Immagini della pagina
PDF
ePub

bile veteribns sociis, novis su- cam posita 23, 32. tribunal in
spectum 27, 17.

castris 28, 27.
Trasimenus lacus 22, 4. ad eum Tribunus Celerum 1,59. tribuni
Hannibalis castra et insidiae, militum in secessione militum
ibid. ad Transimenum pugna ab exercitibus creati 3, 51. tri-
6 et 7. cf. et 24, 13.

buni militum primo ab iinpera.
M. Trebellius Fregellanus 43, toribus, dein populi suffragio
23.

ex parte facti 7,5. cf: et 9, 30.
Q. Trebellius, centurio legionis legionis primae, secundae, et
quartae 26, 48. eum inter et tertiae 22, 53. alternis impera-
Sex. Digitium de murali coro- hant 40, 41. propter bellum
na certamen, ibid.

Macedonicum, non suffragiis
Trebia, oppidum 2, 39. Trebiam creati, sed a'consulibus praeto-
capit Coriolanus, ibid.

ribusque facti 42, 31. rursum
Trebia, fluvius 21, 48. ad eum a populo ex parte creati 43,
pngna 54 - 56.

14. 44, 21. tribuni militum
Trebianus agerin Campania 23, consulari potestate tres nume-
14.

ro primum creati 4, 6 et 7.
Trebius, nobilis Compsanus abeunt honore, quasi vitio
23, I.

creati, ibid. quatuor creantur
C. Trebonius, trib. pl. 5, 11. 4, 31. sex 4, 61. octo 5, 1. tri.
C. Trebonius, legatus 10, 40. bunos militum cos. pot. creari
L. Trebonius, tribunus pl. in- evincunt tribuni pl. 4, 25. mox
sectatur Patres, unde Aspero yetat senatus, decernitque, ut
inditum cognomen 3, 65. eius consularia comitia habeantur,
rogatio, ibid.

ibid. tribuni milit. cos. pot.
M. Trebonius, trib. milit. cos. patricii omnes creati per qua-
pot. 6, 21.

tuor et quadraginta annos 6,
Trebula, urbs 23, 39.

37. trib. milit. cos. pot. ex ple-
Trebulanus ager 23, 14.

be primus 5, 12. tribuni plebis
Trebulanis data civitas 10, 1. primum creati 2, 33. sacrosan-
C. Tremellius, decemyir agro cti, ibid. et 3, 55. non populi,
dividundo 42, 4.

sed plebis magistratus 2, 56.
Cn. Tremellius Flaccus, qnae- cf. ct 35. tributis comitiis erea-
storius, in Asiam ad Attalum ri iubentur 2, 56 - 58. nume-
legatus mittitur 29, 11. aedilis

roque. corum tres adduntur,
pl. 30, 26. creatur praetor, ibid. ex Pisone, ibid. decem crean-
sortitur Siciliam 27.

tur 3, 30. tolluntur, decemviris
Cn. Tremellius, trib. pl. 45, 15. institutis 32. restituuntur, iis.
Triarii milites 2, 47, 7, 23. 8, dem sublatis 54. per cooptatio-
8. cur, et quo sensu dicatur res nem duo asciscuntur patricii
ad triarios rediisse, ibid. et consularcs 64 et 65. cf. et 5,
Tribunal praetoris 27, 50. con- 10. cooptari vetantur 3, 65. 5,
sulis Romani Macedonibus est 11. certant adversus Patres 2,
térrori 45, 29. tribunalia a 42. et passim. diem dicunt C.
practoribus ad piscinam puhli-Marcio 2, 35. M. Manlio 6, 20.

63.

