Immagini della pagina
PDF
ePub

pro Ætolis modò, fed ne pro fe quidem ipfo, momenti ullius futurum apud Romanos. Hæc vicit fententia, imperatoremque regem appellandum cenfuerunt : & triginta principes, cum quibus, fi qua vellet, consultaret, delegerunt.

XLVI. Ita dimiffo concilio multitudo omnis in suas civitates dilapfa est. Rex poftero die cum apocletis eorum, unde bellum ordiretur, consultabat. Optimum visum est, Chalcidem, frustra nuper ab Ætolis tentatam, primùm aggredi : & ceo leritate in eam rem magis, quàm magno conatu & apparatu, opus esse. Itaque cum mille peditibus rex, qui ab Demetriade fecuti erant, profectus per Phocidem eft. & alio itinere principes Ætoli, juniorum paucis evocatis, ad Chæroneam occur. rerunt : & decem constratis navibus fecuti sunt. Rex ad Salganea caltris positis, navibus ipfe cum principibus Ætolorum Euripum trajecit. & quum haud procul portu egreffus esset; magistratus quoque Chalcidenfium & principes ante portam processerunt. Pauci utrimque ad colloquium congressi sunt.

Ætoli magnopere suadere, ut falva Romanorum amicitia regem quoque assumerent socium atque amicum. Neque enim eum inferendi belli, fed liberanda Grecia cauffa in Europam trajecisse ; liberanda verò re, non verbis do simulatione, quod feciffent Romani. Nihil autem utilius Grecia civitatibus effe, quàm utramque complecti amicitiam. ita enim ab utriusque injuria tutam alterius semper præfidio dos fiducia fore. Nam, si non recepiffent regem, viderent quid patiendum iis extemplo foret : quum Romanorum procul auxilium, hoftis Antiochus, cui refiftere viribus suis non poffent, ante

C4

pora

:

portas effet. Ad hæc Mictio, unus ex principibus, Mirari se dixit, ad quos liberandos Antiochus, reliHo regno fuo, in Europam trajeciset. Nullam enim civitatem fe in Grecia néffe, quæ aut præsidium babeat, aut stipendium Romanis pendat : aut, fædere iziquo alligata, quas nolit leges patiatur. Itaque Chalcidenses neque vindice libertatis ullo indigere, quum liberi fint : neque presidio

, quum pacem ejufsem populi Romani beneficio es libertatem habeant. Amicitiam regis non aspernari, neque ipforum Ætolorum, id primim eos pro amicis facturos, fi insula excedant, atque abeant. nam ipsis certum effe, non modo non recipere mænibus, fed ne focietatem quidem ullam pacisci, nisi ex au&oritate Romanorum.

XLVII. Hæc renunciata regi ad naves, ubi reftiterat, quum effent ; in præfentia (neque enim iis venerat copiis, ut vi agere quicquam poffet) reverti Demetriadem placuit. ibi, quoniam primum inane coeptum evasiffet, consultare cum Ætolis rex, quid deinde fieret. Placuit Achæos & Amynandrum regem Athamanum tentare. Boeotorum gentem averfam ab Romanis jam inde à Brachyllæ morte, & quæ fecuta eam fuerant, cenfebant, Achæorum Philopcemenem principem, æmulatione gloriæ io bello Laconum, infestum invifumque eile Quintio credebant. Amynander uxorem Apamiam, filiam Alexandri cujusdam Megalopolitani, habebat: qui, se oriundum à Magno Alexandro ferens, filiis duobus Philippum atque Alexandrum & filiæ Apamiam nomina impofuerat : quam, regiis inclytam nuptiis, major ex fratribus Philippus fecutus in Athamaniam fuerat. Hunc fortè ingenio vanum Ætoli & Antiochus impulerant in fpem, quod is

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

verè regum ftirpis effet regai Macedoniæ, fi Amynandrum Athamanesque Antiocho conjunxisset. & ea vanitas promifforum non apud Philippum modò, fed etiam apud Amynandrum valuit.

XLVIII. In Achaja legatis Antiochi Ætolorumque coram T. Quintio Ægii datum eft concilium. Antiochi legatus prior, quàm Ætoli, est auditus. Is, ut plerique quos opes regiæ alunt, vaniloquus, maria terrasque inani fonitu verborum complevit. Equitum innumerabilem vim trajici Hellefponto in Europano : partim laricatos, quos com taphradłos vocant : partim sagittis ex equo utentes, , à quo nihil fatis tecti fit, auerfos refugiente

