Immagini della pagina
PDF
ePub

C. Valerius, flamen Dialis 39, ganda 34, 1. eius contra Cato.
39. creatur praetor, et sortitur nem consulem oratio 5.
iurisdictionem peregrinam 45. L. Valerius Flaccus, magister
C. Volerius legatus mittitur A- equit. dictus 9, 7.
lexandriam 42, 6 et 17.

L. Valerius Flaccus, aedilis
C. Valerius Flaccus, flamen

curulis 31, 4. creatur praetor
Dialis, inauguratur invitus 27,

49. sortitur Siciliam 32, 1. cos.
8. iure sacerdotii senatum in-

33, 42. sortitur Italiam 43.
greditur, ibid. aedilis curulis

eius res gestae 34, 21 et 46. le-
31, 50. 32, 7.
C. Valerius Laevinus, praetor, lio cos. rem gerit ad Thermo-

gatus consularis, sub M', Aci-
sortitur Sardiniam 40, 44. con-

pylas 36, 17 et 19. fit censor
sul subrogatur in locum Corne- 39, 40. eius censurae acta 42
lii Scipionis 41, 21. triumphat 41. princeps senatus, cum cens
de Liguribus 22. mittitur lega-

sor esset, lectus est 52. ponti.
tus ad Aetolos 30. petit censui-

fex moritur 40, 42.
ram 43, 16.

L. Valerius Publicola, trib. mí.
C. Valerius, Laevini filius 38,9.
C. Valerius Potitus trib. mil.

lit. cos, pot. 5, 26. iteruin 6, 1.

tertium 5. quartum 21. quintum
cos. pot. 4, 49. cos, creatur 53.

27.
capit arcemCarventanam, ibid.
urbem ovans introit, ibid. trib. L. Valerius Potitus primus ad.

versus decemviros movet cer.
milit. cos. pot. iterum 57. ter-
tium 61.

tamen 3, 39 et 41. cum M. Ho.
C. Valerius Tuppo, trib, pl. 38, ratio Appium expellit foro 49.
36.

cum eodem legatur ad plebem
L. Valerius, quaestor, diem

50 - 53. et fit consul 55. leges
perduellionis dicit Sp. Cassio,

fert in gratiam plebis, ibid.
consuli 2, 41. consul creatur

eius res gestae in bello 60 et
42. iterum 61. bellum gerit ad-

61. triumphat sine auctoritate
versus Aequos 62.

Patrum, populi iussu 63. sibi
L. Valerius interrex 5, 17.

consulatum continuari nolle se,
L. Valerius, legatus, auream

profitetur 64. cf. et 4, 6.
crateram donum Apollini Del-L. Valerius Potitus, trib. milit.
phos fert 5, 28. exceptus a Li- cos. pot. 4, 49. iterum 58. ter-
parensium piratis, dimittitur, tium 5, 1. quartam 10. quintum
ibid.

14. a Faleriis ingentes praedas
L. Valerius, magister equitum agit,-ibid.
5, 48.

L. Valerius Potitus cos. crea
L. Valerius, magister equitum

tur 5, 31. facit ludos magnos,
dictus 8, 18.

ibid. caedit Aequos, ibid. trim
L. Valerius in locum M. Corne- umphat, ibid.
lii Cethegi sufficitur pontifex Valerius Potitus, interrox
33, 42.

5, 31.
L. Valerius, trib. pl. ad popu- L. Valerius Potitus, interres
lum tulit de lege Oppia abro- 6,5.

L. Valerius Tappo creatur militum componit 40 et 41.
practor 35,10. sortitur Siciliam

quartum cos. 8, 16. capit Cales
20.

Ausonum, ibid. ex senatuscon-
L. Valerius C. F. Tappo crea- sulto triumphat, ibid. interrex
tur triumvir coloniae deducen- 17. et 9, 7. dictator secundum
dae 37, 46.

10, 3. triumphat 5. cos. quin.
L. Valerius P. F. Flaccus crea- tum 6. legem fert de provoca-
tur triumvir coloniae deducen- tione, tertio tum ab urbe condi.
dae 37, 46.

ta latam, semper a familia ea.
M. Valerius fecialis facit Sp. dem 9. cos. sextum T. Manlio
Fusium patrem patratum 1, suffectus 11.
24.

