Immagini della pagina
PDF
ePub

tur, et bona Semoni Sanco con- Volones, i. e. servi in militiam
secrantur, ibid.-

conscripti 22, 57. 23, 32. 24, 11.
Vitulus iam ictus e manibus sa- libertatem tacitis votis expo-
crificantium sese proripuit, stulant 24, 14. iis libertatem
multosque circumstantes cruo- promittit Ti. Gracchus, refe-
re respersit 21,6.

rentibus capita hostium, ibid.
Yltro tributa 39, 44. 43, 18. capita hostium abscindunt,
Vlysses 1, 49. ab eo et Circe quae abjiccre iubentur 15. iis
Dea oriundus Octavius Mami- datur libertas 16. segniores ex
lius, ibid.

iis notantur, ibid. Beneventi
V mbilicum Graeciae incolunt in publico pileati epulantur
Aetoli 35, 18.

omnes, ibid. simulacrum cele.
Vinbo 9, 41. 30, 34.

bra'ti eius diei Gracchus Romae
Vmbri, populi 5, 35. 9, 37. agro pingi iubet in acde Libertatis,
pulsi a Boiis 5,35. eorum exer- ibid. vid. et 25, 20 et 22. volo-
citus funditur 9, 39. deficiunt nes in undevicesimam et vice-
41. se oppugnaturos Romam simam legiones scripti 27, 38.
iactant, ib. adoriuntur Roma- cf. et 28, 46.
nos,

vincuntur et defectionis Volsci petunturbello a Tarqui-
auctores deduntur,ibid. instau- nio Superbo 1, 53. in Volscos
rant bellum, iuncti cum Etru- missi ad frumentum compa-
scis, Samnitibus, Gallis 10, 21. randum 2, y. Volsci compa-
cf. et 27.

rant auxilia, quae mittant La-
Vmbria 10, 1. 22, 9. 27, 43. Um- tinis 22. obsides dant trecentos
briae pars, plaga Materina 9, principum liberos, ibid. occul-
41. tribus Sapinia 31, 2.

tum parant bellum, ib.veniunt
R. Voconius Saxa, trib. pl. le- ad oppugnandam urbem 24. vin.
gem fert de hereditatibus mul- cuntur 25. Volsci Romanis bel.
lierum 41, 34.

lum inférunt 30. vincuntur,
Yocontii, Gallorum populi, 21, ibid. ijs Veliternus agor adem.
31.

tus 31. Volsci Antiates victi 33.
Volae, urbs Aequorum 4, 49. ad Judos Magnos magna Vol-
eadem, quae Bolae 6, 2.

scorum vis Romam venit 37. ex-
Volani, et cum iis bellum 4, 49. acti vrbe, ibid. concitati ab
Volanus ager 4, 31.

Att. Tullo, deficiunt a Roma.
Volaterrae. Ad Volaterras cum nis 38 et 39. retro abducuntur
Etruscis incerta victoria pugna- a Coriolano 40. redeunt in a.
tum 10, 12.

grum Rom. ibid. rebellant 42.
Volaterrani interamenta na- castra ponunt in Latino agro,
vium et frumentum pollicentur sed vincuntur, et nullum ge.
Scipioni 28, 45.

nus calamitatis contumeliae-
Volcae 21, 26.

que non cditum in Volscos 53.
Dolcentes, ab Hannibale defi- is induciae in annos quadra.
ciunt ad Romanos 27, 15.

ginta datae 54. Volsci install.
Volerones ab Ap. Claudio tri. rant bellum 58. vincunt Roma.
buni plebis vocati 2, 52. nos 59. oppugnant castra Rn.

manorum 64. vincuntur 65. eorum celebre per Hispaniam
praedantur agros Hernicoruin ad legatos Romanos respon.
3, 6. pergunt in agros Rom.

sum, ibid.
sed caeduntur magno numero, M. Volscius Fictor, qui tribu.
et nomen eorum prope deletur

nus pl. fuerat, testis in Caeso.
7 et 8. Volsci et Aequi bellum

nem Quinctium eisistit 3, 13.
instaurant 10. vincuntur 22.

ei diem dicunt A. Cornelius et
cf. et 60. obsident Ardeam 4,

Q. Servilius, quaestores, quod
9. a Romanis obsidentur, ibid.

falsum pro testimonio dixisset
victi, dedito duce sub iugum

24. damnatus et in exsilium
mittuntur 10. cum Aequis de- exire iussus 29.
nuo Romanis bellum inferunt
26. oppugnant castra consulis Volsinienses, vel Folsinii, gens
27. castra Volscorum capiun- Etrusca, incursant agros Ro-
tur 29. captivi, praeter senato-

manos 5, 31. vincuntur 32, iis
res, venumdantur, ibid. denuo

induciae in viginti annos da-
bellum inferunt Romanis 37,

tae, ibid. apud Volsinios clavi
55 et 56. vincuntur 57. capiunt fuere indices annorum , fixi in
Verrugincm oppid. 58. eorum

templo Nortiae, Etruscae De-
agros depopulantnr Romani 59.

ae 7, 3. Volsiniensium aliquot
vincuntur Volsci 61. praesidi- castella vi capit P. Decius,
um obsident ad Anxur 5,16.

cos. 9, 41. eorum ager vastatur
pacem impetrant 23. iterum

ab L. Postumio, cousule !0, 37.
capiunt arma adversus Roma.

