Immagini della pagina
PDF
ePub

λων ἐάσῃ διᾶραι καὶ συμμίξαι τοῖς στρατοπέδοις τοὺς πολεμίους, πρός τε τὰς ναῦς εὐκινήτους καὶ κεκουφισμένας ἀγωνιεῖται πρός τε τοὺς ἀρίστους ἄνδρας τῶν ἐκ τοῦ πεζοῦ στρατευμάτων, τὸ δὲ μέγιστον πρὸς τὴν ̓Αμίλκου τόλμαν, ἧς οὐδὲν ἦν τότε 9 φοβερώτερον διόπερ ἔκρινε μὴ παρεῖναι τὸν ἐνεστῶτα καιρόν· 5 συνιδὼν δὴ τὰς τῶν πολεμίων ναῦς ἱστιοδρομούσας, ἀνήγετο μετὰ σπουδῆς. τῶν δὲ πληρωμάτων εὐχερῶς ἀναφερόντων τὸν κλύδωνα ταῖς εὐεξίαις, ταχέως ἐπὶ μίαν ἐκτείνας ναῦν ἀντίπρῳ61 ρον κατέστησε τοῖς πολεμίοις τὸν στόλον. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι κατιδόντες τὸν διάπλουν αὑτῶν προκατέχοντας τους Ρωμαίους, 10 καθελόμενοι τοὺς ἱστοὺς καὶ παρακαλέσαντες κατὰ ναῦν σφᾶς 2 αὐτούς, συνέβαλον τοῖς ὑπεναντίοις. τῆς δ ̓ ἑκατέρων παρασκευῆς τὴν ἐναντίαν ἐχούσης διάθεσιν τῇ περὶ τὰ Δρέπανα γενομένῃ ναυμαχία, καὶ τὸ τέλος ἑκατέροις τῆς μάχης εἰκότως έναν3 τίον ἀπέβη. Ρωμαῖοι μὲν γὰρ τήν τε ναυπηγίαν μετειλήφεσαν, 15 καὶ τὰ βάρη πάντα χωρὶς τῶν πρὸς τὴν ναυμαχίαν ἐπιτηδείων ἐξετέθειντο· τά τε πληρώματα συγκεκροτημένα διαφέρουσαν αὐτοῖς τὴν χρείαν παρείχετο, τούς τ ̓ ἐπιβάτας κατ' ἐκλογὴν 4 ἄνδρας ἀπαραχωρήτους ἐκ τῶν πεζῶν στρατοπέδων εἶχον. περὶ δὲ τοὺς Καρχηδονίους τἀναντία τούτοις ὑπῆρχεν. αἱ μὲν γὰρ 20 νῆες γέμουσαι δυσχρήστως διέκειντο πρὸς τὸν κίνδυνον, τὰ δὲ πληρώματα τελέως ἦν ἀνάσκητα καὶ πρὸς καιρὸν ἐμβεβλημένα, τὰ δ ̓ ἐπιβατικὰ νεοσύλλογα καὶ πρωτόπειρα πάσης κακοπαθείας 5 καὶ παντὸς δεινοῦ. διὰ γὰρ τὸ μηδέποτ ̓ ἂν ἔτι τους Ρωμαίους ἐλπίσαι τῆς θαλάττης ἀντιποιήσασθαι καταφρονήσαντες ώλιγώ- 25 6 ρουν τῶν ναυτικῶν δυνάμεων. τοιγαροῦν ἅμα τῷ συμβαλεῖν κατὰ πολλὰ μέρη τῆς μάχης ἐλαττούμενοι ταχέως ἐλείφθησαν, καὶ πεντήκοντα μὲν αὐτῶν ναῦς κατέδυσαν, ἑβδομήκοντα δ'

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

5

10

ἑάλωσαν αὔτανδροι. τὸ δὲ λοιπὸν πλῆθος ἐπαράμενον τοὺς τ ἱστοὺς καὶ κατουρῶσαν αὖθις ἀπεχώρει πρὸς τὴν Ἱερὰν νῆσον, εὐτυχῶς καὶ παραδόξως ἐκ μεταβολῆς αὐτοῖς πρὸς τὸν δέοντα καιρὸν τοῦ πνεύματος συνεργήσαντος.