M. Valerius Falto, quaestorius,
M. Valerius, Publicolae frater, in Asiam ad Attalum legatus
cos. triumphat de Sabinis 2, mittitur 29, 11. aedilis curulis
16. in pugna ad Regillum la-

30, 26.
creatur practor,

et
cum, petens Tarquinium, ipse Bruttios provinciam sortitur
interficitur 20.

40 et 41. ei prorogatur imperi-
M. Valerius M. F. Volesi N. um, ut in Sardiniam traiciat

non fuit primus dictator 2, 18. 31, 8.
M'. Valerius, Volesi filius, di- M.Valerius Laevinus , praetor,
ctator creatur 2, 30. de Sabi- sortitur iurisdictionem pere.
nis triumphat 31. cum populo grinam, sed postea bellum ad.
indulgeri cuperet, aspernanti-ministrare iussus est 23, 24.
bus Patribus eius relationem, 30, 32. 37 et 38. pro praetore
abdicat se dictatura , ibid. praeesse iubetur orae mariti.
M. Valerius augur moritur 3,7. mae ad Brundisium 24, 10. mit.
M. Valerius, quaestor 3, 25. cos. tit M. Livium, qui Tarentum
31.

tueatur 20. ad eum legati ab
M. Valerius, trib. milit. cum Orico 40. eius res gestae in
Gallo singwari certamine pu-

Graecia adversus Philippum,
yoans, a corvo galeae insiden- ibid. prorogato imperio man.
te adiutus hostem obtruncat 7, datur ei Graecia et Macedonia
26. decem bubus aureaque co- 44. iterum 25, 3. res gestae 26,
rona donatur, ibid. Corvus vo- 24 26. cos. absens creatur
catur, ibid. tres et viginti an- 22. venit Romam 27. Italiam
nos natus cos. creatur, ibid. sortitus, provinciam permutat
secundum cos. 27. vincit Vol. eum Marcello collega 29. sua.
scos, capit Satricum, et trium- det Patribus, ut omne aurum,
phat, ibid. tertium cos. 28. ad. argentum, aes signatum in
versus Samnites proficiscitur publicum conferant 36. Sicilia
32. eius ad milites adhortatio, omni Poenos expellit 40. Ro-
ibid. familiaris est militi dux mam redit, et res in Sicilia
33. invadit primus omnium ho- gestas narrat 27, 5. eius con-
stes, et vincit, ibid. triumphat certatio cum Patribus de dicta.
de Samnitibus 38. dictator crea- tore dicendo, ibid. ei proroga-
tur 39. seditionem rebellantium tum imperium 22. proconsul.

[ocr errors]

ex Sicilia in Africam profici. cos, creatur in locum Collatini
scitur 28,4. legatus ad Attalum 2, 2. pugnat cum Tarquinijs 6.
mittitur 29, 11. refert de red- spolia legit,et triumphans Rn.
dendis pecuniis, quae a priva- mam redit 7. affectati regni in.
tis collatae erant16.propraetor, simulatur, ibid. submittit fa.
cum classe mittitur adversus sces populo, ibid. purgat se,
Philippum in Macedoniam 31, ibid. Veliae aedes subiicit,
3. mortis eius causa a Publio et ibid. leges ab eo latae 8. co-
Marco filiis ludi funebres facti gnomen Publicolae ei datum,
50.

ibid. ad Veientium bellum pro-
M. Valerius Laevinus creatur ficiscitur, ibid. cos. iterum
praetor 39, 56. sortitur iurisdi. creatur, ibid. caedit Etruscos
ctionem peregrinam 40, 1. cf. 11. creatur tertium cos. 15.
et 42, 58.

quartum cos. 16. infesto exer-
M. Valerius Maximus, trib. citu in agrum Sabinum profi-
milit. cos. pot. 5, 14. iterum 24. ciscitur, hostes caedit, et Ro-
M. Valerius Maximus cos. 9, mam redit triumphans, ibid.
28. legatus dictatoris Papirii moritur, copiis familiaribus
Cursoris 40. praetor quartum adeo exiguis, ut funeri sumtus
41. censor 43. ab eo et collega deesset, ibid. de publico ela-
viae per agros publica impensa tum luxere matronae, ut Bru-
factae. ibid.

