
αλλ' ή τις εκ θεών πομπός, ή το νερτέρων
εύνουν διαστάν γής αλύπητον βάθρον.
ανήρ γαρ ου στενακτος ουδε συν νόσοις
άλγεινός εξεπέμπετ', αλλ' εί τις βροτών
θαυμαστός. ει δε μη δοκώ φρονών λέγειν,
ουκ άν παρείμην oισι μή δοκώ φρονέιν.

(0) Επί τούτοις διελύθη το συμπόσιον τελευτήσαν εκ των δακρύων αύθις ές γέλωτα επί τω 'Aλκιδάμαντι και Διονυσοδώρα και "Ιωνι. Και οι τε τραυματίαι φοράδην έξεκομίζοντο πονήρως έχοντες και μάλιστα και πρεσβύτης ο Ζηνόθεμις αμφοτέραις τη μεν της ρικός, τη δε του οφθαλμού επειλημμένος, βοών απόλλυσθαι υπ' άλγηδόνων, ώστε και τον "Ερμωνα καίπερ εν κακοίς όντα-δύο γάρ οδόντας εξεκέκοπτο-αντιμαρτύρεσθαι λέγοντα, Μέμνησο μέντοι, ώ Ζηνόθεμι, ως ουκ αδιάφορον ήγη τον πόνον και ο νυμφίος δε ακεσαμένου το τράυμα του Διονίκου απήγετο ες την οικίαν ταινίαις κατειλημένος την κεφαλήν, επί το ζεύγος ανατεθεις εφ' ού την νύμφην απάξειν έμελλε, πικρούς και άθλιος τους γάμους εορτάσας και των άλλων δε ο Διόνικος επεμελέιτο δή τα δυνατά, και καθευδήσοντες απήγοντο έμούντες οι πολλοί εν ταις οδοίς.

LATIN.-PART I. (TRANSLATION).

Professor Tucker and Mr. Tubbs.

1. Translate, with brief marginal notes explaining

allusions and syntactical or other difficulties : (a) Troianos haec monstra petunt; his Iuppiter ipse

Auxilium solitum eripuit; non tela, nec ignes
Exspectant Rutulos. Ergo maria invia Teucris,
Nec spes ulla fugae; rerum pars altera adempta

est.
Terra autem in nostris manibus: tot milia

gentes
Arma ferunt Italae. Nil me fatalia terrent,
Si qua Phryges prae se iactant, responsa

deorum.
Sat fatis Venerique datum, tetigere quod arva
Fertilis Ausoniae Troes. Sunt et mea contra
Fata mihi, ferro sceleratam exscindere gentem,
Coniuge praerepta; nec solos tangit Atridas
Iste dolor solisque licet capere arma Mycenis.
Sed periisse semel satis est. Peccare fuisset
Ante satis, penitus modo non genus omne

perosos

Femineum. (b) O vere Phrygiae, neque enim Phryges, ite per

alta Dindyma, ubi adsuetis biforem dat tibia can

tum:
Tympana vos buxusque vocat Berecyntia matris

Idaeae : sinite arma viris, et cedite ferro.
(c) Dic quibus in terris inscripti nomina regum

Nascantur flores; et Phyllida solus habeto.

« IndietroContinua »