Ὁ μὲν οὖν τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς ἀποπλεύσας πρὸς τὸ 8 Λιλύβαιον καὶ τὰ στρατόπεδα περὶ τὴν τῶν αἰχμαλώτων πλοίων καὶ τῶν σωμάτων οἰκονομίαν ἐγίγνετο, μεγάλην οὖσαν· οὐ γὰρ πολὺ τῶν μυρίων ἔλειπε σωμάτων τὰ ληφθέντα ζωργία κατὰ τὸν κίνδυνον.

Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι, προσπεσούσης αὐτοῖς ἀπροσδοκήτως 62 τῆς ἥττης, ταῖς μὲν ὁρμαῖς καὶ ταῖς φιλοτιμίαις ἀκμὴν ἕτοιμοι πολεμεῖν ἦσαν, τοῖς δὲ λογισμοῖς ἐξηπόρουν. οὔτε γὰρ χορηγεῖν 2 ἔτι ταῖς ἐν τῇ Σικελίᾳ δυνάμεσιν οἷοί τ ̓ ἦσαν, κρατούντων τῆς θαλάττης τῶν ὑπεναντίων· ἀπογνόντες δὲ ταύτας καὶ 15 προδόται τρόπον τινὰ γενόμενοι, ποίαις χερσὶν ἢ ποίοις ἡγεμόσι πολεμῶσιν οὐκ εἶχον. διόπερ οξέως διαπεμψάμενοι πρὸς τὸν 3 Βάρκαν ἐπέτρεψαν ἐκείνῳ περὶ τῶν ὅλων. ἱ δὲ καὶ λίαν ἐποίησεν ἔργον ἡγεμόνος ἀγαθοῖ καὶ φρονίμου. μέχρι μὲν γὰρ ἐκ 4 τῶν κατὰ λόγον ἦν τις ἐλπὶς ἐν τοῖς ὑποκειμένοις, οὐδὲν τῶν 20 παραβόλων ἢ δεινῶν δοκούντων εἶναι παρέλιπεν, ἀλλὰ πάσας τὰς τοῦ νικᾶν ἐν τῷ πολεμεῖν ἐλπίδας, εἰ καί τις ἄλλος ἡγε μών, ἐξήλεγξεν. ἐπειδὴ δὲ περιέστη τα πράγματα, καὶ τῶν δ κατὰ λόγον οὐδὲν ἔτι κατελέλειπτο πρὸς τὸ σώζειν τοὺς ὑποταττομένους, πάνυ νουνεχῶς καὶ πραγματικῶς εἴξας τοῖς παροῦσιν 25 ὑπὲρ σπουδῶν καὶ διαλύσεων ἐξαπέστελλε πρεσβευτάς. τοῦ γὰρ 6 αὐτοῦ νομιστέον εἶναι ἡγεμόνος τὸ δύνασθαι βλέπειν τόν τε τοῦ νικᾶν, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν τοῦ λείπεσθαι καιρόν. τοῦ δὲ τ

ren Gebrauch der κοινή; die Form
κατέδυσαν ist nicht von κατέδυσα,
sondern von κατέδυν abzuleiten,
also = demersae sunt. 2. κατ-
ουροῦν, vento secundo uti, cf. ἴκμε
νος οὐρος bei Homer.
7. οίκο-
νομίαν, distributionem, curam.
11. ἀκμήν] noch immer; im atti-
schen Dialekt = eo ipso tempore,
ef. Anab. IV, 3, 26: τὰ μὲν σκευο-
φόρα τῶν Ἑλλήνων καὶ ὄχλος
ἀκμὴν διέβαινε, überschritt eben
die Berghöhe. 13. ταῖς . . . δυνά-
μεσιν] den Truppen in Lilybaeum,
Eryx u. Drepana. 14. ἀπογνόν-

[ocr errors]

-

[ocr errors]