tum, ibid.
M. Valerius Messalla , praefe- P. Valerius, cos. 2, 52.
ctus classis, cum parte navium P. Valerius Potitus, trib. milit.
mittitur in Africam 27, 5. po-

cos. pot. 6, 6. socius imperii a
pulatur Africam, ibid. eum di-

Camillo lectus, ibid. trib. mi-
ctatorem dicere cupiens cos.

lit. cos. pot, iterum 18. tertium
Laevinus prohibetur a senatu,

27. quartum 32. fundit Volscos
ibid.

et Latinos, ibid. quintum 36.
M. Valerius Messalla creatur

sextum 42.
praetor 34, 54. sortitur iurisdi-

P. Valerius Flaccus, legatus
ctionem peregrinam 55. crea-

ad Hannibalem missus 21, 6.
tur consul 38, 35. legatus in
Macedoniam 41, 27. in locum

P. Valerius Flaccus, legatus
Aemili Papi sufficitur decem-

Marcelli in pugna ad Nolam
vir sacrorum 42, 28.

23, 16. praefectus classis 34 et
M. Valerius, legatus Aemilii 38. cf. et 26, 8.
Paulli in bello adversus Ligu- P. Valerius Laevinus creatur
res 40, 27.

praetor et sortitur Galliam 41,
M. Valerius Publicola, magi- 12.
ster equitum 7, 12. cos. 17 et P. Valerius Publicola, interrex
18. iterum 19.

3, 8. cos. creatur 15. eius ad
P. Valerius; Volesi F, cum tribunos et plebem oratio 17.
Spurio Lucretio venit ad Lu- oppugnat Capitolium, ab ller.
crctiam 1, 58. iurat in verba, donio servisque occupatum 18.
quac Brutus praeiverat 59.7 interficitur, ibid.

rum, ibid.

P. Valerius Publicola, cos. 7, stituta 40, 51. vectigalium ap-
21. praetor 23. dictator 28.

nuorum dimilium ad opera
P. Valerius Publicola, magi- publica facienda censoribus
ster equit. 8, 17.

attributam 44, 16. vectigalia
T. Valerius, legatus 24, 40, Carthaginiensium praedae ac
Valetudinis crgo supplicatio divisui esse principibus, prohi-
facta 40, 37. valetudinis populi bet Hannibal 33, 46 et 47.
causa supplicatio et feriae 42, Vectones funduntur et fugantur
2. valetudini excusandae solle- ab M. Fulvio, praetore 35, 7.
mnia fuere cum iureiurando Vectonum magnus exercitus
verba 6, 22.

Toletanis subsidio venit 22.
Vallum Macedonum 33, 5. Ro-Veientes in fines Romanos ex-
ma

currunt 1, 15. a Romulo vin.
Vasa argentea in cella Iovis ex cuntur, ibid. agri parte muleta.
mulctaticia pecunia posita 10, tis in centum annos induciae
23. argentea et aurea Romani datae, ibid. vincuntur a Tullo
donant Attalo, Eumenis fratri 27. cf. et 30 et 42. Veientes
35, 23. vasa aenea et argentea Tarquinium iuvant ad repeten.
Gallica 36, 40. aerea cientur dum regnum 2, 6. iis restitui.
luna deficiente 26, 5. aurea tur ager 14. Veientcm agrun,
quingentům pondo Romanis foedere ad Ianiculum icto Ro.
mittit Antiochus 42, 6. vaso- manis ademtum, restituit Por-
rum aureorum et argenteorum sena 15. populantur Romano.
ingens numerus Asiatico Sci. rum agrum 43. minitantur se op-
pionis triumpho traductorum pugnaturos Romam,ibid. laces.
37, 59.

sunt Romanos ad pugnam 45.
Vates ex alieno errore quae- vincuntur 46 et 47. assidui ma-
stum facientes 25, 1. vates gis, quam graves hostes 48. Fa.
Graccus Bacchanalia in Etru- bii suscipiunt bellum privato
riam invehit 39, 8.

sumtu cum Veientibus, ibid.
Vaticanus ager 10, 26.

Veientes Fabiorum victores50.
Vaticini libri iubentur ad prae- vincuntìr a Romanis 51. denuo
torem deferri 25, 1.

