Immagini della pagina
PDF
ePub

rerat, maxime in nuda hostium latera pugnabat. Et 20 jam ne fugae quidem patebat locus. nam et stationes utrimque Romanae dextra laevaque insederant vias: et portam castrorum ducis principumque fuga clauserat; addita trepidatione elephantorum , quos territos aeque atque hoftes timebant.

Caesa igitur ad octo millia hominum.

XIX. Hasdrubal jam ante, quam dimicaret , pe- i cunia rapta, elephantisque praemissis, quam plurimos poterat, de fuga excipiens, praeter Tagum flumen ad Pyrenaeum tendit. Scipio, caftris ho- 2 ftium potitus, quum praeter libera capita omnem praedam militibus concessisset, in recensendis ca

non

esse.

eam

dimicaret, pecunia rapra, etc.) Po. rantur. Hinc cap. seq. legendum lyb. (ibid.) 'dodpovißas de carà putat saltu Castellanensi, Livium τους εξαρχής διαλογισμούς Sεω. vero hoc loco exemplo Polyhii pov xwovoas kai diatetpallué. pro fluviolo minoris nominis Te. νας ιτας αυτού δυνάμεις, το μέν co (ut a Plinio νοcatur) Tags ψυχομαχείν μέχρι της εσχάτης subjecisse, notissimum lumen. ελπίδος απεδοκίμασε: λαβών δέ Contra vero ad hunc locum le.. to te Xpimata kai Impia, genduin auguratur praeter Tecum. και των φευγόντων όσους έδύ. Utrum proelium ea regione, qua vato Tisovs ¿RLOTA á uevos, putavit, decertatum fucrit, aliis έποιείτο την αναχώρησιν περί inquirendum relinquo; id tanTov Tázov otapov, wis éri tum notasle nunc sufficit, si ipsius tás Ilvpvvns U nepßoda's. SIGO. Livii error sit, ut ad cap. praec. NIUS.

statuit, conjectura cjus opus

Quin ctiam Praeter Tagum flumen ad Pyre, non verisimilem reddit consen.

tendir ) Doujatius ad sus Polyb. a Sigonio laudati, qui cap. praecedens in ea est sen- pariter dicit tepi tov Ta yov ro. tentia, Baeculam sive Besulam ramov. ibidem memoratam, ad quam Scipio cum Hasdrubale proelium §. 2. In recensendis captivis decem commisit, fuillc sitam in Cata- millia peditum, duo millia equitur loniae tractu Emporitano, et ho. invenir] Polyb.[10, 37.) ovrapoi. die Besalα νοcari. Vidit tamen σας το των αιχμαλώτων πλήτου, huic opinioni adversari saltum ων ήσαν πεζοί μέν εις Ημίους, Cartufonensem cap. seq. et Tagκης ιππείς δε και πλείους δισχιλίων. flumen hoc loco memoratum,quae SIG.decem millia peditum,dro equi. longe ab eo loco diftant, et in rumBer.quod non displiceret, sia. diversa Hispaniae parte memo- liorum codd. auctoritas accedereta

Liv. Tom. VIII.

[ocr errors]

PP

ptivis decem millia peditum, duo millia equitum

invenit. ex iis Hispanos sine pretio omnes domum 3 dimisit: Afros vendere quaestorem jussit. Circum

fusa inde multitudo Hispanorum, et ante dedito

rum, et pridie captorum, regem eum ingenti con4 sensu adpellavit. Tum Scipio, silentio per prae

conem facto, sibi maximum nomen imperatoris esse ,

dixit, quo se milites sui adpellassent. regium nomen 5 alıbi magnum, Romae intolerabile esse. Regalem ani

mum in se esse, si id in bominis ingenio amplissimum

ducerent, tacite judicarent; vocis usurpatione abftinerent. 6 Sensere etiam barbari magnitudinem animi; cujus

[ocr errors]

