Immagini della pagina
PDF
ePub

tium opera,

fium quidem illa spolia , et parta belli jure: ceterum inde primum initium mirandi Graecarum ar

opera, licentiaeque huic sacra profanaque omnia vulgo spoliandi factum est: quae poftremo in Romanos Deos, templum id ipsum primum , 3 quod a Marcello eximie ornatum est, vertit. Vi. sebantur enim ab externis ad portam Capenam dedicata a Marcello templa, propter excellentia ejus

generis ornamenta, quorum perexigua pars com4 paret. Legationes omnium ferme civitatium Sici

GRON. licentiaeque huic etiam emendatione Gronov, orationis Florent. Voll. Ber. Hav. aliique structura inconcinna vocetur. meorum. Similiter etiam in uno Variationem enim structurae, ex Colbertinis invenit Doujatius, quae obfendisse virum doctum qui tamen in vulgato nihil vitii videtur, pallim Livium quaesis. elle addit. Codicum nihilominus se, ejusque Qilo propriam esse, auctoritas efficit, ut huic malim. infra videbimus ad 38, 39, 10. Solent autem hae voces saepe in Mlis commutari. V. 1, 20, 2. Quae poftremo in Romanos Deos] 2, 40, 13, 4, 49, 8. 5, 18, 5. 7. Signa tabulasque et spolia Sicu. 40, 5. 8, 3, 2. C. 12, 10. 9, 31, 3. lorum intelligit. SIG. Livii sen. 38, 42, 9. et alibi. Causa est sus est, licentiam spoliandi temsimilitudo literarum in et ui in pla hoftilia, quae ex hoc Marscriptura Longobardica, de qua celli facto originem sumsit, postv. ad 3, 49, 6. 7, 33, 8. et 21, 40, ea in templa Romana, et quidem 8. Cl. Crevier. hinc malebat, id- etiam in illud ipsum vertisse , que tuetur partim consensu om- quod Marcellus å se dedicatum nium edd. et cod. Victor. par- spoliis Siculorum exornavit. tim quod optimus vulgatae lectionis sensus est, partim quod Templum id ipsum ] Intelligit in emendatione Gronovii tá ini. haud dubie aedem Honoris ac rium mirandi et licentiae huic in. Virtutis,

de

qua est 27, 25, 7. concinnam orationis structuram et 29, 11, 13. Cicero 4. Vcrr.54. efficiunt. Verum editionibus et de Marcello: Victoriae putabat uni cod. cui tamen etiam qui- esse, multa Romam deportare, dam meorum favent, obpono' quae ornamento Urbi esse possent ; integerrimorum et plurium codd. humanitatis, non plane exspoliare fidem. Deinde in eorum lectione urbem. etc. Romam quae a sportata haud pejor, quam in vulgata, sunt,ad aedem Honoris atque Virtu. sensus est. Quin et, si vulga- tis, itemque in aliis locis, videmus. tum vclis, nescio, quam elegan. Haec aedes intra, an extra urbem tiam captare voluerit Livius in fuerit, non satis compertum esse, illis inde primum initium miran. scribit Borrich. in Antiq. urb. di, et licentiaeque hinc. Deni. Rom. fac. c. 3. Sed Nardinus 3. que causam non video, cur in Rom. vet. 3. plane probabili

liae ad eum conveniebant. Dispar ut caussa earum, ita conditio erat. qui ante captas Syracusas aut non desciverant, aut redierant in amicitiam, ut so-, cii fideles accepti cultique : quos metus poft captas Syracusas dediderat, ut victi a victore leges acceperunt. Erant tamen haud parvae reliquiae belli 5 circa Agrigentum Romanis: Epicydes et Hanno duces reliqui prioris belli, et tertius novus ab Hanni. bale in locum Hippocratis missus, ' Libyphoenicum generis Hipponiates, (Mutinem populares vocabant)