Romanis bellum inferunt 53.
Vecilius mons 3, 50.

fuyantur, ibid. impetrant in-
Vectigal novum statutum ex ducias quadraginta annorum
salaria annona 29, 37. vectigal 54. depopulantur extrema agri
annuum in opera publica cen- Romani 4, 1. bellum renovant
soribus decretum 40, 46, vecti- adversus Romanos, interfectis
gal e metallis Macedonicis 45, etiam eorum legatis 17. vin-
18 et 29. vectigalia populi cuntur 18 et 19. vid. Tolumni.
Rom. sub nutu arbitrioque us. iis bellum indictum 30.
censorum fuere 4, 8. vectigalia compellunt Romanos in castra
nagna ex ferrariis et argen- 31. vincuntur 33. Veientibus
tariis in Hispania instituit Ca- induciae annorum viginti da.
to 34, 21. vectigalia summis tue 35. Veiens senatus superbe
pretiis locata 39, 44. multa in-| respondet legatis Romanis 58.

iis indicitur bellum 60. Veien-i obsidentur a Romanis, ibid. et
tes regem creant 5, 1. quod 37, 38 et 42. vastant Romano-
improbatur ab Etruscis, ib. se- rum agrum 7, 15. rursum defi.
pties rebellarunt 4.

ciunt 8, 3 et 12. in eos, quod
Veii obsessi a Romanis 4, 61. toties rebellassent, graviter
hibernacula ad Veios 5, 2. ea, saevitum 14. iussi trans Tibe-
quae gesta sunt in obsidione rim habitare, ut eius, qui cis
Peiorum, narrantur capp. 7 Tiberim deprehensus esset,
– 21. Veii capiuntur a Camil- usque ad mille pondo clariga-
lo, dictatore 21. post decenna- tio esset, ibid.
lem obsidionem 22. Veios mi. Veliternus ager 2, 31. 30, 38.
grare plebs Romana cupit 24. Velitrae in Volscis 2, 30. eo co.
inde turbae, ibid. 25, 29 et 30. lonia a Romanis deducta 31.
antiquatur. lex de migrando numerus colonorum auctus 34.
Veios 30. Veios fugiunt reli- Venatio leonum et pantherarun
quiae Alliensis proelii 37. data Romae ab M. Fulvio 39,
multis eo confluentibus, fit iam 22. venatio omnis generis ex
valida manus, quae, a Veiis pro- sue mansueto 35, 49. venatio.
fecta, Camillo duce, repetit pa- nis praetextu occupatum et
triam 46 et 48. rursus movetur proditum Tarentum 25, 9.
actio transmigrandi Veios 49 Veneficia, deque iis quaestio.
et 50. antiquatur ea rogatio 55. nes 39, 8, 33 et 41. venefico.
qui Veios iverant, revocantur rum ad duo millia damnata,
senatusconsulto 6, 4.

ibid. cf. et 40, 37.
Veientanae praedae decimam Venenum habent reges ad in.

partem vovet Apollini Camil- certa fortunae 30, 15. veneni
lus 5, 21. quonam modo illa de- poculum Demetrio, Philippi fi-
cima pars soluta fuerit 23, 25 lio, datun 40, 24.
et 28.

Veneti in Italia ab Henetis et
Veientani agri septena iugera Troianis oriundi 1, 1. sinum
plebi divisa 5, 30.

circunicolunt maris Adriatici
Velabruin 27, 37.

5, 33. cf. 10, 2.
Velamenta supplicum .25, 25. Venetia 41, 32.
29, 16. 35, 34. 36, 20.

Venus 10, 31. eius aedes prope
Velia, regio altissima in urbe circum, ibid. facta ex aere
Roma 2, 7. ibi inaedificare in- mulctaticio matronarum stupri
cipit P. Valerius, ibid. Veliae damnatarum, ibid. Veneri et
aedes subiicit, ibid.

Marti pulvinar in lectisternio
Velia, urbs Lucaniae 26, 39. 22, 10. Venus Cloacina 3, 48.
Velites ut in legionibus essent, Erycina 22, 9. eius aedes dedi.
institutum 26, 4. eorum arma- catur a Q. Fabio Maximo 23,
tura 31, 35. 38, 21.

30 et 31. eius aedes extra por-
Veliterni deficiunt 6, 13 et 21. tam Collinam 30, 38. cf. ct 40,
vincuntur 22. cf. et 29. incur. 34. Veneris aedes sine ullo ve.
sant Romanorum agrum 36. stigio cremata 41, 2.
oppugnant Tusculum, ibid. Venusia colonia deducta, quae

« IndietroContinua »