Immagini della pagina
PDF

ολίγου δείν τότε γενομένοις ιερεία νύν προσάγετε; γελοία γαρ αν ταύτα δόξειε και υπεναντία τοις πάλαι. ΤΟΞ. και ταύτα μεν ώ Μνήσιππε γενναία των ανδρών εκείνων, α κατέλεξας, το γάρ δύο όντας ούτω μέγα τόλμημα τολμήσαι, 5 και τοσούτον από της αυτών απάραντας εκπλεύσαι ες τον Πόντον απείρατον έτι τοίς "Ελλησιν όντα πλην μόνων των επί της Αργούς ες την Κολχίδα στρατευσάντων, μη καταπλαγέντας μήτε τους μύθους τους επ' αυτό, μήτε την προσηγορίαν καταδείσαντας, ότι άξενος εκαλείτο οία, oίμαι, αγρίων εδνών περιοικούντων, και επειδή 10εάλωσαν, ούτως ανδρείως χρήσασθαι τό πράγματι, και μη αγα, πήσαι ει διαφεύξονται μόνον, αλλά τιμωρησαμένους τον βασιλέα της ύβρεως και την "Αρτεμιν αναλαβόντας αποπλεύσαι, πώς ταύτα ου θαυμαστά και δείας τινός τιμής άξια παρά πάντων οπόσοι αρετήν επαινούσιν, ατάρ ου ταύτα ημείς Ορέστη και Πυλάδη ενιδόντες 15ήρωσιν αυτοίς χρώμεδα. 4 ΜΝΗΣ. λέγοις αν ήδη ότι το σεμνόν και θείον άλλο εξειργά, σαντο, έπει όσον επί τό πλό και τη αποδημία πολλούς άν σοι θειοτέρους εκείνων αποδείξαιμι τους εμπόρους, και μάλιστα τους Φοίνικας αυτών, ουκ ές τον Πόντον ουδε άχρι της Μαιώτιδος και 20του Βοσπόρου μόνον εσπλέοντας, αλλά πανταχού της Ελληνικής και βαρβαρικής δαλάττης ναυτιλλομένους άπασαν γάρ ούτοι ακτή και πάντα αιγιαλόν ώς ειπείν διερευνησάμενοι καθ' έκαστον έτος όψε του μετοπώρου ες την αυτών επανίασιν, ους κατά τον αυτόν λόγον δεους νόμιζε, και ταύτα καπήλους και ταριχοπώλας, ειτύχοι, 25τους πολλούς αυτών όντας. 5 ΤΟΞ. άκουε δή ώ θαυμάσιε, και σκόπει καθ' όσον ημείς οι βάρβαροι ευγνωμονέστερον υμών περί των αγαθών ανδρών κρίνομεν, είγε εν "Αργει μεν και Μυκήναις ουδε τάφον ένδοξον έστιν ιδείν 'Ορέστου ή Πυλάδου, παρ' ημίν δε και νεώς αποδέδεικται αυτοίς 30άμα αμφοτέροις, ώσπερ εικός ήν εταίροις γε ούσι, και δυσία προσάγονται και η άλλη τιμή άπασα, κωλύει τε ουδέν, ότι ξένοι ήσαν αλλά μη Σκύδαι, αγαδούς κεκρίσδαι. ου γαρ εξετάζομεν όδεν οι καλοί και αγαδοί εισιν, ουδε φθονούμεν ει μη φίλοι όντες αγαδα ειργάσαντο επαινούντες δε α έπραξαν, οικείους αυτούς από 35 των έργων ποιούμεθα, ο δε δη μάλιστα καταπλαγέντες των ανδρών εκείνων επαινούμεν, τούτό εστιν ότι ημίν έδoξαν φίλοι ούτοι δή άριστοι απάντων γεγενήσδαι, και τοις άλλοις νομοθέται καταστήναι ώς χρήτοις φίλοις απάσης της τύχης κοινωνείν... και υπό Σκυδών

8. εν 17. εν

[ocr errors][graphic]