V. ad 31, 34, 7. Mox et Hispanos, Tov Tónllov. Et poft, lità pro ex iis Hispanos, Vol. Lov. 2. Tijv ud Xov anavtov Baoiléa 3. 4. ct Hav. ex Hispanos Flor. a repoopovouvrov. SIG, regem cum m. 1. exin Hispanos a m. 2. Vo- ingenii consensu adpellavit Lov. 4. ces ex his desunt in Hearnii L. et Gaertn. Quod dictum ele pos. 1. qui idem cod. cum Lov. 3. 3. set ad exemplum corum, quae 5. Ber, Gaertn. Hav. et edd. antt, supra notantur ad 1, 25, 13. So. legun! misit, pro dimisit. Nec lent autem cum et eum commualiter excusi ante Aldum. tari. V. ad 10, 7, 3. Reliqui ta,

men vulgatum servant, nisi quod 9.3. Circumfusa inde omnis mul.

voces ingenti consensu omittantur litudo omnis non erat in Spirensi in Vor. Lov. 1. 3. et Hav. quae cod. RIEN. Prisca ed.omnis mul. etiam exsulant ab Hearnii L. ). titudo. GEBA. omnis inveni Nihil itaque mutandum. tantum in Ber. et Gaertn. Cir. cumfusa ei inde miltitudo praefert

1.4. Sibi maximum nomen ixFlor.

peratoris esse) Polyb. (ibid.)ap.

ήγγειλε sρατηγόν αυτόν προσ. Et ante deditorum, et pridie ca

Povelv. SIGON. ptorum) Necesse est hoc loco, ut unum dicm interceMille huic plau.

Romae intolerabile elle) In Spi.

renfi cod.erat intolerandum, quem. sui pugnaeque intelligamus:alio. qui, illud pridie quid sibi velit, RIIEN. Libb. omnes ini olerabile.

admodum et nos castigavimus. non plane video. 'GEBH. Intercerile unum diem , teftatur P.. GEBH. Iterum omnes Gall. et lyb. 10, 3-. Eis env ènavpiov bile ele. Neque ignoro apud Cic.

Pall. nolentc Rhenano, intoleraσυναθροίσας το των αιχμαλω.

3. de Off. Nihil, quod homini ai. των πλήoς.

cidere pofit, intolerandum putare: Regem eum ingenti consensu adpels neque infra in nostro [c. 31, 5.) lavit) Polyb.(ibid.]Kata dėtus ¢ve intoleranda libidine : sed, quae sit τεύξεις βασιλέα προσεφώνουν antiquissima lectio, agitur, J.

miraculo nominis alii mortales Itaperent, id ex tạm alto fastigio adspernantis. Dona inde regulis prin- 7 cipibusque Hispanorum divisa , et ex magna copia captorum equorum trecentos, quos vellet, eligere Indibilem jullit. Quum Afros venderet jussu impe- 8 ratoris quaestor, puerum adultum inter eos forma insigni, quum audisset regii generis efle, ad Scipionem misit. quem quum percunctaretur Scipio , 9 quis, et cujas , et cur id aetatis in caftris fuisset? Numidam esse, aït , Massivam populares vocare. orbum a patre relictum, apud maternum avum Galam, regem Numidarum, eductum, cum avunculo Masinissa, qui

FR. GRON. intolerabile etiam 9. Mox ex tam magno faftigio omnes noltri, et Oxonn. Hear. Flor. Voff. Lov. 1. 3. 5. Harl. nii: qua et ipsa voce Livius u.

Gaertn. et Hav. quod se quoque titur infra 30, 35, 6. Elephanto. in Put. et Victor.'invenire, prorum fortuitus inpetus atque into- fitetur Cl. Crevier. lerabilis vis signa sequi Romanos

6. 9. Quem quum percunctare. prohiberet. Ceterum Romanis in.

tur Sripioj Pal. 2. praecontaretur. tolerabile Lov. 2.

GEBHARD. $. 5. Regalem animum in se effe etc. tacite judicarent] Vet. lib.

Numidam se este aüt] Vet. lib.

Numidam se lacrymans elle ait. taciti judicarent. SIG. Pal. 1, re

SIG. Put. Voff. Pall. unus, alii. galem animum inelle. Tum sec. et tert. taciti. GEBÍ, 11. Stephanus que meliores : Numidam efle, ai!, 4. Schediasm.7. nescio quid dis- Massivam populares vocare. Alii, criminis inter regalem et regium lacrimans ab Sigonio insertum.