tribunus plebis viatorem mittit, Tribus unde dictae? 1, 43. Ae-
ad consulem 2, 56. tribuni ple- milia 38, 36. Aniensis 10, 9. At-
bis minantur vincula consuli- talis 31, 15. Claudia 2, 16. Cor-
bus 4, 26. tribunis militum 5, nelia 38, 36. Crustumina 42,
9. in ordinem cogunt dictato- 34. Esquilina 45, 15. Falerina
rem, ut quidam retulere parum 9, 20. Galeria 27, 6. Maecia 8,
probabiliter 6, 38. tribuni pl. 17. 29, 37. Narniensis, sive Ar-
vetant delectum haberi 4, 1, et niensis 6, 5. 29, 37. Papiria 8,
alibi suepius. vetant tributum 37. Pollia 8, 37. 29, 37. Pompti-
conferri 5, 12. vetant per quin- na 7, 15. Publilia 7, 15. Pupi.
quennium ullos magistratus cu- nia 26, 9. Sabatina 6, 5. Sapi-
rules creari 6, 35. tribunus nia, Umbria vocata 31, 2. 33,
plebis unus per intercessionem 37. Scaptia 8, 17. Stellatina
suam, inamque vocem veto, ce- 6,5. Terentina 10, 9. Tromen-
teros omnes morari potest 2, tina 6, 5. Veturia 26, 22. Ufen.
44. 4, 48. 6, 35. tribunorum pl. tina 9, 20. tribus una et viginti
potestas moenibus urbis termi- factae 2, 21. tribus urbanae,
natur 3, 20. tribunus plebis a quatuor 1, 43. 9, 46. tribu moti
Patribus clam occisus 2, 54. 4, 24. 24, 18. tribus bellum in-
tribuni pl. duo, quod gratificati bent 6, 21. pacem 30, 43. 33,
fuerant Patribus, post deposi. 25. triumphum decernunt 3,
tum magistratum accusantur,
et damnantur 5, 29. tribunis Tricca, urbs 32, 13. 36, 13. 39,
pl. usitatum semetipsos creare 25.
3, 35. tribunus plebei esse non Tricliniu toto foro strata 39,
potest, cuius pater, qui sella
curuli sederit, vivit 27, 21, 30, Tricorii, populi 21, 31.
19. trib. pl. certamen iniiciunt Trientius Tabuliusque ager
de sacerdotiis 10, 6. non patiun- quare sic dictus 31, 13.
tur consulatum petere ex quae- Trifanum, locus 8, 11,
stura 32, 7. caeduntur virgis et Trigemina porta 4, 16. 35, 10
crudeliter occiduntur a Plemi-l et 41. 40, 51. 41, 32.
nio, Locris praesidii praefecto Triphylia 32, 13. a Philippo
29, 9.

Achaeis redditur 28, 8. 32, 5.
Tributa comitia 2, 56. vid. Co. 33, 34.
mitia.

Tripolis Thessaliae 42, 53.
Tributo plebs liberata Romae Tripolis Scaea 42, 55. cf. et 67.
2, 9. tributum indictum 4, 60- Tripolis Laconici agri 35, 27.
tributum aegre collatum 5, 10. Tripolitanus ager 36, 10.
conferri prohibetur 12. tribu- Tripudium solistimum 10, 40.
tum in murum, saxo quadrato Tripudia Gallorum, proelium
faciendum 6, 32. in militum ineuntium 38, 17.
stipendium 10,46. tributum du- Triremes 31, 22. triremes Ery-
plex imperatum civibus Rom. thraeae 37, 11.
23,31. tributum, debitum ex Tritonon, Doridis oppidum 28,
pecunia Asiatica, solvitur 39,7. 7.
T. LIV. TOM. VI.

Р

46.

Triumphantium ornatus 10, 7. nuorum inspicerent 25, 5. tri.
30, 15. triumphantium filii pu- umviri bini, uni sacris con-
eri curru cum patre vehi sole- quirendis alteri reficiendis ae.
bant 45, 40. triumphantibus dibus sacris, creati 25, 7. tri-
post exactum magistratum im- umviri capitales incusantur a
perium ut esset, quo die urbem senatu, quod coetus sacrifican-
inituri essent, ad populum fe- tium novo more non prohibe-
rebatur 45, 35. triumphat in rent 25, 1. iubentur intentio-
monte Albano, cum non potuis- rem custodiam Lautumiarum
set triumphum impetrare, C. carceris habere 32, 26. jis man-
Papirius 26, 21. triumphare datum, ut per urbem vigilias
non poterat, qui sine magistra- disponant 39, 14. triumviri epu.
tu res gessisset 28, 38. 31, 20. lones quando primum creati
Triumphi origo 1, 10. descri- 33, 42. iis, ut pontificibus, da.
ptio 3, 29. cf. et 45, 39 et 40. tum ius togae praetextae ha-
triumphi sine auctoritate Pa- bendae, ibid. cf. 40, 42, trium-
trum, populi iussu acti 3, 63. yiri mensarii facti ob argenti
7, 17. sine auctoritate Patrum, penuriam 23, 21. 24, 18. 26, 36.
sine populi iussu 10, 37. trium- Trocmi, Galli, occupant Helle-
phus Tarquinii Prisci, primus a sponti oram 38, 16. vid. Gallo-
Livio memoratus 1,38. P. Vale. graeci.
rii 2, 7. Camilli 5, 23. Scipionis Trogiliorum portus 25, 23.
Afr. 30, 45. L. Acm. Paulli 45, Troia capta, et in Troianos sae.
39 et40. triumphus navalis pri- vitum 1, 1. Troia decem annis
mus 45, 42. triumphus tam est oppugnata ob unam mulierem
militum , quam ducum 45, 38. 5, 4. Troia in Euganeorum a.
triumphum primus acto honore gro ab Antenore condita 1, 1.
reportavit. Publil. Philo 8,26. Troia in Laurente agro ab Ae-
triumphum concedere autdene-

