Immagini della pagina
PDF

φιλανθρωπίας οι θεοί πονούσι, προς τον επί της γης βίον εκάστοις 2 συντελούντες, καίτοι τα μεν των άλλων μέτρια, εγώ δε αυτός ο πάντων βασιλεύς και πατήρ όσας μεν αηδίας ανέχομαι όσα δε πράγματα έχω προς τοσαύτας φροντίδας διηρημένος ώ πρώτα μεν 5τά των άλλων δεών έργα επισκοπείν αναγκαίον, οπόσοι τι ημίν συνδιαπράττουσι της αρχής, ώς μη βλακεύωσιν εν αυτοίς, έπειτα δε και αυτό μυρί' άττα πράττειν και σχεδόν ανέφικτα υπό λεπτότητος, ου γάρ μόνον τα κεφάλαια ταύτα της διοικήσεως, υετούς και χαλάζας και πνεύματα και αστραπάς, αυτός οικονομησάμενος και 10διατάξας πέπαυμαι των επί μέρους φροντίδων απηλλαγμένος αλλά με δεί και ταύτα μεν ποιείν, αποβλέπειν δε κατά τον αυτόν χρόνον απανταχοί και πάντα επισκοπείν ώσπερ τον εν τη Νεμέα βουκόλον, τους κλέπτοντας, τους επιορκούντας, τους δύοντας, εί τις έσπεισε, πόδεν ή κνίσα και ο καπνός ανέρχεται, τίς νοσών ή πλέων εκάλεσεν, 15και το πάντων επιπονώτατον, υφ' ένα καιρόν έντε Ολυμπία τη εκατόμβη παρείναι και εν Βαβυλώνι τους πολεμούντας επισκοπείν και εν Γέταις χαλαζάν και εν Αιδίοψιν ευωχείσδαι, το δε μεμψίμοιρον ουδε ούτω διαφυγείν ράδιον, αλλά πολλάκις οι μεν άλλοι δεοί τε και ανέρες ιπποκoρυσται εύδουσι παννύχιοι, τον Δία δε εμε 20ουκ έχει νήδυμος ύπνος ήν γάρ τι και μικρόν επινυστάξωμεν, αληθής ευθύς ο Επίκουρος απρονοήτους ημάς αποφαίνων των επί γής πραγμάτων, και ο κίνδυνος ουκ ευκαταφρόνητος ει ταύτα οι άνθρωποι πιστεύσουσιν αυτό, αλλ' αστεφάνωτοι μεν ημίν οι ναοί έσονται, ακνίσωτοι δε αι αγυιαί, άσπονδοι δε οι κρατήρες, ψυχροί 25δε οι βωμοί, και όλως άδυτα και ακαλλιέρητα, και ο λιμός πολύς. τοιγαρούν, ώσπερ οι κυβερνήται, υψηλός μόνος επί της πρύμνης έστηκα το πηδάλιον έχων ενταίν χερούν και οι μεν επιβάται με5ύοντες, ει τύχοιεν, καθεύδουσιν, εγώ δε άγρυπνος και άσιτος υπέρ απάντων μερμηρίζω κατά φρένα και κατά δυμόν, μόνω το δεσπότης 3 είναι δοκείν τετιμημένος, ώστε ήδέως αν ερoίμην τους φιλοσόφους, οι μόνους τους δεούς ευδαιμονίζουσιν, οπότε και σχολάζειν ημάς τώ νέκταρι και τη αμβροσία νομίζουσι, μυρί' όσα έχοντας πράγματα. ιδού γέ του υπ' ασχολίας τοσαύτας έωλους δίκας φυλάττομεν αποκειμένας, υπ' ευρώτος ήδη και αραχνίων διεφθαρμένας, και μά35λιστα oπόσαι ταις επιστήμαις και τέχναις προς ανθρώπους τινάς συνέστησαν, πάνυ παλαιάς ενίας αυτών, οι δε κεκράγασιν απανταχόθεν και αγανακτούσι και την δίκην επιβοώνται καμε της βραδυτήτος αιτιώνται, αγνοούντες ώς ουκ ολιγωρία τάς κρίσεις υπερημέρους συνέβη γενέσθαι, αλλ' υπο της ευδαιμονίας ή συνείναι ημάς υπο40λαμβάνουσιν τούτο γαρ την ασχολίαν καλούσιν.

[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]

ή

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

βιάζωνται διαταράξαντες γούν τους λόγους και το εξ αρχής επι

[ocr errors]

20. ανεφύετο αυτούς, ουκ *

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« IndietroContinua »