Numidam se effe, aïl. Nusquam animum videtur animadvertere. DUR. animum ineffe Flor. Voff. J. FR. GRON.buirimens se Numia Lov. 3. 4. et apud Crevier. Put: dam efle Lov. 3. et Hav. Numi. ac Victor. regalem animum te ele Lov. 3. Harl. Ber. et Hear

dam ele se Lov. 4. Numidam se Hav. Omnes hae voces exsulant nii L. 1. atque N. Numidam esse ab Harl. Deinde taciti etiam Lov. 4. et Hearnii D. Reliqui nii D. Saepius pronomen se a

Flor. Lov. 1. 5. Gacrtn. et Hear. servant tacite. Mox usurpationem Livio subintellectum ci invito abstinerent Flor. et Lov. 4. quod obtrusille librarios, supra di. et se in Put. invenisse, Gronov.

ctum est ad 1, 23, 5. Exemplum in pr. ed. not. monuit. V. ad 2,

mox v. ad 5. 10. Deinde Masi.

um, pro Masivam, Lov. 3. Mas. . 6. Sensere etiam barbari ma. sium Flor. Vol. Lov. 2. 4. 5. gnitudinem animi) Pal. 2. Sensere Ber. Gaertn. et edd. antt. Mas. et barbari. GEBH, V. ad 22, 47, suon Harl. Massilium Hay. Ma.

[ocr errors]
[ocr errors]

16, 9.

nuper cum equitatu subsidio Karthaginiensibus verrisset, 10 in Hispaninın trajecisse. Probibitum propter aetatein

a Masinissa, numquam ante proelium iniisse. Eo die, quo pugnatum cum Romanis esset, inscio avunculo, clam armis equoque sumto, in aciem exisse : ibi, prolapso equo effusum in praeceps, captam ab Romanis

le. Massiva, Masinissac er filio di juli. Altcrius lectionis auctor, Gululla nepos, memoratur Sal. quem se divinare non poffe Cre. luft. Jug. 35. Unde id nomen ea vier, fatetur , est Gruter, cujus gente notum fuisse patet. polirema demum ed. factum ex

hibuit. Hinc conftat, mirum non Orbum a patre fuctum] Cantabr. effe, Falcon. hunc locum ita lau. solus in tanto membranarum nu- dalle, quemadmodum eum legen. mcro orbum a patre relictuin. 1, duin Ci. Jac. Gronov. recte vie 34, 2. Aruns prior, quam pater, dit: et hinc vicillim vix verisi. moritur, uxore gravida relicta. 21, mile fit, in tanto membranarum 41, 7. Servus populi Romani a pa. numcro, quas Gronovii erculieire relicius, 22, 26, 1. Pecunia a runt, solum cod. Cantabr. veram patre relicta. 27, 33, 7. Duo con- Jectionem scrvalle. Locis a Gro. sules, sine memorando proelio inter. novio adlatis adde Liv. 40, 4, 2. fecti, vclut orbam rempublicam re. In viduitate relictae filiae, singulignerant. 39, 9, 2. Aburins pue los filios parvos habentes. Et mox: pillus relictus,, et c. 29, 3. 0b Apud cum plures enixa partus, has causas bellum a patre rilis parvis admodum relictis omnibus, ctum. Non potuit aliter nunc decessit. scripsille Livius. Saltem verisi. mile non eft. Adde notas 34,58, Apud maternum avum Galam 5. Immo non aliter, quam a no.

etc. educarum] Pal. 1, eductum. bis nunc reftitutum, allegat haec Propert. [3, 7, 51.) verba Octav. Falconerius ad nummum Apamensium, ubi qap.

Eductosque pares silveftri es ópana Livii, suggelium ipsi ab Alexandro Pollino, publicat in GEBH. Put. et Voll.eductum. Ut cognatione Malivae et Masinis. et 21, 43, 15. In practorio patris, sae ; utpote is, qui Masinislam clarissimi imperatoris , prope nanunc vocat avunculum suum, e. tum, certe eductsm. J. FR. GRON. um Masinisa agnoscit infrá 1. eductum ctiam Flor. Lov. 2. et 28, (35, 8.] fratris filium. In quod plures Crevier. quod recepi, videtur indurille Livium vox quia ita Livius saepius loqui soGraeca ada tepidous, quam in hac litus est. V. ad 21, 43, 15. Deinhistoria adbibuit auctor Graecus, de paternum auum Harl. quod a nostro conversus. JAC GRON. videtur firmari ex lib. 28, 35. orbum a parre reliciun similiter ubi Masinissa, qui Galae Glius Flor. Voff. Lov. 2. 3. 4. 5. Ber. fuit, bunc Malivam fratris fili. Hav. Hearnii L. 1. D. scripti, um vocat. Contra obftat, quod quibus Doujat, ac Crevier.'usi Maliva hic Masinislam avuncusunt, et edd. tantum non omnes: lum dicat. Sed v. Gronov. ad verquorum omnium consensu ita e ba praeced. De liemmate Galae

ubere reges.