nea condita, ibid.
gare senatus est 3, 63. trium- Troianus pagus 1, 1.
phum petens, cum sine magi. Troiani 1, 1.
stratu res gessisset, L. Corn. Troilium in Etruria a Sp. Car.
Lentulus ovationem impetrat vilio cos. captum 10, 46.
31, 20. item L. Manlius 39, 29. Tromentina tribus addita 6, 5.
triumphus, in quo neque capti- Trophonii specus 45, 27. 'Tro.
vi ante currum ducti, neque phonius lupiter, ibid.
spolia praelata, neque milites Tubicines et cornicines in cen.
secuti 31, 49. triumphus, nullo turias distributi 1, 43.
bello gesto 40, 38.

M. Tuccius, aedilis curulis 35,
Triunviri coloniae deducendae 41. creatur praetor 36, 45, sor.
creati 4, 11. 6, 21. 8, 16. 9, 28. titur Apuliam et Bruttios 37,2,
21, 25. 31, 49. 32, 29. triumviri 50. 38, 36. creatur triumvir co-
bini creari iussi, qui citra et loniae deducendae 39, 23.
ultra quinquagesimum lapi-Tulliae, regis Servii Tullii fili-
dem, in pagis forisque et con-

ae duae 1, 46. maioris Tulliae
ciliabulis, omnem eopiam inge- ambitio, ib. ambo nubunt Tar.
quiniis, ibid. minor nubit A- suapte natura tutus 30, 9. ah.
runti, ibid. maioris Tulliae est ab Carthagine quindecim
violenta consilia 47. eius im- millia ferme passuum, ibid.
pietas 48. Tarquinio pulso et Tuneta occupat Scipio, ibid.
ipsa fugit 59.

cf. et 16 et 36.
Tullianum 29, 22.

Tunica palmata 10, 7. tunicam
Man. Tullius, cos. 2, 19. palmatam Masinissae donat
Sex. Tullius septimum primum Scipio 30, 15. cf. et 31, 11.
pilum ducit 7, 13. eius ad C.

purpurea, regi Syphaci dono
Sulpicium, dictatorem, quod missa 27, 4. tunicae versicolo-
bellum traheret, oratio, ibid. res 9, 40. tunicae, militum
privatum dictatoris cum eo praemia 7, 37. 10, 30.
colloquium 14. eius in proelio Turbu, oppidum Hispaniae 33,
virtus 16.

44.
Tullus Hostilius creatur rex Turbae ob nexos 2, 23 et 27.
Romanorum 1, 22. eius indoles, vid. Seditio.
ibid. infert Albanis bellam 23. Turdetania 28, 39. 34, 16. in
eius cum Metto colloquium, Turdetaniam proficiscitur cum
ibid. favet Horatio reo 26. in exercitu P. Maulius, praetor
proelio adversus Veientes Fi- 34, 17. et M. Porcius Cato con-
denatesque duodecim vovet Sa- sul, accitus a Manlio praetore
lios, fanaque Pallori ac Pavo- 19.
ri 27. supplicio afficit Mettum Turdetani, populi 21, 6. lites
ob perfidiam 28. diruit Albam inter eos et Saguntinos, ab
29. addit Coelium montem ur. Hannibale satae, ibid. iis ut
bi, ibique deinde habitat 30. Saguntini res reddant, postu-
principes Albanorum in Pa- lat Hannibal 12. in potestatem
tres, et equitum decem turmas redacti, sub corona venduntur
ex Albanis legit, ibid. infert 24, 42. eorum urbs deleta, ibid.
Sabinis bellum, eosque vincit, eorum regulus Attanes 28, 15.
ibid. longinquo morbo implica- vectigal ex eorum agro Sagun-
tur 31. fit superstitionibus tini capiunt 39. omnium Hi.
obnoxius, ibid. fulmine ictus

spanorum maxime imbelles ha.
cum domo conflagrat, ibid. re- bentur 34, 17.
gnavit annos duos et triginta, Turduli, iidem , qui Turdetani
ibid.