Volsinii, urbs, 10, 37. 27, 23.
nos 6, 2. eorum castra capit ad Voltumnae fanum concili.

Voltumnae fanum 4, 23. 5, 17.
Camillus, ibid. ad deditionem
suhiguntur, ibid. renovato bel-

um omni Etrnriae indictuni 4,
lo, vincuntur 6 – 8. rebellant

23, 25, 61. et 5, 17. fit ibi con-
11. unde Volscis et Aequis to-

iuratio adversus Romanos 6, 2.
ties victis suffecerint milites Volumniu, uxor Coriolani 2, 40.
12. vincuntur 13. Praenestinis L. Volumnius, cos. cum Sallen-
coniuncti, expugnant Satricum tinis prospere bellum gerit 9,
22. vincuntur 23 et 24. pop-

42. iterum cos. 10, 15. in Sa.
lantur agrum Romanum 31. eo- mnium profcctus, relinquit pro-
rum agri devastantur a Roma- vinciam, ut Ap. Claudio colle.
nis, ibid. funduntur 32. vin- gae opem ferat 18. ct, post ali.
cuntur 7, 27. eorum oxercitus quam adversus cum altercatio-
consedit ad Satricum 8, 1. cum nem, egregiam cum eo victori.
Volscis dubio Marte pugnatum

am reportat, ibid. et. 19. redit
ibid. fugiunt nocte, ibid. Vol. in Samnium, et opprimit Sa.
sci Antiates 2, 33. Ecetrani 2, mnites praedatores Campaniae
25.

20. prudentia eius et modera.
Volscos
ger 10, 1.

tio in comitiis consularibus 20
Volseiuni, Hispaniae populi et 21. ex senatusconsulto et
21,19. eos contra Poenos sol- plebiscito ei prorogatum in
licitant legati Romani, ibid. annum imperium 22. in Samnio

feliciter res gerit 30 et 31. potestatem 31,28. urbes captao
eius uxor Virginiu. vide Virgi- diripi solont, non dditae 37,
nia.

32. urbes orbis terrarun maxi.
P. Volumnius creatur cos. 3,

mae Roma et Carthago 38, 50.
10. legatus ab Aequorum duce

urbibus parcebant veteres Ma.
Graccho Cloelio spernitur 25.

cedones, quo haberent impe-
Voluntaria collatio senatorum

rium opulentius 32, 33.
ad levandam aerarii inopiam Vrbicua, opp. Hispaniae capi.
26,36. cf. et 5, 60. voluntariam cur a Q. Fulvio Flacco, 40, 18.
militiam professis iubentur ae-Urbius clivus 1, 48.
ra procedere 5, 7. voluntarii Urinatores 44, 10.
milites 5, 16. 27, 46. 28, 45. 29, Urites, Italiae populus 42, 48.
1. 37, 4.

Vrsi et elephanti in ludis Cir-
Volustana, ingum Cambunio- censibus 44, 18.
rum montium vocant 44, 2.

V scana, oppidum 43, 12, 20, 21
Vorago in foro Rom. nequit et 23. ab Uscanensibus caedi-
coniectu terrae expleri 7, 6. tur Ap. Claudius 12.
Curtius se devovet, et, equo Vtens, fluvius 5, 35.
insidens, armatus se in specum Vtica. Eo T. Otacilius cunt
immittit, ibid.

classe traiicit 25, 31. alia in U-
Tortumnus, Deus 44, 16. ticensei agrum exscensio 27,
Vota quinquennalia 27, 33. 30, 5. circa ipsa moenia Uticae
27, 31, 9. decennalia 42, 28. vo- praedas agunt Romani 28, 4.
ta nuncupant consules in Capi. Uticam mittit classem Scipio
tolio, antequam in provincias 29, 28. Uticam frustra oppria
proficiscantur 41, 32. 42, 49. gnat Scipio 35.' rursus obsidet
vuta valetudinis populi causa 30, 3, 5 ct 8. classem Scipionis
42, 2. voti, quo consul ludos ad Uticam invadunt Carthagi-
magnos Iovi vovet, formula 36, nienses 9 et 10.
2. votum praeeunte pontifice Vtrarii 44, 33.
factum 4, 27. votum incertae Vulcanus 1,37. 8,10. ei sacrata
pecuniae an possit suscipi? arma et spolia hostium succen-
31, 9. ad votum, inconsulto se- duntur 1, 37, 30, 6. 41, 16. eius
natu conceptum, pecunia de area 9, 46. 39, 46. 40, 19. aedes
pablico negatur 36, 36.

