Immagini della pagina
PDF
ePub

7 qui alibi habitarent. Eadem aeftate Mago, Ha

milcaris filius, ex minore Baliarium insula, ubi * hibernarat , juventute lecta in classem inposita, in

Italiam triginta ferme roftratis navibus et multis onerariis, duodecim millia peditum, duo ferme e8 quitum trajecit: Genuamque, nullis praesidiis ma

ritimam oram tutantibus, repentino adventu cepit. inde ad oram Ligurum Alpinorum, si quos ibi mo.

ubi cuique ex senatusconsulto lice. navibus ) To ferme non adparet ret habitare, ibi habitarent, quasi in Ber. et edd. ante Aldum; in de compacto omnes Gallicani et Flor. etiam inter versus a manu Voff. quorum fides apud me paul. recentiore adscribitur. Et sane lo major, quam illius, qui 'Rhe. ea vox mox sequitur. Paullo nanum circumduxit. J. FR.GRO. ante Balearum , "vel Baliarum NOV. ubicumque, quod Rhena. Flor. Lov. 1. 2.4. et Hav. In se. nus pro ubi cuique subftitutum qucntibus XI millia peditum , voluit, itidem inveni in Lov. 3. pro duodecim, Rec. et' Hearnii 5. Ber. Gaertn. Hav. et edd. Al. D. XX millia peditum Lov. 5. dina antiquioribus. Sed alterum servant optimi, idque praefe- 5. 9. Ingauni (Ligurum ea gens rendum videtur, quia non una est) bellum ea tempestate gerebant omnium Campanorum conditio cum. Epanteriis] Albigaunus est fuit, neque in eodem loco ha- oppidum, authore Sirabone l. bitare potuerunt. Aliis enim lo. 4, (202.) cujus incolae Ligures cum, ubi habitarent, trans Ti. Ingauni appellantur. Meminit et bcrim datum, alios cis Lirim Ptolemaeus, et Plin. 3, 5. De Romam versus, alios cis Vul. Epanteriis nihil apud idoncos turnum emolos fuiffc, supra Li- invenio authores. 'fortallis no. vius narravit 26, 34. Deinde ei. men vel corruptum, vel vetu. dem Rhenano tá habitare ibi ex- fiate abolitum. GLAR, cuin Pan. pungenti concinunt Lov. 3. etteriis Lov. 2.4. et Hearnii D. cum Hearnii Oxonn. sola vox habitare Pantheriis Hearnii L. 1. Quum decst in Lov. 5. Ber. Gacrin. et autem Epanterii ratione Ingau. edd. ante Aldum. Sed reliqui norum montani vocentur, eos mei constanter liceret habitare, supra Albingaunum oppidum Al. ibi habitarent. Paullo ante Et P. pina juga incoluille , exiftimat Servilio Lov.5. Gaertn. Rcc. et Cluver. 1. Ital. ant. 8, 60. Con. Hearnii D. C. Servilio edd. Mo. tra Doujatius nomen corruptum dii, Gruteri, Dan. Heinsii, et exiliimat, ac scribendum ele Gronovii prima, unde Gebhar- cum Intimeliis. At ex Strabone dus monuit, se in Pall. Cn. Ser. colligendum videtur, Intemelios vilio invenisse, quod et reliqui acquc atque Ingaunos fuisse mamei cum prioribus edd. servant. ritimos; certe 1. 4, 202. corum Denique praetori urbis omnes mei. urbes Albium Intemelium et Al.V. ad 25, 1, 11.

bingaunum maritimas, επί τη $. 7. Triginta ferme roftratis Saldity vocat. Praefat igitur

tus facere posset, classem adpulit. Ingauni (Ligu- 9
rum ea gens est) bellum ea tempeftate gerebant cum
Epanteriis montanis. Igitur Pocnus, Savone oppi- 10
do Alpino praeda deposita, et decem longis navi-
bus in statione ad praesidium relictis, ceteris Kar-
thaginem missis ad tuendam maritimam oram, quia
fama erat Scipionem trajecturum esse, ipse, socie- 11
tate cum Ingaunis, quorum gratiam malebat, com-

nihil mutari , et Epanterios re- quum utrumque bonum sit, prae.
ferre inter populos, quorum me, valere debet, vetustiorum atque
moria nobis a solo ‘Livio ser- integriorum librorum auctorita-
vata cst.