argumento extra urbem fuisse haec oppidum Africae nobile , disputat. Ejus sententiam con- unde Hipponas Hipponatis videri firmat locus Livii 26, 32, 4. Si potest deductum. Verum haec ab inferis exsistat rex Hiero,quo ore conjectura est. SABELL. Qui. aur Syracusas, aut Romam, ei osten. dam Libyphoenicum legunt, ut di posse? quum, ubi semirutam ac generis cum Hipponatis conjun-, spoliatam patriam respexisset, gant, quasi qui Hippone natus ingrediens Romam in vefti. fuerit. At ego Hipponates (quan. bulo urbis, propein porta, quam varie hoc legitur, Hippospolia patriae suae visurus sit. cinatis, Hipponiates, etc.) noQuod autem Livius hic sine dis- minativi casus elle puto, et no. erimine templum et templa dicit, men Mutines esle. Itaque con. id interpretationem capere pot. jungenda Libyphoenicis generis. est ex his, quae 27, 25. scribit. Fertilissimum autem solum teneDUK. templumque id ipsum Flor. bant Africae Libyphoenices inter

Bragadam ac Syrtim parvam , §. 3. Visebantur enim ab exter. quo loco eos etiam confiituit Ptonis] Ita legendum efle, monuit lemaeus. GLAR. Hipponiates non Cl. Haverk. ad Tertull. Apolog. est proprium viri nomen, sed C. 25. non videbantur, quod tan. patriae, id est, ab Hippone urbe tum exftat in poftrema Gruteri Libyae. ut enim a Crotone Croa et paucis quibusdam eam secu- toniates, sic ab Hippone Hippotis edd. pro quo Gronov. iterum niates. Viri autem nomen elle visebantur revocavit.

conset Glareanus. Caeterum Pae.

dian, in Pison. (c. 21. ] ex Varg. 4. Omnium ferme civitatum rone tradit, huic Mutini , quod Siciliae) civitatium Siciliae Flo. in Sicilia cum equitatu suo transrent, et edd. Mediol. anni 1480. ierat ad Romanos, civitatem da. et Tarvis. prior. V. ad 33, 30, 11. tam, aedesque et pecuniam exae.

rario.SIG. Vet. ed. Libypenicus ge. 6. 5. Libyphoenicus generis Hip- neris Hippocinatis. Pall. Libipeni. pocinatis ) Libyphoenicis generis cum generis Hippacinatis. GEBH. Hipponatis melius implet aures. Hipparivaris Hav. Ippocinatis Ber. Libyphoenix nominandi casus est, (in quo tota vora m.2. espungitur et non Libyphoenicus. Hippo ad Hippacinatis vel Hippacinates reli.

[ocr errors]

vir inpiger, et sub Hannibale magistro omnes belli
6 artes edoctus. Huic ab Epicyde et Hannone Nu-

midae dati auxiliares : cum quibus ita pervagatus,
est hostium agros, ita socios ad retinendos in fide

animos eorum, ferendoque in tempore cuique au-
7 xilium, adiit, ut brevi tempore totam Siciliam im-

pleret nominis sui, nec spes alia major apud faven-
8 tes rebus Karthaginiensium esset. Itaque inclusi

ad tempus moenibus Agrigenti dux Poenus Syracu-
sanusque, non consilio Mutinis,

non consilio Mutinis, quam fiducia ,
magis ausi egredi extra muros, ad Himeram amnem

1

mei. Yppacinatis vel Ipacinatis tamen vestigia Hippacrites po-
Hearnii Oxon. Reliquorum codd. tius, quam Hipponiates, Livium
et edd. lectiones v. apud Gro. scripsiste indicabunt.
nov. Dissert. epift. in Livii loca
quacd. Geogr. p. 24. qui legen. Sub Hannibale magiftro omnes
dum censet Libyphoenicum generis belli artes edoctus] Pall. tres sub
Hippacrites. Rationes emendatio. Annibale magiftro omni belli arte
nis latius apud eum videri pos- edoctus, nisi quod sec. omnium.
sunt. Vcram hanc Livii scriptu. Prisca ed. magiftro omnium belli
ram esle pole, adsentitur cl. artem edoctus. GEBH. omni belli
Crevier. non diffitetur tamen, arte etiam Vol. Lovel. 1.4. Har.
magnam sibi suspicionem oriri, lej. Gaertn. ct Hav. omni belli
parum interesse, utro modo le- arii Lov.5. omni bello artes Hafn.
gatur hoc nomen, Hipponiates, omnium belli artem Ber. et edd.
an Hippacrites, et eamdem utro. principes. omnem belli artem A.
que nomine patriam Mutini ad.