in campo 24, 10. insulac 21, 40
Vox noctu audita humana cla-

et 51. in lectisternio pulvinar
rior de adventu Gallorum. 5, Vulcano et Vestae 22, 10.
32. andita ex delubro Proser- Vulsinienses yid. Volsinienses.
pinae Locris 29, 18.

Vultures sex, augurium Remo,
Trbium primordia, miscendo duodecim Romulo 1, 6.
humana divinis, augustiora fa- Vulturii ct cunes intacta relin-
cta. Praef. urbium veteres con. quunt cadavera absumtoruin
ditores intam sibi e terra pro- pestilentia hominuin boumque
lem ementicbantur 1, 8. urbes 41, 26.
dirutae, 11A venirent in hostiunil Vulturnus, urbs Etruscorum,
T. Liv. Tom. VI.

um

capitur a Samnitibus dolo, et,

Z.
Capua appellatur 4, 37.
Vulturnus, fluvius 8, 11. 10, 20 Zacynthus, insula propinqua
et 31. 22, 14 et 15. 23, 14, 19

Aetoliae 21, 7. 26, 24. eam ca.
et 36. 32, 29. ad Vulturni osti- pit Laevinus, ibid. cum Philip-

castellum communitum, pi fui set, mox Amynandri ac
ubi postea urbs fuit 25, 20 et

deinde Achaeorum, ab Achaeis
22. Vulturnum colonia deducta

eam repetit. T. Quinctius, et
34, 45. cf. etiam 36, 37.

Romanis tradi iubet 36, 32.
Vulturnus ventus 22, 43. pro-

Zama, urbs, quinque dierum
spectum in proclio cum Han-

iter abest a Carthagine 30, 29.
nibale, multo pulvere in ora

Zama, sive fortasse Same, in.
volvendo, adimit Romanis 46.

sula 32, 16.
Vxoris corruptae ira maritum Zelasium, promontorium 31, 46.
stimulat, ut alienigenas in re-

Zeno, princeps Magnetum, vir
gionem inducat, sui ulciscendi

magnae auctoritatis, T. Quin-
Causa 5, 33. uxores suas libe-

ctium Magnetibus placat 35,31.
rosque caedunt viri, ne veniant Zeno, Sardibus ab Antiocho
in manus hostium 28, 23.

praefectus 37, 44.

Zeno, praefectus Philippi, cae-
X.

ditur ab Athamanibus 38, 1. sq.

Zephyrium, oppidum 33, 20.
Xanthippo, Lacedaemonio, in-Zerynthii Apollinis templum
sidias pro beneficio reddunt 38, 41.
Poeni 28, 43.

Zeuxidas, Acarnanum praetor
Xemrchus, praetor Achaeo- 33, 16.
rum, quaerit privatae gratiae Zeuxippus, princeps Boeoto-
aditum apud Perseum 41, 28. rum, Romanae societatis, ob
Xenoclides, Chalcidensis prin- hanc causam non creatur Boeo-
ceps, amicus Ronanis 35, 38 tarches 33,27.Brachyllam Boen-
50 et 51.

tarchen tollendum curat 28. ac-
Xenophanes, princeps legatio- cusatur caedis, , fugit Tann-
nis a Philippo missae ad Han- gram,

deinde Athenas, ibid.
nibalem, in praesidia Romana Zeuxis, praefectus Antiochi,
incidit 23, 33. astu elapsus, pracest mediae acici iu pugna
foedus facit cum Hannibale, adversus Rom. 37, 41. legatus
ibid. rursum captus a Ronia-mittitur ad Scipionem 45. eius
nis , ad consulem, ac deinde oratio de pace, ibid.
Romani deportatur 34 et 38. Zuippus, gener Hieronis, tutor
Xenophon, Achaeus 32, 32. Hieronymi 24,4 et 5. legatus ad
Xychus, ordinem facinoris, quo regem Ptolemaeum, voluntari.
Demetrius eircumventus fue- um sibi consciscit exsilium 26.
rat, aperit Philippo 40, 55. cias uxorfleraclea et filiac aSy-
Xyline Come 38, 15.

racusanis interficiuntur, ibid.
Xynine, oppidum 32, 13. 33, 3. Ziboeta, devictus a Nicomede
39, 29.

38, 16.

[blocks in formation]
« IndietroContinua »