te quod est fulcitum. Noster 29,

(13, 8.] Consules delectum habere
5. 10. In stationem ad praesi. inftituerunt. Caesar 7. de B. Gall.
dium relictis] Scripsimus in sta- [12.] Ille oppidum Biturigum, po-
tione. Et mox eo trajecturum elle situm in via, Noviodunuin oppu-
expunximus adverbium eo. RHE- gnare inftituerat. Idem 3. de B.
NAN. in ftationem Ber. et Gaertn. Gall. in fine, (c. 28.) Qui longe
in flationum Lov. 1. Reliqui in alia ratione, ac reliqui Galli, bel.
Statione. Deinde voculam eo igno- lum agere inftituerunt. Sic prae-
rant etiam omnes mei, et quae. ftantes in Andibus membranae :
dam ex vetustioribus edd. Se vulgoolim bellum gerere coeperunt.
quens esse etiam deest in Flor. Doctilimorum virorum editio ge-
Cant. Voff. Lov. 1. 2. Harl. et rere inftituerunt. Nempe unum
Hav. Paullo ante Avone, pro Sa deerat. Rursus 6,[1.] Delectum
vone, Flor. Voff. Lov. 1. Harl. habere instituit. Et (c. 8.) Facere
et Hearnii L. 1. ac N. prima li- pontem inftituit. 7, (27.) Directis.
tera intercepta ab ultima vocis que operibus, quae facere insitue.
praecedentis. V. ad 37, 39, 5. rat. J. FR. GRON. Haec ubiquo
Avonae Hay. Anove Lov, 4. a no. permutantur. V. Riv. et alios
vo Lov. 3. Insuper XX longis na. ad. Terentii Hec. 3, 3, 31. et Grae.
vibus Harl.

vium ad Suet. Gramm. c. 21.

DUK. inftitit ex cod. suo repo-
l. 11. Montanos inftituit obpu. suisse Rhenanus videtur, siqui-
gnare] Reposuimus montanos in. dem ita etiam praeferat Rec. Ne-
Äitit oppugnare, quod inftituit gari nequit, id verbum eo sen-
corrupte legitur in vulgatis edi. su Livio aliisque in frequenti usu
tionibus. Sic de Marcello Livius fuisse. Exempla v. ad 30, 12, 18.
37, (2, 10.) Vestigiis inftitit sequi. Non propterea tamen, vel om.
RHEN. inftitit Beatus. Atomnes nibus, vel plerisque et optimis
noftri instituit. Haud ignoro 34, membranis invitis, ubique ea.
[46, 1.) legi: Fabius ab Suessula dem locutio scriptoribus obtru.
profectus Arpos primum institit op. denda est ; sed, 'ut Gronov. hic
pugnare. Et apud Curtium 9,[1.] recte monet, integerrimorum co.
Rursus aliam partem secare insti. dicum auctoritate in ea re fan.
tit. Et hujusmodi permulta. Sed dum eft, praesertim quum etiam

posita , montanos instituit obpugnare. Et cresce

bat exercitus in dies , ad famam nominis ejus Gale 12 lis undique confluentibus. Ea literis cognita Sp.

Lucretii , ' ne frustra, Hasdrubale cum exercitu den leto biennio ante, forent laetati, si par aliud inde

bellum, duce tantum mutato, oriretur, curam in13 gentem accenderunt Patribus. Itaque et M. Livium

proconsulem ex Etruria volonum exercitum admo. vere Ariminum juserunt, et Cn. Servilio praetori