scens. et Mogunt. omnes belli ar.
signari, nempe Hipponem Diar. u Aldus, quod optimi scripti
rhytum. Quum enim duplex urbs servant. Supra c. 37, 3. Sub qua
Hippo in Africa fuerit, altera per tot annos omnes militiae artes
Hippo Diarrhytus, altera Hippo edoctus fuerat.
Regius cognominata, priorem
prope, Uticam, pofteriorem in S. 6. Cum quibus ita provaga.
Numidia, Diodorus vero mcmo- tus est hoftium agros) Pal. 3. per.
ret "Tarov ärpav ab Agathocle vallatus est. GERH. cum quibus
captam prope Uticam, I. 20. p. ita populatus est Lovel. 4. cum
763. et "Intov ärpav ab ejus fin quibus pervaftatus eft Ber. cum
lio Archagatho in Numidia ex quibus ita pugnatus est Gaertn.
pugnatam p. 763. utramque ur. est deficit in Voll. Lovel. 1.
bem Hipponem eo nomine in. 9. Harlej. et Hav.
dicari putat, adeoque eorum
incolas aequc Hipponiaras atque Ferendumque in tempore cuique
Hippacritas adpellari poffe. Quod auxilium ] Put. Pet. Men. feren-
si verum esse ponamus, codd. doque. Petav. alter, et quidem

posuerunt caftra.

Quod ubi perlatum ad Marcel- 9 lum est, extemplo copias movit ; et ab hoste quatuor ferme millium intervallo consedit, quid agerent pararentve exspectaturus. Sed nullum neque 10 locum, neque tempus cunctationi consiliove dedit Mutines, transgrellus amnem, ac stationibus hostium cum ingenti terrore ac tumultu invectus. Po ktero die prope justo proelio compulit hostem intra munimenta. inde revocatus seditione Numidarum in caftris facta, quum trecenti ferme eorum Heracleam Minoam conceffiffent, ad mitigandos revo

COS

melior alias, cum Vol. feren. 5. 8. Non tam consilio Mutinis, dosque. Censco fuille, ita socios quam fiducia magis ausi egredi] Ad retinendos in fide animos eorum, Hoc tam sublatum est propter ferendoque in tempore cuique au- adverbium magis. Vult enim die silio adiit. V. ad 21, 5, 3. et 23, cere ,

non magis consilio 7, 12. 21, 52, 8. Continendis in Mutinis exisse , quain ejus fidufide sociis maximum vinculum esse cia, quae res illis tandem male primos, qui eguissent ope, defen. vertit. De Himera autem dubium, sos. J. FR. GRON. ferendosque quem fluvium dicat. Ego eum Florent. a m. 1. Voll. a m. 1. exiftimo, quem Ptolemaeus (3, Lovel. 2. Harlej. Gaertn. Hav. 4.] eo in loco ponit, ubi alii et Hearnii N. ferendoque Florent. Gelam. Est etiam Himera, quem a m. 2. Vol. a m. 2. Lovel. 1.5. Strabo (6, 266.) aït per mediam et Hearnii L. 1. quod Gronov. fluere Siciliam, exonerarique in pr, ed. not. probavit: cui dein. mare ad occiduam_insulae par. de substituit ferendoque auxilio. tem. Meminit et Plinius 3, 8. Eam locutionem Livio familia. Ac de hoc supra ab initio 1. 4. rem esse, vidimus ad 1, 53, 3, hujus belli (c. 6, 7.) mentio est, Non tamen, dillentientibus li- ubi Hieronymus tyrannus legabris optimis, eorum lectionem tos cum mandatis Carthaginem ferendoque auxilium , quam re- misit. GLAR. Voculam tam pri. cepi, rejicere ausus sum. Mu- mus Aldus sustulit. Et recte. Ab. tatum autem dicendi geous ad est enim ab omnibus meis, praeretinendos animos ferendoque auxi. terquam a Ber. et Lovel. 5. Paullo lium defenditur ex illis, quae ante ad id tempus, interposito notantur ad 9. 2. Ceterum paullo pronomine, malebat Crevier. ante ad retinendum in fide animos Vol. Lov. I. 2. 4. 5. Harl. Ber. 4. 11. Heracleam Minoam con. Gaertn. Rec. Hav. et typis de- . ceffit] Minoae urbis Siculae me. scripti ante Aldum. Mor autem minit Stephanus. SIG. Minoïa m adit , pro adiit, Florent. Vof. Lovel.4.5. Ber. Gaertn. Hearnii Lovel. 2. Harlej. et Gaertn. V. L. 1. et edd. ante Aldum, minoad 36, 42, 3.