τες, u. wenn sie diese auch preisgeben wollten. 18. μέχρι μὲν γὰρ] Relativ: denn so lange Hoffnung war. 22. ἐξήλεγξεν, expertus est, temptavit. 27. λείπεσθαι] nachzugeben (cedere temporibus), cf. Corn. Nep. Ham. c. 1 Ille etsi flagrabat bellandi cupiditate, tamen paci serviendum putavit, quod patriam exhaustam sumptibus diutius calamitatem ferre non posse intellegebat; sed ita, ut statim mente agitaret, si paulum modo res essent refectae, bellum renovare Romanosque armis persequi, donec aut certe vi

99

Αυτατίου προθύμως δεξαμένου τὰ παρακαλούμενα διὰ τὸ συνειδέναι τοῖς σφετέροις πράγμασι τετρυμένοις καὶ κάμνουσιν ἤδη τῷ πολέμῳ, συνέβη τέλος ἐπιθεῖναι τῇ διαφορᾷ τοιούτων τινῶν 8 συνθηκῶν διαγραφεισῶν· ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν εἶναι Καρχηδονίοις καὶ Ῥωμαίοις, ἐὰν καὶ τῷ δήμῳ τῶν Ῥωμαίων συνδοκῇ. 5 ἐκχωρεῖν Σικελίας ἁπάσης Καρχηδονίους καὶ μὴ πολεμεῖν Ιέρωνι μηδ' ἐπιφέρειν ὅπλα Συρακοσίοις μηδὲ τῶν Συρακοσίων συμμά 9 χοις. ἀποδοῦναι Καρχηδονίους Ρωμαίοις χωρίς λύτρων ἅπαντας τοὺς αἰχμαλώτους. ἀργυρίου κατενεγκεῖν Καρχηδονίους Ρωμαίοις ἐν ἔτεσιν εἴκοσι δισχίλια καὶ διακόσια τάλαντα Ευβοικά.“ 10 63 τούτων δ ̓ ἐπανενεχθέντων εἰς τὴν Ῥώμην, οὐ προσεδέξατο τὰς συνθήκας ὁ δῆμος, ἀλλ' ἐξαπέστειλεν ἄνδρας δέκα τοὺς ἐπι2 σκεψομένους ὑπὲρ τῶν πραγμάτων. οἳ καὶ παραγενόμενοι τῶν μὲν ὅλων οὐδὲν ἔτι μετέθηκαν, βραχέα δὲ προσεπέτειναν· τόν 3 τε γὰρ χρόνον τῶν φόρων ἐποίησαν ἥμισυν, χίλια τάλαντα προ- 15 σθέντες, τῶν τε νήσων ἐκχωρεῖν Καρχηδονίους προσεπέταξαν, ὅσαι μεταξὺ τῆς Ἰταλίας κεῖνται καὶ τῆς Σικελίας.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II. Der Zweite Punische Krieg (218-201).

A) Schlacht bei Cannae (Polyb. III, 107–118).

Τὸν μὲν οὖν χειμῶνα καὶ τὴν ἐαρινὴν ὥραν διέμειναν ἀντι- 107 στρατοπεδεύοντες ἀλλήλοις· ἤδη δὲ παραδιδόντος τοῦ καιροῦ 5 τὴν ἐκ τῶν ἐπετείων καρπῶν χορηγίαν, ἐκίνει τὴν δύναμιν ἐκ τοῦ περὶ τὸ Γερούνιον χάρακος 'Αννίβας. κρίνων δὲ συμφέρειν 2 τὸ κατὰ πάντα τρόπον ἀναγκάσαι μάχεσθαι τοὺς πολεμίους, καταλαμβάνει τὴν τῆς Κάννης προσαγορευομένης πόλεως ἄκραν. εἰς γὰρ ταύτην συνέβαινε τόν τε σίτον καὶ τὰς λοιπὰς χορηγίας 3 10 ἀθροίζεσθαι τοῖς Ῥωμαίοις ἐκ τῶν περὶ Κανύσιον τόπων· ἐκ δὲ ταύτης ἀεὶ πρὸς τὴν χρείαν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον παρακομίζεσθαι. τὴν μὲν οὖν πόλιν ἔτι πρότερον συνέβαινε κατεσκά- 4 φθαι· τῆς παρασκευῆς δὲ καὶ τῆς ἄκρας τότε καταληφθείσης, οὐ μικρὰν συνέπεσε ταραχὴν γενέσθαι περὶ τὰς τῶν ̔Ρωμαίων 15 δυνάμεις· οὐ γὰρ μόνον διὰ τὰς χορηγίας ἐδυσχρηστοῦντο 5 ἐπὶ τῷ κατειλῆφθαι τὸν προειρημένον τόπον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ κατὰ τῆς πέριξ εὐφυῶς κεῖσθαι χώρας. πέμποντες οὖν εἰς τὴν 6 Ῥώμην συνεχῶς ἐπυνθάνοντο τί δεῖ ποιεῖν, ὡς ἐὰν ἐγγίσωσι τοῖς πολεμίοις οὐ δυνησόμενοι φυγομαχεῖν, τῆς μὲν χώρας 20 καταφθειρομένης, τῶν δὲ συμμάχων πάντων μετεώρων ὄντων ταῖς διανοίαις. οἱ δὲ ἐβουλεύσαντο μάχεσθαι καὶ συμβάλλειν τ τοῖς πολεμίοις. τοῖς μὲν οὖν περὶ τὸν Γνάιον ἐπισχεῖν ἔτι διε