inftituo cadem significatione pas. derunt , ceu vulgo legitur, sed sim adhibitum sit. Supra 2, 37, accendit, in volumine scripto. 7. Plebi creverant animi, et longe Quare non ambigo, scripsisse alia, quam primo instituerant, via Livium : Ea res literis cognita Sp. grafjabantur. 3, 6a, 4. Ego, ut in Lucretii, ne fruftra Asdrubale cum dies spes virtusque veftra crescat, exercitu deleto biennio ante forent eadem, qua inftitui, disciplina ef- laetati, si par aliud inde bellum, ficiam. 4, 31, 4. Agere in arcem duce tantum mutato, oriretur, cu. cuniculum instituit. 38, 7,6. Cuni. ram ingentem accendit Patribus. culum occultum agere instituit. 40, RHEN. Ut liber Rhenani, Put. 39,5. Omiffis, quae agere inftitue. et omnes Gall. Volianusque, rat.43, 19,9. Aggerem a parte su- oreretur, curam ingentem accendit periore ducere instituir. Cic. de Patribus. Itaque, ut respondeat Amic. 25. Is prinum inftituit in oratio superior, de conjectura forum versus agere cum populo. ille: Ea res literis cognita. Sed Justinus 8, 3. Piraticam quoque nusquam rò res invenimus. Sen. exercere inftituit. . Gellius 12, 1. sus tamen hujusmodi quid reFabulari instituit polixius. ubi v. quirit, nisi to ea velis referre Cel. Jac. Gronov. Adde Cel. ad fama ex illis , quae praece. Burm. ad Quinct. 1. Inftit. 5. p. dunt: Et crescebat exercitus in dies, 69. et ad Suet. Vitell. 2. ubi re. ad famam nominis ejus Gallis una cte vulgatum adversus Graev. in. dique confluentibus. Non enim fe. ftitit, pro inftituit, es conjectu. rent, opinor, si ausim: Eo li. ra emendantem, tuetur. Hoc lo- teris cognito etc. cura ingens aco co ceteri, quos consului, Mfi, cendi Patribus. J. FR. GRON. omnesque Hearnii Oxonn. insti. Ex omnibus meis codd. unicus tuit servant; in pauciflimis vero, Ber. habet accenderunt , reliqui quae inftitit praeferunt, librarios omnes cum Hearnii L. 1. et D. lapsos esse credendum eft. Eae. accendit. Eo itaque recepto, podem voces etiam supra commu. tius legendum cum Rhenano Ea tantur 8, 38,5. 30, 12, 18. 35, 11, res literis cognita exiftimo, quam 3. (* 37, 27, 4.) Similiter constitit ut cum Gronov. pronomen Ea et conftituit, de quo v. ad 27, referam ad praecedensfama. Me. 16, 11.

cum scnsit Cl. Crévier. PraeterJ. 13. Ea literis cognita etc. cu. ea oreretur etiam Flor, a m. ram ingentem accenderunt ] Ver. Sed de eo y. ad 23, 16, 7. bum hujus periodi non eft accen- V. 13. Duas urbanas legiones, cui

negotium datum, ut, si e republica censeret elle , urbanas legiones, cui imperio videretur dato, ex urbe duci juberet. M. Valerius Laevinus Arretium 14 eas legiones duxit. Eisdem diebus naves onerarias Poenorum ad octoginta circa Sardiniam ab Cn. Octavio, qui provinciae praeerat, captas, Coelius frumento misso ad Hannibalem commeatuque onustas, Valerius praedam Etruscam Ligurumque montanorum captivos Karthaginem perportantes, tradit.

imperio videretur dato, ex urbe §. 14. Naves onerariae Poenorum duci) Nulli habent duas. Prae- etc. qui provinciae praeerat , terea, etsi nihil in his verbis mu- ptae. Eas Coelius; 'Hic onerarias tent, commodius tamen erit, le. Men. deinde praeerat captas Put. giones, imperio, cui videretur, da- Reg. Men. Vor. Praeterea infeto ex urbe. Aut saltem sic intel- rius, ubi vulgo Carthaginem por. ligendum alterum. Pighius ad tantes captas , tradit, omnis maannum 15xlymi. p. 312. legit cui nus veterum Carthaginem perpor. populo videretur, imperio dato. Sed lantes, tradit, expuncto to ca. non aliter capienda vetus lectio, ptas. Nequc habent priscae edd. quam curiata lege imperio da- ante Rhenanum, qui, ut fatetur to. J. FR. GRON. Meorum tres ipse, illud inseruit. Ego vero, tantum Lov. 5. Ber. et Gaertn. bis omnibus perpensis , deleto duas agnoscunt. Ceteri recte o- supervacuo pronominc eas, ita miserunt. Deinde imperio , cui scribendum, et utramque periovideretur, dato Lov. 3. et 4. cui dum connectendam exiftimo: Eis. videretur , imperio dato Lov. 5. dem diebus naves onerarias Poeno. Alterutrum verum eft. Neque o. rum ad octoginta circa Sardiniam pus, ut cum Pighio legamus cui ab Cn. Octavio, qui provinciae prae. populo videretur imperio dato. erat, captas, Coelius frumento mise Sponte enim patet, ut Gronovius so ad Annibalem commeatuque onumonuit, ita intelligendum eflc, Atas, Valerius praedam Eiruscam praetori bic potestatem factam Ligurumque montanorum captivos legionibus urbanis ex urbe du- Carthaginem perportantes , iradit. cendis praeficiendi, quem vellet, En rotundißimam et prorsus Li. verum hac lege, ut is ante lege vianam periodum! Quum libra. çuriata imperium acciperet. Eo. rius haesitans, captae acciperet dem modo accipiendum, si ma,