rem Volt. Lovel. 2. Harlej. Hafn.

12 rerent.

candosque eos profectus, magnopere monuille duces dicitur, ne absente se cum hofte manus conse

Id ambo aegre palli duces, magis Hanno , jam ante anxius gloria ejus: Mutinem sibi modum

facere , degenerem Afrum imperatori Karthaginiensi , 13 misso ab senatu populoque. Is perpulit cunctantem

Epicyden, ut, transgresi flumen, in aciem exirent. nam si Mutinem opperirentur, et secunda pugnae fortuna evenisset, haud dubie Mutinis gloriam fore.

XLI. Enimvero indignum ratus Marcellus se, qui Hannibalem subnisum victoria Cannensi ab Nola repulisset, his terra marique victis ab se hoftibus cedere , arma propere capere milites, et ef.

[ocr errors]

Hav. et Brancal. Latinii. Sed ni. lius pugnae non secunda fortuna hil mulandum. V. Cluver. 1. Si. fuerii. Contrarium est adversa cil. ant. 17. p. 216. Paullo ante fortuna pugnae. Liv. 9, 18, 12. compulit holies Florent. qui in Quibus numquam adversa fortuna scquentibus legit magno opere. V. pugnae fuit. Et Epit. 27. Tot ad 28, 18, 4.

proeliorum adversa fortuna. Virg.

4. Aen.603. Anceps pugnae fortu. J. 12. Jam ante anxius gloria na. Et ita mallem 30, 32, 2. ubi ejus ) Pall. tres, et prisca ed. vulgo est, quibus adversae pugnas anxius gloriae. GEBH. İta et Voff. fortuna fuifier. DUK. secundas Lovel. 1.4.5. Harlej. Ber. Hafn. pugnae fortuna Voff. Lovel. 3. 4. Gaertn. Hav. et edd. ante Aldum, Harlej. Ber. Gaertn. Hearnii L. qui gloria dedit, quod Florent. 1. et edd. ante Aldum. secundae et reliqui servant. Voculam et. fortuna pugnae Lovel, 5. secur. iam ante, quam primus Aldus dae fortunae pugna Hav. Sed o. in contextum admisit, ignorant ptimi, atquc inter eos Florent. soli Lovel. 2. Ber. et Gaertn. secunda pugnae fortuna cum Aldo

tuentur. Ita secunda belli fortuna Degenerem Afrum) Quia Liby- 9, 41, 5. phoenicum generis erat. SIĞ. Non sinceri Punici sanguinis. nam J. 1. Subnisum victora Cannensi Libyphoenices mixtum Punicum ab Nola repulisset! Gebhardus Afris genus, 21, 22, 3. DUK. ad 25, 17, 5. quum in Pal. 1. per

crrorem scriptum inveniset re. 9. 13. Secunda pugnae fortuna pupulisset, legendum conjecitre. evenisset) MSS, secundae. J. FR. pepulisset. Verum augmcntum , Grov. Sed Livius 4, 61, 5. Ro- quod perfectum simplicis pello manis secunda fortuna pugnae fuit. recipit, etiam composita ejus , Et 9, 18,9. Quod Alexandro nul- ut composita verbi curro, ser.

[ocr errors]
« IndietroContinua »