3. τὸν μὲν οὖν χειμώνα] des Jahres 217/216. 6. Γερούνιον] Geronium (Livius) nördlich von Cannae. 8. Κάννης, der Plural findet sich bei P. nur in den späteren Fragmenten; den Sing. dagegen kennt Livius nicht." Die Stadt liegt am rechten Ufer des Aufidus; ebenso Canusium. ἄκραν] arcem. 10. Κανύσιον] ganz in der Nähe bei Cannae war befestigt und stand in Verbindung mit Venusia (Röm. Colonie). 13. παρασκευῆς: Nach Liv. ΧΧΙΙ, 43 hat das Heer Hannibals Mangel an Lebensmitteln. 18. τί δεῖ ποιείν] cf. Pol. III, 87 ὁ δὲ δι κτάτωρ ταύτην ἔχει τὴν διαφορὰν τῶν ὑπάτων· τῶν μὲν γὰρ ὑπά

των ἑκατέρῳ δώδεκα πελέκεις
ἀκολουθοῦσι, τούτῳ δ ̓ εἴκοσι καὶ
τέτταρες, κἀκεῖνοι μὲν ἐν
πολλοῖς προσδέονται τῆς συγ-
κλήτου προς
πρὸς τὸ συντελεῖν
τὰς ἐπιβολάς, οὗτος δ ̓ ἔστιν
αὐτοκράτωρ στρατηγός.
19. φυ-
γομαχεῖν] die Schlacht vermeiden.
21. Der Senat beschliesst also,
die Kriegsführung des Fabius Ma-
ximus zu verlassen und eine Ent-
scheidungsschlacht in Apulien zu
wagen. Damit stimmen die ausser-
ordentlichen Rüstungen, cf. 56, 22.
57, 5. 60, 5. 22. περὶ τὸν Γνάιον]
der Proconsul Gn. Servilius, wel-
cher noch vor der Ankunft der Con-
suln dem Hannibal gegenüberstand,
sammt M. Regulus dem consul