28, 39. 34, 17.
Att. Tullus, princeps Volsco-Turdulum bellum 34, 20.
rum, infestus Romanis 2, 35. Turmae equitum 1, 30. turma
excipit hospitio Marcium Co- equitum Placentina 44, 40. Ae-
riolanum, ibid. de bello Roma- sernina, ibid. Lucana 22, 42.
nis inferendo cogitat, ibid. eius Turnus, rex Rutulorum, Aene-
dolus 37. Volsci, a Tullo con- ae Latinoque bellum infert 1,
citati, deficiunt 38 et 39. 2. vincitur, et, cum Mezentio
Tumultus Gallicus 7, 9. Sabi- iunctis viribus, altero proelio
nus 2, 26. servilis 32, 26.

superatur, ibid,
Tunes, locns cum operibus, tum Turres murorum 21, 8. conta-
bulatae 24, 34. impositae tergo Tycha, nomen partis Syracusa.
elephantorum 37, 40. turres in nae urbis 24, 21. 25, 25.
operibus oppugnandarum urbi. Tyndarium 36, 2.
um 5, 5. 21, 11. 32, 17. 33, 17. Tyrannidem, pcdibus tractus,
turris mobilis 21, 11. turris non insidens equo, relinquere
quinque tabulatorum 28, 6. debet, auctore Dionysio tyran.
Turrus, vel Thurrus, regulus no 24, 22.
Hispanorum 40,49.eius duo filii Tyrii 35, 48. conditores Cartha-
cum filia in potestatem veniunt ginis 33, 49.
Romanorum, ibid. sequitur Ro- Tyrrhenum mare 5, 33.
manos, fortique ac fideli opera Tyrus 33, 48.
rem Rymanam adjuvat, ibid.

Tyscos, vicus 38. 18.
Tus, publice in sacrificiis prae-

bitum 10, 23.
Tusci occupant Ianiculum 2,51.

V.
eorum imperium olim quam la-
te patuerit 1, 2.5,33. Tusci op- Vacatio 8, 20. sine ulla vaca.
primuntur a Romanis 45. Tu- tionis venia exercitus scriptus,
sci fere omnes consciscunt bel ibid. cf. et 7, 28. vacatio rei
lum 10, 18. vincuntur, ibid. navalis colonis maritimis nega.
Tusculana arx 3, 23 et 42. 6, 33. ta 36, 3. vacatio sacrosancta
Tusculani colles 3, 7. sq.

27, 38.
Tusculani Romam suppetias Vaccaei, Hispana gens, vincun-
mittunt 3, 18. üs decretum bel- tur ab Hannibale 21, 5. fun.
lum 6, 25. quod arcent constan- duntur, fuganturquc ab M.
ti pace, ibid. pacem impetrant, Fulvio 35, 7. cf. et 40, 47 et 50.
deinde et civitatem 26. cf. etVacci prata 8, 19.
8, 14. de iis, rogatione Flavia, Vades publici a quo, et qua oc-
iudicium populi 8, 37. populus casione primum dati 3, 13.
Tusculanus mutata veste venit Vadiinonis lacus I, 39. ad hunc
Romam, impetratque veniam, lacum cum Etruscis acriter

pu-
ibid. in Papiria tribu suffragi- gnatum, ibid.
um ferebant, ibid.

Valerius Antins, historiae Ro.
Tuscum mare 5, 33. 26, 19. manae scriptor 3, 5. nullun
Tuscus vicus Romae 2, 14, 27, mentiendi modum tenet 26, 49.
37.33, 26.

immodice omnium rerum nume-
Tusculum 2, 15 et 16. 26, 9.

rum auget 33, 10. citatus 25,
capitur a Latinis 6, 33. recipi-| 39. 29, 35. 30, 19 et 29. 32, 6.
tur, caesis Latinis, ibid. oppu-| 34, 15. 35, 2. 36, 19 et 38. 38,
gnatur a Veliternis 36. libera- 50. 39, 22. 40, 29. 41, 32. 42,
tur obsidione, ibid.

11. 44, 13. 45, 40.
Tutia, fluvius 26, 11.

Valerius Flaccus, trib. milit
Tutorum potestas contra ma- 25, 14.
trem,

in virgine nuptnm elo-C. Valerius, tribunus milit. col.
canda 4, 9. tutoris optio Hispa- pot. 6, 36.
lae Feceniae concessa 39, 19. 10. Taldrius, cos. 8, 18.

« IndietroContinua »