των αρίστων θεραπεύεσθαι και ά γε μετ' αλλήλων ή υπεραλλή-6 λων έπαδον, αναγράψαντες οι πρόγονοι ημών επί στήλης χαλκής ανέδεσαν ες το "Ορέστειον, και νόμον εποιήσαντο πρώτον τούτο μάθημα και παίδευμα τους παισι τους σφετέροις είναι, την στήλην ταύτην και τα επ' αυτής γεγραμμένα διαμνημονεύσαι δάττόν5 γ' αν oυν τoύνομα έκαστος αυτών επιλάδοιτο του πατρός ή τάς 'Ορέστου και Πυλάδου πράξεις αγνοήσειεν. ε. αλλά και ενιτώ περιβόλω του νεώ τα αυτά, οπόσα η στήλη δηλοί, γραφαις υπό των παλαιών εικασμένα δείκνυται, πλέων Ορέστης άμα τό φίλω, είτα εν τοις κρημνοίς διαφθαρείσης αυτό της νεώς συνειλημμένος και 10 προς την δυσίαν παρεσκευασμένος, και η Ιφιγένεια ήδη κατάρχεται αυτών, καταντικρύ δε επί του ετέρου τοίχου ήδη εκδεδυκώς τα δεσμά γέγραπται, και φονεύων τον Θόαντα και πολλούς άλλους των Σκυδών, και τέλος αποπλέοντες, έχοντες την Ιφιγένειαν και την δεόν, οι Σκύδαι δε άλλως επιλαμβάνονται του σκάφους ήδη 15 πλέοντος, εκκρεμαννύμενοι των πηδαλίων και επαναβαίνειν πειρώμενοι είτ' ουδέν ανύσαντες οι μεν αυτών τραυματίαι οι δε και δέει τούτου απονήχονται προς την γην, ένδα δή και μάλιστα ίδοι τις αν οπόσην υπέρ αλλήλων εύνοιαν επεδείκνυντο εν τη προς τους Σκύδας συμπλοκή πεποίηκε γαρ ο γραφεύς εκάτερον αμελούντα20 μεν των καθ' εαυτόν πολεμίων, αμυνόμενον δε τους επιφερομένους δατέρω, και προ εκείνου απαντάν πειρώμενον τοίς τοξεύμασι, και παρ' ουδεν τιθέμενον ει αποδανείται σώσας τον φίλον και την επ' εκείνον φερομένην πληγήν προαρπάσας τό εαυτού σώματι. την 7 δή τοσαύτην εύνοιαν αυτών και την εν τοις δεινοίς κοινωνίαν και 25 το πιστόν και φιλέταιρον και το αληδες και βέβαιον του προς αλλήλους έρωτος, ουκ ανδρώπινα ταύτα ώήδημεν είναι αλλά τινος γνώμης βελτίoνος ή κατά τους πολλούς τούτους ανθρώπους, οι μέχρι μεν κατ' ουρον ο πλούς εύη, τοίς φίλοις αγανακτούσιν ει μη επ' ίσης κοινωνήσουσι των ήδέων, ει δέ τι και μικρόν αντιπνεύσειεν αυτοίς,30 οίχονται μόνους τοίς κινδύνοις απολιπόντες και γάρούν και τόδε όπως ειδής, ουδέν Σκύδαι φιλίας μείζον οίονται είναι, ουδ' έστιν εφ' ότω άν τις Σκύδης μάλλον σεμνύνατο ή επί τό συμπονήσαι φίλω ανδρι και κοινωνήσαι των δεινών, ώσπερ ουδέν όνειδος μείζον παρ' ημίν του προδότην φιλίας γεγενήσδαι δοκείν, διά ταύτα 35 Ορέστην και Πυλάδην τιμώμεν, αρίστους γενομένους τα Σκυδών αγαδά και εν φιλία διενεγκόντας, ο πρώτον ημείς απάντων θαυμάζομεν και τούνoμα επί τούτοις αυτών εδέμεδα, Κοράκους

6. γούν το του 2 38. κοχάνους?

[ocr errors][ocr errors]

11. ξένους 15. Ελλήνων και δικαιότεροι * 16. γονέας και όσιώτεροι * 17. οι ante Σκύθαι om * 26. μεν οm * 31. αι καλαι? * 33. διηρημένα

[ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

-" ν" φ

6. Ελληνικά, και οπότερος * 10. όπερ της Σκυθικής * 29. οπόσαι ικαναι. πέντε *

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

τα πολλά επιτιμών, και φορτικός έδόκει υπομιμνήσκων αει των προγόνων, και φυλάττειν παραγγέλλων α μετά πολλών καμάτων ο πατήρ αυτό κτησάμενος κατέλιπεν, ώστε διά ταύτα ουδ' επί τους κώμους απήγεν έτι αυτόν, αλλά μόνος μετ' εκείνων έκώμαζε, 13 λανθάνειν πειρώμενος τον Αγαθοκλέα, και δή ποτε υπό των κολά. κων εκείνων ο άθλιος αναπείδεται ώς ερώη αυτού Χαρίκλεια Δημόνακτος γυνή, ανδρός επιφανούς και πρώτου Εφεσίων τα πολιτικά, και γραμματεία τε εισεφοίτα αυτό παρά της γυναικός και στέφανοι ημιμάραντοι και μηλά τινα αποδεδηγμένα, και άλλα οπόσα αι 25μαστροποί επί τοις νέοις μηχανώνται, κατά μικρόν αυτοίς επιτεχνώμενα τους έρωτας και αναφλέγουσαι το πρώτον εράσδαι νομίζοντας επαγωγότατον γάρ τούτό γε, και μάλιστα τοίς καλοίς είναι οιoμένοις,

[ocr errors]

10. πολλούς κόλακας είχε? * 15. είχε *

[graphic][graphic]
« IndietroContinua »