Immagini della pagina
PDF
ePub

2.

Bh. ut volg. –

ut unus cod. in marg. dogov dóxnois pecuniarum acceptarum existimatio s. suspicio recte dicitur; cf. 3, 43, 1 τῆς οὐ βεβαίου δοκήσεως τῶν κερδῶν. 18, 1 καὶ ἰέναι seclusi cum Kr. et St. 2 Mέvava St. Vid. ad 4, 45, 8 Zεquvliov St., cuius vid. adn. 1, 65, 2. 9 દૈ Exάoτηs лólεws codd. et Bh. Emend. Ullrich. Vid. Bh. uuéva cod. Emend. F. Portus. - 11 'Iou codd. Emend. idem. Advηot unus cod., ut voluit Haack. 19, 2 Πλειστοάναξ, ̓͂Αγις add. Arnold. e 24, 1 coll. 23, 4. 20, 2 τὴν ἀπαρ. τῶν ὀν. St. transposuit post onμaiv. de Arnoldi coni. ut audaciori, ita durissime statuente accusativum a xarà suspensum. 21, 3 xatɛilηuuevas codd. Emend. plures. 22, 1 dé§aodaι codd. δέξασθαι Vid. praef. 2 violentissime St. vouíoavτES où secl. et quae sequuntur infra noòs yào χωρεῖν in parenthesin redacta transposuit post devous elva. Ipse conieceram μόλις pro μάλιστ’. Mdv. ante ἐπειδὴ inseri vult ἐπιτίθεσθαι. 23, 1 καὶ ̓Αθηναῖοι post Λακεδαιμόνιοι addi voluit F. Portus. v de tives codd. Emend. ipse coll. 5, 47, 3. 8, 18, 1. 37, 1. 25, 1 post allŋ add. rɛ et ante nai aua lenius interp. St. coni. inutili. 26, 5 αlodεodαι optt. codd. et Bh. dubia forma. — 27, 1 ǹ žvμμazía hic ξυμμαχία et 48, 1 pro αἱ ξυμμαχίαι et 79, 1 τᾶς ξυμμαχίας pro tav žvμμaziav dedit St. ob ceteros locos contra codd., illud de coni. Herw., hoc de Bk. et Cob. At ferimus ooxos et ooxor in eadem re posita (ut taceam IIháraia et IIharaiaí, Оlлη et "Оlлαι), et in hoc simus difficiliores? Scilicet non oportet uno omnia pectine subigi. — avras St. de coni. Cf. tamen 6, 10, 2. 2, 96, 1. 2 xai ante of secl. St. de coni. Kampii. Sed vix poterat librario, qui sic scriptum invenisset, in mentem venire a priore xai apodosin incipere et alterum addere. 31, 2 καὶ λυσάντων codd. καταAvoάvrov St. de Kr. coni., qua accepta, quod húsi tov лólɛμov non dicitur, xal tamen servandum putavi. 6 περιορώμενοι ὑπὸ corruptum videtur, quia usitata in passivo contemnendi notio ab h. 1. aliena est. Haas. coni.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

τὰ ἀπὸ, St. secl. ὑπὸ τῶν Λακ. 32, 5 ToÚTwv secl. St. auctore Dobr. Ego non offendo. 35, 1 Θυσσὸν. Vid. ad 4, 109, 1. — Ev tñ "Ad∞ Antidiñs codd. paene omn. τῇ ̓́Αθῳ Δικτιδιῆς Emend. Didot. et Bergk., fort. etiam melius Mnk. Að∞íði 'Ακτῇ Διῆς, quod ap. Steph. Βyz. extat ̓Αθωίς. – 4 ὑπε· TóлEVOV codd. et Bh., quam formam ter redeuntem confusam esse ex ὑπετόπουν et ὑπώπτευον vidit Mnk. 6 Mεoonvíovs Te codd. Emend. Rsk. de coni., Elhoras quoque St.; neuter docere conatus est.

7 ta xai secl. Kr. unde talia addi potuerint,

36, 1 Tavτa codd. Emend. Rsk. Utrumque av additum cum St. Vid. praef. Prius iam Pp. suppleverat. - 'Anvalov de coni. secl. St., quo sublato tota sententia friget. ἡγουμένους idem de coni., quae ita demum necessaria esset, si ephori ipsi non idem sensissent ac populus. Nunc cf. 8, 32, 1 et alia. 2 post Βοιωτοὺς lacunam notavit St., excidisse posse dicens παραoxevάţei. Ego, ut 3, 51, 2, duas structuras in unam coniunctas esse statuo. 38, 1 άuúvei codd. Emend. Bk. 3 μetà τav codd. et Bh. Emend. St. coll. 36, 1. 40, 1 ἥκοντο aut ἵκοντο codd. Emend. Kr. 41, 2 Κυνουρίας 44, 1 τὴν κατὰ θάλασσαν secl.

St. Vid. ad 4, 56, 2.
St. de coni. non necessaria.