an captas, utramque lectionem giftratibus, ut consulibus vel breviter posuillet, ut adsolet fie. praetoribus, datur jus mittendi ri in sanctioribus codd. captaeas, cum imperio , quos videretur, fecit aliquis exinde captae eas. supra 23, 34. 31, 3. et 8. et alibi. Sic 29, 7, 8. Omnibus ad oppugna. Paullo ante si e re p. R. censeret tionibus emparatis optimus liber, ele Lov. 1. 2. An voluerunt e re. pro oppugnationem pararis. Ne publica P. R. id est, populi Ro- quid tamen dillimulem, ille an. mani? V. de illa formula Gro. tiquiflimus omnium porportantes. nov. 4. Obs. 14.

Itaque polis suspicari, per er

15 in Bruttiis nihil ferme anno eo memorabile gestum.

Pestilentia incesserat pari clade in Romanos Poenos

que: nisi quod Punicum exercitum super morbum 16 ctiam fames adfecit. Propter Junonis Laciniae

templum aestatem Hannibal egit; ibique aram condidit dedicavitque, cum ingenti rerum ab se ge

rorem librarii primam vocis

syl. portantes tradit. GEBH. V. supra labam repetitam elle. Sed Reg. hoc J. Pet. Pal. Men. Voff. perportantes. Neque video, cur perportantes,

J. 15. Nihil ferme anno eo memoperinde ut perferentes, dici non rabile gestum ejl Verbum substanpolit. Sic perpopulari amat, sic tivum (ut saepe alias, ubi facipercuratum vulnus. J. FR. GRON. le intelligitur, non cxprimitur) EmendationemGronovii fide suo exsulat Put. omnibusque Gallica. rum L. 1. et N. firmari, Hearnius nis, et Voff. J. FR. GRON. Ertradit. onerariae est in omnibus sulat etiam a Lov, 1.9.4.5. Harl. meis. Tum ad XXX in Hearnii Haverk. Rec, et Hearnii Oronn. D. Omnes deinde legunt captae. Deinde actun: , pro geftum, Lov. Eas, nisi quod captae sunt. Eas 4. Rec. et Hearnii D. v. ad 22, praeferat Lov. 2. Hinc portantes 28, 1. Lov.5. Ber. et Gaertn. deportan. tes Lov. 2. perportantes ceteri. Supra morbum etiam fames ad. Nullus denique captas a Rhenano flixit] Castigavimus super morbum, additum agnoscit.

id eft, praeier morbum. Sic Sue.

ton. Oth. (5.) Inftigante super a. Ab C. Octavio] Vet. lib. ab Cn. nimi dolorem etiam aeris alieni ma. Octavio: itemque ita supra ubi. gnitudine. Item in Domit. (3.) que. SIG. Mírum, non tantum Super ingenii naturam inopia ra. plerosque codd. sed ctiam edd. par. RHEN. super etiam omnes quae supra c. 38. et infra 29, 13. mei. De ea praepositione hoc atque alibi recte Cn. vel an. sensu v. ad 38, 43, 1. Solent au. praenomen Octavio tribuunt, hic tem librarii super et supra in Máis tamen mendosc, quasi conspira. commutare. V. ad 23, 36, 4. tione facta, Caji praenomen prae. ferre. Ceteroquin ita saepe er.

1. 16. Propter Junonis Laciniae rarunt librarii. v. ad 7, 3, 3. templum aeflatene Hannibal egit]

Pro Junonis Laciniae templums Caelius frumento misso) Coelius Flor. ct Voll. Pro Junonis Laci. scribendum ex nummis argenteis nine templo Hav. Prope. Junonis et Graecis libris. SIG. V. quae. Laciniue templo Lov, a. Prope Judam ad 3, 65, 2.

nonis Lociniae templum Lov. 3.4.

et Ber. a m. 1. Sed nibil muto. Captivos Karthaginem portantes Propter hic pro juxta, prope potradit] Heic participium capias nitur, ex cujus interpretatione defuit, quod nos inseruimus por. ac glossa altera lectio nata cft. fantes, capras tradit. RHEN. 'So. V. ad Epit. Liv. 49. Tum hanc lus Pal. 3. portantes, captas tradis. aeftatem Lov. 3. deflate Hannibal pr. perporiantes tradit. scc. de egit Flor. Cant. Vođ. Lov.5. Harb

« IndietroContinua »