; equo certiùs figentes. His equeftribus copiis (quanquam vel totius Europa exercitus in unum coadi obrui poffent) adjiciebat multiplices copias peditum, ego nominibus quoque gentium vix fando auditis tererebat : Dahas, Medos, Elimaosque don Caddusios appellans. Navalium vero copiarum, quas nulli i portus capere in Grecia poffent, dextrum corny Siadonios do Tyrios, finiftrum Aradios do ex Pampbylia Sidetas tenere ; quas gentes nulla unquam nec arte nec virtute navali squáfent. Fam pecuniam, jam alies belli apparatus referre supervacaneum effe. Leire ipsas, abundaffe semper auro regaa dia. Itse que non cum Philippo nec Annibale rem futurang : Romanis; principe altero civitatisa, altero Macedonia : tantum regni finibus inclufo: fed cum magno Alfie totius partifque Europa rege. Euam tamen, quan quam ab ultimis orientis terminis ad liberandara Greciam. veniat, mihil poftulare ab, Achais, in quo fides, eorum adverfus Romanos priores focios atque Anoicos Judatur. Non enim, ut fecum aduerfus eos

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

C5

ArmA.

arma capiant, sed ut neutri parti fefe conjungant, petere. Pacem utrique parti, quod medios deceat amicos, optent : bello se non interponant. Idem ferme & Ætolorum legatus Archidamus periit : ut, quæ facillima & tutissima esset, quietem præftarent ; spectatoresque belli

, fortunarum alienarum eventum sine ullo discrimine rerum suarum opperirentur. Provectus deinde est intemperantia linguz

. in maledicta, nunc communiter Romanorum, nunc propriè ipfius Quintii : ingratos appellans, exprobrans non victoriam modò de Philippo virtute Ætolorum partam, sed etiam salutem : ipfumque do exercitum sua opera servatos. Quo enim illum unquam imperatoris funétum officio efe ? aufpicantem immolantemque, don vota nuncupantem facrificuli vatis modo in acie vidiffe; quum ipse corpus suum pro eo telis hoftium objiceret.

XLIX. Ad ea Quintius, Coram quibus magis, quàm apud quos verba faceret, dicere, Archidamum rationem habuiffe. Achaos enim probè fcire, Ætolorum omnem ferociam in verbis, non in fattis effe: do in conciliis magis concionibufque, quàm in acie, apparere. itaque parvi Achæorum exiftimationem, quibus notos effe fe fcirent, feciffe : legatis regis, com per eos abfenti regi eum je jačidle

. Quòd fi quis antea ignoráset, qua res Antiochum en Æra ! los conjunxiffet, ex legatorum fermone potuiffe apparere : mentienda invicem ja&andoque vires, quas non haberent, inflasje vana fpe, atque inflatos effe : dum ii ab Philippum victumi, fua virtute proteEtos Romanos, dos qua modò audiebatis, narrant; vos ceterafque civitates een gertes, fuam feétam effe fecuturas : rex contra peditum equitumque nubes

jactar,

[merged small][ocr errors]

nus.

ja&at, es confternit maria fuis claffibus. Et astem res fimillima cæna Chalcidensis hofpitis mei, hominis boni don sciti convivatoris. apud quem solstitiali tempore comiter accepti, quum miraremur, unde illi eo tempore anni tam multa dos varia venatio ; homo, non quàm ifti funt gloriofus, renidens, condimentis ait varietatem illam dgs speciem ferina carnis ex manfueto fue factam. Hoc dici aptè in copias regis, qua paullo ante jactata fint, posse. Varia enim genera armorum, de multa nomina gentium inauditarum, Dabas, doo Medos, do Caddusios, Ely maos ; Syros omnes effe : haud paullo mancipiorum melius, propter fervilia ingenia, quàm militum ge

Et utinam fubjicere oculis veftris, Achei, por fem concurfationem regis magni ab Demetriade, nunc Lamiam in concilium Ætolorum, nunc Chalcidem, Videretis vix duarum malè plenarum legiuncularum infar in caftris regis. videretis regem nunc mendicantem prope frumentum ab Ætolis, quod militi ada metiatur : nunc mutuas pecunias foenore in ftipendium quarentem : nunc ad portas Chalcidis ftantem : don mox inde exclufum, nihil aliud quàm Aulide atque Euripo Spectatis, io Ætoliam redeun

Male crediderunt dos Antiochus Ætolis don Ætoli regia vanitati. Quo minùs vos decipi debetis, fed expert & toties spectatæque Romanorum fidei credere. Nam quod optimum effe dicant, non interponi vos bello : nihil imò tam alienum rebus veftris eft. grippe finegratia, sine dignitate premium vi&toris eritis.

L. Nec abfurdè adverfus utrofque respondisse vifus eft. & facile erat orationem apud faventes æquis auribus accipi. nulla enim nec disceptatio nec dubitatio fuit, quin omnes, eofdem genti A

chæorum

[ocr errors][ocr errors]

tem.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
« IndietroContinua »