45, 1 Tavτa codd. et Bh.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

felici Herw. coni.

――――

Emend. St. 46, 1 t☎v πατημέvæv secl. St. de in47, 2 onlа dè un codd. Emend. Kr. 5 μηδὲ κατὰ θάλασσαν seclusi cum St. auctore Kr. 7 avrñ codd. Emend. Duker. avtñs Bh. cum. Kr.· - 8 ἐμμένω codd. Emend. F. Portus. aî àgruvaι codd. ai άqtõvaι codd. et St. Emend. Duker. καὶ Exovτes seclusi cum St. de coni. Kr. 12 őtı d'äv codd. Emend. Bk. 48, 1 ἡ ξυμμαχία St. Vid. ad 27, 1. ἐγένετο idem de coni. – 49, 1 σφᾶς pro opov codd. Emend. Goeller. Quamquam scrupulus residet; v. Bh. 50, 2 volas nai άyávov secl. St. cum Kr. 9 v Alylvy St. de coni. Michaelis. vñéμevov ὑπέμενον cum exspectandi notionem non habeat, conieci лéμevov. 53 iлèo Вoraμícov St. cum codd. plerisque optt., ipse coniciens ὑπὲρ βοτανῶν. 55, 4 лvóμεvot dè codd. Emend.

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors][merged small]

F. Portus.

91

58, 4 'Aoyɛlav codd. (praeter duo deter.) et St. Sed cf. 2, 19, 2. 20, 3. 21, 1. 102, 2. 59, 3 προσελθόντες codd. optt. et Bh. — 61, 1 τῶν ̓Αργείων secl. St. de coni. Herw. commoda quidem, modo origo interpretamenti monstrari possit. ξυμμάχων seclusi cum St. de coni. Kr. 3 näv älly St. de coni. Rsk., qua non videtur opus esse. 61, 1 noiv codd., quod ap. Thuc. alibi non invenitur. Emend. Haas. 2 παριόντος St. coni. probabili,,,cum procul dubio verba pro Atheniensibus Alcib. fecerit", quod idem Pp. et Kr. aliis coni. adsequi voluerunt. 62, 2 Τεγεατῶν seclusi cum St. de coni. Herw. 63, 3 orqatevóóμevos aut -oάuevos codd. (hoc Bh.). Emend. Herw. 4 лoleuías coni. Lindav. et Haas. Aut hoc probandum fuerit ob anάyev, aut id ipsum mutandum in ἐξάγειν. 65, 2 Bovλóμevov St. e Plutarcho. Mihi alterum exquisitius videtur. 3 secl. St., alii aliter emendabant. Recte Pp.: „,aliud quiddam quam quo sibi constaret". 4 τous Švμμάxovs secl. St. de coni. Badham. et Herw. sine idonea causa. 66,2 locus sine dubio corruptus. St. de coni. scripsit máliora dè et post ¿§ɛñháynóav signum lacunae posuit. Mnk. os ante oooo cum Kr. inserto et commate ante μάλιστα δὴ posito coni. ἐξεφάνησαν (,,die Lak. zeigten sich mehr denn je als Lak."). Mdv. Aanedanoviovs (,,sie, d. Feinde, staunten die Lak. an"). — 68, 2 ¿dvváμnv codd. et Bh. Emend. St. - τὰ ante Then inseruit St. de coni. Cl. Alii πλýŋ deleverunt. 71, 1 ποιεῖ TouTo secl. St. de coni. Ego neque yag offensioni esse adsentior neque 6, 36, 2 (sic enim scribendum erat) egere mutatione. 72, 2 περιγιγνόμενοι St. de coni. Pp. 4 te, in plerisque optt. omissum, secl. St. 77. 79. Dialectum horum capitum, in summa codd. fluctuatione admodum controversam, reliqui talem qualis est in ed. mea schol. Codd. scripturas adferre inutile duxi. St. in reliquis consentit, sed ubique terminationem in -ως et ὅσσοι posuit. 77, 4 αἱ μὲν λῆν κτὲ. Dedi haec verba, in quibus codd. misere titubant, de coni. Ahrens.,

- tɛ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

--

[ocr errors]
[ocr errors]