8 σάφησαν, αὐτοὶ δὲ τοὺς ὑπάτους ἐξαπέστελλον. συνέβαινε δὲ πάντας εἰς τὸν Αιμίλιον ἀποβλέπειν καὶ πρὸς τοῦτον ἀπερείδεσθαι τὰς πλείστας ἐλπίδας διά τε τὴν ἐκ τοῦ λοιποῦ βίου καλοκαγαθίαν καὶ διὰ τὸ μικροῖς πρότερον χρόνοις ἀνδρωδῶς ἅμα καὶ συμφερόντως δοκεῖν κεχειρικέναι τὸν πρὸς Ιλλυριούς 5 9 πόλεμον. προέθεντο δὲ στρατοπέδοις ὀκτὼ διακινδυνεύειν, πρότερον οὐδέποτ' ἐγεγόνει παρὰ Ρωμαίοις, ἑκάστου τῶν στρατοπέδων ἔχοντος ἄνδρας εἰς πεντακισχιλίους χωρὶς τῶν συμ10 μάχων. Ρωμαῖοι γάρ, καθό που καὶ πρότερον εἰρήκαμεν, ἀεί ποτε τέτταρα στρατόπεδα προχειρίζονται. τὸ δὲ στρατόπεδον 10 πεζοὺς μὲν λαμβάνει περὶ τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ διακοσίους. 11 ἐπὰν δέ τις ολοσχερεστέρα προφαίνηται χρεία, τοὺς μὲν πεζοὺς ἐν ἑκάστῳ στρατοπέδω ποιοῦσι περὶ πεντακισχιλίους, τοὺς δ ̓ 12 ἱππεῖς τριακοσίους. τῶν δὲ συμμάχων τὸ μὲν τῶν πεζών πλῆ θος πάρισον ποιοῦσι τοῖς Ῥωμαϊκοῖς στρατοπέδοις, τὸ δὲ τῶν 15 13 ἱππέων ὡς ἐπίπαν διπλάσιον. τούτων δὲ τοὺς ἡμίσεις τῶν

συμμάχων καὶ τὰ δύο στρατόπεδα δόντες ἑκατέρῳ τῶν ὑπάτων 14 ἐξαποστέλλουσιν ἐπὶ τὰς πράξεις. καὶ τοὺς μὲν πλείστους ἀγῶ νας δι ̓ ἑνὸς ὑπάτου και δύο στρατοπέδων καὶ τοῦ προειρημέ νου πλήθους τῶν συμμάχων κρίνουσι, σπανίως δὲ πᾶσι πρὸς 20 15 ἕνα καιρὸν καὶ πρὸς ἕνα χρῶνται κίνδυνον. τότε γε μὴν οὕτως ἐκπλαγεῖς ἦσαν καὶ κατάφοβοι τὸ μέλλον ὡς οὐ μόνον τέτταρσιν, ἀλλ ̓ ὀκτὼ στρατοπέδοις Ρωμαϊκοῖς ὁμοῦ προῄρηντο διακιν δυνεύειν.

108

Διὸ καὶ παρακαλέσαντες τοὺς περὶ τὸν Αἰμίλιον, καὶ πρὸ 25 suffectus (an Stelle des Flaminius).

2. ἀπερείδεσθαι τὰς ἐλπ. εἰς
τινά, spem in aliquo reponere.
5. τὸν πρὸς Ιλλυριούς πόλεμον]
der zweite Illyrische Krieg gegen
Demetrios von Pharos im J. 219.
6. προτίθεσθαι c. Inf. beschlies-
sen etwas zu thun, placet remp. geri
octo legionibus, cf. 34, 13. στρα-
τοπέδοις οκτώ] 4 consularische
Heere. 8. χωρὶς τῶν συμμάχων]
deren Zahl in der Regel der Stärke
der Legionen gleichkam. - 9. καὶ
πρότερον, p. 21, 17. — ἀεί ποτε]
mit jedem Consulatsjahr (zwei neue
Legionen werden in der Regel aus-
gehoben und die früheren ergänzt).

=

13. τριακοσίους] dies war bereits im I. punischen Krieg Regel.

[ocr errors]

=

16. ὡς ἐπίπαν, plerumque, in der Regel. διπλάσιον: Bei Cannae hatte die Römische Armee etwas über 6000 Reiter, cf. 64, 20; davon stellten 8. 300: 2400 die Römer, u. etwa 4000 ihre Bundesgenossen. Liv. XXII, 36: numero quoque peditum equitumque legiones auctas milibus peditum et centenis equitibus in singulas adiectis, ut quina milia peditum, treceni equites essent, socii duplicem numerum equitum darent, peditis aequarent. Die hdschr. Lesart τριπλάσιον ist also fehlerhaft.

21. τότε γε μήν, tum vero, cf. 58, 3. — 22. ἐκπλαγείς, κατάφοβοι ἦσαν e. Acc., cf. 33, 1.

25. παρακαλέσαντες] adhortari. Warum nur τοὺς περὶ τὸν Αἰμίλιον,

« IndietroContinua »