esse. Scipio, quum adservari Numidam julliset, 11 quae pro tribunali agenda erant, peragit. inde, quum se in praetorium recepiflet, vocatum eum interrogat, velletne ad Masinissam reverti? Quum , 12 effusis gaudio lacrimis, cupere vero, diceret; tum puero annulum aureum, tunicam lato clavo, cum

infra v. ad 29, 31, 1. Ceterum antt. pro quo asservari aliquot Gallam Lov. 2. 3. Ber. Gaertn. codd. habere, monuit Pierius Hav. et edd. vett. unde poftea ad Virg. 2. Aen. -62. Eam de. natum eft Galbam in Hearnii L. 1. inde scripturam Aldus recepit. J. 10. Numquam antea proeli.

Et recte. Ita enim omnes reliqui

codd. um iniile) ini sle Voß, Lov. quin. que, Ber. Gaertn. et Hav. v.

Vocatum eum interrogat, Velletsupra ad 4, 40, 6. et 6, 17, 7. Ita

ne ad Masinilam reverti] Velle il pro iviile, caftigatur infra ad Masiniljain Vol. et Lov. 1. 38, 38, 3. Ita abijent. V. ad 10, Vellet ad Masinissum Flor. Lov. 36, 3. adilent. V. ad 8, 2, 9. ex.

2. 3. et Hav. Insuper revocatum ife mor hoc ipso J. (ubi unus

Flor. Ber. exiile) 4, 36, 4. et 10, 37,6. interijse. V. ad 9, 29, 11. perife. s. 12. Tunicam lato clavo, cum V. ad 31, 10, 11. redille. v. ad Hispano sagulo et aurea fibula) 8, 26, 6. transille. V. ad Ep. Liv. Quid tarus clavus sit, omnes in103. Adde, quae notantur ad 36, telligunt : at tunicam lato clavo 20, 3. Similcs contractiones in non item. Similem locutionem perfectis aliorum verborum Li. invenies 30, 17, 13. de donis Mavium amasse, vidimus ad 6, 18, sanillae mislis. Nisi quis locum 10. Paullo ante voces propter ae- ita legendum putet: tunicam cuin tatem exsulant a Voll. Lov. 1. 2. lato clavo ac Hispano sagulo. Sed 3. 4. et Hav.

ego non temere inutavero. GLA. Eo die se, quo pugnatum) Om. REAN. Varro 8. de Ling. Lat. nes Gall. et 'duo Pall. et Vol. 117. Si quis tunicam in usu ita desecant to se. Et melius abes: consuit, at altera plagula sit an. se judicamus. J. FR. GRON. Ne. gultis clavis, altera latis. Apul, que ego reperio pronomen in Flor. p. 316. ed. Elm. Habebat Flor. åliisve meis, praeterquam lam tenuissimo textu , triplici li.

indutui ad corpus tunicam interu. in Lov. 5. Harl. Rec. et Hav. neque Hearnius in L. 1. et N. cio, purpura duplici. Ubi tunica v. ad 9. 9. Ber. hoc loco quidem citur, ut hic tunica lato clavo.

duplici purpura eodem modo die omittit; at mox inseruit, se inscio avunculo.

Mox militibus, pro equitibus, Lov,

5. V, ad 10, 20, 10. Tum dimil, Armis equoque sumto) Pal. 2. tit Lov. 4. et Harl. equo quoque sumto. GEBH, V. ad 5, 27, 1. sumtoque equo Ber. Mox

. 1, Ut confestim Hasdrubalem captum a Romanis fuise Lov, 2.

consequeretur ] Legendum perse.

queretur. RHEN. Pall. tres et §. 11. Quum ad servari Numidam Vet. ed. consequeretur. Cur ab julifet] observari Gaertn. et edd. Rhcoano mutatum sit, non vi.

« IndietroContinua »