quam cum cupidius quam verius impugnasset St.-nimirum Ahrens. putavit Epidauriis optionem dari, utrum sibi deferri ius iurandum (de onere sacrificii iniuste sibi imposito) an Argivos ipsos iurare vellent (esse illos sacrificio obligatos) St. igitur de sua coni. scr. μéλnv μέλην τοῖς Ἐπιδαυρίοις, ὅρκον δόμεν δὲ αὐτώς [ὀμόσαι]. 79, 1 κοινὰν ἐόντων codd. Emend. Valckenaer. - τᾶς ξυμμαxías St. Vid. ad 27, 1. 3 oroarias codd. Emend. A. orqatiãs Portus. 4 Tois de tais codd. et Bh. Alterum dubitantius coni. Pp. 80, 3 övtas codd. Emend. Abresch. -pooúgiov codd. (praeter aliquot deter.), quod revocavit St., non recte usus ad probandam notionem „,praesidii" Xen. Anab. 1, 4, 15, ubi nihil prohibet „,castella" intellegi. 82, 3 post heίovos lacunam esse statuit St. Ego codd. scripturam ferri posse credo, si quidem ovx dov fere est,,frustra exspectati sunt". 4 άyyέhoov ἀγγέλων iam Porti delendum censuerunt. 5 μέγιστον ἂν codd. (unus postea pελñσα) et Bh. Emend. Mnk. tε — ¿pelý,σeiv ὠφελήσειν secl. St. de coni. 6 vvýdeoav adeo languet ut pro ξυνήδεσαν corrupto habendum sit, sed de propositis coni. nulla placet. 83, 4 Maxedovlas’Að. TIɛodínnav codd. Emend. Goeller, cuius interpretationem confirmat St. coll. 1, 117, 2. 3. Maxɛdovíav cum duobus codd. deter. Bh. ἀπάραντος suspectum est omnibus, certam emend. nemodum invenit. 84 4ɛoßlais codd. plerique. Sed recte volg. Vid. Bh. - 85 év ólíy codd. quasi omn., sed aliquot yo. Evì đóyo. 90 Sinaia secl. St. de coni. G. Hermann. πείσοντα codd. praeter duo deter. 94 déğanode primus Bk. Volg. déğolode. Optt. codd. quid praebeant non liquet. 98 Enfiάoavτes codd. optt. et Bh. Sed cum idem vitium in codd. recurrat 6, 64, 1. 7, 60, 2, revocavi nunc volg. μελλήσοντας codd. Εmend. Rsk. – 99 τῶν ἐλευθέρων St. de coni. Volg. sic interpretor: libertate sua freti multum cunctabuntur a nobis cavere, i. e. non opus esse putabunt contra nos sese munire. Toleμíov codd. praeter unum. 105, 1 πρὸς τὸ θεῖον a multis temptatum bene vin

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

-

[ocr errors]

dicavit St.

111, 1

―――

2 av tauró St., motus schol. et Vallae interpretatione, quos sic legisse minime praestiterim.106 αὑτῶν St. 108 s secl. St. Pp. tamen quod olim id expunctum maluit, postea retractavit. xívduvov ßeßaιótegov dixit Th. 3, 39, 6. 110. Seclusa del. Pp. γένοιτο, καὶ ὑμῖν καὶ οὐκ St. In duobus codd. καὶ post ὑμῖν omissum est. ἣν ἔσται corrupta esse consentiunt; emendandi labor parum successit. St. scripsit йs, quod. schol. legisse putat, et ẞoviɛúóαodαι ad oraι intellegi licere opinatur, hic quidem plane discedens ab instituto suo contortas interpretationes fugiendi. Dobr. coni. ἣ μιᾶς ἐπὶ ῥοπῆς --- ἵσταται (unus cod. γρ. ἵσταται). – 112, 2 nai Max. secl. St. praeter necessitatem; cf. 1, 80, 2. 115, 4 Xońμαo codd. praeter duo. Verum legisse vi detur Valla et coni. Wass. 116, 1 iɛoà v Tois ópíos · ἱερὰ τοῖς ὁρίοις seclusi cum St. de coni. Сob. vлоτолýоαντεs codd. Emend. ὑποτοπήσαντες Mnk. propter necessariam hic notionem „suspectandi“, cum illud sit,,suspicari". 3 ὡς ταῦτα ἐγίγνετο et ob languorem et ob insolitam collocationem merito vituperavit Pp., secl. St.

-

6, 1, 2. οὖσα pro εἶναι codd. Hoc primus recepit Pp., conservatum a Demetr. Phal. et compluribus imitatoribus. De inf. cf. 3, 1, 1. 2, 1 de St. cum volg. Codd. plerique de, pars non, quod recepi cum Haack. — 5 ἀπέστειλαν codd. Emend. Bk. – 6 ξυνοικήσαντες St. Sed Evvoixion factam esse similem atque quae narratur 2, 15, 2. 3, 2, 3, ostendunt exhiñóνtes τà nheiw. — 3, 1 лошτо St. cum volg. contra optt. codd. Cf. 1, 53, 2. 2, 34, 1.2 лεQIλvoμévη codd. Emend. Bk. — 4, 2 oixícaι St. de coni. Ullrich. ἐς Ἑλινοῦντα (vel ἐς Ἐλ.) optt. codd. Emend. Duker. 6 avtois codd. Emend. Bk. - avrò avóμage cum plerisque optt. St. auctore Mnk. — 5, 1 žuvannoav Bh. Si verum est Evvonioav, hic non ξυνώκισαν, dicitur ut 11. ad 6, 2, 6 adlatis, sed ut 1, 24, 2 de sociis condendae coloniae. 6, 1 agğew codd. Vid. praef. лооуεуεvημévоis St. contra optt. plerosque.

ξυνώκησαν

Cui, ut recte

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »